Några ord om Hebrew root movement

”I hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din son och din sonson, så att du får ett långt liv. ” – 5 Mos 6:2

Det finns en rörelse där ute som kallas för hebrew root movement. Den är ganska stor i Sverige men finns inte alls på Filippinerna som är mitt andra hem.

Vad de lär ut är att vi som kristna blir en del av Israel och därför Israeliter. Vi skall därför leva efter allt Mose lag säger. Vi skall hålla högtider och allt som går att hålla där ett tempel inte är nödvändigt.

De tror dock inte på att du blir frälst genom dessa grejer utan precis som Paulus är emot att man förkunnar frälsning genom omskärelsen och att hålla allt Mose sade.

Men de tror att hålla allt är en del av att leva ett heligt liv och att i framtiden skall alla gå till Jerusalem igen för att fira lövhyddohögtiden. (Sak 14:16-21)

De tror inte att lagen är uppdelad i ceremoniell och i en moral lag som den protestaniska kyrkan trott genom alla tider.

Problemet jag har med denna teologi är just att Gud själv delar upp lagen i olika delar. Det som kallas för stadgar och det som kallas bud. Vi ser det i versen framför oss att det är en skillnad.

I hebreiskan används två olika ord här Chuqqah som översätts stadgar eller föreskrift. Samt Mishva som brukar översättas med bud.

Guds bud är det som vi brukar kalla moral lagen och det gäller för oss som hedningar. Vi är alltså inte fria att mörda eller begå spådom. Stadgarna dock behöver hedningarna inte hålla. Detta görs väldigt tydligt i reformationsbibeln (Apg 21:25).

” Men vad angår de hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och meddelat dem vårt beslut, att de inte behöver hålla sådant, utan endast avhålla sig från det som är offrat åt avgudar, och från blod och från det som är kvävt och från otukt. ”

Hur kan vi då veta att orden ” att de inte behöver hålla sådant” handlar om stadgarna ?

Jo för sammanhanget säger det. Läser man sammanhanget och speciellt vers 21 så ser vi

”Men de har hört om dig, att du lär alla judar som finns bland hedningarna att avfalla från Mose, och säger att de inte ska omskära sina barn och inte heller leva efter sederna. ” (stadgarna är vad det syftar på)

Paulus var anklagad av judar som kom till tro men som förespråkade att man skall hålla även stadgarna att han predikade avfall från sådant för judar som bodde ute bland hedningarna i andra länder.

Detta stämde inte utan Paulus visade för alla att även Paulus håller sederna genom att han rakade sig och gick in i templet för att tillsammans med dem som anklagade honom vara med under renings och offer dagarna.

Alltså det är stadgarna som han pratar om. Det vi brukar kalla den ceremoniella lagen. Paulus själv höll stadgarna och judarna som kom till tro höll dem. Men hedningarna behövde inte göra det.

Vi har tidigare sett hur Herren själv gör en skillnad mellan buden och stadgarna. Jag gick därför igenom alla fem moseböcker för att se vad ”stadgarna” är för något.

Detta är vad jag fann. Man får läsa hela sammanhanget för att förstå vad stadgan är för något.

2 Mos 12 – handlar det om påsken.

2 Mos 13:10 – Osyrade brödets högtid

2 Mos 27:21 – Oljan i lampan

2 Mos 28:43 – Prästkläderna

3 Mos 3:17 – Äta fett och blod

3 Mos 7:36 – Prästens eldsoffer

3 Mos 10:9 – Prästerna fick inte dricka vin

3 Mos 16:29, 31, 34 – Försoningsdagen

3 Mos 17:7 – Inte offra på annan plats än uppenbarelsetältets ingång.

3 Mos 19:19 – Inte låta två olika djur para sig, inte bära kläder av två olika material.

3 Mos 23: 14 – Den första skördens högtid

3 Mos 23: 21 – Pingsten

3 Mos 23:31 – Försoningsdagen

3 Mos 23:41 – Lövhyddohögtiden

3 Mos 24:3 – Oljan i lampan

3 Mos 25:18 – Sabbatsåret och Friåret

4 Mos 9: 3, 12 ,14 – Påsken, föreskrift för utlänningen

4 Mos 10:8 – Prästerna skulle blåsa i trumpeterna.

4 Mos 15:15 – Regler om olika offer

4 Mos 18:23 – Lagar för leviterna som inte fick äga mark.

4 Mos 19:2, 10, 21 – rening i från orenhet

4 Mos 27:11 – Arvsrätter

4 Mos 31:21 – Rening av guld, silver, koppar och järn och allt som tål eld i från krig.

4 Mos 35:29 – fristäder och betesmarker

Man kan alltså säga att det som har med högtider, offer, klädesplagg, kantklippa skägget, inte dricka vin, äta fett, olika reningar, fristäder etc är stadgar.

Vi som kristna behöver alltså inte följa dessa stadgar eller det vi kallar den ceremoniella lagen. Det blir bara en extra börda. I stället skall vi avhålla oss i från blod vilket fanns i stadgan men som fanns innan den i 1 Mos 9:4 och är därmed för alla. Otukt för det finns till exempel ett stycke i 3 Mos 18:3:30, om förbjudna sexuella akter, dvs otukt som där kopplas till ”stadgar”. Otukt är dock en moral lag. Kött i från kväda djur för de hade blodet kvar i sig och därför fick det inte ätas. Slutligen kött som offrats åt avgudar. Det var för att det var ett problem under den tiden.

Det är det enda hedningar behöver tänka på plus Guds bud som är den moraliska lagen givetvis. En kristen skall inte mörda och stjäla eller lura folk på pengar. Det var nog så självklart för de kristna så det behövdes inte nämnas i brevet apostlarna skrev till de hedniskt kristna. Moral lagen gäller. Alltså de tio budorden och det som är moraliskt som är skrivit även i deras hjärtan som inte har lagen (Rom 2:14-15)

Lagens giltighet för de kristna (Matt 5:17-20)

Predikan av Josef Löwdin

7/10-2018, Västra Frölunda

Lagens giltighet för de kristna (Matt 5:17-20)

Lagen har tre olika syften. Det första syftet med lagen är att föra människor till Kristus. Det är genom lagen som människan får insikt om sin synd och sitt behov av en frälsare. Utan lagen hade det inte heller funnit någon synd och av detta syfte gav Gud människan lagen.

Lagens andra syfte är att hålla borta ondskan i från samhället. I Sverige förr i tiden när kyrkan höll uppe lagen så var det mer ordning och reda i samhället.

I vår tid dock talar inte kyrkan mycket om lagen och därför börjar också samhället falla sönder. En del saker som var helt otänkbara för 50 år sedan ses i dag som normalt eftersom inte lagen förkunnas.

Det tredje syftet med lagen är att vara en guide för oss kristna vad som är Guds vilja och hur vi skall leva våra kristna liv. Förr i tiden i Sverige och i Europa fram till år 1920 så trodde alla kristna att de tio budorden gäller för kristna idag som en levnadsregel.

Runt år 1920 så kom det strömmar in i Sverige som började säga. Bara nio av de tio budorden gäller eftersom bara 9 av 10 nämns i NT. Detta är falskt vilket vi kommer att se i våra studier i ämnet.

Nästa våg som har kommit nu på senare tid säger ”Ingen av lagarna i GT gäller oss som troende utan nu gäller enbart ”Kristi lag”. Också detta är falskt eftersom Paulus baserar en del av sin undervisning på Guds lag, även kallat moral lagen och inte på Kristi lag.

Vi tror som de första svenska baptisterna i detta land, och som den kristna kyrkan har trott i 1900 år att alla av de tio budorden gäller för alla människor i dag. Oavsett om du är Kristen eller ej och det är efter denna standard Gud skall döma var och en på domens dag.

Låt oss gå till dagens huvudtext…

 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18 Jag säger er sanningen; Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

19 Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20 För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

Jesus kom inte för att upphäva lagen och profeterna utan för att fullborda den. Lagen och profeterna vittnade om Jesus.

Lagen kunde ingen människa hålla och profeterna sändes för att visa människan, att de inte kunde hålla den, utan behöver en frälsare. Profeterna profeterade framåt om att en frälsare skulle uppstå som skulle frälsa sitt folk i från deras synder.

Lagen och profeterna handlar om Jesus, men lagen och profeterna kommer finnas kvar. Gamla testamentet kommer att finns kvar ändå tills himmel och jord förstörs.

Jesus säger därför vidare att vi skall lära människorna att hålla denna lag, och då skall man bli stor i himmelriket. Om man dock lär att man inte behöver följa lagen, och profeterna, så skall man bli den minste i himmelriket.

Det betyder att man är frälst men skall vara minst. Därför är det viktigt att undervisa Guds lag och Guds bud och lära människor att vandra efter dem.

Jesus har dock befallt oss att undervisa Guds bud och lära människor att hålla dem. Fariséerna var sådana som lärde ut Guds bud men de höll dem inte.

De höll yttre aspekter av lagen så som tionde, rengöringar som hörde till Israel specifikt, men de höll inte den moraliska lagen, och vi finner ofta hur Jesus konfronterar dem just eftersom de inte höll Guds lag.

Jesus säger sedan att vår rättfärdighet måste gå långt utöver Fariseérnas rättfärdighet, om man skall komma in i himlen. När Jesus säger detta, så betyder det att Fariséerna inte hade rätt förståelse av den moraliska lagen.

De tänkte att mord är bara en yttre handling, men inte att mord också är hat emot en broder. De glömde detta.

Jesus gör det tydligt när han fortsätter med att förklara lagen och ger exempel på denna rättfärdighet som inte fariséerna levde upp till.

Han börjar med att säga i vers 21 ”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda ”. Vad Jesus gör här är att han pekar på vad det sjätte budordet säger i lagen och sedan förklarar hans dess innebörd.

Han kom dock inte med något nytt, utan vad han säger är att vrede är en synd som likställs med mord, och att det räcker att detta finns i ditt hjärta.. Vad fick Jesus detta i från ? ”Du ska inte hata din broder i ditt hjärta – 3 Mos 19:17

Johannes Jesu Apostel lärde ut samma sak i ”Den som hatar sin broder är en mördare” (1 Joh 3:15). Allt detta baseras på morallagen i från det gamla testamentet.

I vers 27 säger Jesus ”Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. ”. Här pekar Jesus på det sjunde budordet och förklarar det med hjälp av det tionde budordet som säger ”Du ska inte ha begär till din nästas hustru ”.

Jesus förklarar alltså vad dessa budord betyder, genom att utgå i från andra skriftställen.

Jesus upphävde alltså inte den moraliska lagen på något sätt, och inte heller kom han med någon ny lag, utan fastställde att den som finns gäller.

Denna moraliska lag var inget som gavs till Mose som en del hävdar. Mose lag var istället en annan lag som var specifikt för Israel och innehöll även symboler och offer som pekade på Jesus Kristus.

Den moraliska lagen, även kallad Guds lag av Paulus, den lades ner hos alla människor redan i skapelsen, i deras hjärtan, eftersom människan skapades till Guds avbild så finns Guds lag i allas hjärtan.

Paulus undervisar detta i Rom 2:14-15

För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem

Många människor i vårt samhället gör av naturen vad en del av lagen säger, eftersom de är Guds avbild. Det betyder inte att de följer den perfekt utan det betyder att människan har en förståelse av rätt och fel eftersom det finns i deras hjärtan oavsett om du har de tio budorden eller inte.

Alla de tio budorden lades ner i skapelsen in i människans hjärta eftersom Människan skapades i Guds avbild så finns Guds lag i allas hjärtan. Jag skall inte gå igenom allt detta nu, men vi kan ta ett exempel . 1 Mos 30:33

När du sedan kommer för att se med egna ögon vad som blivit min lön, då ska min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla getter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lamm som inte är mörka ska räknas som stulna.

Redan här 430 år innan lagen gavs talas det om stöld och djur som skulle räknas som stulna. Hur kunde man tala om detta innan det ens fanns en lag? Jo, för lagen fanns i deras hjärtan redan. Människan visste att det var fel att stjäla redan innan lagen gavs.

Ett annat exempel ser vi hos Abraham :

eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.” (1 Mos 26:5)

Här står det ”mina lagar”. Lagen hade inte givits ännu. Hur kunde Abraham hålla något som inte fanns? Det kan bara betyda att han lydde lagen som fanns i hans hjärta.

430 år senare kom lagen och gavs till Israel. Den kom inte genom Mose utan den kom i från Gud och baserades på vad som redan fanns nedlagt i människornas hjärtan och samveten.

När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. ” – (2 Mos 31:18)

Det var Gud som skrev de tio budorden med sitt finger. Det var inget som Mose kom med och kan därmed inte vara det som bibeln kallar för Mose lag, utan det var direkt i från Herren.

Läser vi vårt gamla testamente så finner vi att Gud även dömer hedningar som inte hade lagen för brott emot de tio budorden.

Vi finner t.e.x Babel, Egypten och flera andra nationer som döms för sina synder trotts att de inte hade de tio budorden. Lagen var därför universiell och är det även i vår tid.

När vi talar om lagen är det också viktigt att vi gör det korrekt. Det finns de i dag som hävdar att när bibeln talar om termen lagen så menas det precis alla lagar i GT. Detta hävdar man för man vill ha bort alla lagarna ur GT och bara följa ”Kristi lag”.

Den historiska uppdelningen av lagen har varit tre delad. Vi har den moraliska lagen som är de tio budorden samt dess förgreningar.

Denna moraliska lag förvarades inne i Guds ark som Israel senare byggde. (5 Mos 10:5)

Sedan har vi civila lagar som var specifika för Israel, dessa lagar baserades ofta på de moraliska lagarna som är universiella. Lagarna som gällde Israel var specifika för dem och upphörde när templet och landet förstördes år 70 e.kr.

De fungerade så att om du bröt mot Guds lag så var du skyldig och då gällde Israels lag som bestraffning och i detta inkluderades även offer for synder.

Den tredje kategorin var de cermoniella lagarna som hade att göra med offer, tempel, präster, högtider att göra och dessa lagar förvarades utanför arken (5 Mos 31:26). Dessa lagar skrevs i en bok och inte på sten som moral lagen gjorde.

Vi ser alltså att lagen behandlades på olika sätt redan i det gamla testamentet. Lagar på sten och lagar i en bok. Lagar i en ark och lagar utanför en ark.

Alla dessa cermoniella lagar pekade på Kristus och de har också upphört eftersom detta undervisas i Hebréerbrevet och på andra ställen i NT.

En del väljer också att dela upp det i bara två kategorier. Guds lag som är den moraliska lagen samt Mose lag som är den cermoniella lagen samt den civila lagen som gällde för Israel.

Bibeln använder termen Mose lag vid flera tillfällen så en sådan uppdelning är helt rätt också och passar bättre med att en lag lades inne i arken och en utanför. Den trefaldige uppdelningen är bara för att förklara och göra det lite lättare att förstå..

Problemet vi stöter på när vi läser vårt nya testamente är att där används oftast bara en term för olika lagar och det är ordet ”lag”.

Därför när vi läser ordet lag i NT så är det inte alltid samma lag Paulus syftar på. Det kan bara förstås utifrån sammanhanget och vad han pratar om, vilken lag han syftar på. Detta är inte alltid helt lätt, men för att illustrera att så är fallet kan vi kolla på två bibelställen.

Ef 2:15 och Rom 3:31

Först läser vi har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar Sedan läser vi Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen..

Dessa två bibelversar verkar totalt motsäga varandra om vi läser dem. Gör de det? Nej, det gör de inte, för Paulus talar inte om samma lag här.

I Ef 2:15 talar han om de cermoniella lagarna, även kallat Mose lag som är satta ur kraft. Högtider, regler om reningar, offersystem m.m.

I Rom 3:31 talar han dock om den moraliska lagen som vi som Kristna upprätthåller genom våra liv. Det är alltså inte samma lagar Paulus här pratar om.

Vi finner samma sak även i Galaterbrevet och i kolosserbrevet där Paulus pratar om cermoniella regler och bud och stadgar men inte om den moraliska lagen, för den är inte upphävd.

Det absolut tydligaste beviset på att morallagen gäller de kristna i dag finner vi i Hebr 8:8-10

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,  inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem,säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren:Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

I det gamla förbundet så var lagen skriven på två stentavlor, av Guds finger som gavs till Israel.

Lagen gavs i människans hjärta men de kunde inte hålla den. När vi läser att den skall skrivas i människans hjärta betyder det att man skall älska den och vilja hålla Herrens lag. Denna vers är en profetia i från Jer 31:31-33

Vilken lag talar Paulus om här? Det kan inte vara de cermoniella eller civila för de gäller inte oss som hedningar, utan det måste vara den moraliska lagen han talar om här.

Det visar att moral lagen kan omöjligt vara upphävd. Hur kan den läggas i våra hjärtan om den är upphävd?

För att vidare visa på att hela den moraliska lagen gäller idag, kan vi kolla vad Paulus säger i 1 Kor 7:19

Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.

Vad menar Paulus här med att hålla Guds bud? Kan det ha att göra med vad Paulus har talat om några versar tidigare?. I vers 10 och framåt så argumenterar Paulus att man inte skilja sig från sin man och att det är Herrens befallning.

Vad han här pratar om är det sjunde budordet, som han baserar sin undervisning på. Om de tio budorden inte längre gäller. Varför baserar Paulus sin undervisning om äktenskap och skilsmässa på det sjunde budordet?

När Paulus alltså talar om att det viktigaste är inte om du är omskuren eller ej, utan om du följer Guds bud så menar han de buden som skrevs med Guds finger på Sinai berg och gavs till Mose, och det som Gud har lagt ner i människans hjärtan vid skapelsen.

Vidare finner vi Paulus säga i Rom 7:7-12

7 Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte! Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. 9 En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv 10 och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. 11 Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. 12 Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.

Här talar Paulus om det tionde budordet. Det var genom det han fick kännedom om sin synd. Det ledde till hans egna död. Med det menar han inte att han dog fysiskt utan att han dog, genom att det överbevisade honom om hans synd och hans självrättfärdighet dog.

Sedan säger han ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.”. Han kallar här hela lagen helig, alltså de tio budorden, sedan kallar han budordet, det tionde budordet också heligt. För att slutligen dra slutsatsen att lagen är rätt och god.

Han kan ju inte mena att den bara var det då, utan även i nutid är det rätt och god.

Han talar inte heller om ”Kristi lag” utan syftar just på den moraliska lagen som finns i gamla testamentet.

Låt oss kolla på Kristi Lag och kolla på vad det är.

I Jakobsbrevet kapitel 2 vers 8-11 läser vi följande Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 9 Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare.10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare.

Här nämner Jakob den kungliga lagen som är ” Du ska älska din nästa som dig själv”. Det är just detta många hävdar är Kristi lag, att älska sin nästa som sig själv, och älska Herren av hela sitt hjärta, själ och förstånd.

Jag håller helt med. Jesus är kungen som det syftas på här och detta är Kristi lag att älska sin nästa så som sig själv.

Vad läser vi dock om vi läser vidare ?

Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare.10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare.”.

I församlingen fanns det ett problem som Jakob konfronterade. Det fanns fattiga och rika. Och de församlingen var partiska mot de rika och föraktade de fattiga och lät dem få en sämre plats i kyrkan.

Jakob konfronterar dem med att göra vad då ? Jo han baserar sin undervisning på lagen. 3 Mos 19:15 där det står ”Du ska inte hålla med någon för att han är fattig och du ska inte vara partisk för den som har makt. ”

Partiskhet är alltså en synd och han pekar på gamla testamentets lag för att hävda att de hade begått en synd.

Sedan börjar Jakob börjar nämna det sjätte och sjunde budordet. Det kan alltså omöjligt vara så att att Kristi lag upphäver moral lagen, vilket jag personligen har sett folk hävda som förespråkar denna teologiska nya ström, som de senaste åren spritts med en lavinartad fart.

Budet : ”Du skall älska din nästa som dig själv” var inget nytt i det nya testamentet utan det finns även i det gamla testamentet i 3 mos kapitel 19 och vers 18. Om man hävdar att moral lagen i GT inte längre gäller så måste man hävda att dessa versar om att älska sin nästa inte heller gäller.

Jesu undervisning som kallas Kristi lag av Paulus, och den kungliga lagen av Jakob är bara en sammanfattning av vad lagen i sin helhet lär.

Vi kan alltså inte förstå dess betydelse och vad det innebär att älska sin nästa utan med hjälp av den moraliska lagen. Vi kan inte heller förstå vad det innebär att älska Gud. utan med hjälp av den moraliska lagen.

Låt oss titta lite mer på detta genom att gå till Rom 13:8-10

Var inte skyldig någon någonting, utom när det gäller att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 För dessa bud: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte döda, Du ska inte stjäla, , Du skall inte bära falskt vittnesbörd, Du ska inte ha begär och vilket annat som helst, sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Därför är kärleken lagens uppfyllelse. ” (reformationsbibeln)

När vi läser detta så kopplar Paulus kärleksbudet mot vår nästa till moral lagen i gamla testamentet. Han nämner här det sjätte, sjunde, åttonde, nionde samt tionde budordet, och vilket annat bud som helst av moralisk karaktär.

Moral lagen förklarar för oss vad det innebär att älska vår nästa och att älska Gud. Detta är viktigt i vår tid när betydelsen av kärlek omdefinieras.

I dag kan kärlek betyda vad som helst. Jag pratade med en kollega på jobbet en dag under mat rasten och hon undrade ”Vad är kärlek?”. Frågan är dock väldigt bra. Vad är kärlek?

Är det en känsla? Är det att agera precis hur man vill ? Är det att se glad ut? Är det att gå runt och tycka om alla människor lika mycket? Vad är kärlek?. Om vi säger att vi skall älska vår nästa som oss själva så kan det ju betyda vad som helst.

Om en person gillar att förstöra sin egen kropp, då kan samma person anse att det är kärlek att förstöra andras kroppar och med argumentet att det är kärlek.

Kärlek baseras på Guds ord och vad Gud säger är rätt och fel. Kärleken gör inte sin nästa något ont säger Paulus. De tio budorden är där för att visa vad det innebär att älska Gud och älska sin nästa. Andra moral lagar i GT är där för samma syfte.

Om du älskar din nästa så begår du inte äktenskapsbrott. Om du älskar din nästa så mördar du inte dem. Om du älskar din nästa så stjäl du inte i från dem.

Om du älskar din nästa så bär du inte falskt vittnesbörd om dem. Om du älskar din nästa är du inte partisk. Om du älskar din nästa så för du tillbaka deras oxe om den har kommit bort hemifrån.

Detta är vad den moraliska lagen lär oss i GT och det sammanfattas med orden ”Du skall älska din nästa som dig själv” .

Det upphäver inte morallagen som en del hävdar i vår tid och speciellt inom baptismen idag som inte är samma syn som baptismen i Sverige hade förr i tiden.. Istället sammanfattar det moral lagens skyldighet mot vår nästa med en mening.

Låt oss gå till Matt 22: 36-40

34 Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. 35 En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: 36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” ”

När Jesus fick frågan av en laglärd om vilket bud i lagen som är det största? Vad svarar Jesus.?

Han börjar med att citera 5 Mos 6:5

I kapitlet innan så har Gud just repeterat de 10 budorden. Och i början på kapitel 6 uppmanar Herren lydnad till de tio budorden och sedan kommer detta bud ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”

För att sedan i flera kapitel framåt gå in mer i detalj på de tio budorden och vad de innebär. Vi finner här alltså att älska Herren har med att följa hans bud att göra.

Nästa bud Jesus ger är ”Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”.

Jesus säger här alltså att det största budet är att älska Herren och det näst största och nästa viktigaste är att älska sin nästa. Jesus citerar här 3 Mos 19:18

Det intressanta med detta är att när Gud skriv ner de tio budorden med sitt finger och gav till Mose så var det två sten tavlor. Jag och många andra tror att på den första stentavlan fanns bud nummer 1 – 4 och på den andra fanns bud nummer 6-10.

De första fyra har att göra med att älska Herren och de andra sex har att göra med att älska vår nästa. Jag tror därför att när Jesus summerar lagen på detta sätt så hänvisar han till tavla nummer ett och tavla nummer två.

Jesus säger vidare här ”På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Hela den moraliska lagen baseras och är byggda på dessa två bud. Alltså lagen visar oss hur vi skall älska Herren av hela vårt hjärta och lagen visar oss hur vi skall älska vår nästa.

Även profeterna baserades på detta säger Jesus. Ta en av profetböckerna och studera den. Vad gjorde profeterna. De predikade emot synden och det baserades på vad då? Jo på moraliska aspekter.

Dessa profeter var sända till Israels folk som hade lagen men de profeterade även emot hedningar som inte hade lagen.

Vi ser till exempel i Jesaja kapitel 14 en profetia om Babel som var ett hednafolk. Jesaja profeterade om vad Herren skulle göra emot dem och emot kungen i babel. ”

”Vilket slut förtryckaren har fått!Indrivningen av guld är över. 5 Herren bröt sönder de gudlösas stav, härskarnas spira 6 som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. ” (Jes 14:4-5)

Här ser vi flertalet orsaker till varför Herren förstörde dem. 1).. De indrev guld av folket. d.v.s de bröt mot det åttonde budordet och stal från folket. 2).. De var gudlösa. D.v.s de bröt emot de fyra första budorden. 3). De slog folket. De älskade inte sin nästa utan gjorde dem illa.

Alla synder var av moralisk art och allt detta hängde på de två buden Jesus citerade.

Vi kan därför inte våga påstå att den moraliska lagen har upphört utan snarare är det tvärtom. Moral lagen gäller för de troende idag precis som de gäller för samhället.

Det fanns en tid i Sverige när kyrkorna hade ett större fokus på moral lagen och det förändrade hela samhället. Jag minns t.e.x när jag bodde i Finland hur mataffärer fortfarande var stängda på Söndagar eftersom folk gick i kyrkan och firade Herrens Sabbat..

Jag minns även i Sverige tvättstugorna var stängda på Söndagar och man inte kunde boka en tvättid.. Det var bara några få år sedan det försvann där jag bor.

Hela samhället var omformat efter det fjärde budordet och de andra budorden, vilket har börjar försvinna i vår tid eftersom det inte längre predikas i våra kyrkor.

En del kristna hävdar att just det fjärde budordet inte längre gäller med argumentet att det var en del av den cermoniella lagen och inte morallagen. Vi skall ta detta mer när vi kommer in på det fjärde budet men för att avsluta med detta.

Det fjärde budet baserades på att Gud vilade i skapelsen och inte på cermoniella saker. Visst är det även sant att vissa Högtider hade en Sabbat kopplat till sig som var cermoniell. Dessa var dock extra sabbater och därför cermoniella och de innehöll också synda offer.

Men när budet gavs hänvisas till Skapelsen och inte till cermonier. Det är så att högtiderna hade en extra sabbat i stället för att baseras på det fjärde budordet.

Syftet med dagen var att sätta åt sidan en vilodag då Herrens folk kan träffas och tillbe Herren och lyssna på hans ord. En helig dag.

Även hedningar vet i sitt hjärta att man behöver vila en dag och även hedningar har en helig dag.

Kom inte och stör mig under en fredag kväll!

Det är vår heliga stund” brukar en del säga. Eller ”Lördagar då har vi en familjedag och kom inte och stör oss då”. Hedningarna har sina heliga stunder och andra religioner har sina heliga dagar.

Även att man behöver vila förstår folk. Det ligger i deras hjärtan att man behöver vila efter att ha arbetat i många dagar.

Lagen gavs i människans hjärtan som jag sade i början redan i skapelsen och Gud vilade på den sjunde dagen. Som vi såg i hebreerbrevet kapitel 8 så talas det om moral lagen som en entitet. Det talas inte om 9 av tio budord utom om alla.

Det fjärde budordet kan inte heller vara cermoniellt för Jesus själv upphävde det aldrig utan snarare rättade till fariseernas missförstånd om budet. De ville inte att Jesus skulle bota på en sabbat. Men Jesus själv säger ”Jag är sabbatens Herre”.

Med det upphäver han inte budet utan säger att det var han som instiftade budet. Det var han som var med i skapelsen och är dess Herre. Det är han som vet hur lagen skall tolkas och vad som är rätt och fel att göra under sabbaten.

Fariséerna tolkade det fel och det var det Jesus korrigerade genom att ge den rätta tolkningen av budordet. Han upphävde det inte.

Vi har alltså tre olika lagar. Guds lag, även kallat moral lagen. Paulus talar ofta om Guds lag. Vi har Kristi Lag som är en sammanfattning av Guds lag men som inte upphäver den. Båda dessa är moraliska till sitt innehåll.

Slutligen har vi Mose lag som var specifikt för landet Israel och som hade offer och tempel ritualer som pekade på Kristus och Mose lag är vi som troende inte bundna att följa.

Moral lagen är alltså en guide för oss kristna och den står fast för vår tid och är något vi skall rätta våra liv efter om vi älskar Herren.

Pred 12:13 ”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor

Det gäller alla människor och inte bara judarna på den tiden, att hålla Herrens Bud. De har inte ändrats i nya testamentet utan står fasta sedan vi skapades till Guds avbild. Hade vi varit djur hade vi inte haft Guds lag i våra hjärtan. Nu är vi dock inte djur utan Guds avbilder och därför finns hans lag skriven i våra hjärtan.