Bibeltrogen predikan kan förändra ett helt samhälle.

En artikel av Josef Löwdin 5/2-2019

Dessa undervisade i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De reste omkring till alla Juda städer och undervisade folket. 10 Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Joshafat. ” – 2 Krön 17:9-10

Josafat levde under en tid av reformer. Hans Pappa Asa hade reformerat Israel, men mot slutet föll hans pappa bort i från Herrens vägar. När Josafat blev Kung bestämde han sig för att skicka ut sina hövdingar och en del av leviterna till att undervisa folket i Herrens ord.

Denna undervisning skedde i alla städer och över hela landet. Resultatet av detta blev att nationerna runt omkring började även att frukta Gud. Det betyder inte att de började följa Gud utan att de visade en respekt för Herren som ledde till att de inte vågade kriga emot Josafat.

Josafats agerande ledde alltså till att de som inte hade Herrens ord började visa en fruktan för Herren. Detta kan vi applicera på vår tid där de som undervisar ordet är en bild på församlingen.

Lagboken som de undervisade i är föregångaren till hela bibeln. Nationerna runt omkring är en bild på de icke troende som är utanför församlingen.

I Sverige och även hela västvärlden förr i tiden var detta en verklighet. Herren verkade och Guds ord förkunnades överallt, till och med i små byar. En stad som Göteborg i dag har många stora kyrkor i de centrala delarna, med plats för hundratals och tusentals människor per kyrka. På den tiden när de byggdes var Göteborg inte så stort. De delarna som idag är förorter fanns inte och detta bara för en 50-60 år sedan.

Stora kyrkor fanns och de var fulla med människor. Kyrkorna blev dock inte fulla av att man underhöll besökarna utan genom att Herrens ord predikades. Läser du lite äldre litteratur inser du ganska snabbt att deras böcker och undervisning var baserad på bibeln, och undervisningen fanns överallt. Vi skall inte förvänta oss att alla dessa församlingar var bibliska i allt och sunda. Vi kan veta utifrån hur samhället såg ut och i från vad vi läser av deras förkunnelse att det var mycket som var bibliskt.

Precis som på Josafats tid kunde du höra Guds ord i varje stad i hela västvärlden. Detta ledde till samma saker vi finner i denna bibeltext. De runt omkring som inte var troende hade en allmän respekt inför Gud. Det var inte så länge sedan det ansågs som fel att svära på TV och man inte svor i närheten av en kristen. Klädstilen var inte så sexuellt utmanade och kristen moral fanns djupt nerlagt i samhället. Skilsmässor var ovanliga och samboskap existerade knappt.. När det var Herrens Dag, den kristna sabbaten så brukade till och med hedningar respektera vilodagen och inte shoppa på en Söndag. Alla affärer var stängda. Det fanns en allmän gudsfruktan i landet och i hela västvärlden där Guds ord förkunnades. Kristendomen var till och med socialt accepterad vilken den inte alls är idag.

Allt var ett resultat av att kyrkan var världens ljus och ordet förkunnades på plats efter plats utan kompromiss. I vår tid har saker förändrats. Kyrkorna i västvärlden är inte längre jordens salt och att finna en bibeltrogen förkunnelse i dag är svårt. Resultatet av det hela, ser vi runt omkring oss i samhället.

Herrens ord visas inte längre någon respekt för. Skilsmässor är vanliga och att folk lever sambos likaså. Affärerna stänger inte längre ner på Herrens Dag och moralen i samhället har börja steg för steg att suddas bort. En del finns kvar men mycket är under attack.

Detta är givetvis resultatet av att kyrkan har börjat falla och inte längre predikar Herrens ord. Vi behöver därför mer än någonsin gå tillbaka till skriften och börja förkunna den. Vi behöver som på Josafats tid sända ut folk som på varje plats i varje stadsdel och by förkunnar Herrens ord.

Vi behöver förkunna evangelium om Jesus Kristus och frälsningen i honom men även Guds bud behöver förkunnas. Vi kan inte bara förkunna frälsningen utan människan behöver komma till en insikt om deras synd och deras behov av en frälsare… Det är det enda hoppet för vårt land och för hela västvärlden.

Varför är rockmusiken dåligt för din själ ?

Jag växte upp med rockmusiken. Redan i tidig ålder började jag lyssna på rockmusik. Det var band som Whitecross, Petra, Jerusalem. Det övergick senare till band som Sex Pistols, Refused, Mortification, Selfmindead och många andra band. Det skapade ett extremt musik beroende och blev som en drog i mitt liv. Det hände till och med att en dag när jag lyssnade på Mortification hemma att jag hade hemsökelse eller någon form av hallucination. Jag var livrädd och vågade inte vara hemma ensam under en lång period efter det. Min Pappa minns detta och han påstod att det var demoner som hemsökte men tror mer det var hallucinationer. Pappa kom hem en dag och jag hade gömt mig under sängen i skräck och låg där och skakade.

När jag blev frälst så åkte all rockmusik i soptunnan. Min pånyttfödda Ande ville inte längre ha den här musiken det kändes inte bra att lyssna på den. Med åren så kom det dock tillbaka in i mitt liv igen och bytte form och skepnad men samma beroende. Det åkte ut igen och nu kommer det inte tillbaka igen,

Vad är då problemet med rockmusiken och varför är det dåligt för våra själar?

Det finns en rad skäl en del är bibliska andra är dess rötter och det tredje är dess kultur.

Bibeln lär oss att dåligt sällskap fördärvar goda seder (1 Kor 15:33). Detta är sant. Rock musiken kommer fördärva ens beteende och ens agerande. Rockmusiken kommer i från Elvis Presley som var känd för sitt omoraliska liv. Själva termen rock and roll betyder att ha sex i en gungande bil typ. Något i den stilen. Det var dess ursprung och väldigt tidigt var även rockmusiken förknippat med satanism då många av 1960 talets grupper gillade satanisten och svart magikern Crowley. Band som Beatles, Rolling Stones och Led Zeppelin var sådana. Creedance  har en sång ”Sinister Purpose” som enligt Fogerty själv handlar om  ”I don’t take it seriously, although it has a serious subject. A Black Mass-type theme … worshipping the Devil.”–John Fogerty, 1970” Rockmusiken har även många ockulta symboler på sina skivomslag. Led Zeppelin har det och många andra band likaså.

Bara en sådan assosiation borde få oss kristna att hålla oss borta i från denna musiken. En sådan musik kommer att fördärva goda vanor och bibeln lär oss ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. ” (Ef 5:11).

Rock musiken är alltså världens musik och styrs från grunden av satan själv (1 Joh 5:19), inom rockmusiken är man mer öppna med det än inom andra generar. Bibeln lär oss att vi skall separera oss i från världen och hålla oss borta från det onda. (Jak 4:4; 1 Joh 2:15-16). Frågan redan här vi bör ställa oss är detta av ondo? I såfall varför vara delaktig i det och låna dess musik och försöka göra det kristet?

Vidare är det dess attityder. Bibeln lär oss att en andlig karaktär är mildhet och frid. Rockmusiken sprider inte dessa karaktärer utan det är oftast skrik och skrammel och starka rytmer. Vi kan knappat våga påstå att detta inte skulle påverka oss negativt när bibeln är tydlig med att dåligt sällskap fördärvar goda vanor (1 Kor 15:33). Det påverkade absolut mig negativt och det förstörde absolut min andliga smak. Psalmer och hymner blev tråkiga att sjunga. Jag ville ha rock n roll !

Slutligen, dess kultur är emot bibeln med män som bär långt hår vilket Paulus säger är en skam (1 Kor 11:14) Detta var för att rocken uppkom under en tid av uppror. Ungdomen skulle göra uppror emot normerna och moralen i samhället och då började rockmusikerna bära långt hår. I rock musiken förespråkas också drickande av alkohol, fri sex och även droger. Hela kulturen uppkom och betydde uppror.

Man kan knappat våga påstå att detta är uppbyggligt för ens kristna själ och ens andliga liv. Jag har under många år varit förslavad under denna musik och den gjorde inget gott för mig utan den gav en kick för stunden som man senare ville ha igen och igen. Det var som ett drogberonde. Det ger ingen sann tillfredställelse. Nu sjunger jag ofta av hjärtat psalmer och hymner och känner en enorm glädje när jag är fri i från detta slaveri!