Det femte budordet – Hedra din far och din mor

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig.  ” – 2 Mos 20:12

Precis som med alla de tio budorden, så fanns även detta nedlagt i människan vid skapelsen. Jakob lydde sina föräldrar redan innan lagen fanns, och han hade den förståelsen att det var det rätta att göra (1 Mos 28:7)

Att hedra sin far och mor innebär att lyda dem och hedra dem i allt, så länge det inte går emot Guds ord. Barn och ungdomar skall lyda dem i allt (Kol 3:20) framför allt genom att lyssna på råd i från sina egna far och mor(Ords 1:8) men det handlar också om att inte vara uppstudsig eller upprorisk emot dem. Absalom var upprorisk mot sin far Kung David och det slutade med att Herren tog hans liv. Det innebär också att man skall hedra dem genom att inte förbanna eller tala illa om sina föräldrar. (3 Mos 20:9). När någon förbannar sina föräldrar så vanhedrar de dem.

Men det innebär också att ta hand om dem när de är gamla och behöver ekonomisk hjälp. På den tiden och även i många länder i dag, hade man ingen pension, så det var barnen som fick ta hand om sina föräldrar när de blev gamla och inte kunde arbeta. Detta gjorde inte fariseerna. De ansåg det viktigare att ge pengarna till ”Gud” i offergåvan än att ta hand om sina föräldrar (Matt 15:1-6). Detta ledde till att Jesus beskyllde dem för att upphäva Guds bud.

Detta syftar dock inte bara till våran jordiske fader, utan även våran himmelske Fader som skall vi hedra och lyda i allt. Vår Fader i himlen har även instiftat överheten och därför stannar det inte heller där, utan det syftar även på ”kungar” de styrande i landet. Kungen och drottningen kallas i Jes 49:23 för fader och moder. Det är därför också som bibeln lär oss att ”hedra vår kejsare” (1 Petr 2:17) och det är därför bibeln talar om för oss att vi skall ”underordna oss våran överhet ” (Rom 13:1-4).

Budet om att hedra sin far och mor är inte enbart för barn och ungdomar utan lika mycket för oss vuxna. Det var inte heller enbart ett budord för Israel utan det gäller för oss idag (Ef 6:1-2). Vill vi leva ett liv i gudsfruktan och i helighet, är det en plikt för oss att hedra vår far och mor och när vi gör det så lever vi i ett liv som behagar Herren på detta område. Låt oss därför med största iver sträva efter att hedra vår far och mor i allt.

Jesus Kristus, Segraren den sanna Kungen och Herden.

Predikan av Josef Löwdin

29/5-2016, Göteborg

2 Sam kapitel 5

Israel är bara en del av historien och en del av Guds frälsningsplan. Gud hade ett syfte med Israel och han hade ett syfte med kungarna. Syftet var inte att upprätta ett fysiskt rike här på jorden där Jesus regerar i 1000 år från Jerusalem.

Syftet istället var att från Israel skulle frälsningen komma och en Herde och Kung för det frälsta folket skulle uppstå från Israel.

Denna Kung skulle även vinna striden för sitt folk och leda dem in i seger.

I dagens text blir David kung över hela Israel och erövrar Jerusalem för att sedan besegra filistéerna. Detta är en förebild på en herde och kung som en dag skulle komma och vinna den riktiga segern i Jerusalem.

Denna kung och herde skulle besegra den slutliga fienden synden och vinna en seger en gång för alla och upprätta ett sant fredsrike.

David och Israel är en symbol på Jesus och Församlingen. Låt oss kolla i texten.

 1 Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade: ”Vi är av samma kött och blod som du. 2 Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Till dig har Herren sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara furste över Israel.” 3 När alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David förbund med dem i Hebron inför Herren . Och de smorde David till kung över Israel. 4 David var trettio år när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. 5 I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och Juda.

6 Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet. Dessa sade till David: ”Hit in kommer du inte, till och med blinda och halta skall driva bort dig.” De tänkte: David kan inte komma hit in. 7 Men David intog Sions borg, det vill säga Davids stad. 8
På den dagen sade David: ”Den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar.” Därför brukar man säga: ”Ingen blind eller halt skall komma in i huset.” 
9
Och David slog sig ner på borgen och kallade den Davids stad. Där byggde han runt omkring, från Millo och vidare inåt. 
10 David blev allt mäktigare, och Herren , härskarornas Gud, var med honom. 11
Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ och med timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. 
12 Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull. 13
David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem sedan han hade lämnat Hebron, och ännu fler söner och döttrar föddes åt David. 
14 Detta är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan, Salomo, 15 Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, 16 Elisama, Eljada och Elifelet.

17 När filisteerna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde detta, gick han ner till borgen. 18 Sedan filisteerna hade kommit fram spred de sig i Refaimdalen. 19 Då frågade David Herren : ”Skall jag dra upp mot filisteerna? Skall du då ge dem i min hand?” Herren svarade David: ”Drag upp! Jag skall ge filisteerna i din hand.” 20
Så kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: ” Herren har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. 
21 Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem. 22
Men filisteerna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen. 
23 När David då frågade Herren , svarade han: ”Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. 24 Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25 Och David gjorde som Herren hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer.

 

1 Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade: ”Vi är av samma kött och blod som du. 2 Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Till dig har Herren sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara furste över Israel.” (vers 1-2)

David hade bara varit kung i vissa delar av Israel eftersom Sauls hus fortfarande hade inte varit under David. David hade ju bara varit kung över Juda stam.

De andra stammarna gick nu över till David och insåg att det var ju David som varit deras ledare hela tiden.

Det var David som hade befriat dem från Filisteerna när Goliat kom och hotade dem. Det var David som av Samuel hade blivit smord till Kung och var utvald av Herren.

Guds löfte till David gick nu i full fullbordan och det Herren hade lovat David var nu en verklighet. Men han skulle också vara en Herde för Israels folk precis som han var en herde när han växte upp.

Det var när han vallade sina får som han fick besegra både björn och lejon för att skydda sina får (1 Sam 17:24,36).

Han var född en Herde och skulle nu bli en Herde för sitt folk. ”Till dig har Herren sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara furste över Israel.” (vers 2)

Detta var en förebild på den sanna Herden som också kom just från Davids släkt. Det var ingen slump att så många av förebilderna i skriften var just herdar och vallade får. Det var ingen slump att gång på gång liknas Israels folk som ett folk utan en sann herde.

Jag såg hela Israel skingrat på bergen, som får utan herde ”(2 Krön 18:16)

De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. ” (Hes 34:5)

Allt pekade framåt mot den sanne Herden och det var därför som Gud i sin suveränitet såg till att det var just så många fåraherdar.

David själv som var en fåraherde innan han blev kung och som också kallades för Israels herde kallade Herren för sin Herde.

Herren är min herde,
mig ska inget fattas.
 ” (Ps 23:1)

Herren är den sanne Herden och När Jesus kom så liknade han sig själv som den sanne Herden.

Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
14 Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får som inte hör till den här fållan . Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.  – Joh 10:7-17

1. Kungen regerar

3 När alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David förbund med dem i Hebron inför Herren . Och de smorde David till kung över Israel. 4 David var trettio år när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. 5 I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och Juda.

Israel precis som en församling idag hade Äldsten. T.e.x under Mose tid skulle fanns det sjuttio stycken som representerade folket.

När Mose talade inför Farao hade han äldste med sig som var representanter för folket (2 Mos 3:18). När han förvandlade vatten till blod så hade han sina äldsten med sig. (2 Mos 17:5)

När man sedan behövde säga något till folket så gick Mose via dessa äldsten :

Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: ”Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet! ” (2 Mos 12:21)

samt

När Mose återvände kallade han samman de äldstebland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. (2 Mos 19:7)

Dessa äldsten verkade vara någon form av budbärare eller stamledare för folket som användes just när man skulle representera folket eller meddela folket något.

Dessa äldsten kom nu som representanter för folket till Hebron där Kung David bodde där slöt man ett förbund inför Herren och smorde David till Kung. :

 

När alla de äldste i Israel kom till kungen i Hebron, slöt kung David förbund med dem i Hebron inför Herren . Och de smorde David till kung över Israel.” (vers 4).

Förbund i bibeln betyder ett förbund. Man förpliktigar sig till något. Äktenskapsförbund fanns och förbund mellan parter fanns samt förbund som Gud slöt med människan fanns.

I detta fall innebär ett förbund mellan David och folket att David som Kung var skyldig att skydda folket som han skulle skydda sig själv.

Forskare har funnit att dessa förbund skrev upp på en form av en tavla, när man väl hade skrivit in dem i tavlan så kunde man inte bryta dessa förbund.

Efter förbundet hade slutits så smorde man David till Kung. I Israel smorde man alltid en Kung med olja detta var en symbol på att Guds Ande skulle vila över honom.

Det var därför som när Jesus döptes av Johannes Döparen så föll Guds Ande över honom eftersom han var den riktige Kungen och allt annat pekade bara på Jesus.

Även Davids ålder är en förebild på Jesus.

Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. ” (Luk 3:23)

Jesus var 30 år när han började sin tjänst och hur gammal var David när han blev Kung?

David var trettio år när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. 5 I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och Juda.” (vers 4-5)

 

  1. Kommer regera från Sions berg (Israel, Guds rike)

 

6 Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet. Dessa sade till David: ”Hit in kommer du inte, till och med blinda och halta skall driva bort dig.” De tänkte: David kan inte komma hit in. 7 Men David intog Sions borg, det vill säga Davids stad. 8
På den dagen sade David: ”Den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar.” Därför brukar man säga: ”Ingen blind eller halt skall komma in i huset.” 
9
Och David slog sig ner på borgen och kallade den Davids stad. Där byggde han runt omkring, från Millo och vidare inåt. 
10 David blev allt mäktigare, och Herren , härskarornas Gud, var med honom. 11
Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ och med timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. 
12 Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull.

David och hans män marscherade nu mot Jerusalem för att inta den staden för det var en del av Israel men ännu inte under Davids kontroll.

I Jerusalem bodde Jebusiterna som var ett annat folk och som tillbad andra gudar. När David kom dit möttes han av denna kommentar i vers 6 :

Hit in kommer du inte, till och med blinda och halta skall driva bort dig.”

Med detta menas inte att deras soldater var blinda och halta..Dessa Jebusiter förtröstade på sin borg och sina gudar och hånade därför David. Dessa avgudar var dock blinda och halta och ställdes ut på borgen.

David och andra judar hade säkert skämtsamt kallat deras avgudar för både blinda och halta.

De förtröstade alltså på att David inte skulle kunna inta borgen utan på deras gudar och deras borg..

Men David intog denna Sions borg som också skulle kallas Davids stad. Detta med Sion återfinnes ofta i skriften. Sions berg är det vi kallar tempel berget där templet står idag.

Det var där Davids hus byggdes och därifrån som Guds ord skulle utgå (Jes 2:3). Det finns en referens i Heb 12:22 till Sions berg

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem ” (Heb 12:22).

Platsen som David intog skulle alltså vara en symbol för det himmelska Jerusalem och en del av Guds frälsningshistoria. Tanken var inte att Gud skulle regera från ett jordiskt tempel på Sions berg.

Detta var bara en skugga på vad som skulle komma. Jesus Kristus själv och vårt riktiga hem det himmelska Jerusalem.

När de hade intagit staden sade David i vers 8: ”På den dagen sade David: ”Den som slår jebusiterna skall genom vattentunneln nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar.” Därför brukar man säga: ”Ingen blind eller halt skall komma in i huset.”

Detta kan låta lite konstigt. Men vattentunneln här är man inte överens om vad det är för något. En del judiska skrivare menar att det var en kanal som försåg husen med vatten, medans andra menar att det var huvudtornet som försvarade kärnan av borgen och om den föll så fick du allt.

Men för att förstå vad som menas här får vi läsa i parallell stycket : ”David sade: ”Den som först slår jebusiterna, han skall bli överbefälhavare och överste.” Joab, Serujas son, kom först upp, och han blev överbefälhavare.” – (1 Krön 11:6)

Så Jebusiterna bevakade denna ”vattentunneln och om man slog ner dem så skull man nå fram till dessa blinda och halta som troligtvis var deras gudar som var utställda. Den som gjorde detta skulle få bli överbefälhavare.

Dessa blinda och halta hatade Davids själ vilket tyder på att det just var avgudar man hade ställt upp. För David avskydde andra gudar.

Ingen av dessa avgudar som kallade blinda och halta skulle heller få komma in i Davids hus.

Vi behöver avsky avgudar som David gjorde. ”Hans själ hatade dem”.

Det råder en messighet och en enorm likgiltighet i dagens kristendom när det gäller avgudar.

Vi har ett tydligt exempel med den katolska kyrkan som ber till Maria som en medlare inför Gud. Det är en avgudabild på en kvinna som både är döv och halt. Trotts detta verkar folk inte bry si utan omfamnar katoliker och alla håll och kanter.

Man avskyr inte avgudarna utan istället håller man på att gulla med dem som tillber andra gudar och detta i kyrkorna. Det är inget annat än likgiltighet. Precis som Jesus sade i Uppenbarelseboken.

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. (Upp 3:15-16)

Man säger att det låter hårt och dömande. Men nej, Gud avskyr avgudar likaså gjorde David det och det är att vara varm att hata det Gud hatar och älska det Gud älskar.

Hurdan är din attityd till synden och avgudar? Är det något du ser likgiltigt till, och kan inte bryr dig så mycket och säger ”Ingen är perfekt”. Eller är din själ som Davids och avskyr avgudarna?

David blev allt mäktigare, och Herren , härskarornas Gud, var med honom. 11
Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ och med timmermän och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. 
12 Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull.

Herren befäste honom som Kung och Herde över folket och hans hus låg på Sions berg. Allt detta är paralleller till Jesus Kristus och det himmelska Jerusalem som vi nu tillhör.

David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur från Jerusalem sedan han hade lämnat Hebron, och ännu fler söner och döttrar föddes åt David.  (Vers 13)

Att ha många fruar var enligt Mose lag tillåtet. Det var inte så att det var befallt att man skulle ha många hustrur men det var tillåtet för det står ”Om du tar en hustru till”.

” Om han tar sig en hustru till, får han inte inskränka på den förras mat, kläder eller äktenskapliga rätt. ”2 Mos 21:10;

 

Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han hatar, och både den han älskar och den han hatar har fött söner åt honom och om hans förstfödde är son till den han hatar, ” 5 Mos 21:15;

Vi finner även fler än David som hade det :

Gideon hade sjuttio egna söner, ty han hade många hustrur.”

Dom 8:30

Det var alltså tillåtet för David att göra som han gjorde och ta ytterliggare fruar åt sig, dock tillätt Gud detta på grund av att folket hjärtan var hårda.

Han svarade: ”Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. ” (Matt 19:8)

Från början var det bara en man och en kvinna och så skall det vara. David syndade alltså inte som hade flera fruar. Han följde sina lustar och begär att ha många kvinnor och Gud stoppade det inte och dömde det inte heller.

 

  1. Erövrar nytt (Besegrar syndens makt)

 

17 När filisteerna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde detta, gick han ner till borgen. 18 Sedan filisteerna hade kommit fram spred de sig i Refaimdalen. 19 Då frågade David Herren : ”Skall jag dra upp mot filisteerna? Skall du då ge dem i min hand?” Herren svarade David: ”Drag upp! Jag skall ge filisteerna i din hand.” 20
Så kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: ” Herren har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. 
21 Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem. 22
Men filisteerna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen. 
23 När David då frågade Herren , svarade han: ”Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. 24 Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25 Och David gjorde som Herren hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer.

 

David drog nu upp mot Filistéerna på Herrens befallning i Baal Perasim. Man vet inte exakt var denna plats låg men man tror att det var i närheten av Jerusalem som David just hade intagit.

Det intressanta är namnet Baal- Persasim : ”Gud bröt ner mina fiender genom min hand som en flodvåg. Därav fick platsen namnet Baal-Perasim. ”(1 Krön 14:11)

Det var alltså Gud som krigade för David vilket vi också finner i vår text där vi läser ”Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.”” (vers 24)

Detta är en bild på hur Herren strider för sin församling och har vunnit segern över fienden som är synden.

Genom Jesu död på korset vann Gud en evig seger över den onde och synden. ”Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde. ” (1 Joh 2:13)

för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. ” (1 Joh 5:4)

Den onde” ”Världen” etc. Allt detta är termer för att beskriva synden. Jesus Kristus har vunnit striden mot den onde och världen för han gick före oss och stred för oss och vann en evig seger inte bara över Filistéerna utan på korset där han besegrade ondskan för alltid.

Inte bara det utan Jesus gav os segern så att vi kan bli uthålliga under lidandet ”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. (Rom 8:37).

Jesu seger är vår seger och vi kan alltid vänta oss till honom i tro under alla livets omständigheter. När vi förtröstar på honom kommer vi att uppleva segern som han har vunnit.

Seger över synden sker inte genom att vi går runt och säger att ”Vi är så syndiga” utan den sker genom vad Jesus har gjort för oss och vi håller vår förtröstan på det.

Andra säger att man själv måste göra som David och besegra Goliat i sitt liv.

Det som är fött av Gud besegrar världen och det är vår tro som får det att bli en verklighet. Oavsett hur svag sin tro är så räcker tro som ett senapskorn.

Fäst dina ögon på Kristus och den segern han har vunnit. Han har gått före oss och besegrat den onde så att vi kan leva i denna seger.

Guds nåd håller oss borta från det onda på grund av Jesus har gjort för oss. Nåden besegrar den onde. Tecknet på att vi har fått nåd är att har besegrat den onde i våra liv.

Jesus Kristus är den sanne Kungen är Israel om regerar från det himmelska Jerusalem och som har gått före oss i striden och vunnit en evig seger som nu tillhör oss genom hans nåd.

Låt oss be :

 Vi tackar dig, helige Fader, för ditt heliga namn som du har låtit ta sin boning i våra hjärtan, och för den kunskap och tro och odödlighet som du har låtit oss lära känna genom din son Jesus. Din är härligheten, för alltid.

Framför allt tackar vi dig för att du är mäktig. Din är härligheten, för alltid.

Minns, Herre, din församling; fräls den från allt ont, fullkomna den i din kärlek och samla den från de fyra vindarna, denna församling som har helgats, in i ditt rike som du har förberett för den; ty din är makten och härligheten, för alltid.

Må nåd komma och må denna värld förgå. Hosianna till Davids son! Om någon är helig, må han komma! Om någon inte är det, må han ångra sig. Maranatha. Amen.