Brännoffret och vår andliga gudstjänst. (3 Mos 1)

Predikan av Josef Löwdin

24/11-2019, Göteborg

Länk till predikan

Vi har fem olika offer framför oss. Vi har brännoffret, Matoffret, Gemenskapsoffret, Syndoffret samt skuldoffret.

Alla dessa offer pekar på Jesus Kristus men ur olika vinklar. Man kan jämföra det med ett hus. När du tittar på ett hus, så ser du ett hus men du kan se det ur olika vinklar.

Om du står på framsidan ser du en dörr och kanske några fönster, men du ser inte balkongen eller en eventuell altan. Står du på baksidan så ser du balkongen och en eventuell altan.

Kommer du med ett flygplan så ser du taket och skorstenen, men om du står på marken kanske du inte ser skorstenen. Går du in i huset ser du rummen och en källare. Detta ser du inte på utsidan.

På detta sätt kan vi likna offren. Det är olika bilder på Jesus ur olika synvinklar. Brännoffret är den första vinkeln av Jesus Kristus.

Brännoffret var det första av de fem olika offren som fanns. Det var också ett offer som fanns långt innan dessa offersystem implementerades in i Israels lag.

Redan under Kain och Abels tid så offrade Abel ett djur till Herren som bränndes upp. Abels offer var av nötboskap.

Senare finner vi Noah offra ett brännoffer och den gången är det fåglar som offras och bränns upp. Slutligen finner vi Abraham som skulle offra sin son Isak på befallning av Herren.

Men allt var bara ett test och Gud stoppade Abraham ifrån att offra Isak. I stället så gav Herren honom ett djur att offra och då var det en bagge. Alltså ett får.

Alla dessa tre kategorier av djur finner vi i brännoffret och de har alla en viss betydelse för oss i dag, men de pekar också på Jesus Kristus som brännoffret, vilket vi kommer att se.

Vad som också kännetecknar detta offer och de andra var att det var en del av Israels högtider, Brännoffret skulle offras under alla Israels högtider, så som lövhyddohögtiden, det osyrade brödets högtid och försoningsdagen.

Brännoffret skulle offras i uppenbarelsetältet. Alltså det låg precis utanför tabernaklet, men innanför själva området för tabernaklet. Det var en form av en förgård där offret utfördes.

Detta offer utfördes även på ett altare av brons och akacieträd. Detta altare skulle alltid brinna. Elden fick inte slockna. Prästerna skulle varje morgon gå ut och lägga ved på altaret för att hålla i gång elden.

Askan av allt det som brändes upp skulle prästerna varje morgon ta bort, och föra det till en ren plats. Offret skulle helt och hållet eldas upp och skulle ligga kvar under natten i elden.

Offret var en symbol på rening som skedde i och med offret. Genom offret så fick folk försoning med Gud.

Det pekade alltså framåt emot en ny verklighet. Folk kunde genom offren se framåt något nytt som skulle komma. Något fullkomligt skulle komma, och en gång för alla försona människan med Gud.

Brännoffret är en symbol på Jesus Kristus som var offret som var välbehagligt inför Gud. Vi kommer se hela tiden hur offret pekar på Kristus men vi kommer också se många applikationer för oss om vad offret betyder för oss i dag.

1 Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet. Han sade: 2 Säg till Israels barn: När någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ert offer av boskapen, antingen av nöt eller småboskap.

Brännoffret hade redan funnits länge, men nu ger Herren instruktioner om exakt hur det skulle utföras. Herren talade till Mose på samma plats som brännoffret skulle utföras på, uppenbarelsetältet.

Det som detta offer innehöll var att det var tvunget att vara ett liv som du skulle offra. Det var ett allvarligt, ett seriöst offer. Det behövde vara ett djur som hade liv i sig. Antingen av nötboskap eller av småboskap.

Det som menas med det är att det skulle vara en tjur, ett får eller getter. Just att det var ett djur visar oss på en vidare andlig betydelse. Det handlar om att ett liv måste offras. Blod måste utgjutas.

Detta är en symbol på när Jesus offrade sitt liv och utgjöt sitt egna blod för våra synder. Jesus var alltså den som skulle offras i en symbol av ett djur. De som offrade kunde alltså se fram emot evangeliet utan att ha det klart för sig då.

Men att liv behövdes offras har en betydelse för oss idag. Det handlar om hur vi måste offra våra liv för Gud i tjänst för honom.

På den tiden offrade man djur till Gud i form av deras liv och nu skall vi som troende offra våra liv som ett andligt offer till Gud. Rom 12:1 beskriver detta som vår andliga gudstjänst inför Gud.

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga  gudstjänst.

Brännoffret har alltså den betydelsen för oss idag att vi skall frambära våra egna kroppar som ett andligt offer inför Gud.

De olika delarna och djuren som offrades på brännoffret förklarar för oss hur detta andliga offer sker och hur vi offrar till Gud idag.. Detta är uppdelat i tre delar som vi nu skall gå igenom.

  1. Offret av nötboskapen (vers 3-9)

3 Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen, ska han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för att han ska räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte.

Om någon vill offra något av sin nötboskap så var det frivilligt. Det fanns alltså alltid tillgång till att gå och offra något i tabernaklet om man ville.

Offret i från nötboskapen alltså tjurar och oxar och sådana starka djur skulle vara en hane. Denna hane skulle även vara felfri och det fick inte förekomma någon sjukdom eller skada eller något att anmärka på.

Detta är en bild på Jesus. Vi vet i från NT att Jesus beskrivs som offerlammet. Nu var det inte ett lamm just här utan det kommer i nästa kategori, men det har samma betydelse.

Det skulle vara en man som symboliserade vilket kön offret skulle ha. Jesus var en man. Det behövde även vara felfritt vilket symboliserar Jesu syndfrihet.

Men allt skulle ske med ordning. Det skulle föras fram till en specifik plats i detta fallet uppenbarelsetältets ingång, annars skulle offret inte vara välbehagligt inför Gud.

Av detta kan vi lära oss att Gud har sina ordningar och Gud är ordningens Gud och för att inte bedröva Gud måste vi följa dessa ordningar för det är välbehagligt inför Honom.

Det är särskilt viktigt i vår tid när det råder anarki i Guds hus, och folk gör som de vill. Folk har slutat studera ordet och följa ordet, utan man rättar sig snarare efter vad man själv anser är rätt.

Nu i grunden handlar brännoffret om vårt andliga offer inför Gud i från början till slut. Det pekar inte bara på Kristus utan är för oss idag.

Tjuren eller nötboskapen som skulle offras är därför en vidare symbol för oss idag som talar om arbete under uthållighet.

Nötboskapen användes i arbete av en åker och de var starka och uthålliga djur. De arbetade på och på och orkade mycket.

Det lär oss en princip av uthållig tjänst inför Herren. Vi kan till exempel inte bara sitta ner i soffan och säga Gud är suverän men aldrig utföra något arbete för Guds rike. Det blir fatalism. I stället måste vara kristna som är djupt aktiva i arbetet för Guds rike.

Aktiva i att be för Guds rike och aktiva i att arbeta för Guds rike med uthållighet. Vi kan till exempel ställa oss frågan. När var det senast jag gick ut evangeliet till någon annan?

Alla har inte samma gåor här. Alla kan inte predika på en gata. Men alla kan sprida evangeliet på olika sätt. Traktater, videos, predikningar, vittna för kollegor eller en granne eller liknande.

Vi som kristna skall vara som nötboskapen som offras och har en karaktär av stor uthållighet. Som arbetar till man helt enkelt tar slut. Kristendom och lathet finns inte.

Alla som Gud någonsin har använt genom historien har varit väldigt aktiva i att sprida Guds rike och det krävs stor uthållighet i sådant arbete,

 4 Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud, och det blir då välbehagligt och till försoning för honom.

5 Han ska slakta ungtjuren inför Herrens ansikte, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det runt omkring på altaret som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 6 Sedan ska han flå brännofferdjuret och stycka det,

Vi finner detta här hur den som offrar tjuren måste göra jobbet själv. Prästen kunde inte göra det åt dig utan den som offrar behövde anstränga sig.

Han skulle själv slakta tjuren sedan skulle han själv stycka djuret. Prästerna skulle bara sprida runt blodet runt altaret.

Men vi har återigen en koppling till Kristus här. Den som offrar skulle lägga handen på tjurens huvud och det skulle bli till försoning för honom.

Vi ser alltså här hur Kristus liknas vid tjurens huvud och den som ville försonas med Gud behövde röra vid huvudet, och huvudet var det som gav kontakten med försoningen.

Prästerna skulle stänka runt blodet runt altaret som låg utomhus i ett tält. Detta är en symbol på hur Jesu blod skulle utgjutas utomhus på en plats.

Jesus genom sitt blod var alltså medlaren mellan människan och Gud. Han kom med försoning och all försoning går via honom genom att tro på honom. Det är vad detta betyder.

Vi ser här de tre olika aktörerna i det hela. Den som vill offra. Självaste offret. Samt försonaren.

Vi har här människan, Jesus Sonen samt Fadern.

7 och prästen Arons söner ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. 8 Sedan ska Arons söner, prästerna, lägga styckena, huvudet och fettet på veden som brinner på altaret. 9 Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten✱ och därefter ska prästen bränna alltsammans på altaret.

Vi finner här de olika delarna i från tjuren som hade styckats. Dessa skulle brännas upp i elden på altaret och detta symboliserar hur vi skall ge våra kroppar till en andlig gudstjänst som ett levande brännoffer inför Gud.

Delarna har därför också en vidare betydelse. Vi finner här huvudet, fettet, inälvorna samt fötterna. Samt att de två senare skulle tvättas i vatten.

Dessa symboliserar hur vi skall offra oss själva som ett andligt offer till Gud. Först finner vi huvudet. Huvudet symboliserar våra tankar.

Vi skall älska Herren av hela vårt förstånd säger lagen till oss. Det innebär att vi måste offra våra tankar. Vi behöver kontrollera våra tankar.

Det finns ett andligt krig om våra sinnen och vi behöver deltaga i den striden. Dessa tankar går emot Guds vilja och vi behöver offra sådana tankar på brännoffer altaret för att ta död på tankar som inte behagar Gud.

För våra stridsvapen är inte köttsliga, men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen, . 5. och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds kunskap, och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus,” (2 Kor 10:4-5)

Sedan har vi fettet. Vad symboliserar fettet? Fett är något som skapar energi i våra kroppar. Om vi inte har ätit så börjar kroppen ta av vårt överskottsfett för att producera energi till våra kroppar.

Fettet symboliserar därför energin vi lägger in i arbetet för Herren. Vi skall inte bara arbeta med uthållighet utan lägga ner energi i vad vi gör.

T.ex om vi ber skall vi inte bara be utan verkligen mena vad vi ber och lägga energi på det. När vi vittnar för andra skall vi anstränga oss och lägga vår energi för att komma med de bästa evangelie-argumenten.

I allt vi gör för Herren oavsett vad det är skall vi lägga ner energi på det. Det skall vara helhjärtat och inte lite halvhjärtat och slarvigt.

Men det handlar också om att lägga sin energi på rätt saker och inte slösa bort sin tid på onödiga grejer. Fettet används för rätt syfte i kroppen på samma sätt måste vi lägga vår energi på rätt saker i livet.

ta väl vara på tiden, för dagarna är onda. ” (Ef 5:16)

Är det så vårat liv ser ut? Lägger vi ner vår energi på rätt saker ? Och lägger vi ner vår energi i det vi gör?

För det tredje har vi Inälvorna. De är liknande med fettet det har med vårt hjärta att göra. Inälvorna är de som finns innuti kroppen och representerar därför vår inre människa. Vårt hjärta.

Vi behöver offra våra inälvor på altaret inför Gud. Vi behöver bevara vårt hjärta för utifrån hjärtat utgår hela vårt liv.

Våra motiv måste vara rena. Vår kärlek i hjärtat måste vara till Gud och våra medmänniskor. Kärleken som Gud har gett oss måste bevaras och får inte svalna.

Våran kärlek kan svalna absolut. Varför skulle annars församlingen i Efesus behövde omvända sig för att de hade tappat sin första kärlek?

Vi behöver göra saker av hjärtat utifrån kärlek och inte utifrån en plikt.

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor.” (Kol 3:23)

Sist här har vi fötterna. Detta symboliserar vår vandring i livet. Vi behöver vandra i ljuset och inte i mörkret.

Våra gärningar skall inte vara associerat med det som är mörkt, Med att vandra i ljuset betyder också att vi lever i syndabekännelsen. Vi behöver bekänna våra synder inför Gud så fort vi blir överbevisade om dem.

Men vi behöver också vara noggranna med hur vi vandrar : ”. Se därför noga till hur ni vandrar, inte som ovisa utan som visa, ” (Ef 5:16)

Vi behöver vandra i Kristi fotspår och i vishet. Vi behöver ta vara på oss själva hur vi lever våra liv och vad vi gör med våra fötter.

Vi behöver vara noggranna och eftertänksamma med vilken plats vi sätter våra fötter på. Vi kan inte bara sätta dem var som helst.

Utan vi behöver hålla oss borta i från det som skadar våra själar, vår renhet samt det som ger oss ett dåligt vittnesbörd.

Slutet av vers nio ”Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Om vi offrar våra kroppar som ett andligt brännoffer så är detta en ljuvlig doft inför Herren. Detta är vad Herren vill med våra liv att vi ger dem till Honom.

Denna vers är även en referens till Jesus Kristus. Hans offer för våra synder beskrivs nämligen som en ljuvlig doft.

Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. ” – (Ef 5:2).

Jesus Kristus var alltså det slutgiltiga brännoffret. Nu låt oss titta det andra offret som skulle brännas.

  1. Offret av småboskapen (Vers 10-13)

10 Om han vill bära fram ett brännoffer av småboskapen, av fåren eller getterna, ska han ta ett felfritt djur av hankön. 11 Han ska slakta det inför Herrens ansikte vid norra sidan av altaret, och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet runt omkring på altaret. 12 Han ska stycka djuret i dess delar, tillsammans med huvudet och fettet, och prästen ska lägga dem på veden som brinner på altaret. 13 Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen offra alltsamman och bränna det på altaret. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

Mycket av detta är redan förklarat, men låt oss ta det som är nytt eller inte redan förklarat.

Vi finner här offer av småboskap.

Det syftar på får, lamm eller getter. De skulle också vara felfria vilket pekar på Kristus som var offerlammet för våra synder.

 ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! ” (Joh 1:29).

Lammet eller denna typen av småboskap har även en betydelse för oss idag. Denna betydelse är vad lammet står för och hur det agerar..

Ett lamm är ett djur som följer sin herde vart än herden vallar dem. Detta visar på underordnande och ödmjukhet. Det visar oss på hur vi skall följa herden vart han än går.

Vi skall följa Jesus i allt han lärde oss men även i att uppfylla missionsbefallning. Vi underordnar oss alltså Jesus så som ett lamm följer sin herde.

Detta talar om Jesu herravälde i våra liv. Jesus inte bara är Herren utan måste även vara Herre i våra liv. Vi måste följa hans bud för att våra liv skall vara ett välbehagligt brännoffer inför Gud.

Vi har blivit frälsta för att göra goda gärningar. Det är vår kallelse att följa vår mästare vart han än tar oss och in i döden om så skulle behövs.

Om vi inte är villiga att dö för vår tro är vi inte som lamm som följer sin herde.

Är det så vi lever våra liv ?

Vers 13. ”Men inälvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen offra alltsamman och bränna det på altaret. ”

Jag har redan förklarat vad inälvorna och fötterna står för men vi läser att dessa skulle tvättas i vatten innan de offrades.

Vattnet är en symbol på Helige Ande. Detta betyder att vi behöver leva våra liv i den Helige Andes kraft i helgelse. Vi behöver Guds välsignelse i våra liv så att andra kan bli uppbyggda genom Helige Ande.

Men det betyder också att vi behöver vandra i helgelse för Helige Ande helgar oss genom ordet. ”Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning. ” (John 17:17)

När vi studerar Guds ord och tar det till oss så helgar Ande oss. Att inälvorna och fötterna behöver tvättas i vatten handlar alltså om att leva i ordet och växa till genom det. Det handlar om att få sin föda där ifrån samt att leva i Andens kraft som helgar oss.

  1. Offret av fåglarna. (Vers 14-17)

14 Och om han vill bära fram åt Herren ett brännoffer av fåglar, ska han ta sitt offer av turturduvor eller unga duvor. 15 Prästen ska bära fram djuret till altaret och vrida huvudet av det och bränna det på altaret. Blodet ska kramas ut på altarets sida. 16 Men krävan med dess orenhet ska han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret. 17 Han ska fläka upp fågeln vid vingarna, dock utan att slita loss dem, och prästen ska bränna den på altaret, på veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Vi har nu det sista av de tre offren. I detta fall skulle det offras en duva. Duvorna var för de fattiga, om folk inte hade råd så kunde man offra en duva.

7 Men om han inte har råd med ett sådant djur, ska han som offer för sin synd bära fram åt Herren två turturduvor eller två unga duvor, en till syndoffer och en till brännoffer. (3 Mos 5:7)

Först låt oss titta på vad detta betyder. Att duvorna var för de fattiga kan vi tillämpa på andlig fattigdom. De som offrar duvorna är de som behöver vara de andligt fattiga.

Detta talar om för oss att vi skall i vårt andliga offer bära en ödmjuk ande. Bara att offra en duva i sig gladde inte Herren utan det offer han vill ha är en förkrossad och ödmjuk ande.

Gud ser till de ödmjukas hjärtan. Den som kommer inför honom med en brustenhet över sin synd. Den som ser sanningen om sig själv och är förkrossad över det. Det är vad en sann ödmjukhet är för något och det är ett sådant offer Herren vill ha.

Sedan symboliserar duvan i sig den oskyldighet vi skall bära på. Jesus själv sade detta ” Var därför kloka såsom ormar och oskyldiga såsom duvor. ” (Matt 10:16)

Duvan vittnar alltså om en oskyldighet.. Vi som vill offra ett brännoffer idag inför Gud måste leva ett liv i oskyldighet. Det talar om att vi lever oklanderligt inför andra och inför Gud. Det handlar om hjärtats renhet.

Visst kommer folk alltid att klandra ändå för vi har en fiende som gillar att klandra Guds barn men vad det betyder är att det inte skall ligga något bakom det hela utan oavsett klander skall vi vara oskyldiga.

[Det goda oklanderliga vittnesbördet om Anabaptisterna]

Vers 16 ”Men krävan med dess orenhet ska han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret.” .

Krävan finns hos fåglar. Den sitter på matstrupen och dess funktion är att lagra mat. När duvan äter sin mat så lagras givetvis också en del skräp i krävan.

När duvan offrades skulle man därför ta bort krävan för den skulle inte alls brännas eller vara en del av offret.

Detta är en symbol för oss idag som vittnar om att vi att måste rensa bort smutsen i våra egna liv.

Det som befläckar oss måste vi hålla oss borta i från.

Det handlar om två saker. Vi måste hålla oss borta i från synden. Göra kamp till blods emot synden som bibeln säger till oss.

Vi kan inte tolerera synd i våra egna liv utan behöver leva i renhet.

Men även världen befläckar oss. Vi läser i Jak 1:27

Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. ”

När vi lever i den här världen finns det tankar, idéer, attityder, levnadssätt och alltså möjligt som besmittar oss, som vi ständigt behöver rena oss ifrån genom bön och bekännelse inför Gud.

Vi behöver också vara noggranna med vad vi gör med våra ögon och öron så att vi inte blir besmittade. Vi behöver även vakta våran tunga så att våra ord blir välbehagliga inför Herren.

Är det ett sådant liv vi lever mina vänner?. Lever vi ett liv där våra kroppar är ett andligt brännoffer inför Herren?.

Ett liv där vi lever i kärleken till Herren där vi älskar honom av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd?.

Lever vi ett liv där vi älskar vår nästa som oss själva? Lever vi ett liv där vi tjänar Herren med all vår kraft?. Lever vi ett liv i ödmjukhet och renhet?

Låt oss vara sådana som ständigt offrar brännoffer inför Herren. Där vi offrar våra liv så som oxar, får och duvor inför Honom.

När vi lever så som Herren vill, så blir det en ljuvlig doft inför Honom som han accepterar. Det borde vara allas våra liv. Må vi leva så. Amen.