Lev som präster och Guds folk i den här världen (1 Petr 2:4-12)

Predikan av Josef Löwdin 25/8-2019

länk till ljudfil

4. Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5. Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga

för Gud genom Jesus Kristus. Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. 7. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga*. Till det var de också bestämda. 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper. 10. Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen. 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem. ”

Aposteln Petrus försätter att uppmuntra de lidande själarna som är kringspridda runt om i världen. Han gör nu detta genom att återigen tala om frälsningen och om vilka de nu är.

Petrus gör detta om och om igen i sitt brev. Han pekar på evangeliet eller det nya livet för att undervisa en kristen livsstil. Detta är viktigt också för annars blir det bara moralism.

Nu talar Petrus i andra termer än vad han är talat om tidigare. Han gör nu jämförelse med templet och det gamla förbundet för att visa på den nya verkligheten.

Till honom har ni kommit såsom till en levande sten

Jesus Kristus liknas här vid en sten och senare i texten vid en hörnsten. Jesus är huvudet för sin församling och den som leder och bygger sin församling.

Förr i tiden när man byggde ett hus så brukade man använda sig av en hörnsten. Denna hörnsten lade man först i husets bygge. Hörnstenens funktion var en referens för andra stenar hur de skulle ligga och hörnstenen bestämde hela byggnadens position.

Hörnstenen var alltså grunden för hela bygget och en sådan hörnsten behövdes för att byggnaden skulle bli stabil och inte falla sönder och samman.

Till en sådan sten har vi nu kommit. Vi har kommit till Jesus Kristus genom tron på Honom och det han har gjort för oss. Han är huvudet för hela församlingen och uppehåller och bygger hela sin församling.

Det är ingen människa som bygger eller bildar en församling utan det är Jesus Kristus som bygger en församling och Jesus är dess ägare och huvud.

byggnadsstenar och en hörnstenen är dock döda. De är livlösa och de bara ligger där, de rör sig inte en millimeter om ingen flyttar på dem.

Jesus Kristus är ingen sådan livlös sten utan vi läser här att Han är en levande sten. Denna levande sten var och är än i dag en förkastad sten.

Vi läser vidare ”som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.

Jesus Kristus var förkastad av människor men utvald av Gud till att vara hörnstenen, till att vara Guds son som skulle bygga församlingen.

Vi såg detta tidigare i Petrusbrevet hur Jesus var utvald förre Jorden ens var skapad. Han var förutbestämd till att vara denna hörnstenen redan innan han skapade Adam och Eva. Jesus Kristus är därför dyrbar inför Gud oavsett hur mycket människan förkastar Honom.

Jesus har alltid varit förkastad oavsett vilken tid och vilket samhälle du lever i. Judarna som skulle vara Guds folk och Guds representanter på jorden förkastade Honom.

Folk i vår tid förkastar Jesus genom att hålla sig till andra religionen eller till ateismen. Den romerska katolska kyrkan förkastar Jesus genom att ha påven som tar Jesu plats som kyrkans överhuvud.

De förkastar även Jesus genom att ha Maria som medlaren. Det romersk katolska systemet är anti-kristligt även om de har någon form av bekännelse till Jesus.

Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus

Varje troende liknas också vid en sten. Vi är inga hörnstenar som håller uppe och visar hur byggnaden skall byggas, utan vi är stenar och en del i bygget.

Petrus här liknar församlingen vid ett tempel. I gamla testamentet hade Israel ett ytligt tempel men nu är församlingen det nya templet.

Vi är också levande stenar. Templets stenar var döda vilket var en symbol på andligt döda människor som behövde bli uppväckta i från döden och bli levande.

Vi har blivit levande gjorda säger Paulus i Efesierbrevet, vi som tidigare var döda i våra synder. Vi är nu levande stenar och en del i det andliga huset.

Varje medlem i en församling är en del av det större bygget. Varje troende har sin funktion precis som en sten har sin plats i bygget.

Varje troende har fått del av en andlig nådegåva man skall använda i det andliga bygget. I det gamla testamentet så offrade prästerna offer till Gud. Bara de som kom i från Levi stam kunde bli en präst och ingen annan av Israels folk.

Nu är alla troende präster som offrar inte ytliga offer, utan andliga offer. Vi läser vidare ”ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga För Gud genom Jesus Kristus. ”

Vi har alltså våra gåvor och vi offrar andliga offer genom vår tillbedjan av Gud, genom vårt tjänande i en lokal församling där vi använder våra gåvor för Guds ära.

Inte alla har samma gåvor. En del har gåvor att dela ut gåvor till folk som ingen annan har. Ibland möter man Kristna det är som att hela deras liv går ut på att ge saker till andra.

Hjälpa andra ekonomiskt, ge till de fattiga. Detta är en speciell gåva säger Paulus i Rom kapitel 12.

Andra har gåvan att uppmuntra andra. När folk är sjuka eller lider, finns det de som är där med sin gåva och säger de rätta orden som blir till uppmuntran för andra. Detta är en gåva enligt Paulus i Rom 12.

Andra har en gåva att vara en tjänare. De är bara där och hjälper till med precis allt. Andra har en gåva att undervisa skriften, eller att vara en ledare.

Andra har en bönens gåva och klarar av att leva ett liv mer än andra i bön. Ibland möter man kristna som ber för allt och alla. Även det är en gåva och det behövs förebedjare.

En del är evangelister och har en gåva att prata med alla de möter överallt om Jesus Kristus.

Vi behöver förstå att folk har olika gåvor, för när vi inte förstår det försöker man göra om folk.

Vi har alla olika gåvor. Vi är ett heligt prästerskap inför Gud och skall använda våra gåvor för att frambära ett välbehagligt offer inför Gud.

Vi är alltså stenar och präster och en del av Guds tempel. En troende behöver därför vara den stenen han är kallad till och den prästen han är kallat till och vara med i en församling.

De tider vi lever i idag är väldigt märkliga, där det är vanligt med konceptet Internet kyrkor och internet pastorer.

Det finns många som sitter hemma ensamma och deras kyrka är andra ensamma troende runt om i världen och deras pastor är någon internet pastor någonstans som de givetvis aldrig har träffat eller känner.

Även om man till viss del kan använda sina gåvor via internet så är det inte det som är Guds modell.

Det är inget fel i sig att skriva något på internet.

Det är vår tids tidskrifter och tryckpress men en del tar det hela för långt och överlåter sig inte till en lokal församling och intar sin plats som en levande sten och en helig präst där Kristus är huvudet genom församlingen.

Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt.

För oss som tror är hörnstenen Jesus Kristus något dyrbart. Det är vad som frälser oss och vad som styr våra liv och våra församlingars liv.

Jesus blir lika dyrbart som hörnstenen är i en byggnad. Förr i tiden när man byggde hörnstenen var det ofta även den dyrbaraste stenen i hela bygget och jag har sett bilder på byggnader där hörnstenen är gjord i mycket finare sten än andra delar av huset.

Jag har även sett fina designer på hörnstenen och det visar vilket värde Kristus skall ha för oss. Det måste vara på Kristus som våra liv är byggda och inte på något annat.

Detta var en profetia i från profeten Jesaja. Den ena profetian i från kapitel 28 och vers 16 säger det positiva med Jesus Kristus som en hörnsten, hur dyrbar den skall vara för de som tror.

Kristus beskrivs här som en fast grundval och den som tror behöver inte fly. Den andra profetian i från kapitel 8 och vers 14 talar om den negativa sidan av hörnstenen Jesus Kristus.

De som inte tror utan förkastar hörnstenen. De som bygger sina hus utan en fast grund, utan något som vägleder huset och håller ihop huset, kommer att bli en klippa till fall eller en snara och en fälla för ens liv.

De som inte lyder ordet kommer att falla. Det blir som en sten som ligger lös utanför huset och den kan man snubbla på när man går på vägen, och då trillar man och skadar sig. Så är det med var och en som förkastar Jesus.

Så var det med judarna. De snubblade över hörnstenen och det blev deras fall. Varför snubblade de?

Jo de sökte frälsningen genom sina egna gärningar och inte genom tron. Det finns tusentals och många miljontals i denna världen idag för vilka Jesus är en stötesten. De tänker jag är god nog och om jag försöker upprätthålla min godhet, genom gärningar så är det bra för mig.

De faller på stötesten och faller eftersom de inte gillar att höra att ingen är god nog, inte ens de själva. Ingen kan bli rättfärdig genom att hålla sig till lag gärningar eftersom laggärningar kräver perfektion och misslyckas du en enda gång är du redan körd.

De tänker att det är för enkelt med bara att tro. Ens egna stolthet ett hinder. Man vill inte kapitulera och bekänna sig som en syndare som inte är förmögen genom egna gärningar att frälsa sig själv.

Ett sådant tankesätt är en stötesten för dem och därmed kommer de snubbla på Jesus, precis som judarna gjorde. De föll för de trodde Mose lag var vägen att gå på.

Alla som inte omvänder sig till Jesus och börjar följa ordet kommer att falla och är bestämda till att falla.

Till det var de också bestämda.

Denna vers betyder inte att vissa är bestämda i förväg till helvetet utan vad versen säger är att de som inte är lydiga ordet är bestämda till att falla.

De är bestämda att falla eftersom Jesus är enda vägen till Gud. Jesus är enda vägen till frälsningen och enda vägen till frälsningen sker genom tron och inte genom laggärningar.

Förkastar man den vägen är man bestämd till att falla. Man faller på grund av ens egna synd. Man faller på grund av ens egna vilja inte vill omvända sig. Det är alltså inte Gud som får dem att falla utan de själva.

Men vi som tror tillhör inte de som faller utan vi har nu en ny position och Petrus går vidare med att säga ” Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar”

Vi är något annat vi har en annan position. Inom tron brukar vi skilja mellan position och handlande.

Vi har läst tidigare i kapitel 1 hur vi skall vara heliga. Det är hur vi skall leva och handla. Men här läser vi att vi redan är ett heligt folk.

Vi måste alltså förstå att vi har en position som heliga. Vi har blivit utvalda av Gud till att vara hans präster. Vi har alltså blivit avskilja till ett nytt liv alltså vi har blivit heliga, ett heligt folk. Sedan behöver vi leva ut den heligheten också.

Vi kan likna detta vi en bokförsäljare. Han är anställd för att sälja böcker, det är hans position. Nu behöver han bara sälja lite böcker också, och inte bara stå där i affären och vägra sälja några böcker och inte ens försöka.

Vi är också ett Guds egendomsfolk. Det innebär att vi är Guds folk som Gud själv äger. Vi är hans egendom. Alla människor på jorden är inte Guds folk, även om alla är Guds skapelse.

Vi har vår nya position som präster, som utvalda av Gud, som heliga och som ett egendomsfolk för ett visst syfte. Vi ser detta syfte här och det syftet är att förkunna hans underbara gärningar till de andra folken.

Detta är en referens till en profetia i Jesaja 43:21 där det står att hans folk skall bringa fram hans lov. Det är också så KJV översätter det hela.

Det handlar alltså om att prisa Herren och ge honom lov genom våra andliga gärningar. Vi skall alltså leva på ett sätt som ger honom äran.

Vi skall leva som präster i denna världen. Vi skall leva som ett Guds egendomsfolk. En kristens liv skall inte vara som en icke kristens liv. Israel och deras präster levde inte som någon annan i denna världen.

De levde i världen, men inte av denna världen. Folk runt omkring kallade till och med judarna för en sekt i Apostlagärningarna för de levde så annorlunda mot resten av världen.

Nu behöver man inte bli extrem och en sekterist för det, men det visar ändå att livet skall vara annorlunda. Det kristna livet skall vara annorlunda i tal, i handling och i liv.

han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper.

Jesus har frälst oss i från mörkret och därför skall vi inte leva i mörkret på hedningarnas vis.

Istället har vi nu en kallelse att vandra i ljuset och leva för goda gärningar.

Goda gärningar emot Gud och emot andra. Detta betyder inte att bli en vänsterextrem aktivist utan det handlar om vad bibeln kallar för goda gärningar.

Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk.

Vi var tidigare inte präster och vi var inte en del av Guds egendoms folk. Tidigare vandrade vi i mörkret och följde djävulen.

En människa utan Gud följer djävulen. De följer hans tankar och ideologier. De följer sin egna natur och sin egna vilja som är emot Guds vilja.

De som vandrar i mörkret de lever som de vill, ingen självförnekelse. Man följer fritt sina lustar. Vill man tala illa om någon gör man det. Vill man dricka sig berusad gör man det.

Vill man vara otrogen gör man det. Livet utan Gud är mörker och frukten av ett sådant liv är ingen god frukt. Det ger en mörk frukt.

Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.

Men vi som levde i mörkret har nu fått barmhärtighet. Jesus har frälst oss, och gett oss ett nytt liv i ljuset. Ett så mycket bättre liv med sann glädje. Han har visat oss en så stor barmhärtighet.

Ordet barmhärtighet betyder medlidande. Gud såg vårat lidande i mörkret och all den dåliga frukt det producerade i våra liv och han visade oss barmhärtighet genom att göra oss till sitt folk och ta oss ut i från mörkrets rike.

Petrus har nu förklarat vilka vi nu är. Han har förklarat vår position och nu kommer han till förmaningarna. Som präster och Guds egendoms folk visar han nu på hur vi skall leva.

Han ger oss en hel del uppmaningar men vi skall bara titta på två av dessa idag.

Det första han säger : 11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen.

Petrus kallar oss för främlingar och gäster. Det är samma som han kallade oss i början av brevet. Detta syftar på att vi är en pilgrim i denna världen.

Denna världen är inte vårt hem, även om vi har en lägenhet här och bor här så tillhör vi inte denna världen. Vårt hem är det himmelska hemmet med Gud dit vi skall dagen vi dör.

Därför kallar Petrus oss gäster. Vi är bara på besök på denna jorden en kort stund innan vi skall in i det eviga livet.

På grund av detta måste vi akta oss från det som vill beröva oss det eviga livet och vill förstöra vår eviga destination, de köttsliga begären.

Dessa köttsliga begär är inget litet utan det står att de för krig emot våran själ. Det betyder att även om du har semester och en ledig dag så kommer ändå begären att kriga emot dig.

Detta kriget upphör aldrig eftersom köttet vill förstöra din själ. Man kanske tänker. ”Jag känner inget krig inom mig”.

Min , vän om du inte känner ett krig inom dig så har du nog redan stupat i kriget och följer antagligen redan dina köttsliga begär.

Vad är de köttsliga begären det talas om här? Vad är det som krigar emot vår själ?

Det är allt som är emot Anden och Gud.

Några exempel på köttets gärningar är avgudadyrkan, ockultism, gräl, avund, själviskhet, illvilja, vilda fester, villoläror.

Allt sådant kommer att kriga emot dig och vill få dig på fall. Du hamnar i den där situationen och du vill börja gräla, istället för att följa Anden och inte gräla.

Du ser den där filmen och ockultismen kommer och du vill se på det istället för att stänga av.

Din bästa vän får det bättre än dig i livet och avundet kommer upp i ditt hjärta istället för att unna honom det bättre.

Rockbandet eller discot kommer till stan och du vill släppa loss och festa vilt till musiken i stället för självbehärskningens väg och stanna hemma.

Många kristna har fallit för den. De till och med tar in det i Guds hus. Vem hade trott att köttets gärningar skulle komma in i kyrkan?

Jag vet inte om du har sett den där video med Chris Tomlin hur han rockar loss i Guds guds hus. De hoppar och skuttar och släpper loss. Men det är precis vad som är köttets gärning om man studerar det grekiska ordet för vilda fester.

Den där nya synen på Gud kommer genom en artikel och du frestas att bli en avgudadyrkare, istället för att hålla fast vid skriften. Det finns pastorer i vår tid som lär ut att Gud är en hen. Det är avgudadyrkan.

Någon gör dig illa och illvilja reser sig i ditt hjärta och skadeglädjen när det går illa för dem.

Allt detta är köttets begär och så mycket mera som strider emot våra själar och vill få oss på fall.

Vår gamla människa och dess begär ploppar ibland upp och vill vinna kriget. De krigar aktivt emot oss och ofta är den lediga tiden den farligaste för då har man mer tid över.

Vi måste akta oss för dessa köttsliga begär säger bibeln för de är skadliga för våra själar. De hindrar oss och får oss på fall. Vi behöver därför korsfästa dessa begären och inte längre följa dem.

Vi behöver vandra samma väg som vår mästare Jesus som blev korsfäst. Genom den helige Ande går vi segrande i denna striden. Genom korsets kraft kan vi leva i seger över köttet och vandra efter anden.

Det andra han säger : 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem.

Som en kristen kommer folk att förtala dig och hitta på allt möjligt om dig och sprida runt ibland andra. Men vi skall därför uppträda väl i bland hedningarna så att de i stället ser våra goda gärningar och får skämmas för sitt förtal.

Vi behöver alltså vara extra noggranna i denna tid vi lever i. Speciellt i tider med internet där folk tar skärmdumpar med allt du säger och sprider runt.

Vi måste se upp för all form av hyckleri, all form av lögn och allt som folk kan hålla emot oss. Istället när folk ser våra liv skall de kunna prisa Gud då de ser våra goda gärningar.

När andra talar illa, skall vi tala väl. När andra hånar, skall vi inte ge oss in i hånets väg. När andra börjar gräla skall vi inte börja gräla också.

Jag läste en gång en berättelse i från Charles Spurgeon. Han berättade hur han hade predikat evangeliet men efter predikan hade han dragit ett skämt som hade förstört den allvarsamma atmosfären.

Efteråt kom en man fram och sade jag var så nära att bli en kristen men sedan förstörde ditt skämt alltihopa.

Min vän. Bibeln talar om att vi är kristusbrev som världen läser. De studerar våra liv i detalj för att se om det finns någon äkthet i det hela eller om vi bara är hycklare. Vi kan alla falla och göra eller säga något olämpligt.

Vi behöver dock ha detta framför våra ögon att uppträda väl inför hedningarna så att de inte kan anklaga oss.

Det finns inget värre än när det sker något stort och det är folk som kallar sig kristna som är inblandade.

Vi minns alla morden i Knutby hur det drog ner hela pingströrelsens rykte. Vi minns kanske att det var en skjutning i USA då en baptist var inblandad och det drog ner baptisternas rykte.

Vi alla känner säkert till om den predikant i Sverige som flertalet gånger åkte dit för rattfylla. Världens medier rapporterade om det och den kristna tron blev nedsmutsad.

Vi behöver vara noggranna med att följa lagar i samhället men det kommer i nästa stycke.

Petrus säger att när de kallar er onda skall de bara kunna se det goda vi gör och på ett annat ställe i skriften står det att de skall få skämmas för sitt förtal.

Oh hur noggranna och försiktiga vi måste vara i vår tid. Vi kan inte vara impulsiva någonstans utan måste agera med stor eftertänksamhet.

Allt detta är en del av vårt nya liv som präster, som Guds egendomsfolk och som en pilgrim i denna värld.

Låt oss alla ta vårt nya liv på allvar. Låt oss leva ett liv som vittnar om Guds gods gärningar.

Vi är därför alla i behov av Guds nåd och hans fostran.

Vi är dagligen i behov av Guds hjälp och kraft över våra liv.

Jesus sade till oss att vi skall be dagligen att vi inte skall bli inledda i frestelse och att vi skall bli frälsta i den onde.

Gud hjälper oss om vi ber honom om det. Ber vi inte om hjälp får vi heller ingen hjälp.

Må vi alla ha det nya livet i vårt fokus och leva som gäster och främlingar i den här världen med fokus på evigheten, vårt sanna hem. Amen.

Den dagliga andliga krigföringen

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

Det kristna livet innebär en daglig andlig krigföring emot djävulens listiga angrepp och mycket listiga är de, ofta svåra att genomskåda. Det finns flertalet områden där djävulen attackerar oss och där vi blir involverade i andlig krigföring.

Det första är kampen om våra själar. Djävulen vill att du skall vandra i köttet och han vill göra dig till en andlig invalid och förstöra din själ. Han kommer därför att försöka locka bort dig från det som uppbygger din själ. Bort i från bönen, bort i från att lyssna på predikan, bort i från gemenskapen med syskon, bort i från att läsa din bibeln. Bort i från att läsa uppbyggliga böcker till att läsa skadliga böcker. Han kommer försöka släcka ut den passionen och få dig upptagen med annat.

Det andra är kampen om helgelsen. Helgelsen sker inte automatisk. Det är inte att sitta i en stol och bara se på Jesus ”Let go and let God”. Inte heller är det någon Kristen Hedonism. Det kommer inte fungera. Jag har provat och det ledde mig bara in i världslighet. Utan de syndfulla begären som krigar emot våra lämmar måste vi döda och hålla oss borta i från. (Kol 3:5; 1 Petr 2:11). Paulus sade att han ”Slår sig själv till lydnad” , bildligt talat. Vi kan inte vara passiva i vår strävan efter helgelse.

Det tredje är kampen för evangeliet. Evangeliet sprids inte automatiskt utan det är något vi själva aktivt måste engagera oss i för att det skall spridas, givetvis vill djävulen stoppa oss med olika tankar och argument för att få oss att undvika att evangelisera.

Det fjärde är kampen för tron. Det är inte bara en pastor som skall försvara tron mot de som vill korrumpera utan det är varje kristens ansvar. T.ex en ny predikant, pastor eller lära infiltrerar en kyrkan. Medlemmarna märker att något är konstigt, men sitter stilla och bryr sig inte och sedan några år senare ofta en generation senare har hela församlingen redan fallit och alla undrar varför?. Det var för att medlemmarna inte kämpade för tron och inte stod emot djävulens listiga angrepp.

Kära troende broder och syster, Är du engagerad i den dagliga kampen? Eller har du redan fallit och stupat i kriget? I så fall res på dig ta upp vapenrustningen och börja stå emot djävulen och hans listiga angrepp.