Bibeltrogen predikan kan förändra ett helt samhälle.

En artikel av Josef Löwdin 5/2-2019

Dessa undervisade i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De reste omkring till alla Juda städer och undervisade folket. 10 Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Joshafat. ” – 2 Krön 17:9-10

Josafat levde under en tid av reformer. Hans Pappa Asa hade reformerat Israel, men mot slutet föll hans pappa bort i från Herrens vägar. När Josafat blev Kung bestämde han sig för att skicka ut sina hövdingar och en del av leviterna till att undervisa folket i Herrens ord.

Denna undervisning skedde i alla städer och över hela landet. Resultatet av detta blev att nationerna runt omkring började även att frukta Gud. Det betyder inte att de började följa Gud utan att de visade en respekt för Herren som ledde till att de inte vågade kriga emot Josafat.

Josafats agerande ledde alltså till att de som inte hade Herrens ord började visa en fruktan för Herren. Detta kan vi applicera på vår tid där de som undervisar ordet är en bild på församlingen.

Lagboken som de undervisade i är föregångaren till hela bibeln. Nationerna runt omkring är en bild på de icke troende som är utanför församlingen.

I Sverige och även hela västvärlden förr i tiden var detta en verklighet. Herren verkade och Guds ord förkunnades överallt, till och med i små byar. En stad som Göteborg i dag har många stora kyrkor i de centrala delarna, med plats för hundratals och tusentals människor per kyrka. På den tiden när de byggdes var Göteborg inte så stort. De delarna som idag är förorter fanns inte och detta bara för en 50-60 år sedan.

Stora kyrkor fanns och de var fulla med människor. Kyrkorna blev dock inte fulla av att man underhöll besökarna utan genom att Herrens ord predikades. Läser du lite äldre litteratur inser du ganska snabbt att deras böcker och undervisning var baserad på bibeln, och undervisningen fanns överallt. Vi skall inte förvänta oss att alla dessa församlingar var bibliska i allt och sunda. Vi kan veta utifrån hur samhället såg ut och i från vad vi läser av deras förkunnelse att det var mycket som var bibliskt.

Precis som på Josafats tid kunde du höra Guds ord i varje stad i hela västvärlden. Detta ledde till samma saker vi finner i denna bibeltext. De runt omkring som inte var troende hade en allmän respekt inför Gud. Det var inte så länge sedan det ansågs som fel att svära på TV och man inte svor i närheten av en kristen. Klädstilen var inte så sexuellt utmanade och kristen moral fanns djupt nerlagt i samhället. Skilsmässor var ovanliga och samboskap existerade knappt.. När det var Herrens Dag, den kristna sabbaten så brukade till och med hedningar respektera vilodagen och inte shoppa på en Söndag. Alla affärer var stängda. Det fanns en allmän gudsfruktan i landet och i hela västvärlden där Guds ord förkunnades. Kristendomen var till och med socialt accepterad vilken den inte alls är idag.

Allt var ett resultat av att kyrkan var världens ljus och ordet förkunnades på plats efter plats utan kompromiss. I vår tid har saker förändrats. Kyrkorna i västvärlden är inte längre jordens salt och att finna en bibeltrogen förkunnelse i dag är svårt. Resultatet av det hela, ser vi runt omkring oss i samhället.

Herrens ord visas inte längre någon respekt för. Skilsmässor är vanliga och att folk lever sambos likaså. Affärerna stänger inte längre ner på Herrens Dag och moralen i samhället har börja steg för steg att suddas bort. En del finns kvar men mycket är under attack.

Detta är givetvis resultatet av att kyrkan har börjat falla och inte längre predikar Herrens ord. Vi behöver därför mer än någonsin gå tillbaka till skriften och börja förkunna den. Vi behöver som på Josafats tid sända ut folk som på varje plats i varje stadsdel och by förkunnar Herrens ord.

Vi behöver förkunna evangelium om Jesus Kristus och frälsningen i honom men även Guds bud behöver förkunnas. Vi kan inte bara förkunna frälsningen utan människan behöver komma till en insikt om deras synd och deras behov av en frälsare… Det är det enda hoppet för vårt land och för hela västvärlden.

Att ignorera hustrun hindrar dina böner

På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir förhindrade. ” (1 Petr 3:7)

Det finns många hinder för bönesvar och bibeln listar de alla på olika ställen. Ett av hindren är om vi som män inte kommunicerar med vår hustru. Om vi kör vårt eget race och aldrig frågar vad vår fru tycker och aldrig lyssnar på henne så kommer det att hindra våra bönesvar.

Vi som män är huvudet i vår familj. Det är vi som fattar de slutliga besluten men det betyder inte att man aldrig kan lyssna på sin fru. Denna vers lär oss att vi skall visa dem respekt och inte vara bittra på dem och bara köra över dem med vår vilja hela tiden. Kvinnor är skapade av Gud till att vara kvinnor och i vissa saker så som barnuppfostran och ta hand om hemmet, kommer de ha mera visdom än oss män.

Kvinnan har ofta bättre kännedom av barnen och vet bättre hur man skall hantera dem. Kvinnan känner även oss män bäst och därför när de ger synpunkter så skall det respekteras.

Kvinnor tar hand om ett hem bättre än oss män och utan en vis kvinna byggs inte hemmet upp. Vi skall därför visa dem aktning och respekt och inte köra över dem och inte behandla dem illa utan älska dem. Ignorerar vi detta kommer våra böner att bli hindrade och Gud kommer inte svara på våra böner.