Herren tronar på vår lovsång

Ändå är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. ” – Ps 22:4

Hur vi lovsjunger och tillber Herren är inget oviktigt ämne. Läser vi vårt gamla testamente så finner vi ganska snabbt att folk blev dödade av Herren eftersom de inte tillbad Herren på det sättet som Herren hade befallt. De ville istället göra det på sitt egna sätt, efter sitt egna kött och det slutade med deras död.

Även i vår tid är det många som tar lätt på detta med lovsång. Allt tillåts så länge texterna är bra. Bibeln ger oss principer för lovsång som vi inte får ignorera eftersom Herren tronar på sitt folks lovsång. Följer vi alltså inte principerna kommer Herren inte trona på lovsången och välsignelsen försvinner och det påverkar våra liv och församlingar mer än vi anar.

Vad är då dessa principer?. Lovsång vara vara ordningsam (1 Kor 14:40). Lovsång måste vara vördnadsfull (Hebr 12:28). Lovsång måste vara intelligent (1 Kor 14:40). Lovsången måste också vara separerad i från denna värld (Rom 12:2; 1 John 2:15-16; Jak 4:4) Den måste också ske i Ande och Sanning (Joh 4:24) vilket betyder att du kan inte tillbe Gud efter köttet, efter eget tycke och egna innovationer och efter världens metoder och sätt, utan måste tillbe honom i Ande.

Mycket av dagens lovsång följer inte dessa principer medans den traditionella lovsången gör det. I dag handlar det om underhållande musik som tilltalar köttet, det handlar om estradörer och band som kommer med sina uppträdanden med hopp och skutt, gitarr och trum solon, som inte är vörnadsfullt.

Må vi istället lovsång Herren så att han tronar på vår lovsång. Herren är helig och låt oss behandla honom som den Helige och inte som någon vi skall försöka underhålla.

Gud har friköpt åt sig ett folk

”Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt?” – 2 Sam 7:23

Bibeln lär på ett flertal ställen att Gud har friköpt ett folk åt sig själv, redan tidigt i världshistorien så utvalde Gud Israel till att vara hans folk för att sedan när Jesus kom utvidga sitt folk till att också inkludera hedningar från alla folk och stammar (Upp 5:9). Vad betyder då att friköpta någon? Jo, det betyder att han frigör någon från dess slaveri och tar över herraväldet i deras liv. Bibeln talar om att alla människor lyder under syndens välde och är synden slavar. Men Gud har friköpt till sig själv ett folk i från syndens välde för att göra sitt namn känt i världen.

Redan i gamla testamentet finner vi detta hur offren som pekade på Jesus bara försonade Israels folks synder men bara tillfälligt. Eftersom det krävdes en fullkomlig människas blod för att bringa försoning. Profeten Jesaja profeterar att en dag kommer en frälsare som skall dö för de mångas synder (Jesaja 53:11). Det var just av den orsaken som Jesus kom till världen för att ge sitt liv för sina får och för sitt folk som han friköpte.”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus , för han ska frälsa sitt folk från deras synder. ” (Matt 1:21)
” Och jag ger mitt liv för fåren ” (Joh 10:15) och alla dessa får som tillhör det folket som Gud friköper kommer att blir frälsta och komma till Jesus ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. ” (Joh 6:37).

Vi som alltså tillhör Guds folk oavsett jude eller grek lever här i världen för att göra Guds namn känt som David säger. Vi lever för att ge ära åt Guds namn och förhärliga Gud. Guds friköpande av ett folk är alltså begränsat till dem som Fadern har gett till Jesus. I gamla testamentet var det bara Israel som var Guds friköpta folk samt några enstaka hedningar som kom in i Israel men det var inte hela världen. Det var inte heller för något speciellt Gud såg i dem, nej utan det var i enlighet med Guds egna val av folk ”Ty du är ett heligt folk inför Herren , din Gud. Dig har Herren , din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. (5 Mos 7:6-7).

Det var alltså begränsat till en nation och ett folk, nu råder ingen begränsning bland folk eller länder, utan nu har Jesus friköpt från alla olika folk och stammar, men dock har Han inte friköpt alla i hela världen eftersom alla inte blir frälsta och alla lever inte för att göra Guds namn känt. Utan som versen säger är det ett folk han har friköpt utav resten av folken.