Predikans vikt i en församling

Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.” – 1 Tim 4:13

Paulus säger dessa ord till Timoteus när han hade lämnat Timoteus ensam kvar med församlingen. Timoteus får i uppdrag av Paulus att predika i den kyrkan, (kyrkorna). Här ser vi predikans sanna natur och hur en predikan skall gå till, men även att det är något som skall finnas i varje församling. Timoteus skulle högläsa ur skriften. Alltså ta ett stycke och läsa högt ur skriften inför de andra i församlingen. Skriften skulle dock inte bara högläsas utan även utläggas. Detta kallas för undervisning. Timoteus skulle alltså förklara det han hade högläst så att folk kunde förstå det hela. Han skulle utgå i från vad han hade läst och undervisa. Han skulle även förmana utifrån skriften. Det kan vara att förmaningarna kom i från vad han hade läst men också använda skriften för att förmana saker som behövde förmanas. Paulus hade redan tidigare i brevet gett en lång lista på saker som Timoteus skulle förmana i församlingarna. De sakerna han skulle förmana om var två saker förkortat. Det var läran. Vad de skulle tro och vad de skulle akta sig för och det var deras leverne så att deras leverne skulle vara i enlighet med Guds vilja och med den sunda läran. Detta kan vi lära oss något av idag i vår tid, då detta blir mindre och mindre populärt inom våra kyrkor idag. Vi skall inte sluta upp med att högläsa ur skriften och att förmana och undervisa utan Paulus säger till Timoteus ” Fortsätt att”. Detta är alltså en enormt viktig aspekt inom Guds församlingar för att fåren skall kunna växa. Det är inget vi får försumma och det händer ofta att det försvinner inom sammanhang där man mera satsar på ”de troendes gemenskap” eller där man hellre vill ”följa andens ledning”. Visst vi behöver gemenskapen också men vi får inte försumma dessa tre uppdrag inom våra församlingar. Predikan behövs regelbundet för att en gemenskap skall vara sund men det behövs också rätt innehåll som undervisar och förmanar och är baserat på bibeltexten. Låt fortsätta med detta och inte överge det..

Hur man predikar en bibeltext

”Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun. 23 Slavinnans son var född på mänsklig väg , den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte.
24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står ju skrivet:
Jubla, du ofruktsamma
som inte föder barn,
brist ut i jubel och ropa av fröjd,
du som inte känner födslovärkar,
för den ensamma har många barn,
fler än den som har en man.
Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på Andens sätt, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, för slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.” (Gal 4:22-31)

I bland frågar folk mig om råd om hur de skall predika en viss text. Det finns många böcker i predikokonst. Jag är dock personligen inte så mycket för sådant för de innehåller ofta saker som människor själva hitter på och som inte är bibeln. ”Förbered dig minst 15 timmar i veckan”, ”Ha med tre punkter” o.s.v. Inget av detta är givetvis hämtat ifrån bibeln. Dock finner vi här hur Paulus själv predikade utifrån en text. Han gör på två sätt vilket också är det sättet jag rekommenderar predikanter att göra.
Paulus använder en bibeltext och förklarar den. Han säger ”Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun.” Sedan vad han gör är att han förklarar texten och vad den betyder i vers 23 och framåt och han låter förklaringen inte bara vara egna tankar utan han använder andra skrift ställen för att förklara vad som menas, vilket du ser i vers 27-28. Slutligen så applicerar han den texten på oss och hur den relaterar till oss i från vers 28 till vers 31. Så helt enkelt när man predikar en vers eller en text så börjar man med att förklara den oh man använder andra skriftställen för att göra så man låter skrift tolka skrift för att undvik all form av männskliga fel och tankar om en text. Sedan så applicerar man texten på oss idag och hur den relaterar till oss. T.e.x denna text handlar om att vi tillhör ett förbund av frihet från lagen vi tillhör nu ett nytt förbund och Paulus säger 2 versar efter detta ”Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. 2 Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er . 3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. ” (Gal 5:1-5). Där har du Paulus egna applikation av texten han just har använt och förklarat. Svårare än så är det inte man behöver inte ha 3 punkter hit eller dit eller en viss struktur utan det viktigaste är att man håller sig till texten eller bibelordet man skall lägga ut eller predika…