När du ber, påminn Herren om hans löften

 Nej, låt nu Herrens kraft visa sig stor, så som du själv har sagt: 18 Herren är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led. 19 Förlåt nu folkets missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit.” – 4 Mos 14:17-19

När vi ber till Herren i enlighet med hans vilja så vet vi också att vi får vad vi ber om. Moses var en man som förstod detta och man kan tycka att hans bön är väldigt frimodig och det är den också. Mose visste precis vad Herren hade sagt i sitt ord till honom, och när folket hamnade i uppror så började Mose gå inför Herren och vädja att Herren skulle förlåta folket dess synd.

Herren är bunden vid sina egna ord och måste därför svara på Moses bön och gör så också. Han svarar med att förlåta folkets synd men också med att straffa dem och dödade dem och lät dem inte komma in i löfteslandet. Gud höll alltså sitt löfte om förlåtelse genom att Moses medlare. Ytterst sätt pekar detta på Kristus och hans medlarställning men det lär oss också en princip av bön som troende genom alla tider har tillämpat.

Denna princip är att när du ber till Herren så påminn honom om hans löften och be honom hålla dem. Kom inför honom vädjande och genom att peka på vad Herren själv har sagt. Jag vet inte om du har barn. Jag har barn och min dotter brukar ofta påminna mig om vad jag har sagt och lovat, och då kan man ju inte svika dem utan man får göra vad man har sagt. Herren är också bunden vid sina löften och håller vad han lovar. Detta borde leda till stor frimodighet i bönen där du kan vädja inför Herren och peka på hans löften.

Detta om något borde få och att be mera och be att Guds rike skall få framfart i vårt land. Vi kan be att vi skall få skörda själars frälsning när vi predikar evangeliet. Vi kan be om att bära god frukt. Vi kan be om seger över synd, allt detta är löften från Herren vi kan peka på precis som Moses gjorde..

När Gud prövar oss genom omständigheterna / When God tests us thru the circumstances

”Herren sade till honom: ”Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren  ” – 4 Mos 4:11

Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. ” – Luk 1:64

En man jag känner kom en dag till vår kyrka. Han hade blivit helt stum och kunde inte prata. Vi bad för honom i enlighet med Jak kapitel 5 där det står att de äldste skall smörja med olja.

Ingenting hette för hans prövotid var ännu inte över, som det står skrivet ”allt har sin tid” Det tog några månader och efter att hans missionsorganisation hade avslutat en serie av tält mötet fick han plötsligt rösten tillbaka och han kunde tala igen. Vi ser i dessa versar att Herren gör människor stumma, precis som med Sakarias Johannes döparens far så slog Gud Sakarias stum för en tid för att sedan åter ge honom rösten. Gud låter oss testas och prövas för att se om vi fortfarande tillber honom. Precis som han prövade Job. Detta sker genom omständigheter. Ibland kan dessa omständigheter vara svåra och det kan vara lätt att vilja ge upp. Men vi behöver inse Guds suveränitet och hans hand i våra omständigheter. Gud skall aldrig överge oss utan gör allt för vårt bästa. När vår tro prövas för att se om vi fortfarande tillber honom under lidandet så kommer vi ut styrka i tron när vi ser Guds hand i det hela. Därför när du prövas av Herren så ge inte upp, sluta inte att tillbe honom. Han sitter på tronen hela tiden och har makten över alla dina omständigheter i livet oavsett positiva eller negativa. Gud kommer att samverka allt till det bästa i slutänden.

The LORD said to him, ”Who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the LORD? ” – Exodus 4:11

Immediately his mouth was opened and his tongue set free, and he began to speak, praising God.” – Luke 1:64

A Man that I know one day came to our church. He had lost his voice and had became mute. We prayed for him according to James chapter 5 where it states that the Elder ought to annoint the sick with oil and pray. But nothing happend because his time of trails and testing was not yet over. Like it states ”Everything has its time”. It took a few month, after his missionorganisation had finnished a series of gospel meetings he suddenly got his voice back again. In the verse in front of us we read that the Lord makes people mute, just like he did to Sacharias the father of John the Baptist. God made him mute for a time and later he restored his voice. God brings us into periods of trils and testing just like he did with Job. This happens through circumstances of different kinds. When we enter into this circumstances its easy to loose hope and wanna give up. But we need to recognize the sovereignty in the circumstances. God has promised to never leave us nor abandon us but does everything for our best and all things for good. Therefore when God is testing you, dont give up, dont stop praising and worshipping him. He sits on the throne all the time and has the power over all the circumstances you go thru no matter if they are positive or negative. God will bring all things for good in the end.