Dåren är vis i sina egna ögon

”Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom. ” – Ords 26:12

Visdom är något bra och något vi alla skall söka. Kung Salomon önskade sig visdom av Gud och fick därmed leva 30 år längre. Men visdomen har bara en källa och det är Gud själv. Det finns ingen visdom utanför Gud och den visdom som blivit människan given kommer enbart från Gud. Men dåren han ser inte det, han ser sig själv som vis i sina egna ögon och tar åt sig all äran för sin så kallade visdom. Det farligaste som finns är folk som håller sig själva för visa. Denna världens visdom förkastar korset och uppenbarelsen om Gud eftersom ens så kallade vishet inte kan förstå det med sin lilla hjärna. Det man inte får i hop i skallen det förkastar man och förnekar och håller sin egna visdom högre än visdomen som kommer i från Gud. Det finns mer hopp för en dåre än för en sådan människa. Gud skall en dag göra slut på deras visdom och förkasta de förståndigas förstånd (1 Kor 1:19). Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer ? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?
När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att 
ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.
”

Är din Pastor en dåre?

”Ty en dåre talar dårskap, hans hjärta gör det som är orätt, så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror
om Herren . Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige
att dricka.” – Jes 32:6

Enligt bibeln är alla som inte talar i enlighet med bibeln en dåre. T.e.x ”Dåren säger i sitt hjärta det finns ingen Gud” (Ps 14:1). Man är en dåre för man har lurat sig själv in i massor av osanningar. En dåre kännetecknas i att han talar dårskap och att hans hjärta är fullt av det som är orätt. Han tänker inte rätt om Gud istället sprider han villoläror om Herren som vi ser i denna texten. ”så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren”.  På denna tiden hade det gått så långt att folket började ropa emot profeterna ”Profetera inte det som är sant”, ”Tala smickrande ord för oss” (Jes 30:10) Man ville inte höra sanningen om Gud. I stället ville man höra osanningar och villfarelser. Man ville inte höra sanningen att ”Herren är en domens Gud” (Jes 30:18). Detta dåraktiga tal av den tidens ledare som profeterna gick emot ledde till att de som var trogna Guds ord svalt och törstade efter sanningen. ”Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka”. En dåre kommer få Guds barn som hungrar att törstar efter sanning, att känna, att han inte får någon föda av sin Pastor. Detta är mycket vanligt idag att man finner Pastorer och ledare och andra som inte ger föda åt fåren utan istället svälter dem genom att sprida villfarelser om Herren. De som sprider villfarelser om Herren är dårar och gör sig skyldiga till fårens svält. ”Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.” (Jak 3:1). Det är ett stort ansvar att lära ut Guds ord och många idag undviker många delar i skriften, som talar om Gud, eftersom de är obekväma och inget man vill visa folket för det kan vara stötande och inte smickrande. Därmed kan en Pastor bli en dåre. Får du den föda du behöver i din kyrka? Hör du sanningarna om Gud eller undanhålls dem för dig? Känner du Gud? Eller får du en shock när du läser din bibeln och upptäcker att sakerna i bibeln stämmer inte med vad din Pastor lär ut? Eller har du en Pastor som är en dåre och inte ger dig föda för din själ?  Eller ännu värre är du eller jag själv en dåre som sprider villfarelse om Gud och därmed svälter fåren runt omkring dig?