Lev som präster och Guds folk i den här världen (1 Petr 2:4-12)

Predikan av Josef Löwdin 25/8-2019

länk till ljudfil

4. Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5. Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga

för Gud genom Jesus Kristus. Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. 7. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga*. Till det var de också bestämda. 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper. 10. Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen. 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem. ”

Aposteln Petrus försätter att uppmuntra de lidande själarna som är kringspridda runt om i världen. Han gör nu detta genom att återigen tala om frälsningen och om vilka de nu är.

Petrus gör detta om och om igen i sitt brev. Han pekar på evangeliet eller det nya livet för att undervisa en kristen livsstil. Detta är viktigt också för annars blir det bara moralism.

Nu talar Petrus i andra termer än vad han är talat om tidigare. Han gör nu jämförelse med templet och det gamla förbundet för att visa på den nya verkligheten.

Till honom har ni kommit såsom till en levande sten

Jesus Kristus liknas här vid en sten och senare i texten vid en hörnsten. Jesus är huvudet för sin församling och den som leder och bygger sin församling.

Förr i tiden när man byggde ett hus så brukade man använda sig av en hörnsten. Denna hörnsten lade man först i husets bygge. Hörnstenens funktion var en referens för andra stenar hur de skulle ligga och hörnstenen bestämde hela byggnadens position.

Hörnstenen var alltså grunden för hela bygget och en sådan hörnsten behövdes för att byggnaden skulle bli stabil och inte falla sönder och samman.

Till en sådan sten har vi nu kommit. Vi har kommit till Jesus Kristus genom tron på Honom och det han har gjort för oss. Han är huvudet för hela församlingen och uppehåller och bygger hela sin församling.

Det är ingen människa som bygger eller bildar en församling utan det är Jesus Kristus som bygger en församling och Jesus är dess ägare och huvud.

byggnadsstenar och en hörnstenen är dock döda. De är livlösa och de bara ligger där, de rör sig inte en millimeter om ingen flyttar på dem.

Jesus Kristus är ingen sådan livlös sten utan vi läser här att Han är en levande sten. Denna levande sten var och är än i dag en förkastad sten.

Vi läser vidare ”som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.

Jesus Kristus var förkastad av människor men utvald av Gud till att vara hörnstenen, till att vara Guds son som skulle bygga församlingen.

Vi såg detta tidigare i Petrusbrevet hur Jesus var utvald förre Jorden ens var skapad. Han var förutbestämd till att vara denna hörnstenen redan innan han skapade Adam och Eva. Jesus Kristus är därför dyrbar inför Gud oavsett hur mycket människan förkastar Honom.

Jesus har alltid varit förkastad oavsett vilken tid och vilket samhälle du lever i. Judarna som skulle vara Guds folk och Guds representanter på jorden förkastade Honom.

Folk i vår tid förkastar Jesus genom att hålla sig till andra religionen eller till ateismen. Den romerska katolska kyrkan förkastar Jesus genom att ha påven som tar Jesu plats som kyrkans överhuvud.

De förkastar även Jesus genom att ha Maria som medlaren. Det romersk katolska systemet är anti-kristligt även om de har någon form av bekännelse till Jesus.

Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus

Varje troende liknas också vid en sten. Vi är inga hörnstenar som håller uppe och visar hur byggnaden skall byggas, utan vi är stenar och en del i bygget.

Petrus här liknar församlingen vid ett tempel. I gamla testamentet hade Israel ett ytligt tempel men nu är församlingen det nya templet.

Vi är också levande stenar. Templets stenar var döda vilket var en symbol på andligt döda människor som behövde bli uppväckta i från döden och bli levande.

Vi har blivit levande gjorda säger Paulus i Efesierbrevet, vi som tidigare var döda i våra synder. Vi är nu levande stenar och en del i det andliga huset.

Varje medlem i en församling är en del av det större bygget. Varje troende har sin funktion precis som en sten har sin plats i bygget.

Varje troende har fått del av en andlig nådegåva man skall använda i det andliga bygget. I det gamla testamentet så offrade prästerna offer till Gud. Bara de som kom i från Levi stam kunde bli en präst och ingen annan av Israels folk.

Nu är alla troende präster som offrar inte ytliga offer, utan andliga offer. Vi läser vidare ”ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga För Gud genom Jesus Kristus. ”

Vi har alltså våra gåvor och vi offrar andliga offer genom vår tillbedjan av Gud, genom vårt tjänande i en lokal församling där vi använder våra gåvor för Guds ära.

Inte alla har samma gåvor. En del har gåvor att dela ut gåvor till folk som ingen annan har. Ibland möter man Kristna det är som att hela deras liv går ut på att ge saker till andra.

Hjälpa andra ekonomiskt, ge till de fattiga. Detta är en speciell gåva säger Paulus i Rom kapitel 12.

Andra har gåvan att uppmuntra andra. När folk är sjuka eller lider, finns det de som är där med sin gåva och säger de rätta orden som blir till uppmuntran för andra. Detta är en gåva enligt Paulus i Rom 12.

Andra har en gåva att vara en tjänare. De är bara där och hjälper till med precis allt. Andra har en gåva att undervisa skriften, eller att vara en ledare.

Andra har en bönens gåva och klarar av att leva ett liv mer än andra i bön. Ibland möter man kristna som ber för allt och alla. Även det är en gåva och det behövs förebedjare.

En del är evangelister och har en gåva att prata med alla de möter överallt om Jesus Kristus.

Vi behöver förstå att folk har olika gåvor, för när vi inte förstår det försöker man göra om folk.

Vi har alla olika gåvor. Vi är ett heligt prästerskap inför Gud och skall använda våra gåvor för att frambära ett välbehagligt offer inför Gud.

Vi är alltså stenar och präster och en del av Guds tempel. En troende behöver därför vara den stenen han är kallad till och den prästen han är kallat till och vara med i en församling.

De tider vi lever i idag är väldigt märkliga, där det är vanligt med konceptet Internet kyrkor och internet pastorer.

Det finns många som sitter hemma ensamma och deras kyrka är andra ensamma troende runt om i världen och deras pastor är någon internet pastor någonstans som de givetvis aldrig har träffat eller känner.

Även om man till viss del kan använda sina gåvor via internet så är det inte det som är Guds modell.

Det är inget fel i sig att skriva något på internet.

Det är vår tids tidskrifter och tryckpress men en del tar det hela för långt och överlåter sig inte till en lokal församling och intar sin plats som en levande sten och en helig präst där Kristus är huvudet genom församlingen.

Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt.

För oss som tror är hörnstenen Jesus Kristus något dyrbart. Det är vad som frälser oss och vad som styr våra liv och våra församlingars liv.

Jesus blir lika dyrbart som hörnstenen är i en byggnad. Förr i tiden när man byggde hörnstenen var det ofta även den dyrbaraste stenen i hela bygget och jag har sett bilder på byggnader där hörnstenen är gjord i mycket finare sten än andra delar av huset.

Jag har även sett fina designer på hörnstenen och det visar vilket värde Kristus skall ha för oss. Det måste vara på Kristus som våra liv är byggda och inte på något annat.

Detta var en profetia i från profeten Jesaja. Den ena profetian i från kapitel 28 och vers 16 säger det positiva med Jesus Kristus som en hörnsten, hur dyrbar den skall vara för de som tror.

Kristus beskrivs här som en fast grundval och den som tror behöver inte fly. Den andra profetian i från kapitel 8 och vers 14 talar om den negativa sidan av hörnstenen Jesus Kristus.

De som inte tror utan förkastar hörnstenen. De som bygger sina hus utan en fast grund, utan något som vägleder huset och håller ihop huset, kommer att bli en klippa till fall eller en snara och en fälla för ens liv.

De som inte lyder ordet kommer att falla. Det blir som en sten som ligger lös utanför huset och den kan man snubbla på när man går på vägen, och då trillar man och skadar sig. Så är det med var och en som förkastar Jesus.

Så var det med judarna. De snubblade över hörnstenen och det blev deras fall. Varför snubblade de?

Jo de sökte frälsningen genom sina egna gärningar och inte genom tron. Det finns tusentals och många miljontals i denna världen idag för vilka Jesus är en stötesten. De tänker jag är god nog och om jag försöker upprätthålla min godhet, genom gärningar så är det bra för mig.

De faller på stötesten och faller eftersom de inte gillar att höra att ingen är god nog, inte ens de själva. Ingen kan bli rättfärdig genom att hålla sig till lag gärningar eftersom laggärningar kräver perfektion och misslyckas du en enda gång är du redan körd.

De tänker att det är för enkelt med bara att tro. Ens egna stolthet ett hinder. Man vill inte kapitulera och bekänna sig som en syndare som inte är förmögen genom egna gärningar att frälsa sig själv.

Ett sådant tankesätt är en stötesten för dem och därmed kommer de snubbla på Jesus, precis som judarna gjorde. De föll för de trodde Mose lag var vägen att gå på.

Alla som inte omvänder sig till Jesus och börjar följa ordet kommer att falla och är bestämda till att falla.

Till det var de också bestämda.

Denna vers betyder inte att vissa är bestämda i förväg till helvetet utan vad versen säger är att de som inte är lydiga ordet är bestämda till att falla.

De är bestämda att falla eftersom Jesus är enda vägen till Gud. Jesus är enda vägen till frälsningen och enda vägen till frälsningen sker genom tron och inte genom laggärningar.

Förkastar man den vägen är man bestämd till att falla. Man faller på grund av ens egna synd. Man faller på grund av ens egna vilja inte vill omvända sig. Det är alltså inte Gud som får dem att falla utan de själva.

Men vi som tror tillhör inte de som faller utan vi har nu en ny position och Petrus går vidare med att säga ” Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar”

Vi är något annat vi har en annan position. Inom tron brukar vi skilja mellan position och handlande.

Vi har läst tidigare i kapitel 1 hur vi skall vara heliga. Det är hur vi skall leva och handla. Men här läser vi att vi redan är ett heligt folk.

Vi måste alltså förstå att vi har en position som heliga. Vi har blivit utvalda av Gud till att vara hans präster. Vi har alltså blivit avskilja till ett nytt liv alltså vi har blivit heliga, ett heligt folk. Sedan behöver vi leva ut den heligheten också.

Vi kan likna detta vi en bokförsäljare. Han är anställd för att sälja böcker, det är hans position. Nu behöver han bara sälja lite böcker också, och inte bara stå där i affären och vägra sälja några böcker och inte ens försöka.

Vi är också ett Guds egendomsfolk. Det innebär att vi är Guds folk som Gud själv äger. Vi är hans egendom. Alla människor på jorden är inte Guds folk, även om alla är Guds skapelse.

Vi har vår nya position som präster, som utvalda av Gud, som heliga och som ett egendomsfolk för ett visst syfte. Vi ser detta syfte här och det syftet är att förkunna hans underbara gärningar till de andra folken.

Detta är en referens till en profetia i Jesaja 43:21 där det står att hans folk skall bringa fram hans lov. Det är också så KJV översätter det hela.

Det handlar alltså om att prisa Herren och ge honom lov genom våra andliga gärningar. Vi skall alltså leva på ett sätt som ger honom äran.

Vi skall leva som präster i denna världen. Vi skall leva som ett Guds egendomsfolk. En kristens liv skall inte vara som en icke kristens liv. Israel och deras präster levde inte som någon annan i denna världen.

De levde i världen, men inte av denna världen. Folk runt omkring kallade till och med judarna för en sekt i Apostlagärningarna för de levde så annorlunda mot resten av världen.

Nu behöver man inte bli extrem och en sekterist för det, men det visar ändå att livet skall vara annorlunda. Det kristna livet skall vara annorlunda i tal, i handling och i liv.

han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper.

Jesus har frälst oss i från mörkret och därför skall vi inte leva i mörkret på hedningarnas vis.

Istället har vi nu en kallelse att vandra i ljuset och leva för goda gärningar.

Goda gärningar emot Gud och emot andra. Detta betyder inte att bli en vänsterextrem aktivist utan det handlar om vad bibeln kallar för goda gärningar.

Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk.

Vi var tidigare inte präster och vi var inte en del av Guds egendoms folk. Tidigare vandrade vi i mörkret och följde djävulen.

En människa utan Gud följer djävulen. De följer hans tankar och ideologier. De följer sin egna natur och sin egna vilja som är emot Guds vilja.

De som vandrar i mörkret de lever som de vill, ingen självförnekelse. Man följer fritt sina lustar. Vill man tala illa om någon gör man det. Vill man dricka sig berusad gör man det.

Vill man vara otrogen gör man det. Livet utan Gud är mörker och frukten av ett sådant liv är ingen god frukt. Det ger en mörk frukt.

Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.

Men vi som levde i mörkret har nu fått barmhärtighet. Jesus har frälst oss, och gett oss ett nytt liv i ljuset. Ett så mycket bättre liv med sann glädje. Han har visat oss en så stor barmhärtighet.

Ordet barmhärtighet betyder medlidande. Gud såg vårat lidande i mörkret och all den dåliga frukt det producerade i våra liv och han visade oss barmhärtighet genom att göra oss till sitt folk och ta oss ut i från mörkrets rike.

Petrus har nu förklarat vilka vi nu är. Han har förklarat vår position och nu kommer han till förmaningarna. Som präster och Guds egendoms folk visar han nu på hur vi skall leva.

Han ger oss en hel del uppmaningar men vi skall bara titta på två av dessa idag.

Det första han säger : 11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen.

Petrus kallar oss för främlingar och gäster. Det är samma som han kallade oss i början av brevet. Detta syftar på att vi är en pilgrim i denna världen.

Denna världen är inte vårt hem, även om vi har en lägenhet här och bor här så tillhör vi inte denna världen. Vårt hem är det himmelska hemmet med Gud dit vi skall dagen vi dör.

Därför kallar Petrus oss gäster. Vi är bara på besök på denna jorden en kort stund innan vi skall in i det eviga livet.

På grund av detta måste vi akta oss från det som vill beröva oss det eviga livet och vill förstöra vår eviga destination, de köttsliga begären.

Dessa köttsliga begär är inget litet utan det står att de för krig emot våran själ. Det betyder att även om du har semester och en ledig dag så kommer ändå begären att kriga emot dig.

Detta kriget upphör aldrig eftersom köttet vill förstöra din själ. Man kanske tänker. ”Jag känner inget krig inom mig”.

Min , vän om du inte känner ett krig inom dig så har du nog redan stupat i kriget och följer antagligen redan dina köttsliga begär.

Vad är de köttsliga begären det talas om här? Vad är det som krigar emot vår själ?

Det är allt som är emot Anden och Gud.

Några exempel på köttets gärningar är avgudadyrkan, ockultism, gräl, avund, själviskhet, illvilja, vilda fester, villoläror.

Allt sådant kommer att kriga emot dig och vill få dig på fall. Du hamnar i den där situationen och du vill börja gräla, istället för att följa Anden och inte gräla.

Du ser den där filmen och ockultismen kommer och du vill se på det istället för att stänga av.

Din bästa vän får det bättre än dig i livet och avundet kommer upp i ditt hjärta istället för att unna honom det bättre.

Rockbandet eller discot kommer till stan och du vill släppa loss och festa vilt till musiken i stället för självbehärskningens väg och stanna hemma.

Många kristna har fallit för den. De till och med tar in det i Guds hus. Vem hade trott att köttets gärningar skulle komma in i kyrkan?

Jag vet inte om du har sett den där video med Chris Tomlin hur han rockar loss i Guds guds hus. De hoppar och skuttar och släpper loss. Men det är precis vad som är köttets gärning om man studerar det grekiska ordet för vilda fester.

Den där nya synen på Gud kommer genom en artikel och du frestas att bli en avgudadyrkare, istället för att hålla fast vid skriften. Det finns pastorer i vår tid som lär ut att Gud är en hen. Det är avgudadyrkan.

Någon gör dig illa och illvilja reser sig i ditt hjärta och skadeglädjen när det går illa för dem.

Allt detta är köttets begär och så mycket mera som strider emot våra själar och vill få oss på fall.

Vår gamla människa och dess begär ploppar ibland upp och vill vinna kriget. De krigar aktivt emot oss och ofta är den lediga tiden den farligaste för då har man mer tid över.

Vi måste akta oss för dessa köttsliga begär säger bibeln för de är skadliga för våra själar. De hindrar oss och får oss på fall. Vi behöver därför korsfästa dessa begären och inte längre följa dem.

Vi behöver vandra samma väg som vår mästare Jesus som blev korsfäst. Genom den helige Ande går vi segrande i denna striden. Genom korsets kraft kan vi leva i seger över köttet och vandra efter anden.

Det andra han säger : 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem.

Som en kristen kommer folk att förtala dig och hitta på allt möjligt om dig och sprida runt ibland andra. Men vi skall därför uppträda väl i bland hedningarna så att de i stället ser våra goda gärningar och får skämmas för sitt förtal.

Vi behöver alltså vara extra noggranna i denna tid vi lever i. Speciellt i tider med internet där folk tar skärmdumpar med allt du säger och sprider runt.

Vi måste se upp för all form av hyckleri, all form av lögn och allt som folk kan hålla emot oss. Istället när folk ser våra liv skall de kunna prisa Gud då de ser våra goda gärningar.

När andra talar illa, skall vi tala väl. När andra hånar, skall vi inte ge oss in i hånets väg. När andra börjar gräla skall vi inte börja gräla också.

Jag läste en gång en berättelse i från Charles Spurgeon. Han berättade hur han hade predikat evangeliet men efter predikan hade han dragit ett skämt som hade förstört den allvarsamma atmosfären.

Efteråt kom en man fram och sade jag var så nära att bli en kristen men sedan förstörde ditt skämt alltihopa.

Min vän. Bibeln talar om att vi är kristusbrev som världen läser. De studerar våra liv i detalj för att se om det finns någon äkthet i det hela eller om vi bara är hycklare. Vi kan alla falla och göra eller säga något olämpligt.

Vi behöver dock ha detta framför våra ögon att uppträda väl inför hedningarna så att de inte kan anklaga oss.

Det finns inget värre än när det sker något stort och det är folk som kallar sig kristna som är inblandade.

Vi minns alla morden i Knutby hur det drog ner hela pingströrelsens rykte. Vi minns kanske att det var en skjutning i USA då en baptist var inblandad och det drog ner baptisternas rykte.

Vi alla känner säkert till om den predikant i Sverige som flertalet gånger åkte dit för rattfylla. Världens medier rapporterade om det och den kristna tron blev nedsmutsad.

Vi behöver vara noggranna med att följa lagar i samhället men det kommer i nästa stycke.

Petrus säger att när de kallar er onda skall de bara kunna se det goda vi gör och på ett annat ställe i skriften står det att de skall få skämmas för sitt förtal.

Oh hur noggranna och försiktiga vi måste vara i vår tid. Vi kan inte vara impulsiva någonstans utan måste agera med stor eftertänksamhet.

Allt detta är en del av vårt nya liv som präster, som Guds egendomsfolk och som en pilgrim i denna värld.

Låt oss alla ta vårt nya liv på allvar. Låt oss leva ett liv som vittnar om Guds gods gärningar.

Vi är därför alla i behov av Guds nåd och hans fostran.

Vi är dagligen i behov av Guds hjälp och kraft över våra liv.

Jesus sade till oss att vi skall be dagligen att vi inte skall bli inledda i frestelse och att vi skall bli frälsta i den onde.

Gud hjälper oss om vi ber honom om det. Ber vi inte om hjälp får vi heller ingen hjälp.

Må vi alla ha det nya livet i vårt fokus och leva som gäster och främlingar i den här världen med fokus på evigheten, vårt sanna hem. Amen.

Friköpta till ett nytt liv (1 Petr 1:18-25

Predikan av Josef Löwdin 7/7-2019, Göteborg

18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, 19. utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck. . 20. Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull, 21. ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. 22. När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, 23. födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet. 24. För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. 25. Men Herrens ord förblir i evighet. Och detta är det ord som har blivit predikat för er.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

Vi har tidigare gått igenom inledningen på detta brev skrivet av Petrus troligtvis till judar som bodde kringspridda runt om i Asien.

De fick genomgå många prövningar och lidanden när deras tro testades. Vi har även sett att vi som de som kallade att vara heliga eftersom Gud är helig.

Orsaken till detta som vi alla måste leva, är att Jesus Kristus har friköpt oss, och fött oss på nytt till ett nytt liv. Inte till ett liv som denna världen lever utan till ett liv i helighet.

Nu fortsätter Petrus att tala om varför vi måste genomgå prövningar och varför vi skall vara heliga. Dagens text börjar med orden i vers 18 :

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta”

Denna värld vi i dag lever i skall inte finnas kvar för evigt. Allt vi nu ser, träd, hus, städer, hundar, pengar, kläder skall en dag försvinna.

Bibeln talar om detta. Gud skall förstöra denna världen när syndens mått är nått. Det finns en gräns för hur länge Gud kommer att tolerera ondskan i denna världen och då kommer slutet. Då skall silver och guld förstöras.

Silvret och guldet är förgängliga ting. De kommer inte finns kvar för evigt. Silvret och guldet det här talar om, handlar om pengar. Av silver och av guld på den tiden gjorde man alla mynten man handlade med.

Detta är förgängliga ting som en dag kommer att försvinna. När pengarna man handlar med inte finns kvar kan man inte längre köpa något, och det kommer inte heller finnas något att köpa.

Eftersom silvret och guldet är förgängligt och skapat kan man inte köpa något som består in i evigheten med det utan man måste betala med något annat.

Jesus Kristus har köpt åt sig ett folk som skall tillhöra honom. I bibeln används ofta termen ”friköpa” som vi ser här i texten.

Det syftar på att man blir fri i från något och att en annan har köpt dig fri. Detta friköpande har inte skett med pengar, med silver och guld som en dag skall förgöras utan friköpandet har skett på ett helt annat sätt.

Men vad har vi då blivit friköpta ifrån ? Vi har blivit friköpta i från ett liv i slaveri till synden, Vi läser vidare här :

som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder,

Våra liv var meningslösa innan vi blev frälsta. Livet har ingen mening utan frälsningen, utan livet är bara ett tomt jagande efter ingenting. En del jagar ära och berömmelse, Andra jagar lycka i livet.

Andra jagar status och pengar och andra vill leva sina liv på sitt eget sätt och få ut så mycket av det som möjligt, men under ytan är allt detta meningslöst.

Vi levde liv i synd och njutningar. Vi levde för oss själva och gick våra egna vägar. Allt det som i våra ögon såg rätt ut var det vi gjorde. Men allt var bara meningslöst och utan värde inför evigheten.

I denna text adresseras speciellt judarna och därför läser vi ”ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder”

fäderna är ofta en term som syftar på de äldstes traditioner och undervisning, och här syftar det på de cermoniella lagarna som gavs genom Moses som förts vidare av deras fäder..

Även dessa traditioner och lagar var meningslösa. Cermoniella lagarna hade bara ett syfte att peka på Kristus och när Kristus kom sattes de ur spel.

De äldstes stadgar och traditioner var bara yttre människobud så som att man måste tvätta händerna innan man äter. Allt detta var bara meningslöst och kunde inte frälsa någon.

Vi har nu blivit friköpta bort i från vårt gamla meningslösa liv till ett nytt liv. Livet vi tidigare levde skall vi nu lägga bakom oss, och vi skall leva ett helt nytt liv på livets alla områden.

Detta friköpande skedde med något mycket mer värdefullt än pengar som kommer att en dag försvinna, och som vi alla vet är så osäkert.

Det har ju hänt i världens historia att pengar, och guldet fullständigt tappar sitt värde och folk förlorar alla sina besparingar.

Friköpandet av våra själar har istället skett med Jesu egna blod som vi läser i vers 18 ”utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.”

Enbart någons blod kunde betala vad vi var skyldiga. Mänskligheten på grund av sin synd förtjänar inte att leva. Vi finner detta om och om igen i skriften hur skriften vittnar om att syndens lön är döden.

Vi kan ta ett exempel med Noas ark. Människans ondska var så stor på jorden så Gud ångrade att han ens skapade människan och bestämde sig för att utrota alla utom en enda familj. Synden krävde människans blod.

Eftersom det krävdes blod för synden, så krävs det blod för att försona för människans synd.

Bockars och kalvars blod kunde inte försona för människan utan det behövde vara ett felfritt offer. Ett offer som aldrig hade syndat.

Enbart en som aldrig hade syndat kunde ta syndarens plats och utgjuta sitt blod i syndarens ställe.

I gamla testamentet finner vi att alla offer lamm som offrades till Gud som ett syndoffer skulle vara ett år gammalt och fläckfritt.

Allt detta är en bild på Jesus. Jesus var det offerlamm som tager bort världens synd och som försonade världen med sitt egna blod.

Jesu blod kallas därför här i texten för dyrbart, eftersom Jesus var syndfri så hade hans blod ett värde. Ingen annan människa kunde göra detta syndoffer eftersom alla har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Jesus är Gud och Gud kan inte synda och Jesus blev en människa för att som ett felfritt lamm friköpa var och en som tror, till ett nytt liv bort i från det gamla meningslösa livet.

Vers 20 ”Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse,”

Redan innan Gud skapade människan så var Jesus förutbestämt till att bli detta syndfria offer som skulle friköpa de som tror i från deras synder.

Detta var ingen plan B när Gud såg att människan föll i synd utan vi ser här väldigt tydligt att före människan ens var skapad så var Jesu offer på korset förutbestämt.

Gud visste att människan skulle synda och planerade Jesu syndoffer. Gud visste om allt men valde ändå att skapa människan trotts all synd de skulle begå.

Världen vi lever i trotts allt elände vi ser runt omkring oss blev tillåten av Gud. Gud har allt under kontroll och allt i sin hand. Gud har inte tappat kontrollen över sin skapelse.

Redan när Adam och Eva begick den första synden, så var Jesus redan innan det planerad men hölls dold i många tusen år.

Vidare… Lagen genom djuroffren och cermonierna vittnade om Jesus. Profeterna profeterade om att han skulle komma men vi läser :

men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull” .

Det var alltså först flera tusen år senare som Jesus Kristus uppenbarades för oss. Det är genom tron på evangeliet som vi blir friköpa genom att blicka tillbaka på vad som har skett.

De i gamla testamentet blev frälsta genom tron som blickade framåt mot Jesus Kristus som skulle komma. De visste att offren bara pekade framåt emot något annat. Medans vi har fått allt uppenbarat för oss i varje detalj.

Genom tron allena kan vi bli frälsta och var och en som blivit frälst är den som sett detta evangelium i skriften för Petrus säger till oss i vers 21 :

ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. ”

Denna tro baseras på två saker. Jesus har dött för våra synder som ett syndfritt offer vilket vi har sett, men också att Gud har uppväckt Jesus i från det döda vilket vi nu ser här.

När Gud uppväckte Jesus från det döda gav han Jesus härlighet står det här. Vad betyder det?

Det syftar på den dignitet som Jesus har på hans makt och på hans ära.

Alltså på att Jesus är värdig att tillbedjas för vad han har gjort för oss.

Den härlighet Jesus nu har blivit given är vad vi baserar vår tro och vårt hopp på.

Människor i den här världen sätter sitt hopp och sin tro till annat som inte gjort något för dem. Man ser all denna idol tillbedjan i världen. Folk tillber sina idoler och fyller arenor när deras favorit artist skall uppträda.

Men vad har artisten gjort för dem? Egentligen ingenting. Andra tillber sina gudar som bara kräver lydnad men aldrig gjort något för dem.

Vi tillber en Gud som gjort något för oss. Gjort något stort som ingen annan någonsin gjort. Offrat Jesus för att friköpa oss i från våra synder och sätta oss fri i från synden.

Det är helt fantastiskt, helt fantastisk. Vilket budskap av kärlek till oss människor.

Vidare i vers 22 ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden,

När vi tror på evangelium så blir våra själar renade. Detta sker genom sanningens lydnad genom Anden läser vi.

Alltså detta syftar på lydnad till budskapet. När man tror på evangeliet så blir man lydig tron. Sedan finns en annan lydnad också till det ny livet men det är resultatet av ett nytt liv. Tron frälser oss.

När vi kommer till tro så är det Anden som renar och helgar oss genom tron. Termen ”genom Anden” här finns inte med i moderna översättningarna men finns med i de äldre.

”Genom Anden” som finns med i äldre översättningar har ingen betydelse för innehållet i texten. Men det är tydligare i de äldre översättningarna.

Folkbibeln säger : Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek.”.

Det låter lite som att det är gärningen med kärlek i sig som är frälsande. Vi vet att gärningar inte kan rena någon själ utan syskon kärleken är resultatet av att vi redan blivit renade genom Anden.

Folkbibeln översätter fel här. Det skall översättas ”till uppriktig syskonkärlek” i stället. Det är vad det grekiska ordet betyder. På detta sättet översätter reformationsbibeln det hela när vi läser vidare.

Resten av vers 22 säger ” till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta”

Vi har alltså blivit renade för att Älska varandra. Det blir en stor skillnad här mot moderna översättningar. Det blir väldigt tydligt här att först sker frälsningen genom tron och sedan kommer det nya livet vi skall leva.

Nu är vi kallade att älska varandra på tre olika sätt. Det första som nämns här är att vi skall älska varandra uppriktigt.

Uppriktighet här syftar på äkthet. Alltså något som är fritt i från hyckleri. Det handlar om att man inte spelar ett spel för galleriet. Ett exempel är att man bara säger snälla ord men i praktiken är ens handlingar motsatta.

1 Joh 3:18 säger till oss  Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

En sann kärlek handlar inte alltså om att gå runt och säga till folk att man älskar dem. Jag minns minns en gång jag såg på nyheterna och någon hade vunnit en grammis.

Jag hörde denna person tacka alla och slutligen säga orden ”Jag älskar er”. Jag tror inte han älskar alla. De älskar att vara i centrum att bli hyllade och att tjäna pengar. Sann kärlek innehåller handling och inte bara ord.

Nästa ord vi finner här är att vi skall älska med ett rent hjärta. Alltså du kan älska med handlingar men inte med ett rent hjärta. En person kan göra en kärleksgärning emot en annan av fel motiv.

Ett exempel: morallagen säger till oss att om vår grannes oxe hamnar på vift skall man föra den tillbaka till vår granne. Detta kan göras med rätt motiv eller med fel motiv.

Rätt motiv är att det är inte din oxe och du vill att din granne skall ha tillbaka den eftersom han äger den. Fel motiv kan vara att du vet att det är din grannes oxe, och du för tillbaka oxen men du gör det för att du hoppas på en belöning för att du förde oxen tillbaka.

Hjärtat måste vara rent inför Gud och handlingen måste ske av ett rent hjärta.

Det tredje ordet vi finner är att vi skall älska innerligt.

Detta ordet för innerligt i grekiskan kan betyda många grejer. Det kan betyda uthålligt, det kan betyda med passion och entusiasm. Det kan betyda med uppmärksamhet.

Vi kan alltså säga att vi skall älska varandra med handlingar, som är av rena motiv och göra sådana med uthållighet, passion och uppmärksamhet emot varandra.

Vers 23 ”födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet.”

Vi har blivit födda på nytt av något oförgängligt. Åter igen argumenterar Petrus för att frälsningen inte är ett verk av något som kan förstöras. Först friköpandet av Jesu blod och här pånyttfödelsen genom Guds levande ord.

Petrus övergår nu ifrån att tala om tron till att börja tala om pånyttfödelsen. Det visar att de inte är samma sak. Först kommer tron sedan nu kommer pånyttfödelsen.

Det finns olika steg i hur frälsningen går till. Allt sker inte bara i en enda sekund utan frälsningen är ofta en process som börjar med att ett frö sås.

Detta leder till att ögonen öppnas för sanning, som leder till att tron föds, och när man tror och omvänder sig så sker pånyttfödelsen av hjärtat.

Petrus här säger att denna pånyttfödelsen sker just genom Guds levande ord. Ingen människa kan bli född på nytt utan att först läsa Guds ord, eller höra Guds ord.

Ett vatten dop kan inte föda någon på nytt. En vision kan inte föda någon på nytt utan man måste höra och förstå Guds levande ord.

En del argumenterar och säger men Paulus såg ju Jesus på vägen till Damaskus och blev frälst genom den visionen.

Vi behöver förstå att Paulus var laglärd. Paulus kunde skriften men hade inte sanningen uppenbarad för sig. Paulus förföljde de kristna vilket betyder att han måste ha vetat vad de trodde på.

Först när Jesus uppenbarar sig i en vision förstår han att den vägen är sanningen. Han hade alltså hört sanningen men förkastade den fram till han såg Jesus på vägen till Damaskus.

Människan måste alltså först höra Guds ord förkunnas innan man kan bli född på nytt. Detta har vi som blivit frälsta erfarit. Vi har hört Guds ord som består för evigt och genom det kom vi till tro och det födde oss på nytt.

Vers 24 ”För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. ”

Allt kött är som gräs. Vad Petrus menar här är inte kött du köper i affären även om det också är kött. Och det grekiska ordet kan syfta på djurkött också. Det är inte vad som syftas på utan han syftar på människan här.

Alla människor är som gräs, och vi vet att gräs vissnar bort, eller om det är varmt kan gräset brinna upp. Gräs består inte i evigheter utan det vissnar och det kommer nytt gräs. Så är det med människan. Det föds människor, de dör och och det kommer nya människor.

Vi som finns här inne i dag kommer inte finns på denna jord längre om 150 år, istället har det kommit nya människor som bor i våra lägenheter och tar över våra prylar.

Sedan har vi människans härlighet som är som blommorna i gräset. Blommorna är vackra, luktar gott men även de faller av och dör ut när säsongen är över och så kommer det nya blommor.

Detta syftar på allt det fina vi kan se hos människan. All visdom, all uppfinningsrikedom, alla goda egenskaper. Alla vackra ögon och håruppsättningar. Allt detta kommer att försvinna precis som blommorna faller av.

Vi lever inte för evigt men det finns något som aldrig kommer att försvinna och det ser vi i nästa vers 25 ” Men Herrens ord förblir i evighet.”

Gud ord kommer aldrig att förgås. Himmel och jord skall försvinna men Guds ord kommer att finnas kvar. Människan skall förmultna som en blomma men inte Guds ord.

De som översatte våra första svenska biblar år 1703 är i dag döda. De finns inte mer och ingen minns deras namn. De var som gräset och blommorna. Men Guds ord som de översatte finns kvar.

Denna bibeltext jag predikar idag kommer aldrig att försvinna. Den kommer finns kvar och många kommer att predika detta bibelstycke efter att jag har dött också.

Slutet av vers 25 ”Och detta är det ord som har blivit predikat för er.”

Detta ord som födde oss på nytt har blivit predikat för oss. Vi kan därför fortsätta att predika ordet för genom ordet kommer fler att födas på nytt. Speciellt i områden där ingen har hört ordet.

Det finns många invandrar grupper i Sverige idag som aldrig hört ordet predikas som vi kan försöka nå ut. Om vi inte går ut med ordet kommer ingen heller att bli född på nytt.

Ordet som har fött oss på nytt får inte bara bli något vi behåller för oss själva utan skall vara något vi regelbundet och konstant predikar för människor på olika sätt.

Guds ord är kraften som frälser människor. Det är vad som har förvandlat våra liv. Många av oss kan vittna om vilket kraft och effekt Guds ord har haft i våra hjärtan.

Liv som vi tidigare hade älskar vi inte längre utan vi har fått nya passioner i livet. För någon Söndag sedan satt två bröder här efter gudstjänsten och berättade om hur Gud har förvandlat deras liv.

I detta fallet talade de om fotboll och när de blev frälsta slutade de att spela i sina lag och att idag bryr de sig ingenting om fotboll.

Andra har sagt hur de levde ett liv i superi, på krogen och levde runt men när de blev frälsta försvann allt sådant intresse, och även intresset att umgås med de gamla kompisarna som fortsatte att leva detta livet.

Det nya livet vi har genom tron som fött oss på nytt genom ordet vi hörde skall verkligen vara något som förändrar oss om det är en sann tro.

Det innebär att man lägger bort något som man inte längre älskar, vi finner några exempel i nästa vers som är första versen i kapitel två.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

På grund av det nya livet skall vi lägga av oss det gamla livet. När Petrus säger att vi skall lägga bort någonting så betyder det att vi som kristna fortfarande kan ha sådana här saker i våra liv.

Det betyder att vi måste bekämpa sådant här och att vi inte är fullkomliga. Det betyder att sådana här saker kan försvinna för en tag men sedan komma tillbaka senare igen.

Det betyder att det finns saker som inte passar det nya livet vi har. Det finns saker som är motsatt emot den kallelse vi har och det finns saker som ger oss ett dåligt vittnesbörd inför världen.

Vad är det då vi skall lägga bort i från oss? Här nämns först all ondska. Denna ondska som vi skall lägga av oss innefattar både handlingar, ord och även tankar.

Det är ganska skrämmande i vår tid när världen har blivit mer och mer digital hur mycket ondska som kommer fram ur människans hjärta, när de sitter bakom ett tangentbord och kan vara anonyma eller i vissa fall även använda sina namn.

Det är elaka kommentarer, ondska i all form som kommer fram, hån och förakt, fräckheter emot andra, illvilja emot andra etc. Ondskan är stor i många människors hjärtan.

Alla människor är i grunden onda säger bibeln. Det betyder att alla människor är mer eller mindre onda. Alla är det inte på samma nivå men ondskan finns i varje människas hjärtan.

Många kan till det yttre vara polerade men denna ondska vi skall lägga bort innefattar också det som finns i våra tankar. Det som bara varje enskild människa kan känna till om sig själv, det som ingen annan ser.

Ondskan syftar inte bara på onda handlingar emot andra genom handlingar och ord utan, även det som finns i våra tankar.

För det andra nämns här allt svek. Det här handlar om falskhet i olika former. Det handlar om att ens ord måste vara i enlighet med ens agerande.

Det kan handla om att man begår bedrägerier av olika slag. Man säger att ens pengar man samlar in går till en sak men i verkligheten går de till något annat.

Våra ord måste vara i enlighet med vårt handlade i alla situationer. Det får inte finnas någon falskhet eller svek i oss. Lovar man något skall man göra allt för att hålla det.

För det tredje nämns här hyckleriet. Hyckleri betyder att man spelar ett spel för galleriet. Alltså man är som en skådespelare som spelar en viss roll bara men i verkligheten är något annat.

Detta hyckleriet är riktat både emot Gud och emot andra människor. Vi som kristna måste vara äkta och inte spela ett spel för galleriet.

Skillnaden mellan hycklerit och falskhet är inte så stor men hyckleri handlar med om att bekänna sig till något man inte är.

Det kan handla om att måla upp en bild av sig själv som inte stämmer. Man kanske målar upp sig själv som from och god fast man inte är det. Det handlar även om att man inte lever på ett sätt som ens bekännelse säger att man skall leva.

Det sista som nämns här är förtal. Förtal innebär att man ljuger om en annan människa på ett sätt så att deras rykte skadas.

Det tåls att poängteras i vår tid för många idag kallar det förtal om man kritiserar någon eller något.

Att kritisera är inte samma sak som att förtala. En kritik baseras på något någon säger eller gör.

Medans förtal handlar om lösa grejer som det inte finns någon grund för. Samtidigt handlar förtal om att tala sönder någons karaktär även om det man säger är sant. Man får alltså vara försiktig med vad man säger om andra.

Texten tidigare i detta stycke sade till oss att vara heliga. Här har vi en del av vad det innebär att vara helig.

Älska varandra innerligt och lägga bort, ondska, svek, hyckleri samt förtal. Detta är inte en heltäckande lista men det är några saker som nämns som vi var och här inne behöver lyssna till.

Är detta vad vi strävar efter i våra liv? Strävar vi efter mer kärlek till varandra. Strävar vi efter att lägga bort all form av ondska, svek, falskheter, hyckleri samt förtal?

Det är det nya livet vi skall leva och låta oss leva på detta sättet.