Trosbekännelse

1.Skriften

Jag tror, allt vi kan veta om Gud och allt vi behöver veta finns uppenbarat i skriften. Genom skriften uppenbarar Herren sin vilja för oss och all vägledning vi behöver får vi genom skriften. Guds gamla vägar att visa sin vilja genom syner, drömmar och visioner samt direkta tilltal genom profeter har nu upphört. (Hebr 1:1-2)

Jag tror även att skriften är Guds utandade ord. Allt som står i skriften är givet direkt ur Guds mun. Gud kan inte säga emot sig själv, så avviker man i något avseende från skriften så avviker man från Gud själv. (2 Tim 3:16, 2 Petr 1:20-21)

Jag tror att skriften innefattande 66 böcker är Guds ofelbara ord till männskligheten, men skriften måste förstås utifrån sitt sammanhang och måste utläggas på ett rätt sätt.

Jag förkastar försök att ta världens händelser och försöka hitta dem i skriften, istället skall vi få fram skriftens riktiga mening i dess ursprungliga kontext och sammanhang.

Jag förkastar även alla försök att lägga till eller ta bort något ur skriften. (Upp 22:18-19)

 1. Gud och Treenigheten

Det finns bara en Gud. ”Herren är En” (5 Mos 6:4)

Fadern är Gud (Fil 1:2). Jesus Kristus är Gud (Fil 2:13) samt Den helige Ande är Gud (Apg 5:3-4). De är tre distinkta personer men en och samma Gud. (Joh 3:16, John 16:10, John 14:6, Apg 2:33)

 

 1. Guds rådslut

Gud har innan världens grund blev lagd redan bestämt att han skulle skapa världen för sin ära.

Guds rådslut och beslut genomförs alltid av Gud och han misslyckas aldrig med sina planer. [1]

Gud har förutbestämt änglarna till det eviga livet (1 Tim 5:21) samt de troende till frälsningen.

Gud har innan världens grund blev lagd förutbestämt vilka som skall tro men de andra lämnar han att gå sin egen väg. Samt att detta sker i enlighet med människans vilja. [2]

Gud tittade inte in i framtiden och såg vilka som skulle tro utan en människa tror på grund av Guds beslut att människan skall tro (Apg 13:48)

Gud har även förutbestämt sina medel för att genomföra sin vilja. T.e.x genom predikan av ordet skall de utvalda komma till tro. (Apg 10:42, Rom 10:17)

Gud har dock gjort sina rådslut på ett sådant sätt så vi kan inte riktigt fatta det med våra hjärnor. Gud har utvalt dårarna inte de visa (1 Kor 1:27-30). Gud är dock inte syndens ursprung och människan är ansvarig för sina egna handlingar.

Jag förkastar alla tankar om att Gud skulle vara syndens ursprung eller att Gud skulle ha tvingat människan in i synd.

[1](Dan 4:32 (4:35, eng) Job 9:12; Ps 33:10; Ps 115:3; Ps 135:6; Ords 16:1, 4,  9; 20:24; 21:1; Jes 14:24; Jes 45:7; 46:10; Jer 10:23, Klag. 3:37, 38; Ef 1:11; Upp 17:17)

[2] (5 Mos 7:6-8); ( Jer 1:5; Gal 1:15; Ps 65:4; Matt 24:24; Joh 1:13; John 3:27; Joh 6:37,44,65; Joh 15:16; Apg 11:17; Apg 13:48; Rom 8:28-30; Rom 9:10-24; Rom 11:5-7; Ef 1:4-5; Ef 1:11-12; 1 Tess 1:4; 1 Tess 5:9; 2 Tess 2:13-14; Jak 1:18; Upp17:8)

 1. Skapelsen

Gud har skapat allt på denna jord samt hela universum och allt som finns. Skapelsen skedde på 6 dagar (24 timmar per dygn) (1 Mos 1:31). Gud har skapat människan Adam och Eva till sin avbild (1 Mos 1:27). Allt i Guds skapelse var från början gott. (1 Mos 1:31)

Jag förkastar synen om att skapelsen skulle äga rum under en längre period. (2 Mos 20:8-11)

Jag förkastar tanken om att djävulen skulle ha skapat något i denna värld. (Apg 17:24)

 1. Guds försyn

Gud styr sina egna skapelse och har kontroll över den.[1] Han föder djuren och människorna (Matt 6:26). Han styr väder och vind och alla händelser här på jorden. [2]

Gud är fri att styra som han vill eftersom han är skapelsen ägare. Han behöver inte fråga människan om råd utan agerar efter sin vilja och sitt beslut. (Dan 4:25)

Gud frälser och förhärdar [3]. Gud utlämnar folk att följa sin lustar och begär (Rom 1:18-32). Gud gör rika och fattig (1 Sam 2:6-8; Ords 22:2). Han gör blind och seende (2 Mos 4:11). Han råder över slumpen. (Ords 16:33; 1 Kung 22:20, 34, 37 Jona 1:7; Apg 1:26)

[1] (2 Mos 15:18, 1 Krön 29:11-12, 2 Krön 20:6; Ps 47:8; Rom 11:36)

[2](1 Mos 8:22; Ps 104:5-10; Ps 104:13-14; Ps 104:19-20; Mark 4:39)

[3](2 Mos 4:21; 2 Mos 4:21;7:2-4, 13, 22; 10:27; Jos 11:20; Ps 105:25; Ords 16:4; Jes 63:17; Matt 11:25-27; Joh 9:39; Joh 12:39-40; Rom 9:13; Rom 9:17-18; Rom 9:21-22; Rom 11:32; 2 Thess 2:11,12; 1 Pet 2:8; Jud 1:4)

 1. Människans fall och skuld

Människan skapades i Guds avbild(1 Mos 1:27), men föll genom frivillig överträdelse in i synd genom att Adam och Eva bröt mot Guds bud att inte äta frukten i trädet(1 Mos 3:6).

Genom Adams synd föll hela mänskligheten in i synd. Människan föds som en syndare och ärver Adams skuld och föds med en böjning till att göra det onda. (Rom 5:12-18) Människan föds i ett tillstånd av andlig död där man inte av egen vilja söker Gud. (Joh 3:20, Rom 3:11)

Människan är på grund av synden från födseln oförmögen att göra gott d.v.s hålla Guds lag och föds in i ett tillstånd av andlig blindhet och har en vilja som vill göra det onda. (Rom 3:10-18)

På grund av Adams synd står nu hela skapelsen i skuld inför Gud och detta har påverkat våra sinnen och gärningar och korrumperat oss alla. (Rom 12:2, Fil 2:12-13)

Bäbisar och småbarn föds in i detta tillstånd men ses i Guds ögon som oskyldiga till dagen då de själv kan välja mellan gott och ont. (Rom 5:13)

Människan har därför själv dragit på sig Guds rättvisa dom och vrede som lagras i himlen åt oss och på domens dag kommer bli utgjuten över olydnadens barn.

Synd är brott mot Guds lag. (1 John 3:4)

Jag förkastar därmed synen om att människan är ytterst sett är god (Rom 3:12). Jag förkastar synen som säger att vi föds utan en syndanatur och utan skuld (Ps 58:3). Jag förkastar alla felaktiga syner på vad synd är som inte innefattar att bryta mot Guds bud (1 John 3:4). Exempel på sådana kan vara att bära jeans, se på TV, missa målet.

 1. Guds förbund

Gud slöt ett förbund med Israels folk som gick ut på att hålla Guds lagar (5 Mos 28:1). Men eftersom människan var oförmögen att hålla Guds bud och krav på mänskligheten så slöt han ett nådens förbund med hela männskligheten. Lagens förbund var till för att visa människans att de behövde en frälsare. (Rom 3:20; 7:7, Gal 3:24)

Nådens förbund uppenbaras i evangeliet om Jesus och genom tron på Jesus död och uppståndelse blir människan benådad från sin synd och skuld mot Gud och får del av den nya förbundet. (Rom 3:21-22)

 1. Kristus medlaren

Gud utvalde Jesus Kristus sin enfödde son till att vara en medlare mellan Gud och människan. (1 Tim 2:5)

Jesus Kristus den andre personen i treenigheten som har skapat allt och upprätthåller allt, kom till jorden när tiden var inne och blev en människa. (Joh 1:1-4; 14)

Han syndade aldrig och var fullkomligt perfekt Han var under lagen och höll den perfekt (Hebr 4:15). Han blev till förbannelse i vårt ställe när han dog och hängdes på ett kors (Gal 3:13). Han blev ett med synden (2 Kor 5:21) och tillfredställde Guds vrede (Jes 12:1). Han tog vårt straff och medlade mellan Gud och människan (Jes 53:5; 1 Petr 2:24).

Eftersom han var perfekt och fullkomlig i allt accepterade Gud offret och visade det genom att uppväcka honom på den tredje dagen från döden. (Apg 17:31;)

Jag förkastar därmed all annan syn om medling så som att Maria skulle vara en medlare mellan människan och Gud eller att människan på egen hand kan förtjäna sin acceptans inför Gud genom goda gärningar.

 1. Fri vilja

Människan skapades absolut med en fri vilja och kunde välja mellan gott och ont. Men vid syndafallet förlorade människan denna förmåga och väljer nu att göra det onda i stället för det goda. (Matt 23:37, John 3:19-20, Jer 43:7;)

Viljan är alltså trälbunden till att synda och vill synda. (John 8:34;44) Och därmed inte fri till att välja Gud.

Därmed är också människan ansvarig för alla sin egna handlingar eftersom man gör det man själv vill och väljer.

När en människan blir född på nytt förändrar Gud deras vilja till att vilja göra det goda i stället för det onda till att vilja följa Gud istället för synden. (Hes 36:27, Apg 9:1-6, Fil 2:13)

 1. Verksam Kallelse

Alla de som Gud har utvalt innan världens grund blev lagd kommer att bli frälsta (Apg 13:48, Fil 2:13, John 6:44). Ingen av dem kommer att gå förlorad (John 10:28). Jesu död på korset var för att säkra frälsningen för hans utvalda (Matt 1:21; John 10:28).

Jag förkastar därmed alla syner som på något sett nedgraderar Guds verk och makt i frälsningen. Synen om att Jesus dog utan att säkra någons frälsning kallad Armianismen förkastar jag helt.

Jag tror även att barn som dör innan de är kapabla till att välja mellan gott och ont (Jes 7:15) automatiskt kommer till himlen (2 Sam 12:22-23). Bibelstödet för det är dock svagt men inget tyder på motsatt heller.

 1. Rättfärdiggörelse

De som Gud kallar verksamt kommer han att förklara rättfärdiga genom tron. Detta genom att förlåta deras synder och se dem som rättfärdiga. De är inte rättfärdiga på grund av deras gärningar eller på grund av deras lydnad. Utan på grund av Jesu Kristi lydnad blir Jesu rättfärdighet överförda till dem som tror.

Rättfärdiggörelsen av folk under det gamla förbundet var på samma grund som idag. Inte på grund av deras gärningar eller lydnad utan på grund av deras tro och blick framåt mot Kristus, offerlammet för deras synder.

Jag förkastar alla läror som på något sätt förespråkar att du blir förklarad rättfärdig av dina gärningar. Sådant tillhör andra religioner så som Islam, katolicismen m.m

 1. Adoption

De som tror och omvänder sig blir adopterade till Guds barn. Där de har fri tillgång till nådens tron. De har sina namn skrivna i livets bok och får del av den Helige Anden som ett tecken på deras adoption

 1. Frälsande tro

Frälsande tro syns i gärningarna. Utan gärningarna är tron död. Hjärtat måste bli förvandlat och den gamla syndiga naturen dö bort.

Frälsande tro möjliggör även den troende att tro på hela skriften eftersom skriften är av Anden så de som har Guds ande kommer att tro på skriften och acceptera den.

Jag förkastar därmed synen om att enbart en bekännelse skulle vara en frälsande tro. Jag förkastar även synen om att vissa som lever i tydliga synder listade i bibeln och som inte omvänder sig från synden skulle besitta en frälsande tro. Gärningarna och omvändelsen från synden är ett resultat av en sann tro.

 1. Helgelse

Helgelsen är tre delad. Vi har blivit helgade vid frälsningen, vi håller på att helgas och vi kommer att bli fullkomligt helgade i det eviga livet.

Jag förkastar därmed två olika synsätt. 1. De som hävdar fullkomlig perfektion här i livet. Alla troende även efter frälsningen kommer någon gång att falla i synd under sitt liv. 2. Jag förkastar också synen om att vi syndar ”dagligen”. Som troende sker det en förändring och Guds nåd fostrar oss till att hålla oss borta från ogudaktigthet, slaveriet under synden försvinner men om man därmed syndar varje dag är man kvar under slaveriet.

 1. Omvändelse och tro

Omvändelsen innebär att man av Anden har blivit överbevisad om sina synder, insett vilken skuld man har inför Gud och insett Guds rättvisa dom över din synd och över dig. Man har känt en sorg över sin synd och gett upp allt hopp om frälsning i sig själv och sätter all sin förströstan på Jesu Kristi fulbordade verk på korset.

Omvändelsen är inte en engångsföreteelse utan den troende skall fortsätta leva i omvändelsen.

Eftersom ingen människa gör vad som är gott i Guds ögon eller kan med egna gärningar behaga Gud kan enbart tron frälsa en person. Tron på Jesu Kristi fullbordade verk på korset.

 1. Goda gärningar

Goda gärningar är tecknet på en kristen tro. Goda gärningar innebär det som bibeln säger är goda gärningar och inget annat. Exempel på att göra gott är att uppbygga de heliga, Predika evangeliet, tacksamhet till Gud, ödmjukhet inför Gud och se honom som den som sitter på tronen, ta hand om fattiga i församlingen, inte göra skillnad på fattig eller rik i församlingen, inte göra skillnad på folkgrupper.

Men enbart goda gärningar som har Kristus som källa och inte dig själv eller dolda motiv kan enbart komma från ett hjärta som har Guds Ande i sig och kommer därmed aldrig från människan själv.

Alla ”goda” gärningar utan Anden är döda gärningar. ”Goda gärningar” kan aldrig på något sett vinna kompensation inför Gud. Har man syndat är man skyldig. Goda gärningar kan inte kompensera ut det. Annars hade det gjort Gud till korrupt och till orättfärdig.

 1. De troendes bevarande

Jag tror att Gud som har frälst oss också har makten att bevara oss ända in till slutet. Detta bevarandet beror på att ”Guds säd” och Guds Ande finns i oss och vi är Guds adopterade barn.

Bevarandet ger ingen licens till att synda utan som Paulus sade ”Hur skall vi kunna fortsätta leva i synden?”. Istället använder Gud varningar genom sitt ord för att bevara oss på vägen.

 1. Guds lag

De moraliska lagarna har tre bruk :

1. En tygel för de ogudaktiga till att avhålla dem från att utöva sina hjärtans onda uppsåt (*lagens moraliska krav har som syfte att hålla tillbaks ondskan).

2. En övervakare att föra syndare till Kristus, i det att den varnar dem för Guds rättvisa krav och hans vrede över synden, visar dem deras oförmåga att uppfylla detta krav, och sålunda hos dem uppväcker behovet av nåd och syndernas förlåtelse.

3. En regel för de troendes levnadssätt.

Andra lagar i GT som var civila gällde specifikt för staten Israel men lär oss även goda principer om rätt och fel. De cermoniella lagarna var specifika för templet och cermonierna och gäller därmed inte längre.

 1. Evangeliet och dess inflytande

Evangeliet skall förkunnas för allt skapat. Även om Gud har utvalt vilka som skall blir frälsta innan världens grund blev lagd har Gud även bestämt att de skall bringas in genom evangeliets förkunnelse.

Även de troende behöver påminnas om evangeliet gång på gång för det helgar oss. Evangeliet skall även inskärpas i våra kyrkor och hur vi tänker i en kyrka. Evangeliet skall även inskärpas i vårat familjeliv i form av undervisning av fru och barn i evangeliets grunder. Men det skall inte enbart undervisas utan även levas ut.

Ingen kan bli frälst utan att först ha hört evangeliets förkunnelse, för det är i budskapet som Guds kraft till frälsning ligger.

Falska omvändelser sker ofta och vi skall aldrig ta för givet att alla har förstått evangeliet eller blivit förvandlade av dess sanningar.

Jag förkastar därmed alla evangelisations projekt och metoder som inte innehåller evangeliets förkunnelse i form av ett budskap. Jag förkastar även alla försök att anpassa evangeliet för att försöka locka människor till kyrkorna.

 1. Frälsningsvisshet

Vi kan ha frälsningsvisshet genom att Anden har givit den till oss och om vi inte har det bör vi ivrigt söka vissheten tills vi finner den.

 1. Den troendes frihet

Jag tror att en troende är fri från fördömelse genom tron på evangeliet, fri från Guds vredes krav mot honom samt fri från skuldkänslor över gamla övergivna synder.

Vi är fria att göra vad vi vill så länge det vi gör inte går emot bibeln eller statens, arbetsgivarens lagar. T.ex vi är fria att lyssna på musik, cykla, äta vad vi vill, dricka vad vi vill.

Den troendes frihet får dock inte bli andra bröders fall. Om någon tex inte äter kött och du vet det så avstå från att äta kött i hans närvaro.

Den kristnes frihet består dock ej i att synda och bryta mot Guds lag eller de statliga lagarna, så länge de statliga lagarna inte går emot bibeln förstås.

 1. Sabbaten

Jag tror Jesus Kristus var och är Sabbatens Herren därför behöver vi inte fira den judiska sabbaten. Dock är det en bra princip att ha en vilodag från arbete i veckan där man tillber Herren.

 1. Löften och eder

En troende skall vara ett gott föredöme och pålitlig därför skall en troende göra allt som står i hans makt att hålla vad han har lovat.

Vi skall inte heller svära falskt inför Herren utan vårt ja skall vara ett ja och ett nej skall vara ett nej.

 1. Regeringen och de styrande

Jag tror att de styrande är tillsatta av Gud och den som går emot de styrande och deras lagar går emot Herren själv. Det enda undantaget är lagar som de styrande stiftar som direkt strider mot bibeln. Där måste man lyda Gud mer än människor.

Därför skall en troende lyda sitt lands lagar samt lagarna på sin arbetsplats och underordna sig sina styrande och inte tala illa om dem utan istället skall vi be för de styrande.

Jag förkastar all form av anarkistiska tankar och alla tankar om uppror mot staten.

 1. Äktenskap

Äktenskapet har skapats av Gud för att vara mellan man och kvinna för att reflektera Kristus och församlingen.

Därför skall mannen älska sin hustru så som Kristus har älskat sin församling och kvinnan skall underordna sig sin man lika mycket som församlingen underordnar sig Jesus Kristus.

Jag förkastar därmed all form av samboskap och alla form av äktenskap som inte är mellan man och kvinna.

 1. Församlingen

En kristen församling skall enbart bestå av troende som är döpta och bär kristen frukt.

Om synd förekommer inom en församling måste man tillämpa försammlingsdiciplin så att brodern, systern blir återupprättad i sin relation med Gud.

Hjälper inte det skall de uteslutas, precis som ett politiskt parti eller en arbetsgivare gör sig av med folk som inte följer reglerna.

En församling skall även bestå av minst en äldste samt diakoner, och en församlingsänka om sådant finns behov av.

Församlingsänkan måste vara minst 60 år och vara en kvinna och uppfylla bibeln krav för att få vara församlingsänka. Församlingens äldste måste uppfylla kvalifikationerna för en äldste som återges i skriften. Det måste vara en man och ingen kvinna kan vara äldste.

Diakoner skall vara de som gör tjänst vid borden så att äldsten och andra tjänstegåvor kan ägna sig åt ”ordets och bönens tjänst”

De troende i en församling skall även utöva broderlig kärlek där man tar väl hand om varandra genom uppmuntrun, förmaning samt uppbyggelse. Om någon lider nöd materiellt skall församlingens medlemmar ta hand om den personen om inga statliga stöd finns.

Församlingen skall även vara oberoende av staten och inte ta bidrag från staten och inte tillhöra något samfund som styr över församlingen. Varje församling skall vara helt fri och självstyrd.

Jag förkastar därmed synen om att en kvinna kan vara pastor eller ens undervisa i en församling. De kan undervisa yngre kvinnor samt barn.

Jag förkastar också synen om att sätta ut en jobbannons för att hitta en Pastor utan istället skall man gå efter bibelns kvalifikationer och församlingen skall pröva personen.

Jag förkastar också synen om att en församling måste vara ekumenisk.

 1. De troendes gemenskap

Alla troende har blivit ett i Kristus och är därför andligt förenade. Därför skall man och är förpliktigad att ha gemenskap med andra troende som också tillhör Kristus. Jag tror inte på separation från sant troende.

Separation från falsk religion är dock befalld i bibeln. Vi skall inte ha samröre i religiösa aktiviteter med falska religioner eller folk som säger sig vara troende men inte är det. Det betyder inte att man inte kan umgås med dem, men all form av andlig aktivitet med sådana skall man inte befatta sig med.

Ordnar man seminarier och konferenser med olika talare skall talarna alla vara enade i lära annars finns risk för splittringar och förvirring bland Guds folk.

 1. Dop

Dop är befallt av Herren Jesus Kristus själv och är därmed en plikt. Dop skall enbart förättas med dem som avgett en trovärdig bekännelse samt bär god frukt.

Jag förkastar barndopet och ser inte det som ett giltigt dop då ingen bekännelse först kan göras.

Jag förkastar även synen om att dopet på något sett pånyttföder en människa.

 1. Herren måltid

Jag tror att nattvarden skall vara en riktig måltid som innehåller både bröd och vin. De som är under församlingsdiciplin skall inte ta del av denna måltid som det står skrivet ”Ni skall inte ens äta med dem”. Folk som inte avlagt en bekännelse till Kristus skall inte heller deltaga i nattvarden, samt om man tar nattvarden på ett ovärdigt sätt riskerar man enligt Pauli ord själv att bli straffad av Gud genom sjukdomar eller döden.

Jag förkastar därmed synen att alla kan ta del av Herrens nattvard.

 1. Människans tillstånd efter uppståndelsen

Efter döden lever själen vidare i dödsriket i väntan på den kommande domen.

De troende kommer gå in i det eviga livet och de som inte lyder Herren kommer utstå hans vrede i helvetet. Hans dom kommer vara rättvis

Jag förkastar därmed synen om att själen skulle somna in vid döden.

Jag förkastar också unversialismen att alla i slut änden kommer till Gud.

 1. Den slutliga domen

Jesus skall en dag komma tillbaka på skyarna och hämta hem sin församling och då skall Han även döma levande och döda efter deras gärningar.. De som tror till evigt liv och de som inte tror till evigt straff i gehenna. 

 1. De andliga gåvorna

Jag tror att tungotalet är ett främmande språk som kan förstås av människor på jorden som man aldrig själv har studerat och som måste uttydas för församlingens uppbyggnad

Jag förkastar synen om ett andra tungotal som skulle vara ”himlars och änglars språk”, eller ”ett privat bönespråk till uppbyggelse”

Jag tror kunskapens ord är en förmåga att förmedla djupheter i Guds ord speciellt om Jesus Kristus och vem han är och har gjort. Paulus bad att vi skall växa till i ”kunskap om Honom” och det sker genom kunskapens ord.

Jag förkastar därmed synen att kunskapens ord skulle ha något att göra med att se in i folks liv genom bilder och visioner eller genom att höra en röst.

Jag tror att profetia är att framsäga sanningen. Detta sker först och främst genom predikan till uppmuntran, förmaning samt uppbyggelse för Kristi församling. 

Jag tror även profetia skall vara ofelbar. Om det profeten säger om framtiden inte sker är det en falsk profet och han kommer inte från Gud. Men om profetian sker i form av undervisning kan den vara felbar och bör därmed prövas och det goda skall man ta tillvara på och förkasta det dåliga. Profetia med ny uppenbarelse har upphört.

Jag tror att gåvan att skilja mellan andar handlar om att se igenom vilken ande som kommer från Gud eller ej. (1 Joh 4:1). Denna urskiljning görs genom att testa anden med skriften.

Därmed förkastar jag synen om att gåvan handlar om att se in i andevärlden och se demoner sitta på taken, i buskarna och inne i folk. 

 1. Israel

Jag tror det sanna Israel är Guds utvalda från alla jordens hörn och kantar, stammar och folk som har blivit födda på nytt och satt sin tro på Jesus Kristus. 

Jag förkastar därmed synen om att vi inte behöver dela evangeliet till judar. Jag förkastar synen om att Gud har två olika förbund idag. Ett med hedningar och ett med judarna. Gud har bara ett förbund och det med det sanna Israel. Jag förkastar också ersättningsteologin, att församlingen har ersatt Israel utan istället har Israel utvidgats till att också inkludera hedningarna.

  1. Allmän Nåd

Jag tror att Gud visar en allmän nåd mot hela mänskligheten. Detta på grund av att Gud är god och kärleksfull. Den allmänna nåden betyder inte att han benådar alla deras synder utan istället låter sin ”sol och måne gå upp över både onda och goda”. Han ger mat och tar hand om både goda och onda människor.

   1. Andens verk

Andens verk består i att överbevisa världen om Synd, dom och rättfärdighet. När man blivit överbevisad och förts till Kristus, har man blivit född av ”ande och vatten” och har blivit en ny skapelse i Kristus.

Guds Ande kommer producera Andens frukt i den troende. Alla sant pånyttfödda troende har del av Anden men behöver ofta bli uppfyllda genom bön, bibelläsning, predikan samt andliga sånger.

Alla troende har också tillgång till minst en andlig gåva och bör ivrigt söka dem.

Jag förkastar därmed Pingströrelsens syn om ett extra andedop. Jag förkastar också synen som likställer andens verk med att falla baklänges kallat ”falla i anden”. Sådant finns inte i skriften någonstans och måste förkastas. Detta fenomen finner du dock i österländska religioner samt inom hypnosen.

  1. Tillbedjan

Kristen tillbedjan består i att tillbe Gud i ord och handlingar genom t.ex. sånger, predikan, gudsfruktan, givande, ett fromt sinnelag, en ödmjuk ande.

En man skall inte be eller profetera med något på huvudet (1 Kor 11:4), samt en kvinna skall inte be eller profetera utan något på huvudet (1 Kor 11:5). Detta gäller för alla tider och i alla kulturer.

En man skall inte heller ha långt hår (1 kor 11:14) och en kvinna skall inte heller ha kort hår (1 kor 11:6)