Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra

 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ” – (Joh 13:34)

Vår mästare säger här något märkligt som tåls att reflektera över. Han säger att han ger oss ett nytt bud. Budet i sig är inget nytt utan vi finner det i 3 Mos 19:18. Vad menar därför Jesus när han säger dessa orden? Inte menar han väl att han upphäver andra gamla moral lagar? Nej. Inte heller menar han väl att han kommer med en helt by lag som inte redan fanns ? Nej.

Vad han menar är att den är ny i sin applikation i dess vidd. I gamla testamentet var denna lagen för hela landet och det fanns ingen församling som vi har i nya testamentet. Församlingen är en ny testamentlig institution och genom den kommer också något nytt. Vi har alltså här en ny vidd i budet. Från att ha gått till ett land till att även inkludera en församling som instiftades genom Jesus. Med detta menas alltså även missionsbefallningen att ”gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar” vilket är en del av kärleksbudet.

Det andra som menas med detta är att den är ny i sin applikation Jesus säger nämligen vidare ”Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ”. Budets applikation går alltså till att ha att göra med att ge sitt liv för varandra i tjänande. Jesus visade oss nämligen hur vi skall älska varandra genom att ge sitt liv för oss. Det finns ingen större kärlek än den som ger sitt liv för sin broder.

Kärleksbudet här baseras alltså helt på gamla testamentets bud att älska vår nästa som oss själva men nu är den ny i sin vidd och går djupare i dess applikation genom att Jesus kom. Därför kallas det ett nytt bud.

Friköpta till ett nytt liv (1 Petr 1:18-25)

Predikan av Josef Löwdin 7/7-2019, Göteborg

18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, 19. utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck. . 20. Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull, 21. ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. 22. När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, 23. födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet. 24. För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. 25. Men Herrens ord förblir i evighet. Och detta är det ord som har blivit predikat för er.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

Vi har tidigare gått igenom inledningen på detta brev skrivet av Petrus troligtvis till judar som bodde kringspridda runt om i Asien.

De fick genomgå många prövningar och lidanden när deras tro testades. Vi har även sett att vi som de som kallade att vara heliga eftersom Gud är helig.

Orsaken till detta som vi alla måste leva, är att Jesus Kristus har friköpt oss, och fött oss på nytt till ett nytt liv. Inte till ett liv som denna världen lever utan till ett liv i helighet.

Nu fortsätter Petrus att tala om varför vi måste genomgå prövningar och varför vi skall vara heliga. Dagens text börjar med orden i vers 18 :

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta”

Denna värld vi i dag lever i skall inte finnas kvar för evigt. Allt vi nu ser, träd, hus, städer, hundar, pengar, kläder skall en dag försvinna.

Bibeln talar om detta. Gud skall förstöra denna världen när syndens mått är nått. Det finns en gräns för hur länge Gud kommer att tolerera ondskan i denna världen och då kommer slutet. Då skall silver och guld förstöras.

Silvret och guldet är förgängliga ting. De kommer inte finns kvar för evigt. Silvret och guldet det här talar om, handlar om pengar. Av silver och av guld på den tiden gjorde man alla mynten man handlade med.

Detta är förgängliga ting som en dag kommer att försvinna. När pengarna man handlar med inte finns kvar kan man inte längre köpa något, och det kommer inte heller finnas något att köpa.

Eftersom silvret och guldet är förgängligt och skapat kan man inte köpa något som består in i evigheten med det utan man måste betala med något annat.

Jesus Kristus har köpt åt sig ett folk som skall tillhöra honom. I bibeln används ofta termen ”friköpa” som vi ser här i texten.

Det syftar på att man blir fri i från något och att en annan har köpt dig fri. Detta friköpande har inte skett med pengar, med silver och guld som en dag skall förgöras utan friköpandet har skett på ett helt annat sätt.

Men vad har vi då blivit friköpta ifrån ? Vi har blivit friköpta i från ett liv i slaveri till synden, Vi läser vidare här :

som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder,

Våra liv var meningslösa innan vi blev frälsta. Livet har ingen mening utan frälsningen, utan livet är bara ett tomt jagande efter ingenting. En del jagar ära och berömmelse, Andra jagar lycka i livet.

Andra jagar status och pengar och andra vill leva sina liv på sitt eget sätt och få ut så mycket av det som möjligt, men under ytan är allt detta meningslöst.

Vi levde liv i synd och njutningar. Vi levde för oss själva och gick våra egna vägar. Allt det som i våra ögon såg rätt ut var det vi gjorde. Men allt var bara meningslöst och utan värde inför evigheten.

I denna text adresseras speciellt judarna och därför läser vi ”ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder”

fäderna är ofta en term som syftar på de äldstes traditioner och undervisning, och här syftar det på de cermoniella lagarna som gavs genom Moses som förts vidare av deras fäder..

Även dessa traditioner och lagar var meningslösa. Cermoniella lagarna hade bara ett syfte att peka på Kristus och när Kristus kom sattes de ur spel.

De äldstes stadgar och traditioner var bara yttre människobud så som att man måste tvätta händerna innan man äter. Allt detta var bara meningslöst och kunde inte frälsa någon.

Vi har nu blivit friköpta bort i från vårt gamla meningslösa liv till ett nytt liv. Livet vi tidigare levde skall vi nu lägga bakom oss, och vi skall leva ett helt nytt liv på livets alla områden.

Detta friköpande skedde med något mycket mer värdefullt än pengar som kommer att en dag försvinna, och som vi alla vet är så osäkert.

Det har ju hänt i världens historia att pengar, och guldet fullständigt tappar sitt värde och folk förlorar alla sina besparingar.

Friköpandet av våra själar har istället skett med Jesu egna blod som vi läser i vers 18 ”utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.”

Enbart någons blod kunde betala vad vi var skyldiga. Mänskligheten på grund av sin synd förtjänar inte att leva. Vi finner detta om och om igen i skriften hur skriften vittnar om att syndens lön är döden.

Vi kan ta ett exempel med Noas ark. Människans ondska var så stor på jorden så Gud ångrade att han ens skapade människan och bestämde sig för att utrota alla utom en enda familj. Synden krävde människans blod.

Eftersom det krävdes blod för synden, så krävs det blod för att försona för människans synd.

Bockars och kalvars blod kunde inte försona för människan utan det behövde vara ett felfritt offer. Ett offer som aldrig hade syndat.

Enbart en som aldrig hade syndat kunde ta syndarens plats och utgjuta sitt blod i syndarens ställe.

I gamla testamentet finner vi att alla offer lamm som offrades till Gud som ett syndoffer skulle vara ett år gammalt och fläckfritt.

Allt detta är en bild på Jesus. Jesus var det offerlamm som tager bort världens synd och som försonade världen med sitt egna blod.

Jesu blod kallas därför här i texten för dyrbart, eftersom Jesus var syndfri så hade hans blod ett värde. Ingen annan människa kunde göra detta syndoffer eftersom alla har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Jesus är Gud och Gud kan inte synda och Jesus blev en människa för att som ett felfritt lamm friköpa var och en som tror, till ett nytt liv bort i från det gamla meningslösa livet.

Vers 20 ”Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse,”

Redan innan Gud skapade människan så var Jesus förutbestämt till att bli detta syndfria offer som skulle friköpa de som tror i från deras synder.

Detta var ingen plan B när Gud såg att människan föll i synd utan vi ser här väldigt tydligt att före människan ens var skapad så var Jesu offer på korset förutbestämt.

Gud visste att människan skulle synda och planerade Jesu syndoffer. Gud visste om allt men valde ändå att skapa människan trotts all synd de skulle begå.

Världen vi lever i trotts allt elände vi ser runt omkring oss blev tillåten av Gud. Gud har allt under kontroll och allt i sin hand. Gud har inte tappat kontrollen över sin skapelse.

Redan när Adam och Eva begick den första synden, så var Jesus redan innan det planerad men hölls dold i många tusen år.

Vidare… Lagen genom djuroffren och cermonierna vittnade om Jesus. Profeterna profeterade om att han skulle komma men vi läser :

men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull” .

Det var alltså först flera tusen år senare som Jesus Kristus uppenbarades för oss. Det är genom tron på evangeliet som vi blir friköpa genom att blicka tillbaka på vad som har skett.

De i gamla testamentet blev frälsta genom tron som blickade framåt mot Jesus Kristus som skulle komma. De visste att offren bara pekade framåt emot något annat. Medans vi har fått allt uppenbarat för oss i varje detalj.

Genom tron allena kan vi bli frälsta och var och en som blivit frälst är den som sett detta evangelium i skriften för Petrus säger till oss i vers 21 :

ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. ”

Denna tro baseras på två saker. Jesus har dött för våra synder som ett syndfritt offer vilket vi har sett, men också att Gud har uppväckt Jesus i från det döda vilket vi nu ser här.

När Gud uppväckte Jesus från det döda gav han Jesus härlighet står det här. Vad betyder det?

Det syftar på den dignitet som Jesus har på hans makt och på hans ära.

Alltså på att Jesus är värdig att tillbedjas för vad han har gjort för oss.

Den härlighet Jesus nu har blivit given är vad vi baserar vår tro och vårt hopp på.

Människor i den här världen sätter sitt hopp och sin tro till annat som inte gjort något för dem. Man ser all denna idol tillbedjan i världen. Folk tillber sina idoler och fyller arenor när deras favorit artist skall uppträda.

Men vad har artisten gjort för dem? Egentligen ingenting. Andra tillber sina gudar som bara kräver lydnad men aldrig gjort något för dem.

Vi tillber en Gud som gjort något för oss. Gjort något stort som ingen annan någonsin gjort. Offrat Jesus för att friköpa oss i från våra synder och sätta oss fri i från synden.

Det är helt fantastiskt, helt fantastisk. Vilket budskap av kärlek till oss människor.

Vidare i vers 22 ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden,

När vi tror på evangelium så blir våra själar renade. Detta sker genom sanningens lydnad genom Anden läser vi.

Alltså detta syftar på lydnad till budskapet. När man tror på evangeliet så blir man lydig tron. Sedan finns en annan lydnad också till det ny livet men det är resultatet av ett nytt liv. Tron frälser oss.

När vi kommer till tro så är det Anden som renar och helgar oss genom tron. Termen ”genom Anden” här finns inte med i moderna översättningarna men finns med i de äldre.

”Genom Anden” som finns med i äldre översättningar har ingen betydelse för innehållet i texten. Men det är tydligare i de äldre översättningarna.

Folkbibeln säger : Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek.”.

Det låter lite som att det är gärningen med kärlek i sig som är frälsande. Vi vet att gärningar inte kan rena någon själ utan syskon kärleken är resultatet av att vi redan blivit renade genom Anden.

Folkbibeln översätter fel här. Det skall översättas ”till uppriktig syskonkärlek” i stället. Det är vad det grekiska ordet betyder. På detta sättet översätter reformationsbibeln det hela när vi läser vidare.

Resten av vers 22 säger ” till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta”

Vi har alltså blivit renade för att Älska varandra. Det blir en stor skillnad här mot moderna översättningar. Det blir väldigt tydligt här att först sker frälsningen genom tron och sedan kommer det nya livet vi skall leva.

Nu är vi kallade att älska varandra på tre olika sätt. Det första som nämns här är att vi skall älska varandra uppriktigt.

Uppriktighet här syftar på äkthet. Alltså något som är fritt i från hyckleri. Det handlar om att man inte spelar ett spel för galleriet. Ett exempel är att man bara säger snälla ord men i praktiken är ens handlingar motsatta.

1 Joh 3:18 säger till oss  Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

En sann kärlek handlar inte alltså om att gå runt och säga till folk att man älskar dem. Jag minns minns en gång jag såg på nyheterna och någon hade vunnit en grammis.

Jag hörde denna person tacka alla och slutligen säga orden ”Jag älskar er”. Jag tror inte han älskar alla. De älskar att vara i centrum att bli hyllade och att tjäna pengar. Sann kärlek innehåller handling och inte bara ord.

Nästa ord vi finner här är att vi skall älska med ett rent hjärta. Alltså du kan älska med handlingar men inte med ett rent hjärta. En person kan göra en kärleksgärning emot en annan av fel motiv.

Ett exempel: morallagen säger till oss att om vår grannes oxe hamnar på vift skall man föra den tillbaka till vår granne. Detta kan göras med rätt motiv eller med fel motiv.

Rätt motiv är att det är inte din oxe och du vill att din granne skall ha tillbaka den eftersom han äger den. Fel motiv kan vara att du vet att det är din grannes oxe, och du för tillbaka oxen men du gör det för att du hoppas på en belöning för att du förde oxen tillbaka.

Hjärtat måste vara rent inför Gud och handlingen måste ske av ett rent hjärta.

Det tredje ordet vi finner är att vi skall älska innerligt.

Detta ordet för innerligt i grekiskan kan betyda många grejer. Det kan betyda uthålligt, det kan betyda med passion och entusiasm. Det kan betyda med uppmärksamhet.

Vi kan alltså säga att vi skall älska varandra med handlingar, som är av rena motiv och göra sådana med uthållighet, passion och uppmärksamhet emot varandra.

Vers 23 ”födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet.”

Vi har blivit födda på nytt av något oförgängligt. Åter igen argumenterar Petrus för att frälsningen inte är ett verk av något som kan förstöras. Först friköpandet av Jesu blod och här pånyttfödelsen genom Guds levande ord.

Petrus övergår nu ifrån att tala om tron till att börja tala om pånyttfödelsen. Det visar att de inte är samma sak. Först kommer tron sedan nu kommer pånyttfödelsen.

Det finns olika steg i hur frälsningen går till. Allt sker inte bara i en enda sekund utan frälsningen är ofta en process som börjar med att ett frö sås.

Detta leder till att ögonen öppnas för sanning, som leder till att tron föds, och när man tror och omvänder sig så sker pånyttfödelsen av hjärtat.

Petrus här säger att denna pånyttfödelsen sker just genom Guds levande ord. Ingen människa kan bli född på nytt utan att först läsa Guds ord, eller höra Guds ord.

Ett vatten dop kan inte föda någon på nytt. En vision kan inte föda någon på nytt utan man måste höra och förstå Guds levande ord.

En del argumenterar och säger men Paulus såg ju Jesus på vägen till Damaskus och blev frälst genom den visionen.

Vi behöver förstå att Paulus var laglärd. Paulus kunde skriften men hade inte sanningen uppenbarad för sig. Paulus förföljde de kristna vilket betyder att han måste ha vetat vad de trodde på.

Först när Jesus uppenbarar sig i en vision förstår han att den vägen är sanningen. Han hade alltså hört sanningen men förkastade den fram till han såg Jesus på vägen till Damaskus.

Människan måste alltså först höra Guds ord förkunnas innan man kan bli född på nytt. Detta har vi som blivit frälsta erfarit. Vi har hört Guds ord som består för evigt och genom det kom vi till tro och det födde oss på nytt.

Vers 24 ”För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. ”

Allt kött är som gräs. Vad Petrus menar här är inte kött du köper i affären även om det också är kött. Och det grekiska ordet kan syfta på djurkött också. Det är inte vad som syftas på utan han syftar på människan här.

Alla människor är som gräs, och vi vet att gräs vissnar bort, eller om det är varmt kan gräset brinna upp. Gräs består inte i evigheter utan det vissnar och det kommer nytt gräs. Så är det med människan. Det föds människor, de dör och och det kommer nya människor.

Vi som finns här inne i dag kommer inte finns på denna jord längre om 150 år, istället har det kommit nya människor som bor i våra lägenheter och tar över våra prylar.

Sedan har vi människans härlighet som är som blommorna i gräset. Blommorna är vackra, luktar gott men även de faller av och dör ut när säsongen är över och så kommer det nya blommor.

Detta syftar på allt det fina vi kan se hos människan. All visdom, all uppfinningsrikedom, alla goda egenskaper. Alla vackra ögon och håruppsättningar. Allt detta kommer att försvinna precis som blommorna faller av.

Vi lever inte för evigt men det finns något som aldrig kommer att försvinna och det ser vi i nästa vers 25 ” Men Herrens ord förblir i evighet.”

Gud ord kommer aldrig att förgås. Himmel och jord skall försvinna men Guds ord kommer att finnas kvar. Människan skall förmultna som en blomma men inte Guds ord.

De som översatte våra första svenska biblar år 1703 är i dag döda. De finns inte mer och ingen minns deras namn. De var som gräset och blommorna. Men Guds ord som de översatte finns kvar.

Denna bibeltext jag predikar idag kommer aldrig att försvinna. Den kommer finns kvar och många kommer att predika detta bibelstycke efter att jag har dött också.

Slutet av vers 25 ”Och detta är det ord som har blivit predikat för er.”

Detta ord som födde oss på nytt har blivit predikat för oss. Vi kan därför fortsätta att predika ordet för genom ordet kommer fler att födas på nytt. Speciellt i områden där ingen har hört ordet.

Det finns många invandrar grupper i Sverige idag som aldrig hört ordet predikas som vi kan försöka nå ut. Om vi inte går ut med ordet kommer ingen heller att bli född på nytt.

Ordet som har fött oss på nytt får inte bara bli något vi behåller för oss själva utan skall vara något vi regelbundet och konstant predikar för människor på olika sätt.

Guds ord är kraften som frälser människor. Det är vad som har förvandlat våra liv. Många av oss kan vittna om vilket kraft och effekt Guds ord har haft i våra hjärtan.

Liv som vi tidigare hade älskar vi inte längre utan vi har fått nya passioner i livet. För någon Söndag sedan satt två bröder här efter gudstjänsten och berättade om hur Gud har förvandlat deras liv.

I detta fallet talade de om fotboll och när de blev frälsta slutade de att spela i sina lag och att idag bryr de sig ingenting om fotboll.

Andra har sagt hur de levde ett liv i superi, på krogen och levde runt men när de blev frälsta försvann allt sådant intresse, och även intresset att umgås med de gamla kompisarna som fortsatte att leva detta livet.

Det nya livet vi har genom tron som fött oss på nytt genom ordet vi hörde skall verkligen vara något som förändrar oss om det är en sann tro.

Det innebär att man lägger bort något som man inte längre älskar, vi finner några exempel i nästa vers som är första versen i kapitel två.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

På grund av det nya livet skall vi lägga av oss det gamla livet. När Petrus säger att vi skall lägga bort någonting så betyder det att vi som kristna fortfarande kan ha sådana här saker i våra liv.

Det betyder att vi måste bekämpa sådant här och att vi inte är fullkomliga. Det betyder att sådana här saker kan försvinna för en tag men sedan komma tillbaka senare igen.

Det betyder att det finns saker som inte passar det nya livet vi har. Det finns saker som är motsatt emot den kallelse vi har och det finns saker som ger oss ett dåligt vittnesbörd inför världen.

Vad är det då vi skall lägga bort i från oss? Här nämns först all ondska. Denna ondska som vi skall lägga av oss innefattar både handlingar, ord och även tankar.

Det är ganska skrämmande i vår tid när världen har blivit mer och mer digital hur mycket ondska som kommer fram ur människans hjärta, när de sitter bakom ett tangentbord och kan vara anonyma eller i vissa fall även använda sina namn.

Det är elaka kommentarer, ondska i all form som kommer fram, hån och förakt, fräckheter emot andra, illvilja emot andra etc. Ondskan är stor i många människors hjärtan.

Alla människor är i grunden onda säger bibeln. Det betyder att alla människor är mer eller mindre onda. Alla är det inte på samma nivå men ondskan finns i varje människas hjärtan.

Många kan till det yttre vara polerade men denna ondska vi skall lägga bort innefattar också det som finns i våra tankar. Det som bara varje enskild människa kan känna till om sig själv, det som ingen annan ser.

Ondskan syftar inte bara på onda handlingar emot andra genom handlingar och ord utan, även det som finns i våra tankar.

För det andra nämns här allt svek. Det här handlar om falskhet i olika former. Det handlar om att ens ord måste vara i enlighet med ens agerande.

Det kan handla om att man begår bedrägerier av olika slag. Man säger att ens pengar man samlar in går till en sak men i verkligheten går de till något annat.

Våra ord måste vara i enlighet med vårt handlade i alla situationer. Det får inte finnas någon falskhet eller svek i oss. Lovar man något skall man göra allt för att hålla det.

För det tredje nämns här hyckleriet. Hyckleri betyder att man spelar ett spel för galleriet. Alltså man är som en skådespelare som spelar en viss roll bara men i verkligheten är något annat.

Detta hyckleriet är riktat både emot Gud och emot andra människor. Vi som kristna måste vara äkta och inte spela ett spel för galleriet.

Skillnaden mellan hycklerit och falskhet är inte så stor men hyckleri handlar med om att bekänna sig till något man inte är.

Det kan handla om att måla upp en bild av sig själv som inte stämmer. Man kanske målar upp sig själv som from och god fast man inte är det. Det handlar även om att man inte lever på ett sätt som ens bekännelse säger att man skall leva.

Det sista som nämns här är förtal. Förtal innebär att man ljuger om en annan människa på ett sätt så att deras rykte skadas.

Det tåls att poängteras i vår tid för många idag kallar det förtal om man kritiserar någon eller något.

Att kritisera är inte samma sak som att förtala. En kritik baseras på något någon säger eller gör.

Medans förtal handlar om lösa grejer som det inte finns någon grund för. Samtidigt handlar förtal om att tala sönder någons karaktär även om det man säger är sant. Man får alltså vara försiktig med vad man säger om andra.

Texten tidigare i detta stycke sade till oss att vara heliga. Här har vi en del av vad det innebär att vara helig.

Älska varandra innerligt och lägga bort, ondska, svek, hyckleri samt förtal. Detta är inte en heltäckande lista men det är några saker som nämns som vi var och här inne behöver lyssna till.

Är detta vad vi strävar efter i våra liv? Strävar vi efter mer kärlek till varandra. Strävar vi efter att lägga bort all form av ondska, svek, falskheter, hyckleri samt förtal?

Det är det nya livet vi skall leva och låta oss leva på detta sättet.