En kallelse till separatism – (2 Kor 6:14-18)

Predikan av Josef Löwdin

16/9- 2018, Västra Frölunda

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk:

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

Förr i tiden brukade kristna ta tydligt avstånd från den katolska kyrkan och andra falska religioner. Kristna brukade gå emot det som man ansåg inte var bibliskt och man gick emot kyrkoströmmar man ansåg icke sunda.

Inom den protestantiska rörelsen uppkom den fundamentalistiska rörelsen som ett resultat av att folk började attackera skriftens ofelbarhet. Teologer började bort förklara att Gud har skapat jorden på sex dagar.

Istället började förklara in vetenskap och förklara det som att sex dagar inte egentligen betyder sex dagar. Resultatet var att de kristna separerade sig från sådan liberal teologi.

I dag har dock klimatet förändrats. Det som tidigare var normalt ses idag som extremism och exklusivitet. Skall vi som kristna vara inkluderande där man samarbetar med vad som helst?. Eller är vi kallade att separera oss från det som förstör det kristna vittnesbördet och tron?

Svaret på den frågan kan bara vara separatism.

Vi läser i texten framför oss ””Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

När det i denna text talar om dem som inte tror, så brukar moderna kristna säga att det enbart handlar om att inte gifta sig med en icke troende. Visst vi bör inte gifta oss med icke troende. Eftersom vi finner i skriften att man påverkas i fel riktning om man gör det.

I GT fick Israel inte gifta sig med kvinnor från andra religioner, eftersom dessa kvinnor då skulle leda männen in i avgudadyrkan . Det skedde också och det sker än i dag. När många kristna får för sig att gifta sig med en icke troende men argumentet ”Jag kanske kan omvända honom”.

Det finns säkert fall där så har skett, men i de flesta fallen blir det tvärtom. Den icke troende drar den troende in i kompromiss och drar dem in i saker som är dåligt för den kristne.

Dock tror jag inte texten enbart handlar om detta, eftersom den säger ”omaka par”. Det betyder att man vandrar tillsammans med någon som man inte passar ihop med.

Det handlar om att en oxe och en åsna som plogar tillsammans i en åker och att det inte går. Istället måste det vara två oxar tillsammans eller två åsnor. Du kan inte ha en av varje för att plöja en åker.

Argumentet Paulus lyfter fram att det inte går är : .” Vad har vi gemensamt med dessa säger Paulus. Hur kan Kristus komma överens med Beliar ?”. Många bibelkommentatorer tror att Beliar här är ett annat ord för satan, djävulen. Vilket då skulle skulle vara en symbol för satans förfalskade version av den kristna tron.

Paulus säger också Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

Vad kan ett Guds tempel ha att göra med folk som lever i avgudadyrkan. Med avgudadyrkan innebär inte bara att böja knän inför en gud, utan enligt skriften ingår även kärlek till pengar, missbruka av Herrens namn, falsk gudsdyrkan etc.

Vad han talar om när han talar om avgudar är falska religioner och falska kyrkor. I bibeln läser vi om ”Satans synagoga (Upp 2:9; 3:9)”. Det betyder att djävulen kopierar Guds verk och bygger sina egna kyrkor och församlingar och överallt där, Guds församlingar existerar kommer satan att bygga sina kyrkor..

Det är detta som Paulus talar om ; som vi skall skilja oss i från när han vidare säger ” Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent” . (vers 17)

Därför tror jag inte denna text enbart handlar om äktenskap eftersom Paulus i 1 Kor 7 talar om, hur de som är gifta med icke kristna INTE SKALL separera sig i från dem. Medans dagens text säger tvärtom

Bibeln talar emot att gifta sig med icke troende i från första början. Det finns dock många fall där den ena personen blivit omvänd senare och då skall man inte överge sin make/maka säger Paulus.

Vidare säger Paulus, eller han säger det först ”Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra?”

Här menas inte Vad har rättfärdiga att göra med orättfärdiga? Även om det är en sanning att vi lever olika liv, så talar inte Paulus om separation från alla orättfärdiga, och inte ha något med dem att göra och aldrig prata eller äta med dem. Jesus åt med syndare.

Det är inte det han förespråkar utan han talar om rättfärdighet i form av gärningar och orättfärdighet i form av gärningar. Vad har t.e.x Guds syn på äktenskapet att göra med med en orättfärdig syn där man upplöser man och kvinna äktenskapet?.

Vad har Guds syn på liv att göra med mord av små ofödda barn i moderns mage? Vad har tillbedjan av Gud att göra med ikoner och bilder?

Vi kan därför inte bara säga att denna text enbart handlar om att vi inte skall gifta oss med dem som inte delar vår tro, utan jag skulle vilja tala om två andra aspekter som denna text handlar om.

  1. Vi är kallade att skilja oss från falska kyrkor

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. (vers 17)

Många idag tror och tänker att man skall stanna inom en avfallen kyrka och försöka reformera den. Detta är dock inte vad bibeln säger, utan bibeln kallar oss att lämna och gå ut ur en kyrka, där medlemmarna är otroende.

Genom kyrkans historia har många kristna sett det på det sättet. Det har ofta börjat med att man försöker reformera en kyrka men, när det inte går har man inget annat val än att dra sig undan och plantera nytt eller gå någon annanstans.

Anledningen till det är att ljuset kan inte ha något med mörkret att göra. Det är för att hålla sig själv ren i från besmittelse, eftersom du besmittas och påverkas själv negativt om du är kvar i en fallen kyrka. Vi finner i uppenbarelseboken kapitel 2 och 3. Sju olika församlingar.

Herren konfronterar dem med olika saker och varnar dem att om de inte omvänder sig skall han själv flytta på ljusstaken.

Med det tror jag det syftas på att de skulle upphöra att vara Guds församlingar, genom att Guds sanna folk där kommer att lämna församlingen, eftersom senare i uppenbarelseboken kapitel 18 uppmanas de troende att lämna den stora skökan/babylon som man genom tiderna har trott är en bild på falsk kristendom.

”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor (Upp 18:4)

Att vara del av ett sammanhang, där det är en falsk kyrka, är att bli medskyldig i deras synder. Det är viktigt att förstå att bibeln talar om en princip, att man är skyldig genom association.

De som försöker stanna och reformera trotts att det inte går blir därmed skyldiga och om det inte går att reformera finns bara en sak att göra. Lämna den kyrkan annars blir man medskyldig till dess synder.

Denna princip finner vi undervisad i 2 John vers 10-11 Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem  eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Här handlar det om att välkomna det som står i strid med Kristi lära inom en församling. Även om man inte håller med om det så blir man medskyldig.

Samma princip gäller fast tvärtom. Om en församling släpper in det som är osunt, och du inte har makten att stoppa det, så behöver man lämna ett sådant sammanhang om man vill vara trogen vad skriften säger.

Detta gäller liberal teologiska församlingar där man inte tror på grundläggande kristna sanningar. Exempel på detta är svenska kyrkan samt equmeniakyrkan.

Båda dessa kyrkor förekommer på pridefestivalen här i Göteborg och inom equmenia, går man så långt att en del pastorer där rekommenderade sina medlemmar att deltaga i pridetåget, vilket skulle stötta en livsstil av homosexualitet och andra synder som bibeln tydligt går emot.

Även på Ekumenias årskonferens i Göteborg hade de en monter där de gjorde reklam för kristna homosexuella. Inom många sammanhang inom både ekumenia, svenska kyrkan men även pingst och EFK har det funnits inslag av österländsk andlighet så som tikva, kontemplation, yoga etc.

Detta leder till en mix av religioner och kan inte komma från annat än människor som inte är troende. Det kan det finnas en och annan bra Pastor och predikant inom några av dessa sammanhang. De borde istället lyda dessa ord om separation i från fallna sammanhang och bli fristående kyrkor.

Andra kyrkor är katolska kyrkan där man har en annan frälsningslära än vad vi har. Där inte Jesus är enda vägen till Gud, utan man har en medlare som skall medla fram till Gud.. De bryter även ständigt mot andra budordet genom att be till statyer.

Det finns bara en respons på detta och det är att separera sig i från dessa avfallna sammanhang där man inte har bibeln som högsta auktoritet och där man blandar in avgudadyrkan och andra synder med den kristna tron.

Det finns dock fall man även behöver lämna en sund församling.

Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss. ” (2 Thess 3:6).

I detta fall var det bröder, sanna troende som hade den sunda läran som Paulus uppmanar församlingen i Thessalonika att separera sig ifrån.

I just detta fallet var det att de levde på andra. De vägrade att arbeta och istället litade på att andra skulle försörja dem. De följde inte den undervisning och den livsstil som en kristen skall ha.

Nu är detta bara ett exempel men detta applicerar givetvis på allt i skriften. Det grekiska ordet här för ”oansvarig” betyder att man inte är på sin plats. Det handlar om en soldat som sysslar med annat än det han skall göra. Det betyder att leva oansvarigt.

Om en broder lever oansvarigt eller om en församling gör det så behöver man, om inte tillrättavisning hjälper separera sig i från honom eller i från församlingen.

T.ex om en församling vägrar att utöva församlingsdiciplin så bör man lämna. Vi har en stor församling här i Göteborg, där deras medlemmar tillåts att bo i samboförhållanden och inget görs åt saken. En sådan församling lever oansvarigt och följer inte de föreskrifter Paulus har gett oss i skriften.

Ett annat tydligt exempel är om en församling inte följer missionsbefallningen och inte vill nå ut till de förlorade. En sådan församling kan vara sund i lära i övrigt, men de lever inte i enlighet med Paulus undervisning. Därför är det separation som gäller.

Ett tredje exempel är om en församling är världslig. Där man har världslig lovsång eller en världslig evangelisation. En sådan församling har inte separerat sig i från världen utan den har anpassat sig efter den.

Ett fjärde exempel är om de inte följer dagens text, utan är ekumeniska med falsk religion, så som katolska kyrkan, svenska kyrkan eller ekumeniakyrkan.

Kom i håg med Paulus säger till oss i dagens text : ”Vad har rättfärdighet att göra med orättfärdighet? Ljus med mörker?”

Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. ” (2 Thess 3:14-15).

Här säger Paulus till oss att hålla oss borta från dem som inte följer det han säger i detta brev. Där han tidigare sagt ”De som inte följer den undervisning de fått av oss”. Alltså Apostlarnas undervisning.

En annan bibeltext som lyfter fram detta att hålla sig borta från mörker och orättfärdighet är Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, (Rom 16:17).

Vi skall alltså hålla oss borta i från de som kallar sig kristna men som inte håller sig till den kristna läran eller den kristna livsstilen.

Vi finner slutligen att vi skall hålla oss borta från dem som ger ett sken av Gudsfruktan men som förnekar dess kraftDe kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! (2 Tim 3:4-5).

Paulus är väldigt tydlig här med att de tror på Gud men de älskar njutningar mer än Gud samt lever ett liv som är emot sann Gudsfruktan. De har alltså ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft.

Från sådana skall man hålla sig borta!!

Det handlar inte om att försöka stanna i tjugo år i en avfallen kyrka utan man skall lämna den.

  1. Vi är kallade att inte ingå ekumeniska allianser

Denna text handlar även om ekumeniska allianser. Eftersom vi vet i från skriften att man skall hålla sig borta från det som är skadligt, så skall man även inte ingå en ekumenisk allians med dessa kyrkor.

Förr i tiden var kyrkor inte ekumeniska utan man var separatister och fristående. Församlingar höll sig borta från det som var skadligt.

Det var först när den nya evangeliska rörelsen genom Billy Graham kom som man började helt plötsligt att samarbeta med falska religioner.

Till och med folk från andra religioner så som katoliker inkluderades i detta samarbete samt liberala som förnekar grundläggande kristna läror inkluderades av Billy Graham i hans evangelistiska kampanjer..

I Billys förkunnelse var det inget fel. Han predikade i allafall till en början ett rakt och tydligt evangelium. Han började dock avvika från vägen och bjöd in dessa man borde hålla utanför och inte bara det han började introducera en frälsningsbön vilket var relativt främmande på den tiden.

Folk såg upp till Billy Graham eftersom han förkunnade evangelium och många kom till tro, och de såg att han samarbetade med alla och började ta efter det.

En av dem som blev omvända under Billy Grahams möten protesterar mot Billys agerande, när Billy skickade denna person till en katolsk kyrka och uppmanade personen att vara med där, och hur tragiskt det blev för denna människas andliga själ. ! Du kan läsa om denna berättelse i Ernest Pickerings bok ”The tragedy of Compromise”

I Sverige ser vi samma problem där man som församling inte separerar sig från falsk religion utan snarare går hand i hand med det falska. Vi ser det väldigt tydligt i hur klimatet har förändrats på denna punkten.

Katolska kyrkan som tidigare var kallat av de kristna för ”av djävulen” och ”falsk religion” och även en del av anti kristliga systemet blev helt plötsligt accepterat.

När Pingströrelsen till Tyskland kom gick baptistpastorer ut och skrev ett dokument där man uppmanade dem till omvändelse då man såg mycket som var osunt som inte producerade en andlig karaktär hos människor.

Man uppmanade även alla att hålla sig borta i från denna rörelse. Pingst på den tiden i Tyskland påminner mycket om vad vi i dag ser inom trosrörelsen samt New Wine/Toronto rörelsen.

Det var inget ekumeniskt här inte. Det var en annan mentalitet på den tiden mot hur det är idag. Hade de kristna förr i tiden som fick se länder skakas och som satt i fängelse för den religiösa frihet vi har idag fel? Eller kan det vara så att vi i vår tid har fallit bort från hur kristna tolkade skriften?

Vi ser denna ekumeniska rörelse inom Sveriges Kristna Råd som är den ekumeniska rörelsen i Sverige idag. De vill samla alla kristna samfund för en gemensam röst i samhället.

De vill följande enligt deras egna hemsida :

Rådets syfte är:
– att vara uttryck för och verka för kristen enhet;
– att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
– att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan;
– att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

Problemet med detta är när man ser vilka församlingar som är med i detta. Det startades av en syrisk ortodox man som heter Benyamen Atas, och denna ekumeniska rörelsen inkluderar den syrisk ortodoxa kyrkan, grekisk ortodoxa, eritreansk ortodoxa samt flera olika ortodoxa kyrkor.

Det slutar inte där. Andra medlemmar är Stockholms katolska stift som innehåller över 20 olika katolska kyrkor i Sverige.

Till detta har du Den svenska kyrkan, EFS samt lite andra lutherska kyrkor. Till detta har du också EFK, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, SAM, samt Vineyard Norden.

Med som observatörer har du Trosrörelsen samt Adventisterna. Med andra ord varenda samfund i hela Sverige är med i denna ekumeniska rörelsen.

Du har här alltså en blandning av allt möjligt. Allt i från karismatisk teologi, till liberal teologi, till gärnings baserad frälsningslära, till det som är lite sundare.

Du har alltså en hel del kyrkor här som är fiender till Guds evangelium och Kristi kors ! Kristna borde därför separera sig från dessa inte samarbeta med dessa.

Vad säger bibeln ?

När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, 2 gick de till Serubbabel och huvudmännen för familjerna och sade till dem: ”Vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni, och vi har offrat åt honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit.”

3 Men Serubbabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer sade till dem: ”Ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss.” – (Esra 4:1-3)

Här har vi ett exempel i från det gamla testamentet hur Israels motståndare. Ville bli ekumeniska. De ville hjälpa Israel att bygga Herrens Hus. De ville hjälpa till och assistera i Guds verk.

Deras argument de lyfte fram var att ”Vi söker Herren precis som ni och vi offrar till Herren precis som ni gör”. De kom alltså, och sade: – Vi tror och är och lever precis som ni. Låt oss därför samarbeta.

Men Serubbabel och Jeshua hade inte dagens ekumeniska tänkande utan tillät det inte. Med svaret ”Ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss.”

Nutids människan hade rasat emot detta och kallat detta för kärlekslöst och oekumeniskt.

Serubbabel och Jeshua förstod vikten av; att bara för att någon säger ”Vi är som er, och tror som er”.

Så betyder det inte alls att de är precis dem.. De var motståndare till Israel. De hade inte mycket gemensamt när det gällde Herrens Hus.

Istället lär oss bibeln att vi blir skyldiga till det vi släpper in, och skyldiga till det, som de vi har andlig gemenskap med står för.

Alltså om en organisation eller en kyrka står för något annat Kristi lära, och man släpper in det gör man sig skyldig till deras synder, även om man själv inte håller med dem i frågan.. Vi såg denna bibelvers tidigare men jag tar den igen.

Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ” (2 John 10-11)

Här har vi det svart på vitt om någon inte kommer men rätt lära om vem Jesus är, vad Jesus har gjort, hur man blir frälst och hur man lever det kristna livet. Så skall man inte ha en andlig gemenskap med dem.

Inte bjuda in dem att predika till sin kyrka, eller samarbeta med dem. Annars blir man medskyldig till det de står för.

Jag anser att John Piper gjorde jättefel när han bjöd in Rick Warren att tala i Pipers kyrka. Det är många med mig som anser detta. Rick Warren har vi aldrig hört predika evangeliet utan i stället ser vi honom dyka upp på en hemsida med new age gurus, och vi ser honom som en ekumeniker.

Vi finner vidare i 2 Mos 34:12 ”Ta dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig.

Israels barn varnades för att sluta oheliga allianser, annars kommer de att bli en snara för dem.

Ekumenik blir en snara som leder till kompromiss. När folk som man börjar komma nära börjar flyga iväg eller kanske redan har det så är det stor risk att man följer efter.

Vi finner det om och om igen hur rörelser som är kopplade samman faller i kompromiss på grund av sina andliga allianser. Det senaste är Gospel Coalition bloggen som började som en bra tanke att centreras kring evangeliet men som enligt många nu totalt har spårat ur.

 Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  (1 Kor 5:6).

Om man är med i en surdeg, och inte drar sig ur, eller rensar bort surdegen, kommer din deg också att bli sur. Det är alltså för att behålla sig själv ren men separerar sig från det som är falsk gudsdyrkan.

Har inte de som äter av offren del i altaret? (1 Kor 10:18).

När Paulus diskuterar kött som offrats åt avgudar, man var skyldig bara av att äta av köttet, även om man inte tog del av avgudadyrkan själv. Det blev en gemenskap med avgudarna.

Här finner vi också att man blir skyldig genom sitt samröre. Om vi kan stå och arbeta andligen med rörelser som står för liberal teologi eller arbeta med den katolska kyrkan, så blir man skyldig till deras läror vare sig man vill det eller inte.

Jag minns när Ulf Ekman höll på inom Livets ord att bjuda in katoliker till plattformen och hur katoliker predikade där. Det var i den vevan jag lämnade Livets ord.

Jag kunde inte argumentera med skriften för min sak på den tiden. Jag kände dock inom mig att jag behövde lämna. Samvetet sade ifrån. Detta var tio år sedan och jag minns hur jag sade till Pastorn hur Ulf är på väg emot Rom.

Pastorn försäkrade mig om att så inte var fallet. Det tog 3-4 år sedan var det ett faktum och Ulf tog steget fullt ut och blev en katolik. Men lite surdeg surar hela degen och än i dag är man vänligt inställt mot den katolska kyrkan och än i dag säljer man Ulfs böcker  i deras bokshop.

Inte bara det utan även andra villolärare så som Kenneth Hagin säljs fortfarande. Trotts att man försäkrar övriga kristenheten att man nu mera är rumsrena. Det är vad som sker när man inte separerar sig från falskheten utan vill vara ekumenisk.

Om vi kan stå och ha andligt samarbete som SEA har med trosrörelsen där man lär ut ett annat evangelium då blir man skyldig.

Vi finner en annan berättelse i 2 Krön kapitel 18. Josafat Judas Kung gifte sig och blev släkt med Ahab, Israels Kung. Ahab kom till Josafat och frågade om han ville hjälpa honom i krig? Alltså ingå ett samarbete.

Josafat och Ahab frågar dock Herren först om de skall gå ut och kriga, och Herren säger ”JA”, genom profet efter profet. Dock låg Herren bakom detta eftersom han ville förstöra Ahab på grund av att Ahab var en fiende till Gud.

Josafat hade alltså ingått en allians med Guds fiende och vi finner i 2 Krön 19:2 i denna historiens slut följande ”Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Joshafat och sade till honom: ”Ska man hjälpa den ogudaktige? Ska du älska dem som hatar Herren? Därför vilar Herrens vrede över dig. .

Vem var denna Ahab? Han var Israel Kung, han var alltså en del av Guds folk. Han var alltså till det yttre en troende. Men han följde sin fru Isebel in i avgudadyrkan. Det var en avfälling som ledde Israel in i synd. Det var denna man Josafat hade Allierat sig med och skapat ett ekumeniskt samarbete.

Han var skyldig i sitt medhjälp till Ahab. Han var inte försiktig med vem han samarbetade. Det rätta hade varit att inte ingå en sådan allians, med en som ledde folket fel.

Vi måste se upp vilka vi samarbetar med, inte bara som församling, utan även när det gäller vilka vi evangeliserar med. Evangelisationsarbete är först och främst för en enskild församling inte ett ekumeniskt arbete . Det samma gäller bönemöten. Det är inget ekumeniskt utan till för en enskild församling.

Jag minns en gång jag var på ekumenisk evangelisation och ett ekumenisk bönemöte. Det var kaos. Jag satt på mina knän och grät för själars frälsning, och jämte mig stod en afrikansk kvinna från en karismatisk kyrka och skrek i ”tungor” och slogs emot djävulen och band demoner.

Jag ville bara gå där ifrån. Det känns som två helt olika bönemöten. Mitt och Hennes. Det kändes som två olika religioner. Det kändes som en oxe som plöjde tillsammans med en åsna.

Det kändes bara så konstigt att vara där, men jag kunde inte argumentera från skriften varför det var fel.

Jag läste om en som berättar, om hur hans församling hade evangelisation. Då kom det folk i från en annan kyrka och ville vara med.

Han sade då till dem på ett vänligt sätt. NEJ, och förklarade att detta var bara för hans församling, och att om de ville evangelisera kan de göra det själva eller med sin egna församling..

Det var helt rätt gjort för han visste inte vilka de var. Han hade förstått vad bibeln lär i detta område.

Det var som vi läste i Esra bok folk kom och sade ”Vi tror som er”, ”Låt oss hjälpa er att bygga Herrens hus”.. Han svarade som Serubbabel och Jeshua. ”Nej, tack vi gör detta själva”.

Det är inte för att man inte älskar dem, och inte vill ha något med dem att göra. Utan det är för att behålla en församling och ett arbete rent. Detta är viktigt om du vill behålla dig själv obesmittad..

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

Vi är kallade att hålla oss borta i från falsk religion och är vi osäkra är det alltid bäst att hålla sig borta. Detta för att Herren skall ta emot oss.

Det betyder inte att vi blir frälsta på det sättet utan detta är ett citat i från GT eller snarare en princip i från GT (2 Sam 7:14). Det handlar om Guds välsignelse i ett arbete eller i en församling. Det handlar om att hålla sig själv ren och inte bli besmittad.

Det finns folk som en gång varit sunda och bra som har fallit här och det kan hända vem som helst om man inte är vaksam.

” Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor ” (1 Kor 15:33)

Det handlar om att leva nära vår Fader i himlen och inte göra sådant som inte behagar honom. Det handlar om att Gud skall beskydda oss och bevara oss, i från dåliga influenser, som en fader gör med sina barn. Det handlar om att Gud är emot det som är orättfärdigt och vi som hans barn måste vara emot det han är emot.

Vi behöver se upp vilka vi samarbetar med. Vilka vi gör andligt arbete med. Vi såg tidigare hur Josafat inte följde rådet om att vara försiktig med vem man ingår allianser, och hamnade med Ahab. Han hamnade helt snett på grund av det. Herren blev vred på Josafat över hans samarbete.

Om vi följer Herrens uppmaning genom Paulus här att separera oss, kommer vi inte bli stora i världens ögon och i andra kristnas ögon, men vi kommer bli mottagna som Guds barn och han kommer att hålla oss rena från dåliga influenser. Vi kommer bli belönade på domens dag istället för här i livet.

Separatism är bibelns svar och bibelns väg när det gäller avfälliga kyrkor, andra ekumeniker, samt falsk religion. Det är befallt i skriften och Herren är själv separerad från sådant.

Han är helig och fullt separerad i från det falska. Vi skall vara heliga så som Herren är helig.

Det är ett sätt att visa de som man anser är fel ute, att man inte accepterar vad som pågår.

Om vi är lösaktiga här sänder vi fel signaler till andra runt omkring oss.

Inklusivitet är inte bibelns väg utan snarare är det satans strategi i dessa yttersta dagar för att få folk att acceptera antikrist och hans rike.

Vi skall inte heller gå för långt så att vi separerar oss från små saker utan det måste vara avgörande och viktiga grejer. Saker som är direkt skadligt. Det finns genom den kristna historien de som går får långt här och tar oviktiga saker och separerar sig över.

Låt oss inte heller vara sådana. Låt oss dock inte vara som de flesta i dag som inkluderar allt och alla och är pragmatiska. Det är inte heller bibelns väg utan det finns en balans här.

Låt oss vara separerade från de icke troende i andligt arbete då skall Fadern ta emot oss. Han skall agera som en Fader emot oss och vi skall få vandra som hans barn.

Skall kristna fira Halloween och Alla helgons dag?

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er ” – 2 Kor 6:17

Redan i det gamla testamentet kallade Gud Israels barn till helighet och att inte beblanda sig med hedningarna, utan de skulle vara ett avskiljt folk som skulle reflektera Guds helighet. I nya testamentet finner vi samma princip, när vi läser att vi inte skall röra vid något orent och skilja oss i från det orena. Detta betyder inte att man inte skall leva i världen, utan det betyder att skilja sig från saker i denna världen som är orent och människors handlingar som är orena. Det betyder att vi skall fly allt som är ont och associerat med ondska ”och håll er borta från allt slags ont ” (1 Thess 4:22).

Av den orsaken är det omöjligt som en kristen, att fira halloween och allhelgons dag. Halloween är en högtid då ondskan glorifieras genom spöken, monster, djävulen, häxor, och allt annat som har med det onda att göra. Det handlar om bus eller godis som är av hedniskt ursprung, och symboliserar de onda andar som följt med upp från årets skörd. Under Halloween ställer man även ut en pumpa som skall hålla borta de onda andarna från huset. Denna symboliska handling är dock en ersättning av evangeliet. I bibeln är det evangeliet som är Guds kraft till frälsning och det är genom Andens kraft som alla troende har, som man besegrar det onda. En pumpa är alltså en falsk förvrängning av sanningen och därmed av ondo.

Allhelgons dag är ingen kristen högtid utan en katolsk högtid som handlar om att vörda och ära de döda genom att gå och lägga ett ljus på deras grav. Också detta är en förvrängning av bibeln, som talar om att visa vördnad för de som lever. Det handlar även om att uppmärksamma helgon och martyrer av olika slag. Det är alltså associerat med katolsk helgon dyrkan och därmed är det av ondo och inget vi skall befatta oss med.

Istället kallar bibeln oss till att leva heligt och hålla oss borta från det orena. En kristen skall därför inte fira halloween eller uppmärksamma helgon under denna kommande helgen utan i skall skilja oss från detta och inte röra vid det som är orent.