”Du ska älska din nästa och hata din fiende”

Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende ” . Matt 5:43

Det finns två synsätt på hur man skall tolka bergspredikan. Det första synsättet är att Jesus kom med en ny lag upphävde den gamla och skärpte den nya och därför säger han ”Ni har hört det blivit sagt”. Detta är ett ganska vanligt sätt att se på det idag. Den klassiska synen som hölls under reformationen som jag anser är ett bättre synsätt och det synsättet menar att Jesus inte kommer med någon ny lag utan korrigerar falsk undervisning som förekom på den tiden.

När Jesus säger dessa ord ”Ni har hört det blivit sagt” håller han på att korrigera det som de skriftlärda och fariséerna undervisade fel i från skriften.

Inget annat kan vara i åtanke här eftersom detta stycke börjar med orden ”För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. ” – (Matt 5:20) för att sedan fortsätta med en serie av uttalanden ”Ni har hört det är sagt” eller ”Ni har hört det sägas till fäderna”. När Jesus säger ni har hört det blivit sagt till Fäderna är det inte för att upphäva det som sades utan snarare att korrigera det som de skriftlärda och fariséerna sade om de versarna.

En del av det Jesus säger är direkta citat i från gamla testamentet, medans versen framför oss inte är det. Det står ingenstans i gamla testamentet att vi skall hata vår fiende. Därför kan detta inte vara något annat än de skriftlärdas undervisning och förvrängning av skriften som Jesus korrigerar. Den röda tråden handlar om kärlek till sin nästa. Göra gott mot dem som gör oss ont.

Det finns stycken i gamla testamentet som skulle kunna tolkas som att man skall hata sina fiender på grund av dess natur. Så är inte fallet eftersom många bibelställen emot hat i gamla testamentet. Om du har fått för dig, att det är rätt att bära på hat mot dina fiender så har du tolkat skriften fel. Jesus säger att vi skall älska våra fiender genom att inte hämnas samt att be för våra fiender. Du kommer att få fiender som kommer att attackera dig, om du är en kristen. I bland även andra kristna kan bli dina fiender som kommer och attackerar dig och är fientligt inställda. Då skall vi be för dem. Inte attackera tillbaka och framförallt älska dem ändå.

Vad innebär det att älska Herren?

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd ” – Matt 22:37

Vad innebär det att älska Herren av hela sitt hjärta sin själ och sitt förstånd? Vårt hjärta är vårt liv så det handlar om vad man gör. Det handlar om hur vi lever våra liv i relation till honom. Det handlar om hur och vad vi talar om Gud ”Ty det hjärtat är fullt av det talar munnen”.

Vår själ är vårt liv så det innebär att inget kan stoppa denna kärleken, den varar för evigt och släcks aldrig ut. Det innebär vår vilja och våra känslor om saker som har med Gud att göra.

Ens förstånd är ens förståelse av Gud och handlar om att älska den han är utifrån en rätt förståelse av Honom. Det betyder att om vi älskar honom så älskar vi det står skrivet om Gud i skriften. Vi accepterar det och inte bara det utan vi älskar det.

Det innebär också att det är kopplat till att hålla hans bud och tillbe honom för den han är, eftersom det är omöjligt att älska Gud samtidigt som man går emot hans bud.. Redan när de tio budorden kom så kopplade Gud ihop kärlek med att hålla hans bud ”när man älskar mig och håller mina bud” (2 Mos 20:6) Vi ser alltså här hur ”älska mig” är kopplat samman med ”håller mina bud”. Du kan alltså inte separera dessa åt. Den som älskar Gud följer hans bud och hans befallningar. Den som inte älskar Gud följer dem inte.

Detta är precis vad Jesus säger till oss också ”om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud” (Joh 14:15). Samt ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. ”(Joh 15:10) Jesus höll Guds bud och därmed förblev han i kärleken och vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud.

Kärlek till Gud är alltså kopplat till att följa buden som Gud gav oss. De tio budorden och bud av moralisk art är inte upphävda utan de visar oss vad sann kärlek till Gud innebär och vad sann kärlek mot våran nästa innebär.

Därför skall jag inleda en serie om de tio budorden och hur vi relaterar till dem i vår tid. Häng med..