Helgelse genom ordet

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.” – Joh 17:17

För att växa i helgelse och helighet så krävs givetvis att vi först är troende och att den helige Ande bor i våra hjärtan. Herren har sedan gett oss medel och sätt genom vilka denna helgelse sker och ett av dessa sätt är genom Guds ord, sanningen. Om vi inte läser våra biblar och lyssnar på predikningar kommer vi inte heller att växa i våra andliga liv. Bibelläsning är därför lika viktigt som luften vi andas och vattnet vi dricker. Vi behöver det för att inte kvävas och för att överleva.

Bibelläsning är inget vi bara skall slarva med, utan vi behöver läsa i en anda av bön och begrundande, så att det styrker våra hjärtan och bygger upp våra själar. Det är genom läsningen vi finner Guds vilja i våra liv och genom bönen och tillämpningen som vi växer andligen.

Bibelläsning är alltså något som skall vara del av våra dagliga vanor, vår bibel skall inte vara något som står och dammar i våra bokhyllor utan skall våra något vi sliter ut så att den blir väl använd.

Hur är det ställt med ditt andliga liv min vän? Är du en flitig student av skriften? Har du gjort det till en vana att dagligen öppna din bibeln och äta av dess andliga föda? Om inte vad är det som gör att du inte göra det? Utan bibelläsningen kommer du inte att växa andligen för det är genom den som vi blir helgade i sanningen, det är genom bibelläsningen som vi växer till och blir utrustade att kunna vara till nytta föra andra.

Allt för ofta möter jag folk som kallar sig kristna men som sällan öppnar sina biblar, detta är en tragedi på hög nivå. Skulle en kristen som har Guds Ande boendes inom sig undvika att läsa skriften? Jag tvivlar på det. I stället drar Guds Ande inom oss till skriften för att få den föda vi behöver och för att vi skall växa till i Kristus. Låt därför det vara en daglig rutin i ditt liv att äta av skriften.

Förutbestämda till att helgas

”Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. ” – 1 Petr 1:2

Vi är av Gud Fadern förutbestämda inte bara till frälsningen utan också till att helgas. Man kan nämligen inte separera de två, utan de hör ihop, utan frälsning och Anden kan inte helgelse och ske men utan helgelse kan inte heller någon frälsning ske. Men denna helgelsen sker inte av sig självt utan den sker genom Anden. Den Helige Ande får vi alla troende del av vid frälsningen. Stunden vi kommer till tro blir vi andedöpta och fyllda med Guds Ande i syfte att helga oss. Denna helgelse leder till två saker. Det första är att den leder till lydnad. Lydnad av Guds ord som leder till lydnad i gärningar. Om inte det finns en lydnad så finns det inte heller någon helgelse. Lydnaden är tecknet på att vi har blivit helgade och fått del av Anden. Lydnaden är alltså inte för att få ut något av Gud, utan det är resultatet av Guds Ande i oss. Det andra som helgelsen leder till är att vi blir bestänkta med Jesu Kristi blod. När vi blir andedöpta vid frälsningen så renar Gud oss från all vår synd och Kristi blod bestänker oss. Jesus utgjöt allt sitt blod för våra synder när han blev till synd på korset i vårt ställe. Jesu blod renar oss därför från all synd och Den Helige Anden i oss renar oss därmed från all vår synd. Detta är vad vi är förutbestämda till. Att vi är just förutbestämda till det betyder att Gud har bestämt det och när Gud bestämmer något så blir det också så. Vi kan därför med största förtröstan och insikt lita på att det verk Har har påbörjat i oss skall han också fullborda. Därför när vi vet detta låt oss därför lägga bort synden som snärjer oss så hårt och inte leva mer i den.