1 Sam 25 – En god och vis hustru men en ond och dåraktig man

Predikan av Josef Löwdin,

Göteborg, 4/-1 – 2015

Samuel dog och hela Israel samlades och höll dödsklagan efter honom. De begravde honom i hans hem i Rama. David bröt upp och drog ner till öknen Paran.2 I Maon fanns då en man som hade sin boskapsskötsel i Karmel och den mannen var mycket rik. Han ägde tretusen får och ettusen getter. Och han höll på med fårklippning i Karmel. 3 Mannen hette Nabal, och hans hustru hette Abigail. Hon var klok och vacker, han var hård och ond i allt han gjorde. Han var en ättling till Kaleb.

4 När nu David var i öknen och fick höra att Nabal klippte sina får, 5 sände han i väg tio unga män och sade till dem: ”Gå upp till Karmel och bege er till Nabal och hälsa honom i mitt namn 6 och säg: Må du leva! Frid vare med dig, frid vare med ditt hus och frid vare med allt vad du har. 7 Jag har hört att du håller på med fårklippning. Nu är det så att dina herdar har vistats hos oss utan att vi har gjort dem något ont och utan att något har kommit bort för dem under hela den tid de har varit i Karmel. 8 Fråga dina tjänare, så skall de själva säga dig det. Låt nu mina unga män finna nåd för dina ögon. Vi har ju kommit hit en glädjedag. Ge därför åt dina tjänare och din son David vad du kan ha till hands.”

 9 När Davids män kom dit, talade de i Davids namn allt detta till Nabal. Sedan väntade de. 10 Men Nabal svarade Davids tjänare: ”Vem är David, vem är Isais son? Nu för tiden är det många tjänare som rymmer från sina herrar. 11 Skulle jag ta min mat och min dryck och slaktdjuren, som jag har slaktat åt mina fårklippare, och ge åt män som jag inte vet varifrån de är?” 12 Då vände Davids män om och gick sin väg. När de kom tillbaka berättade de allt detta för David. 13 Och David sade till sina män: ”Spänn alla på er svärdet!” Var och en spände på sig sitt svärd och David spände på sig sitt. Omkring fyrahundra man följde med David dit upp, men tvåhundra stannade vid trossen. 14 


En av tjänarna berättade för Nabals hustru Abigail: ”Se, David har sänt hit budbärare från öknen och låtit hälsa vår herre, men han snäste av dem. 
15 Men dessa män har varit till stor nytta för oss. Vi har aldrig lidit någon orätt och aldrig har något kommit bort för oss under hela den tid vi drog omkring med dem, medan vi var där ute på marken. 16 De var en mur för oss både dag och natt under hela den tid vi vistades hos dem, medan vi vaktade hjorden. 17 Tänk nu efter och se vad du kan göra, för olycka hotar vår herre och hela hans hus. Han är ju en ond man, så ingen kan säga något till honom.”

18  Då skyndade sig Abigail och tog tvåhundra bröd, två vinläglar, fem tillredda får, fem sea rostade ax, etthundra russinkakor och tvåhundra fikonkakor och lastade detta på åsnor. 19 Hon sade till sina tjänare: ”Gå framför mig, så kommer jag efter er.” Men hon berättade ingenting för sin man. 20 När hon nu red på sin åsna och kom ner i en bergsravin, se, då kom David och hans män ner mot henne, så att hon mötte dem. 21 Men David hade sagt: ”Förgäves har jag skyddat allt vad den mannen har i öknen och ingenting av allt han äger har kommit bort. Men han har lönat gott med ont. 22 Må Gud straffa Davids fiender både nu och senare: Jag skall inte låta

någon av mankön av alla dem som tillhör honom leva kvar till i morgon.” 23

När Abigail fick se David, steg hon genast ner från åsnan och föll ner på sitt ansikte inför David och bugade sig mot marken. 24 Hon föll ner för hans fötter och sade: ”På mig, min herre, må denna missgärning vila. Men låt din tjänarinna få tala till dig och lyssna på din tjänarinnas ord. 25 Herre, bry dig inte om Nabal, denne onde man, för vad hans namn betyder, det är han. Nabal heter han, och dårskap är han full av. Men jag, din tjänarinna, har inte sett de män som du, min herre, sände. 26
Och nu, min herre, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, Herren har hindrat dig från att ådra dig blodskuld och skaffa dig rätt med egen hand. Må det nu gå dina fiender och dem som söker min herres olycka så som det må gå Nabal. 
27 Låt nu denna gåva som din tjänarinna har tagit med till min herre, ges åt de män som följer min herre. 28 Förlåt din tjänarinna vad hon har brutit. Ty Herren skall förvisso åt min herre bygga ett hus som kommer att bestå, eftersom min herre för Herrens krig, och man skall inte finna något ont hos dig under hela ditt liv. 29 Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, skall min herres liv vara bundet med livets band hos Herren , din Gud. Men dina fienders liv må han lägga i sin slunga och slunga bort. 30 När Herren gör med min herre allt det goda som han har sagt om dig och gör dig till furste över Israel, 31 skall detta inte vara en stötesten för dig eller ge min herre samvetskval att du har utgjutit blod utan orsak och att min herre själv har skaffat sig rätt. När Herren handlar väl med min herre, tänk då på din tjänarinna.”

 

32  Då sade David till Abigail: ”Välsignad vare Herren , Israels Gud, som i dag har sänt dig för att möta mig! 33 Välsignat vare ditt förstånd och välsignad vare du själv som i dag har hindrat mig från att ådra mig blodskuld och skaffa mig rätt med egen hand! 34 Men så sant Herren , Israels Gud, lever, han som har hindrat mig från att göra dig något ont: Om du inte hade skyndat dig att komma mot mig, skulle i gryningen ingen av mankön ha funnits kvar av Nabals hus.” 35 Därmed tog David emot vad hon hade fört med sig till honom och han sade till henne: ”Gå hem i frid! Se, jag har lyssnat till dina ord och jag gör som du vill.”

 36 När Abigail kom hem till Nabal, höll han i sitt hus en festmåltid som en kunglig bankett. Nabals hjärta var glatt och han var mycket drucken. Därför sade hon ingenting alls till honom förrän på morgonen, när det blev ljust. 37 Men när Nabal på morgonen hade nyktrat till, berättade hans hustru för honom vad som hade hänt. Då blev hans hjärta som dött i honom och han blev som sten.38 Omkring tio dagar senare slog Herren Nabal så att han dog.

 39 När David fick höra att Nabal var död, sade han: ”Välsignad vare Herren , som på Nabal har hämnats den vanära han drog över mig och som har bevarat sin tjänare från att göra något ont. Herren har låtit Nabals ondska komma tillbaka över hans eget huvud!” Och David sände bud till Abigail och lät säga att han önskade få henne till hustru. 40 När Davids tjänare kom till Abigail i Karmel, sade de till henne: ”David har sänt oss till dig för att få dig till hustru.” 41 Då reste hon sig och föll ner till marken på sitt ansikte och sade: ”Se, här är din tjänarinna. Låt mig tjäna med att tvätta fötterna på min herres tjänare.” 42 Därefter reste hon sig snabbt och satt upp på åsnan. Så gjorde också de fem unga flickor som gick med henne. Hon följde med dem som David hade sänt och hon blev hans hustru. 43
David hade också tagit Ahinoam från Jisreel till hustru, så dessa båda blev hans hustrur. 
44 Saul hade givit sin dotter Mikal, Davids hustru, åt Palti, Lais son, från Gallim.

Profeten Samuel har precis dött och David befinner sig ännu på flykt i från Saul. Han och hans män drar ner till öknen Paran och där möter man en mycket rik man som heter Nabal.

Denna man var mycket rik, han ägde 3000 får och 1000 getter. Under denna tid som på många andra ställen i bibeln så mättes rikedomar i hur många djur man ägde. Job t.e.x var rik och ägde

7 000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. ” (Job 1:3).

Denna Nabal var inte riktigt så rik men ägde ändå väldigt mycket. Jag kollade upp vad ett får kostar idag. Och de ligger på 2200 kronor styck för ett standard får. En get snittar på 1500 kronor styck.

Med dessa priser ägde alltså Nabal överfört till dagens valuta i vårt samhälle 7.1 miljoner kronor. Detta var också under en tid då man inte var skuldsatt på samma sätt som idag.

Nabal var alltså en väldigt rik man, en multimiljonär.

Denna Nabal var gift med en Abigail och vi läser om dessa två i vers 3 Hon var klok och vacker, han var hård och ond i allt han gjorde.

Nabal hade arbetare som klippte hans får och dessa arbetare hade varit bland Davids män utan att Davids män hade gjort dem något ont.

David skickar nu sina tjänare till Nabal under en fest dag som Nabal hade. De påpekar att de inte gjorde Nabals tjänare något ont under tiden de var där och ville nu att Nabal som var superrik skulle ge dem att äta.

Eftersom de var på flykt så var det inte alltid självklart att ha mat till hands och vi såg i tidigare kapitel hur de fick del av skådebröden av en präst att äta och nu frågar de om mat igen.

Men Nabal som vi läste i vers 3 var en ond man. Han nekade dem att få hjälp och mat.

Med orden ”Vem är David?”

David tog med sig sina fyra hundra män för att döda Nabal och alla hans män på grund av hans hårdhet mot dem.

Abigail, Nabals fru fick höra att David och hans män var där och gav dem mat vi läser i vers 18 ” Då skyndade sig Abigail och tog tvåhundra bröd, två vinläglar, fem tillredda får, fem sea rostade ax, etthundra russinkakor och tvåhundra fikonkakor och lastade detta på åsnor.”

Nabals handlande kostade honom tio dagar senare livet och Herren dödade honom ”Omkring tio dagar senare slog Herren Nabal så att han dog.” (vers 38).

Eftersom nu Nabal var död så tog David Abigail till sig som hustru.

Det finns en del lärdomar vi kan lära oss utifrån denna texten.

Det första vi kan lära oss av denna texten är att vete och ogräset ibland växer tillsammans

Genom hela bibeln finner vi alltid två olika personer. En ond eller en god. Den onda är vad vi alla är utan Jesus och goda är vad man blir när man tror på Jesus. Inte för att vi är goda i oss själva utan eftersom Gud ser oss som perfekta inför honom.

Vi finner i skriften fariséen och publikanen. Den ena var rättfärdig och den andra inte. Vi finner hycklarna och de ödmjuka. Vi finner fåren och getterna, vi finner de visa jungfruarna och de dåraktiga.

Vi finner de som lämnades kvar och de som blev frälsta ”Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
”

Vi finner vetet och ogräset som Jesus sade måste växa tillsammans.

Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada.”
 (Matt 13:30).

I dagens text finner vi vete i form av Abigail och ogräs i form av Nabal. De levde tillsammans som gifta. Vi läste i vers 3 ”Mannen hette Nabal, och hans hustru hette Abigail. Hon var klok och vacker, han var hård och ond i allt han gjorde. Han var en ättling till Kaleb.”

Denna Nabal var full av dårskap precis som hans namn betyder ”Herre, bry dig inte om Nabal, denne onde man, för vad hans namn betyder, det är han. Nabal heter han, och dårskap är han full av. ” (v.25)

Så här kommer det att se ut i kyrkor men även ibland bland gifta människor. Jesus sade att så skall det vara och förbli tills skördetiden.

Abigail var den som gav mat åt de hungriga David och hans män medans ogräset Nabal struntade i det.

Davids män hade skyddat Nabals tjänare men Nabal ville löna gott med ont genom att neka dem mat.

Nabal var den som drack sig berusad men Abigil var nykter och vi vet från 1 Kor 6:9 att inga drinkare skall ärva Guds rike.

Dessa två olika typer är bilder på sann och falsk omvändelse.

Både Abigail och Nabal levde inom Israel som var en symbol på kyrkan.

Inom allt som går under namnet kristendom kommer du att finna vete och ogräs. Fariséer och publikaner. De som lämnas kvar och de som lämnas kvar.

Gud kommer låta det vara så tills tiden är inne och av det kan vi lära oss att vi inte skall ta för givet att bara för att någon kommer i Jesu namn eller bekänner sig till Israels Gud eller är medlem i en kyrka så behöver man inte alls tillhöra Gud och vara pånyttfödd. Man kan lika gärna tillhöra ogräset.

Det andra vi kan lära oss är faran att gifta sig med en icke troende person.

Abigail var en fantastisk hustru det var hon som gav David mat, det var hon som genom denna goda gärning räddade Nabal och familjen undan Davids svärd.

Herren har hindrat dig från att ådra dig blodskuld och skaffa dig rätt med egen hand. ” – Vers 26.

Hon inte bara hindrade David från synd, det står att det var Herren som gjorde det. Gud använde alltså Abigail så att David inte skulle synda.

Detta visar vikten av en vis och gudfruktig kvinna. Bibeln talar mycket om gudfruktiga kvinnor och vikten av att gifta sig med en sådan.

Bibeln varnar mycket för att gifta sig med en icke troende person och den ger oss mycket instruktioner för oss om vad vi skall leta efter när vi gifter oss.

Att gifta sig med en Nabal är dåligt. Bibeln varnar mycket för att gifta sig med dåliga personer.

Redan under Israels första dagar så säger Gud till dem att inte gifta sig med andra som inte var från Israel

1 När Herren , din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning, och när han driver bort många hednafolk för dig, hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, sju folk som är större och mäktigare än du, 2 och när Herren , din Gud, ger dem till dig och du slår dem, då skall du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. 3 Du skall inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar skall du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. 4 Ty de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar, och Herrens vrede skall då upptändas mot er och han skall snabbt förgöra dig. – 5 Mos 7:1-4

Vi vet från bibeln att Israel var en bild på församlingen och alla troende kristna. Mose lag varnar alltså troende för att gifta sig med icke troende för det kommer att leda den troende fel.

Ofta idag hör man många som säger att man kan gifta sig med icke troende och ”påverka” och hoppas att de kommer till omvändelse. Men ofta är det helt tvärtom.

Bibeln varnar för sådant handlande och vi finner på flera ställen i bibeln där Gud dömde Israel för att man hade tagit till sig kvinnor man inte skulle ha.

Dessa kvinnor ledde Israeliterna fel och in i avgudadyrkan. Det var Salomos många fruar som inte var Israeliter som ledde hans hjärta fel.

Nehemja nämner Salomon när folk på hans tid gifte sig med icke troende.

25 Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid Gud och sade: ”Ni skall inte ge era döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner eller åt er själva. 26 Var det inte just så som Salomo, Israels kung, syndade? Det fanns bland de många hednafolken ingen kung lik honom, och han var älskad av sin Gud, och Gud satte honom till kung över hela Israel. Men också honom förförde de främmande kvinnorna till synd. 27 Och nu hör vi om er att ni har gjort så mycket ont och varit otrogna mot vår Gud, genom att ni gift er med främmande kvinnor!” – Neh 11:25-27

Endast Herren skall vara vår Gud och ingen annan och därför är det fel att gifta sig med icke troende eller folk som tillber andra gudar. Gud ser allvarligt på detta.

Vi finner t.e.x i Mal 2:11 ”Juda har handlat svekfullt, och avskyvärda ting har bedrivits i Israel
och i Jerusalem. Ty Juda har kränkt det Herren håller heligt, det som han älskar, och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. ”

Profeten Malaki kallar detta handlade för ett ”svek” och att göra ”avskyvärda ting”.

I Esra bok kapitel 10 och vers 10 finner vi att det var en ”handling av omvändelse” att överge sin kvinna som inte var troende.

Prästen Esra steg fram och sade till dem: ”Ni har varit otrogna genom att ni har tagit till er främmande kvinnor och därigenom ökat Israels skuld. 11 Men bekänn nu inför Herren , era fäders Gud, och gör hans vilja. Skilj er från de andra folken här i landet och från de främmande kvinnorna.”

Inte bara det utan en lång lista i slutet på Esra kapitel 10 nämner namnet på alla män som hade gjort sig skyldiga till denna synd och folk i alla evigheters evigheter kan läsa om dessa mäns synd.

Det visar hur allvarligt Gud ser på detta. Jag säger inte att man skall gå och skilja sig från sin icke troende hustru nu. Paulus har en del att säga om detta.

Men det visar på att det är fel från början att gifta sig med en icke troende. En del argumenterar med att Paulus säger ”: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. ” (1 Kor 7:12)

Men han säger inte att man skall gifta eller kan gifta sig med en icke troende utan han säger bara ”om någon lever med en sådan”.

Det kan ju vara så att man inte var troende när man gifte sig och sedan kom till tro och lever kvar med sin fru eller man.

Abigail var gift med en man som var ifrån Israel dock. Men han var inte rättfärdig och bar dålig frukt. Vi läser om honom att han vägrade David och hans gäng mat.

Han var alltså inte gästfri, vi läser om honom i vers 36 att han var mycket berusad och vi vet från 1 Kor 6:9 att ingen som lever i dryckenskap skall ärva Guds rike.

Hon var alltså gift med en man i från Israel så hon hade inte gjort något fel. Däremot var hon gift med en ond man och hade kanske inte så mycket till val eftersom det var vanligt med arragerade äktenskap på den tiden..

Men i Sverige idag har vi inga arrangerade äktenskap bland oss svenskar. Det är ett stort privilegium men och andra sidan skiljer sig ändå 50% av alla.

Så vad man skall söka efter är en man eller kvinna som är biblisk i karaktär och har en passion för att göra det som är gott. Sök efter en Abigail och inte en Nabal.

Det tredje vi kan lära oss är vikten av att ta hand om de hungrande och fattiga.

David och hans män var hungriga och ville ha mat vilket de fick av Abigail men inte av Nabal. En sann kristen karaktär är att ge de hungriga mat som frågar efter det och ge till dem som ber om det.

Nabal struntade i detta och kallades därmed en dåre. Han kände dem inte och det var hans argument för att inte ge till dem. Abigail brydde sig inte om att det var främlingar utan försåg de hungrande med vad de behövde.

Jakob säger att en tro är död om man nekar sina syskon i Herren hjälp när de ber om det.

Jesus pratade om detta i Matt 25:

 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. 33 Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.
34 Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. 35 För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.
37 Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.
44 Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? 45 Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”
 

I Sverige idag är det ett välfärd samhälle och det är sällan folk hamnar i sådana situationer i dag då man behöver hjälp och behöver man hjälp finns staten.

Men det vore inte vara något hinder utan vi kan göra som det står i Predikaren 11:1 ”Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.”

Det finns flera kristna organisationer som ger mat till förföljda kristna som tvingas fly för sina liv. Kristna som är precis i Davids situation och tvingas fly.

Dessa kan vi stödja med ekonomiska medel och ge frikostigt till de fattiga och de i behov i andra delar av världen.

Andra sätt man kan sända sitt bröd över vattnet är att ha fadder barn som man varje månad stödjer ekonomiskt.

Man får även inte glömma av vardagen i Sverige ibland hamnar folk i situationer när man har det tufft ekonomiskt och man kan behöva hjälpa till. Må vi vara en församling där vi hjälper varandra när vi är i behov av hjälp.