Lev som präster och Guds folk i den här världen (1 Petr 2:4-12)

Predikan av Josef Löwdin 25/8-2019

länk till ljudfil

4. Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5. Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga

för Gud genom Jesus Kristus. Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. 7. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga*. Till det var de också bestämda. 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper. 10. Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen. 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem. ”

Aposteln Petrus försätter att uppmuntra de lidande själarna som är kringspridda runt om i världen. Han gör nu detta genom att återigen tala om frälsningen och om vilka de nu är.

Petrus gör detta om och om igen i sitt brev. Han pekar på evangeliet eller det nya livet för att undervisa en kristen livsstil. Detta är viktigt också för annars blir det bara moralism.

Nu talar Petrus i andra termer än vad han är talat om tidigare. Han gör nu jämförelse med templet och det gamla förbundet för att visa på den nya verkligheten.

Till honom har ni kommit såsom till en levande sten

Jesus Kristus liknas här vid en sten och senare i texten vid en hörnsten. Jesus är huvudet för sin församling och den som leder och bygger sin församling.

Förr i tiden när man byggde ett hus så brukade man använda sig av en hörnsten. Denna hörnsten lade man först i husets bygge. Hörnstenens funktion var en referens för andra stenar hur de skulle ligga och hörnstenen bestämde hela byggnadens position.

Hörnstenen var alltså grunden för hela bygget och en sådan hörnsten behövdes för att byggnaden skulle bli stabil och inte falla sönder och samman.

Till en sådan sten har vi nu kommit. Vi har kommit till Jesus Kristus genom tron på Honom och det han har gjort för oss. Han är huvudet för hela församlingen och uppehåller och bygger hela sin församling.

Det är ingen människa som bygger eller bildar en församling utan det är Jesus Kristus som bygger en församling och Jesus är dess ägare och huvud.

byggnadsstenar och en hörnstenen är dock döda. De är livlösa och de bara ligger där, de rör sig inte en millimeter om ingen flyttar på dem.

Jesus Kristus är ingen sådan livlös sten utan vi läser här att Han är en levande sten. Denna levande sten var och är än i dag en förkastad sten.

Vi läser vidare ”som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.

Jesus Kristus var förkastad av människor men utvald av Gud till att vara hörnstenen, till att vara Guds son som skulle bygga församlingen.

Vi såg detta tidigare i Petrusbrevet hur Jesus var utvald förre Jorden ens var skapad. Han var förutbestämd till att vara denna hörnstenen redan innan han skapade Adam och Eva. Jesus Kristus är därför dyrbar inför Gud oavsett hur mycket människan förkastar Honom.

Jesus har alltid varit förkastad oavsett vilken tid och vilket samhälle du lever i. Judarna som skulle vara Guds folk och Guds representanter på jorden förkastade Honom.

Folk i vår tid förkastar Jesus genom att hålla sig till andra religionen eller till ateismen. Den romerska katolska kyrkan förkastar Jesus genom att ha påven som tar Jesu plats som kyrkans överhuvud.

De förkastar även Jesus genom att ha Maria som medlaren. Det romersk katolska systemet är anti-kristligt även om de har någon form av bekännelse till Jesus.

Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus

Varje troende liknas också vid en sten. Vi är inga hörnstenar som håller uppe och visar hur byggnaden skall byggas, utan vi är stenar och en del i bygget.

Petrus här liknar församlingen vid ett tempel. I gamla testamentet hade Israel ett ytligt tempel men nu är församlingen det nya templet.

Vi är också levande stenar. Templets stenar var döda vilket var en symbol på andligt döda människor som behövde bli uppväckta i från döden och bli levande.

Vi har blivit levande gjorda säger Paulus i Efesierbrevet, vi som tidigare var döda i våra synder. Vi är nu levande stenar och en del i det andliga huset.

Varje medlem i en församling är en del av det större bygget. Varje troende har sin funktion precis som en sten har sin plats i bygget.

Varje troende har fått del av en andlig nådegåva man skall använda i det andliga bygget. I det gamla testamentet så offrade prästerna offer till Gud. Bara de som kom i från Levi stam kunde bli en präst och ingen annan av Israels folk.

Nu är alla troende präster som offrar inte ytliga offer, utan andliga offer. Vi läser vidare ”ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga För Gud genom Jesus Kristus. ”

Vi har alltså våra gåvor och vi offrar andliga offer genom vår tillbedjan av Gud, genom vårt tjänande i en lokal församling där vi använder våra gåvor för Guds ära.

Inte alla har samma gåvor. En del har gåvor att dela ut gåvor till folk som ingen annan har. Ibland möter man Kristna det är som att hela deras liv går ut på att ge saker till andra.

Hjälpa andra ekonomiskt, ge till de fattiga. Detta är en speciell gåva säger Paulus i Rom kapitel 12.

Andra har gåvan att uppmuntra andra. När folk är sjuka eller lider, finns det de som är där med sin gåva och säger de rätta orden som blir till uppmuntran för andra. Detta är en gåva enligt Paulus i Rom 12.

Andra har en gåva att vara en tjänare. De är bara där och hjälper till med precis allt. Andra har en gåva att undervisa skriften, eller att vara en ledare.

Andra har en bönens gåva och klarar av att leva ett liv mer än andra i bön. Ibland möter man kristna som ber för allt och alla. Även det är en gåva och det behövs förebedjare.

En del är evangelister och har en gåva att prata med alla de möter överallt om Jesus Kristus.

Vi behöver förstå att folk har olika gåvor, för när vi inte förstår det försöker man göra om folk.

Vi har alla olika gåvor. Vi är ett heligt prästerskap inför Gud och skall använda våra gåvor för att frambära ett välbehagligt offer inför Gud.

Vi är alltså stenar och präster och en del av Guds tempel. En troende behöver därför vara den stenen han är kallad till och den prästen han är kallat till och vara med i en församling.

De tider vi lever i idag är väldigt märkliga, där det är vanligt med konceptet Internet kyrkor och internet pastorer.

Det finns många som sitter hemma ensamma och deras kyrka är andra ensamma troende runt om i världen och deras pastor är någon internet pastor någonstans som de givetvis aldrig har träffat eller känner.

Även om man till viss del kan använda sina gåvor via internet så är det inte det som är Guds modell.

Det är inget fel i sig att skriva något på internet.

Det är vår tids tidskrifter och tryckpress men en del tar det hela för långt och överlåter sig inte till en lokal församling och intar sin plats som en levande sten och en helig präst där Kristus är huvudet genom församlingen.

Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt.

För oss som tror är hörnstenen Jesus Kristus något dyrbart. Det är vad som frälser oss och vad som styr våra liv och våra församlingars liv.

Jesus blir lika dyrbart som hörnstenen är i en byggnad. Förr i tiden när man byggde hörnstenen var det ofta även den dyrbaraste stenen i hela bygget och jag har sett bilder på byggnader där hörnstenen är gjord i mycket finare sten än andra delar av huset.

Jag har även sett fina designer på hörnstenen och det visar vilket värde Kristus skall ha för oss. Det måste vara på Kristus som våra liv är byggda och inte på något annat.

Detta var en profetia i från profeten Jesaja. Den ena profetian i från kapitel 28 och vers 16 säger det positiva med Jesus Kristus som en hörnsten, hur dyrbar den skall vara för de som tror.

Kristus beskrivs här som en fast grundval och den som tror behöver inte fly. Den andra profetian i från kapitel 8 och vers 14 talar om den negativa sidan av hörnstenen Jesus Kristus.

De som inte tror utan förkastar hörnstenen. De som bygger sina hus utan en fast grund, utan något som vägleder huset och håller ihop huset, kommer att bli en klippa till fall eller en snara och en fälla för ens liv.

De som inte lyder ordet kommer att falla. Det blir som en sten som ligger lös utanför huset och den kan man snubbla på när man går på vägen, och då trillar man och skadar sig. Så är det med var och en som förkastar Jesus.

Så var det med judarna. De snubblade över hörnstenen och det blev deras fall. Varför snubblade de?

Jo de sökte frälsningen genom sina egna gärningar och inte genom tron. Det finns tusentals och många miljontals i denna världen idag för vilka Jesus är en stötesten. De tänker jag är god nog och om jag försöker upprätthålla min godhet, genom gärningar så är det bra för mig.

De faller på stötesten och faller eftersom de inte gillar att höra att ingen är god nog, inte ens de själva. Ingen kan bli rättfärdig genom att hålla sig till lag gärningar eftersom laggärningar kräver perfektion och misslyckas du en enda gång är du redan körd.

De tänker att det är för enkelt med bara att tro. Ens egna stolthet ett hinder. Man vill inte kapitulera och bekänna sig som en syndare som inte är förmögen genom egna gärningar att frälsa sig själv.

Ett sådant tankesätt är en stötesten för dem och därmed kommer de snubbla på Jesus, precis som judarna gjorde. De föll för de trodde Mose lag var vägen att gå på.

Alla som inte omvänder sig till Jesus och börjar följa ordet kommer att falla och är bestämda till att falla.

Till det var de också bestämda.

Denna vers betyder inte att vissa är bestämda i förväg till helvetet utan vad versen säger är att de som inte är lydiga ordet är bestämda till att falla.

De är bestämda att falla eftersom Jesus är enda vägen till Gud. Jesus är enda vägen till frälsningen och enda vägen till frälsningen sker genom tron och inte genom laggärningar.

Förkastar man den vägen är man bestämd till att falla. Man faller på grund av ens egna synd. Man faller på grund av ens egna vilja inte vill omvända sig. Det är alltså inte Gud som får dem att falla utan de själva.

Men vi som tror tillhör inte de som faller utan vi har nu en ny position och Petrus går vidare med att säga ” Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar”

Vi är något annat vi har en annan position. Inom tron brukar vi skilja mellan position och handlande.

Vi har läst tidigare i kapitel 1 hur vi skall vara heliga. Det är hur vi skall leva och handla. Men här läser vi att vi redan är ett heligt folk.

Vi måste alltså förstå att vi har en position som heliga. Vi har blivit utvalda av Gud till att vara hans präster. Vi har alltså blivit avskilja till ett nytt liv alltså vi har blivit heliga, ett heligt folk. Sedan behöver vi leva ut den heligheten också.

Vi kan likna detta vi en bokförsäljare. Han är anställd för att sälja böcker, det är hans position. Nu behöver han bara sälja lite böcker också, och inte bara stå där i affären och vägra sälja några böcker och inte ens försöka.

Vi är också ett Guds egendomsfolk. Det innebär att vi är Guds folk som Gud själv äger. Vi är hans egendom. Alla människor på jorden är inte Guds folk, även om alla är Guds skapelse.

Vi har vår nya position som präster, som utvalda av Gud, som heliga och som ett egendomsfolk för ett visst syfte. Vi ser detta syfte här och det syftet är att förkunna hans underbara gärningar till de andra folken.

Detta är en referens till en profetia i Jesaja 43:21 där det står att hans folk skall bringa fram hans lov. Det är också så KJV översätter det hela.

Det handlar alltså om att prisa Herren och ge honom lov genom våra andliga gärningar. Vi skall alltså leva på ett sätt som ger honom äran.

Vi skall leva som präster i denna världen. Vi skall leva som ett Guds egendomsfolk. En kristens liv skall inte vara som en icke kristens liv. Israel och deras präster levde inte som någon annan i denna världen.

De levde i världen, men inte av denna världen. Folk runt omkring kallade till och med judarna för en sekt i Apostlagärningarna för de levde så annorlunda mot resten av världen.

Nu behöver man inte bli extrem och en sekterist för det, men det visar ändå att livet skall vara annorlunda. Det kristna livet skall vara annorlunda i tal, i handling och i liv.

han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper.

Jesus har frälst oss i från mörkret och därför skall vi inte leva i mörkret på hedningarnas vis.

Istället har vi nu en kallelse att vandra i ljuset och leva för goda gärningar.

Goda gärningar emot Gud och emot andra. Detta betyder inte att bli en vänsterextrem aktivist utan det handlar om vad bibeln kallar för goda gärningar.

Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk.

Vi var tidigare inte präster och vi var inte en del av Guds egendoms folk. Tidigare vandrade vi i mörkret och följde djävulen.

En människa utan Gud följer djävulen. De följer hans tankar och ideologier. De följer sin egna natur och sin egna vilja som är emot Guds vilja.

De som vandrar i mörkret de lever som de vill, ingen självförnekelse. Man följer fritt sina lustar. Vill man tala illa om någon gör man det. Vill man dricka sig berusad gör man det.

Vill man vara otrogen gör man det. Livet utan Gud är mörker och frukten av ett sådant liv är ingen god frukt. Det ger en mörk frukt.

Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.

Men vi som levde i mörkret har nu fått barmhärtighet. Jesus har frälst oss, och gett oss ett nytt liv i ljuset. Ett så mycket bättre liv med sann glädje. Han har visat oss en så stor barmhärtighet.

Ordet barmhärtighet betyder medlidande. Gud såg vårat lidande i mörkret och all den dåliga frukt det producerade i våra liv och han visade oss barmhärtighet genom att göra oss till sitt folk och ta oss ut i från mörkrets rike.

Petrus har nu förklarat vilka vi nu är. Han har förklarat vår position och nu kommer han till förmaningarna. Som präster och Guds egendoms folk visar han nu på hur vi skall leva.

Han ger oss en hel del uppmaningar men vi skall bara titta på två av dessa idag.

Det första han säger : 11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen.

Petrus kallar oss för främlingar och gäster. Det är samma som han kallade oss i början av brevet. Detta syftar på att vi är en pilgrim i denna världen.

Denna världen är inte vårt hem, även om vi har en lägenhet här och bor här så tillhör vi inte denna världen. Vårt hem är det himmelska hemmet med Gud dit vi skall dagen vi dör.

Därför kallar Petrus oss gäster. Vi är bara på besök på denna jorden en kort stund innan vi skall in i det eviga livet.

På grund av detta måste vi akta oss från det som vill beröva oss det eviga livet och vill förstöra vår eviga destination, de köttsliga begären.

Dessa köttsliga begär är inget litet utan det står att de för krig emot våran själ. Det betyder att även om du har semester och en ledig dag så kommer ändå begären att kriga emot dig.

Detta kriget upphör aldrig eftersom köttet vill förstöra din själ. Man kanske tänker. ”Jag känner inget krig inom mig”.

Min , vän om du inte känner ett krig inom dig så har du nog redan stupat i kriget och följer antagligen redan dina köttsliga begär.

Vad är de köttsliga begären det talas om här? Vad är det som krigar emot vår själ?

Det är allt som är emot Anden och Gud.

Några exempel på köttets gärningar är avgudadyrkan, ockultism, gräl, avund, själviskhet, illvilja, vilda fester, villoläror.

Allt sådant kommer att kriga emot dig och vill få dig på fall. Du hamnar i den där situationen och du vill börja gräla, istället för att följa Anden och inte gräla.

Du ser den där filmen och ockultismen kommer och du vill se på det istället för att stänga av.

Din bästa vän får det bättre än dig i livet och avundet kommer upp i ditt hjärta istället för att unna honom det bättre.

Rockbandet eller discot kommer till stan och du vill släppa loss och festa vilt till musiken i stället för självbehärskningens väg och stanna hemma.

Många kristna har fallit för den. De till och med tar in det i Guds hus. Vem hade trott att köttets gärningar skulle komma in i kyrkan?

Jag vet inte om du har sett den där video med Chris Tomlin hur han rockar loss i Guds guds hus. De hoppar och skuttar och släpper loss. Men det är precis vad som är köttets gärning om man studerar det grekiska ordet för vilda fester.

Den där nya synen på Gud kommer genom en artikel och du frestas att bli en avgudadyrkare, istället för att hålla fast vid skriften. Det finns pastorer i vår tid som lär ut att Gud är en hen. Det är avgudadyrkan.

Någon gör dig illa och illvilja reser sig i ditt hjärta och skadeglädjen när det går illa för dem.

Allt detta är köttets begär och så mycket mera som strider emot våra själar och vill få oss på fall.

Vår gamla människa och dess begär ploppar ibland upp och vill vinna kriget. De krigar aktivt emot oss och ofta är den lediga tiden den farligaste för då har man mer tid över.

Vi måste akta oss för dessa köttsliga begär säger bibeln för de är skadliga för våra själar. De hindrar oss och får oss på fall. Vi behöver därför korsfästa dessa begären och inte längre följa dem.

Vi behöver vandra samma väg som vår mästare Jesus som blev korsfäst. Genom den helige Ande går vi segrande i denna striden. Genom korsets kraft kan vi leva i seger över köttet och vandra efter anden.

Det andra han säger : 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem.

Som en kristen kommer folk att förtala dig och hitta på allt möjligt om dig och sprida runt ibland andra. Men vi skall därför uppträda väl i bland hedningarna så att de i stället ser våra goda gärningar och får skämmas för sitt förtal.

Vi behöver alltså vara extra noggranna i denna tid vi lever i. Speciellt i tider med internet där folk tar skärmdumpar med allt du säger och sprider runt.

Vi måste se upp för all form av hyckleri, all form av lögn och allt som folk kan hålla emot oss. Istället när folk ser våra liv skall de kunna prisa Gud då de ser våra goda gärningar.

När andra talar illa, skall vi tala väl. När andra hånar, skall vi inte ge oss in i hånets väg. När andra börjar gräla skall vi inte börja gräla också.

Jag läste en gång en berättelse i från Charles Spurgeon. Han berättade hur han hade predikat evangeliet men efter predikan hade han dragit ett skämt som hade förstört den allvarsamma atmosfären.

Efteråt kom en man fram och sade jag var så nära att bli en kristen men sedan förstörde ditt skämt alltihopa.

Min vän. Bibeln talar om att vi är kristusbrev som världen läser. De studerar våra liv i detalj för att se om det finns någon äkthet i det hela eller om vi bara är hycklare. Vi kan alla falla och göra eller säga något olämpligt.

Vi behöver dock ha detta framför våra ögon att uppträda väl inför hedningarna så att de inte kan anklaga oss.

Det finns inget värre än när det sker något stort och det är folk som kallar sig kristna som är inblandade.

Vi minns alla morden i Knutby hur det drog ner hela pingströrelsens rykte. Vi minns kanske att det var en skjutning i USA då en baptist var inblandad och det drog ner baptisternas rykte.

Vi alla känner säkert till om den predikant i Sverige som flertalet gånger åkte dit för rattfylla. Världens medier rapporterade om det och den kristna tron blev nedsmutsad.

Vi behöver vara noggranna med att följa lagar i samhället men det kommer i nästa stycke.

Petrus säger att när de kallar er onda skall de bara kunna se det goda vi gör och på ett annat ställe i skriften står det att de skall få skämmas för sitt förtal.

Oh hur noggranna och försiktiga vi måste vara i vår tid. Vi kan inte vara impulsiva någonstans utan måste agera med stor eftertänksamhet.

Allt detta är en del av vårt nya liv som präster, som Guds egendomsfolk och som en pilgrim i denna värld.

Låt oss alla ta vårt nya liv på allvar. Låt oss leva ett liv som vittnar om Guds gods gärningar.

Vi är därför alla i behov av Guds nåd och hans fostran.

Vi är dagligen i behov av Guds hjälp och kraft över våra liv.

Jesus sade till oss att vi skall be dagligen att vi inte skall bli inledda i frestelse och att vi skall bli frälsta i den onde.

Gud hjälper oss om vi ber honom om det. Ber vi inte om hjälp får vi heller ingen hjälp.

Må vi alla ha det nya livet i vårt fokus och leva som gäster och främlingar i den här världen med fokus på evigheten, vårt sanna hem. Amen.

Den troendes andliga tillväxt – (1 Petr 2:2-3)

Predikan av Josef Löwdin 28/7-2019, Göteborg

Länk till ljudfil

Längta såsom nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk, så att ni kan växa upp genom den, 3. om ni har smakat att Herren är god.” – (1 Petr 2:2-3)

Vi har tidigare sett hur Kristus har friköpt oss med sitt egna blod till ett nytt liv. Detta nya livet vi nu har fått innebär att man i början är som en liten nyfödd bebis.

Man har ingen förståelse, ingen kunskap och man behöver mycket fostran. När man växer, så växer också kunskapen och ens karaktär kommer fram.

Vi är visserligen vuxna människor och är ju inte helt okunniga. Vi har vissa kunskaper om livet och om hur saker och ting fungerar här i världen.

Vid pånyttfödelsen har man har ingen större kunskap om andliga ting. Inte heller är man en fullt utvecklad andligt vuxen utan är som en bebis.

Varje troende behöver därför växa både i nåden och i kunskapen. Alltså man behöver växa till i hur man lever ens liv, och man behöver växa till i kunskapen i från skriften.

Detta är inget som sker automatiskt. Det finns ingen bebis som bara växer utan det krävs att modern ger bebisen mat och uppfostrar bebisen så att de kan växa och bli vuxna.

Likaså växer ingen kristen automatiskt utan det krävs något för att man skall växa. I bland möter jag kristna som säger att de varit troende i större delen av deras liv.

Ändå verkar har de varken kunskap i skriften eller lever på ett bibliskt sätt . Du kan se lite frukt i deras liv men man ser ingen tillväxt av frukten.

Ofta är orsaken till att de inte växer att de inte går till en sund biblisk församling, vilket leder till att deras tolkning och användning av skriften ställer till det för dem i livet, mer än det hjälper dem i livet.

Eller så är den andra orsaken att de inte studerar sina biblar och lär sig det andliga livet. I dag vill jag fokusera på ämnet andlig tillväxt utifrån denna text framför oss och jag skall ge tre punkter.

  1. Längta efter mjölken

Längta såsom nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk

Petrus har nu pratat om pånyttfödelsen och hur Kristus har friköpt oss. De han talar till var helt klart nya i tron som inte varit troende allt för länge.

Han talar inte till andliga fäder utan till nyfödda bebisar som behöver växa. Han säger här att de skall längta såsom nyfödda barn. Efter ordets oförfalskade mjölk.

Många av oss här inne har haft egna små bebisar och vi vet hur de i början längtar efter sin mammas bröst mjölk.

En nyfödd bebis inte bara dricker mjölk i från sin moders bröst de dricker det dessutom väldigt ofta.

Jag minns båda mina barn brukade dricka ungefär varannan timme i början.

Det kändes som de inte gjorde något annat än att dricka mjölk i från de där brösten. Det var nästan som att det var hela deras liv. Dricka mjölk och sova.

De lekte inte, De bara låg där och drack mjölk eller så sov de. Det var deras enda längtan att få dricka mjölk och det var som en passion i deras liv.

Bröstmjölken var inte bara deras passion utan den är livsviktig för att de skall växa, men även när de blir sjuka.

Bröstmjölken fungerar på det sättet att när en bebis blir sjuk så känner brösten av det och skickar en signal till moderns kropp att den skall producera anti-kroppar i mjölken som är en form av medicin till bebisen. Bebisen får alltså sin medicin genom mjölken.

En bebis är alltså helt totalt beroende av den där mjölken och om du har studerat en bebis så är de nästan helt desperata efter den där mjölken.

De kan öppna munnen och verkligen visa att de vill ha mjölk. De har en väldig längtan efter den där mjölken.

Vet du vad. Bibeln säger att vi skall ha en sådan längtan efter ordets oförfalskade mjölk. Då behöver vi ställa oss frågan vad menar Petrus med dessa ord? Vad menar han med ordets oförfalskade mjölk ?

Vad är det en ny kristen skall längta efter som en nyfödd bebis? Bibeln ger oss svar på frågan vad som menas med mjölken här. Vi pratar inte om mjölk du får i från kossan utan vi pratar om andlig mjölk.

Det finns flera skriftställen som talar om vad denna mjölken är för något men det tydligaste finner vi i Hebr 5:12 där vi läser följande :

Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda!”

Mjölk här ställs i motsats till fast föda. Mjölken som det här talas om refererar till de första grunderna i Guds ord. Detta handlar alltså om de grundläggande kristna lärorna.

Författaren av Hebreerbrevet går vidare med att lista dessa grundläggande läror, några versar senare i kapitel sex och de första två versarna där han säger följande :

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2 med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.

Det är därmed tydligt att mjölken som Petrus här pratar om handlar om de mest grundläggande sanningarna i det kristna evangeliet. Läran om Kristus, omvändelse, tron, dop, evig dom och de dödas uppståndelse.

Vi har även i skriften något som kallas den fasta födan som står i kontrast mot mjölken. Denna fasta födan finner vi definierat i Hebr 5:13 :

Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn.

Alltså en liten bebis kan du inte lära hur han skall leva sitt liv, för han är bara en bebis och behöver överleva. De första grunderna därför är vad som får oss att överleva och ärva det eviga livet.

Den fasta födan går vidare och vi läste här att det handlar om rättfärdighet. Med det menas hur man skall leva det kristna livet.

Så länge man är kvar i sitt bebisstadie är man helt enkelt inte mogen för den fasta födan om hur man skall leva. Du kan inte lära en liten bebis att han inte skall bajsa i blöjan eftersom det är ohyffsat och luktar illa.

Du kan inte heller lära en ny kristen hur han skall leva innan han fått del av mjölken. Bibeln uppmanar oss flera gånger att inte stanna i bebis stadiet utan till att växa upp och bli andliga fäder som kan lära ut andra vad man själv har lärt sig.

Vi kan därför applicera denna princip till oss. Om du är en ny kristen så skall du längta efter mjölken. De första grunderna.

Om du har varit troende ett tag och kan de första kristna grunderna så skall vi inte stanna där utan gå vidare till undervisning om rättfärdighet. Vi skall dock ha samma längtan efter ordet, oavsett vilket stadie vi befinner oss i.

Vi skall ha en längtan att studera ordet och genom ordet växa till. Detta är viktigt för orsaken till att många, säkert sanna troende, inte växer är att man inte studerar sina biblar.

Sedan finns de de som studerar men ändå inte växer eftersom det finns saker som hindrar dem i från att växa, men vi kommer tillbaka till detta senare.

  1. Helgelse genom ordet

så att ni kan växa upp genom den,

Om du är en advokat. Hur blir då då en duktig advokat? Jo genom att studera lagboken och bli kunnig i lagen.

Om du är en doktor hur blir du duktig som en doktor? Jo genom att studera mycket i ämnet medicin och om människans kropp.

I yrkeslivet växer folk genom både kunskap och erfarenhet. Precis så är det med människan också, barnet växer genom mat och blir större och större och till slut en vuxen.

Det andlig livet liknas vid detta och talar om tre olika stadier. Vara ett barn, vara en ung man och vara en äldre, andlig fader.

Denna tillväxt sker som det står här genom mjölken, och vidare applicerat genom den fasta födan.

Utan ordet växer ingen.

En människa som inte blivit född på nytt kommer finna bibeln svår att förstå och icke meningsfull för honom. När man blir omvänd öppnas ens ögon och man börjar förstå skriften och den blir levande för oss.

Guds ord innehåller en väldigt djuphet som man kan fördjupa sig i och hela skriften är till för att vi skall lära oss.

I skriften kan vi lära oss vem Gud är. Hur Gud agerar, samt vad Gud vill. I skriften kan vi lära oss hur vi skall leva vårt nya liv.

Det är när vi läser skriften och applicerar dem på oss själv som vi växer i våra andliga liv. Jag vet inte om du har varit om det, att du sitter och läser skriften och så ser du nya saker du inte sett tidigare och din förståelse ökar.

Eller har du varit med om det att du läser skriften och den konfronterar något i ditt egna liv? Allt detta sker eftersom skriften är Guds levande ord och den får oss att växa upp på samma sätt som vanlig mat får ett människobarn att växa.

Vi kan alltså säga att bibeln är andlig föda för oss och vi behöver den för att inte svälta men också för att växa till.

Ni borde varit lärare för länge sedan läste vi nyligen i en av versarna. Många idag, och detta är tragiskt, klarar inte ens av att vara en lärare i ordet för sina barn eftersom de själva inte har vuxit till det stadiet.

Förr i tiden brukade man säga att varje baptist skall vara en egen lärare i sitt egna hem. Vad som skett i våran tid är att både mamman och pappan har så dålig kunskap och mognad så man lämnar barnen till en kyrka istället för att lära dem.

Nu jag anser att en kyrka skall träna barnen, men en familj skall inte vara beroende av det. Många av de namnkunniga predikanterna förr i tiden hade alla en far eller en mor som hade lärt dem allt de kunde.

Det är dit vi alla behöver komma där vi kan vara lärare för våra egna barn eller för nya troende, men för att komma dit behöver man först mjölken och sedan den fasta födan. Detta kommer bara genom att vi läser och studerar våra biblar samt lyssnar på sund bibel förkunnelse.

Det finns dock en del hinder som gör att folk inte växer till trotts att de äter. Så kan fallet vara med små barn. De kanske äter men växer inte som de skall ändå, och det kan bero på en mängd olika orsaker.

På samma sätt ger skriften oss en mängd olika orsaken som gör att ordet faktiskt kan kvävas och bli utan frukt.

Ett sådant hinder finner vi i nästa vers.

  1. Hinder för tillväxt.

om ni har smakat att Herren är god.”

Det Petrus nu säger är en referens till Ps 34:8  Smaka och se att Herren är god!”.

Detta handlar om att se Herren. Vad Petrus syftar på är en smak av Jesus Kristus.

En smak av hans godhet som finns i evangeliet. Detta borde rimligtvis syfta helt på frälsningen som Petrus har talat om tidigare i brevet.

Om en människa inte har blivit frälst och fått smaka av Herrens godhet är det fullständigt omöjligt att växa till andligen. Då behöver man först bli frälst.

Det är också därför Petrus här ställer detta villkoret när han först säger ”Om ni har smakat”.

En människa kan alltså kunna memorera hela skriften utantill och kunna läsa den hela sitt liv utan att han växer och bär frukt.

Man måste först smaka Herrens godhet och ha ett hjärta som blivit fött på nytt. Säden måste hamna i den goda jorden och inte bland tistlar, törnen, vid vägkanten eller vid stenarna.

En människa kan vara född på nytt, men ändå kan det finns hinder för tillväxt. Denna text säger inget om det men de finns på andra ställen i skriften och låt mig ta upp några av dem.

Det första hindret finner vi i Mark 4:18-19 ”Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet,19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. 

Jakten på rikedomar och världslighet är något som kväver ordet så att det blir utan frukt. Bägge dessa är relevanta för oss i vår tid.

Vi måste vara nöjda med det vi har för att undvika att följa vårt kött när det gäller rikedomar. Jag har genom åren sett många som helt börjat följa rikedomar och den här världens ting.

Inte undra på att man inte ser de växa någonting andligen. Jag tror en del av dessa är sanna troende, men så behöver inte heller vara fallet, men de växer inget. Istället är de helt fångade av rikedomarna de har och allt handlar om att konsumera.

Världslighet är också en sak som nämns här. Om världen kommer in i våra liv kommer vi hamna i fiendskap med Gud och är vi i fiendskap med Gud kommer vi bedröva den Helige Ande och vi kommer inte att växa.

Vi vet också i från 1 Kor 15:33 att ”dåligt sällskap fördärvar goda seder”. Sitter vi och fyller oss med dåliga saker kommer det påverka oss negativt och hindra vår helgelse. Detta gäller allting i livet vilket för mig till det andra som hindrar vår tillväxt.

Dålig bibelundervisning. Sitter vi och lyssnar på dålig undervisning så kommer det att hindra vår tillväxt. Man måste hålla fast vid den sunda läran och lyssna på den sunda läran för att växa.

Börjar man ta in det skadliga i sitt liv är det ett hinder för tillväxt. Jag minns i en församling jag brukade gå till och i deras ungdomsgrupp såg man i stort sett ingen tillväxt.

De sjöng sina emotionella sånger till Jesus och de grät och låg på golvet men sedan när allt det emotionella var borta så var allt som vanligt och det skedde ingen förändring i deras hjärtan.

En del gick ut och levde i otukt. Andra hade fortfarande en väldigt icke vördnadsfull approach i sina liv. Andra levde tvärtom emot vad bibeln sade. Man såg ingen tillväxt eftersom det inte fanns någon sund undervisning i grunden.

Lite surdeg surar hela degen säger skriften med det syftar inte bara på lite synd utan även lite osund lära. Får vi inte i oss den sunda läran kommer vi inte heller att växa som vi borde.

Hebreerbrevets författare vilket vi såg tidigare sade till dem. ”Ni borde vara lärare vid det här laget men ni behöver mjölk”. De borde ha vuxit mer än vad de hade gjort men nu fick de börja med grunderna för att kunna växa.

Några avslutande ord om hur man kan studera sin bibel.

Låt mig slutligen också säga några ord om hur vi skall studera våra biblar, för att växa, och några tips på hur man kan studera den.

Du kan börja med att bestämma en tid varje dag, då du skall studera din bibel.

Jag kommer i gryningen och ropar, jag hoppas på dina ord. Med öppna ögon möter jag nattens timmar för att begrunda ditt ord. (Ps 119:147-148).

David studerade morgon och kväll. Det är bra att börja dagen med att läsa ett eller två kapitel och avsluta dagen med att läsa ett eller två kapitel.

Vissa av oss kanske börjar jobba tidigt eller jobbar sent så då får man ju läsa kanske enbart på kvällen eller enbart på morgonen. Man kan göra som man själva vill och vad som själv passar.

Det viktigaste är att man läser sin bibel. Man behöver också kanske ha en viss plats man läser sin bibel på speciellt om man har en familj, så att man inte blir störd när man läser.

Det kan vara i ett speciellt rum eller på en speciell plats som man varje dag intar en viss tid för att läsa bibeln. Man behöver börja bygga en rutin så att både du och din familj vet vad du gör.

Det kan vara bra att ha lite hjälpmedel. Man kommer långt utan dem men onekligen finns det passager i bibeln som är väldigt svåra och det kan vara bra att ha hjälpmedel.

Uppslagsverk där man kan studera ord, en konkordans där man kan se parallellställen. Allt sådant finns gratis i dator programmet E-sword och i många mobilappar också.

Det kan även vara bra att skriva upp passager man funderar lite extra på och se om man hittar svar på de senare i andra ställen i skriften.

Det är också bra att ha en bibelläsningsplan så att man inte bara läser lite det man vill och missar andra delar i skriften. Det finns olika läsningsplaner. De som går igenom bibeln på ett år eller två år.

Det finns de som går igenom bibeln systematisk och i rätt tidsordning.

Bibelböckerna är inte placerade i tidsordning. T.ex ligger Esters bok ganska långt fram i bibeln men i Israels historia är det en ganska sen berättelse och många böcker som placeras efter ligger kronologiskt före Ester i tiden.

Det kan vara bra att studera bibeln på det sättet någon gång så att man får en bättre förståelse av hur böckerna hänger ihop och vad profeterna talade om, och hur det de sade uppfylldes.

Det är viktigt att be innan du läser din bibel. Jesus sade till oss i Herrens bön att vi skall be ”Ge oss idag vårt dagliga bröd”. Så be att Herren skall välsigna läsningen och att du skall bli mättad genom ordet.

Be att du skall få ut något praktiskt ur texten. Något du lär dig. Något nytt du ser du inte har sett tidigare eller att ordet skall tillrättavisa dig eller att du finner styrka och tröst i ordet.

Håll dig fokuserad. Det har hänt många gånger jag bara suttit och läst för att sedan när jag är klar undra precis vad jag just läste.

Vi behöver meditera över ordet, alltså ingen new age grej utan reflektera är ett bättre ord. Ställ dig frågan : ”Vad läste jag precis och vad betyder det jag har läst?”.

Låt mig slutligen tala lite om hur vi skall tolka skriften och hur vi förstår den.

För det första måste bibeln förstås i dess sammanhang. I dess historiska sammanhang och ur hela sammanhanget totalt sett.

Alltså när Paulus säger till Timoteus i 2 Tim 2:16 att han skall hålla sig bort i från oandligt tomt prat så vad menar han med det? Då får man kolla på vad som sägs tidigare och vad som sägs efter för att förstå det.

Ett annat exempel. Paulus säger till Titus att undvika dåraktiga dispyter. Då får man läsa versen ordentligt och vad han sagt för och efter han säger det för att förstå det.

För det andra måste skriften tolka skriften, Till exempel i 1 Kor 9:22 säger Paulus att han blir allt för alla för att vinna dem. Betyder det att han ser ut som en punkare med tuppkam för att vinna punkare. Eller vad menar han?.

I ett sådant fall måste man låta skriften tolka skriften och se vad andra skriftställen säger om anpassning, man behöver även se på sammanhanget för att få ut vad han menar.

Paulus talar inte om en frihet här att vara världslig och härma världen. Det är omöjligt för det går emot andra skriftställen. Vidare säger Paulus på andra ställen att en man inte skall långt hår så att tolka det som att bära en tuppkam för att nå punkare är helt fel.

Vad han talar om är att han håller de judiska lagarna om reningar och mat etc. för att vinna judar medans med hedningar gör han allt för att inte stöta sig med dem.

Paulus säger alltså att han vill inte stöta sig med någon för att vinna dem för Kristus. Han predikar inte en frihet att vara som världen här, men det är hur många tar den texten i vår tid.

Ett tydligt bibelställe måste alltså tolka de mindre tydliga. Ett annat exempel är när Paulus säger att vi står inte under lagen utan under nåden.

Detta är inte helt tydligt vad han menar eller hur? Då måste man ta det tydliga för att förstå vad han menar. Menar han att moral lagen inte längre gäller?.

Du är fri att mörda och be till andra Gudar? Nej det är tydligt att moral lagen gäller. Paulus upphäver inte morallagen här Det är därför inte vad han menar.

Vad han menar är att eftersom vi nu står under nåden så är det den som är vår Herre, och inte längre synden som kom genom lagen.. Vi står inte under lagens förbannelser och under den bundenhet lagen ger oss..

Vi har även dagens passage där jag använde andra skriftställen för att tolka vad ”mjölken” han pratar om betyder.

För det tredje en del saker i skriften är symboler och inte bokstavliga och en del saker är principer.

Till exempel fottvagningen som Jesus pratade om var en kulturell grej.

Samtidigt är det en princip för idag som handlar om tjänande att vi skall tjäna varandra. Du behöver alltså inte gå runt och tvätta andras fötter om det inte är vad man gör i vår kultur.

Du har även väldigt mycket symbolik i bibeln. Paulus själv säger detta i galaterbrevet 4:24:26

Detta har en djupare mening: de två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Var försiktig bara så att du inte gör symbolik av saker som inte alls är det. Uppenbarelseboken är en bok med tydlig symbolik. En del hittar på massor av konstigheter i från dessa symboler som inte finns någon annanstans i skriften.

Det talas om en kvinna med hennes barn som blir förföljda av en drake. Detta symboliserar Jesus, hans lärjungar, församlingen och hur djävulen förföljer dem.

Men detta är helt bibliskt för vi vet i från andra ställen i skriften att djävulen går runt som ett rytande lejon för att uppsluka Guds folk.

För det fjärde :. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig  till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16)

Samt Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. (1 Kor 10:11).

När vi läser bibeln och speciellt gamla testamentet så är det lika mycket guds ord som nya testamentet och det finns nedskrivet för att vi skall lära oss något av dem.

Du skall alltså leta efter en lektion till dig själv för i dag i allt du läser. Till exempel Simson i domarboken. Han var en troshjälte enligt hebreerbrevet kapitel 11.

Trotts det så många bibelkommentarer idag kommer lyfta fram honom som en looser som misslyckades. Istället måste man läsa hans historia som något för oss idag.

Simson behöll sin styrka så länge han var trogen Herren. Men när han blev trolös tappade han den. Dock vände han om och återfick styrkan. Han var alltså ingen looser.

Han var en troshjälte som dödade många filistéer och var mäktigt använd av Gud och ingen i Israel hade ensam dödat så många som han gjorde.. Detta är en lektion för oss i vår tid och den lär oss att vi inte skall kompromissa för då kan vi inte var använda av Gud.

Det är så här vi växer mina vänner genom att studera bibeln korrekt. Ta det som lektioner för oss idag och rannsaka våra egna liv, Omvända oss i från det som skadar oss och för oss på fel väg.

Låt oss alltså som en nyfödd bebis längta efter den oförfalskade mjölken så att vi genom den kan växa upp och börja äta fast föda och växa ännu mera.