Att genomgå prövningar

”Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona. ” (Upp 2:10)

Herren är en Gud som låter sitt folk prövas av olika slag, I denna text finner vi att prövningen var att hamna i fängelse just på grund av sin tro, vilket var vanligt på den tiden och är vanligt i många länder i dag. I fängelset skulle de under 10 dagar få lida men om de höll ut skulle de få livets krona. Andra i skriften fick också gå igenom prövningar. Job t.e.x blev av med alla sina barn, hela sin boskap, vilket och ledde till att han inte hade någon inkomst och slutligen blev han slagen av bölder på huden så att han blev svårt sjuk. Paulus talar ofta om att han fick gå igenom prövningar av olika slag (Apg 20:19; 2 Kor 8:2). Prövningarna ofta av olika slag och något som vi som troende måste gå igenom. Prövningarna har flera syften. I Jobs fall var det att lära känna Herren. I andra fall är det helt enkelt att pröva vår tro och göra oss starkare. I Markus kap 4 talade Jesus en liknelse om fyra jordmånar varav i en av dem så kom folk på fall när de fick gå igenom prövningar. Prövningar visar alltså vem som består provet och verkligen tillhör honom. Därför är prövningar för vårt eget bästa och för att vi skall bli styrkta i tron. Hur svåra prövningar än må verka så vi får gå igenom dem så är de alltid för vårat egna bästa eftersom vår Fader i himlen vill oss väl. Han ville varken Job eller Paulus illa eller dessa troende i Smyrna utan det är för våran glädjes skull. Därför om du går igenom prövningar så kan du veta att Herren tillåter dem för din skull. ”Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.” (1 Petr 1:6)

När Gud prövar oss genom omständigheterna / When God tests us thru the circumstances

”Herren sade till honom: ”Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren  ” – 4 Mos 4:11

Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. ” – Luk 1:64

En man jag känner kom en dag till vår kyrka. Han hade blivit helt stum och kunde inte prata. Vi bad för honom i enlighet med Jak kapitel 5 där det står att de äldste skall smörja med olja.

Ingenting hette för hans prövotid var ännu inte över, som det står skrivet ”allt har sin tid” Det tog några månader och efter att hans missionsorganisation hade avslutat en serie av tält mötet fick han plötsligt rösten tillbaka och han kunde tala igen. Vi ser i dessa versar att Herren gör människor stumma, precis som med Sakarias Johannes döparens far så slog Gud Sakarias stum för en tid för att sedan åter ge honom rösten. Gud låter oss testas och prövas för att se om vi fortfarande tillber honom. Precis som han prövade Job. Detta sker genom omständigheter. Ibland kan dessa omständigheter vara svåra och det kan vara lätt att vilja ge upp. Men vi behöver inse Guds suveränitet och hans hand i våra omständigheter. Gud skall aldrig överge oss utan gör allt för vårt bästa. När vår tro prövas för att se om vi fortfarande tillber honom under lidandet så kommer vi ut styrka i tron när vi ser Guds hand i det hela. Därför när du prövas av Herren så ge inte upp, sluta inte att tillbe honom. Han sitter på tronen hela tiden och har makten över alla dina omständigheter i livet oavsett positiva eller negativa. Gud kommer att samverka allt till det bästa i slutänden.

The LORD said to him, ”Who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the LORD? ” – Exodus 4:11

Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God.” – Luke 1:64

A Man that I know one day came to our church. He had lost his voice and had became mute. We prayed for him according to James chapter 5 where it states that the Elder ought to annoint the sick with oil and pray. But nothing happend because his time of trails and testing was not yet over. Like it states ”Everything has its time”. It took a few month, after his missionorganisation had finnished a series of gospel meetings he suddenly got his voice back again. In the verse in front of us we read that the Lord makes people mute, just like he did to Sacharias the father of John the Baptist. God made him mute for a time and later he restored his voice. God brings us into periods of trils and testing just like he did with Job. This happens through circumstances of different kinds. When we enter into this circumstances its easy to loose hope and wanna give up. But we need to recognize the sovereignty in the circumstances. God has promised to never leave us nor abandon us but does everything for our best and all things for good. Therefore when God is testing you, dont give up, dont stop praising and worshipping him. He sits on the throne all the time and has the power over all the circumstances you go thru no matter if they are positive or negative. God will bring all things for good in the end.