Plikten att varna för faran

Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket inte blir varnat, och svärdet kommer och tar ett liv bland dem, då dör han genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. ” – Hes 33:6

Hesekiel var placerad av Gud som en profet för folket. Han skulle tala till hårda och förhärdade hjärtan. Folket skulle inte lyssna men likväl var detta Hesekiels kallelse att vara en varnande röst för dem. Om han som väktare såg svärdet komma men inte varnade dem så skulle han bli skyldig till att de dog av svärdet.

På samma sätt är det med oss idag. Vi har blivit satta som Guds folk i denna tid och i detta samhälle. Vi har blivit kallade att predika sanningen för denna världen. Men om vi inte varnar för vägen folket vandrar på kommer vi vara skyldiga till deras blod.

På samma sätt är det i en församling om vi ser att folk håller bli att bli andligt dödade av dålig och osund lära eller av ett dåligt beteende så är vi skyldiga att tala ut emot detta annars blir vi skyldiga till det andliga avfallet som då kommer.

Ingen sådan här blir givetvis populär i vår tid eller får så speciellt stora församlingar men varken Hesekiel eller Jeremia blev någonsin populära bland Guds folk. Likväl höll de fast vid deras skyldigheter och Gud var med dem.

Hur är det med oss när vi ser faran komma som är skadligt för människans själar och kommer leda till deras andliga död är vi då tysta och därmed blir skyldiga till alltihopa, eller talar vi ut och står upp för sanningen och genomför vår plikt?

Om vi inte konfronterar synd, syndar vi själva.

Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. ” – Jak 4:17

Om vi förstår vad som är rätt men inte gör det så syndar vi. För de flesta av oss är det självklart att detta handlar om att t hand om fattiga och att göra gott mot varandra samt att tala det som är gott.

En sak jag tänker på när jag läser detta som vi ofta kanske inte tänker på, men som jag läste i morse är att varna för synden. Hesekiel var en man som var sänd av Gud till att förkunna hans ord till Israel. Det intressanta dock med Hesekiel är att Gud säger till honom i Hes 3:16-21 Att om han inte varnar folket för deras synder så skall deras synder och ansvaret för dem komma över Hesekiel själv men detta är en princip vi finner på flera ställen i skriften. Vi finner Paulus säger till de äldste i Efesus ”Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod ” (Apg 20:26). Paulus hade varit en trogen förkunnare av HELA Guds rådslut och därmed hade han också flitigt varnat för synden och genom att han hade gjort det var han inte skyldig till någons blod.

Detta är exakt samma som Gud sade till Hesekiel ”Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ ” (Hes 3:19) samt ”Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv. ” (Hes 3:22). Men om Hesekiel inte gjorde detta skulle Gud hålla honom skyldig och ansvarig ”men hans blod skall jag utkräva av din hand. ” (Hes 3:18).

Om vi därför har kännedom om vad som är rätt och fel utifrån skriften men tiger och aldrig någonsin talar om det så är vi skyldiga till deras blod och vi syndar. Det är precis det som Jakob säger i denna versen Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar”. De betyder ju inte att vi skall runt och leta efter fel men det betyder att vi skall vara profeter som talar Guds ord och varnar för syndens konsekvenser och pekar på lösningen på problemet som är Jesus Kristus som dog för syndare och tog syndares straff genom sin död på korset. Så att vi syndare kan undgå den kommande domen om vi omvänder oss till Jesus och tror på vad han har gjort för oss.. Detta var Hesekiels uppdrag och det är lika mycket vårt uppdrag.