Den bibliska hustrun och mannen (1 Petrusbrevet 3:1-7)

Predikan av Josef Löwdin

22/9-2019, Göteborg

På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att också de som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom hustruns sätt att leva, 2. när de ser hur rent ni lever i fruktan. 3. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, med håruppsättningar och påhängda guldsmycken eller fina kläder, 4. utan hjärtats fördolda människa med den milda* och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud. 5. För så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, 6. såsom Sara, som var lydig mot Abraham och kallade honom herre, vilkens döttrar ni har blivit, om ni gör det som är gott och inte låter skrämma er för något hot. 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir förhindrade”

Vi skall i dag se på en text som kanske inte är den populäraste i vår tid i vårt samhälle. I en tid då feminismen och dess rörelse växer sig starkare och starkare.

Med det sagt menar jag inte att allt inom feminismen är dåligt absolut inte. Om vi talar om att en man och en kvinna skall ha lika lön för samma arbete så är det bara något bra.

Men mycket av feminismen handlar om att ändra på Guds ordningar och hur Gud har sagt i sitt ord att saker och ting skall vara. Så i grunden är feminismen något som går emot Gud och hans Ord.

Och det sker många attacker på Guds ord i vår tid. I dag skall vi titta på hur kvinnan skall underordna sig sina män. Attacken som sker i vår tid är att man förklarar bort detta och menar att underordnande har bara med att visa respekt att göra.

Samtidigt ser vi resultatet av dessa attacker genom att du knappt finner en kyrka i vår tid som inte har en kvinnlig Pastor. Kvinnan skall nu vara ledaren över sin man och texterna i bibeln i ämnet var enbart för den tiden säger man.

Så är inte fallet utan dagens text gäller i vår tid lika mycket som i den tiden. Guds ord är Guds ord genom alla tider.

Samtidigt har vi många män som fullständigt missbrukar sin ställning också och relaterar inte till sin kvinna på ett respektfullt sätt utan blir machotyper vilket också är helt fel.

Dagens text börjar med att tala om kvinnan roll och avslutas sedan med att tala om mannen också. Vi skall givetvis tala om dessa båda.

Vi läser här i vers 1 ” På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män ”

Förra gången förklarade jag vad ordet underordna betyder men vi tar det igen. Ordet betyder att ställa sig under någons auktoritet det betyder att man lyder och följer och rättar sig efter någon annat eller något annat.

Det är som om du arbetar som en polis så har polisen sina regler och lagar att följa och du som polis följer instruktioner ifrån dem som är över dig och ger dig order.

På samma sätt skall kvinnan underordna sig sin man. Hon skall lyda sin man och rätta sig efter honom. Det är mannen som är huvudet i hemmet och inte kvinnan. Det är mannen som är ledaren och inte kvinnan.

Det är mannen som har det sista ordet i hemmet och inte kvinnan. Detta betyder inte att mannen på något sätt är mer värdefull än kvinnan och att kvinnan skall nedvärderas.

Absolut inte utan det handlar om olika roller i skapelsen. Mannen har sin roll som ledaren och kvinnan har sin roll som en hjälpare och som den som bäst tar hand om barnen.

En man klarar helt enkelt inte att ta hand om barnen som en kvinna kan göra. När jag är ensam med min minst pojke så blir det nästan kaos varje gång, för jag har inte den förmågan att ta hand om ett litet barn som min fru har.

Gud har alltså skapat oss olika men med samma värde. Man och kvinna behöver varandra men har olika roller. Mannens roll är att vara ledaren. Vi finner detta överallt i skriften där mannen är de som är kungar och har auktoriteten.

Inte ens drottning Ester hade högsta auktoriteten utan hon behövde gå till sin man som var Kung för att kunna rädda Israels folk.

Men Drottning Ester var använd av Herren för att befria sitt folk. Hennes mod att offra sitt eget liv för att gå inför kungen för att vädja för folket är något varje kvinna skall se upp till och ha som en förebild.

Vi finner samma i hela GT´s strukturer där Israels ledare var män och prästerna var män.

Vi finner det även i NTs strukturer där en församlingsledare skall vara en man.

De som undervisar i en församling skall vara män och kvinnan skall i stillhet ta emot undervisning och tiga i församlingen.

Alla Jesu apostlar var män och hade Jesus velat ha kvinnligt ledarskap hade han kanske valt ut sex kvinnliga apostlar.

Det ses till och med som något negativt i skriften när en kvinna började råda i landet eller när barnen gjorde det. Vi läser om detta i Jesaja 3:12.

Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå. (Jes 3:12)

Jesaja kapitel 3 handlar om Guds dom över Juda och Jerusalem. En av anledningarna till att han skulle döma dem finner vi i den här versen.

Kvinnor härskade över folken. Det var alltså inte männen som var de högsta härskarna utan kvinnorna. Vi vet inte exakt vilka dessa kvinnor var som var i auktoritet vi finner det inte i bibeln men tydligen fanns det.

Kvinnan skall vara underordnad sin man. Det är Guds ordning genom hela bibeln. Ibland när männen inte tagit sitt ansvar kommer någon kvinna fram som till exempel Deborah som var en domare. Det hon gjorde var dock inte att leda utan hon sade till männen att de skulle leda och ta sitt ansvar.

Kvinnan som är gift står alltså under sin mans auktoritet och kvinnan som inte är gift står under sin pappas auktoritet.

Nu kanske en del tänker skall man även lyda det som är dåligt? Nej, om din man säger till dig att döda någon eller göra något orättfärdigt behöver man inte lyda sådant men i allt annat skall man lyda.

Jag hörde en historia om en kvinna som var gift med en icke kristen man. Hon var själv troende. Hur hon hade hamnat i ett sådant äktenskap vet jag inte. Hon kanske hade blivit troende efter de hade gift sig.

Hur som helst mannen ville att de skulle gå på bio tillsammans. Kvinnan ville inte detta för hon visste att en kristen inte skall älska världen och att den har dåligt inflytande på oss.

Hon visste att en bio film absolut inte har någon bra påverkan på hennes andliga liv, med dess svordomar, våld, nakenscener, ockultism, orena skämt och annan ogudaktighet etc.

Hon befann sig nu i ett dilemma för samtidigt visste hon att hon skall underordna sig sin man. Hon bad över saken och fick visdom i från Herren hur hon skulle agera.

Hon bestämde sig för att lyda sin man och följa med på biografen. Men när han väl var där och satte sig ner så blundande hon sig igenom hela filmen och satt bara och bad för sin man.

Det hela slutade med att Herren hörde hennes bön och besvarade den och mannan sade efter filmens slut till sin hustru. Vi skall aldrig mer gå på bio för du satt ju bara och blundande.

Hon lydde sin man och följde med men hon ville inte befatta sig med orenhet blundade därför och bad och Herren svarade på hennes bön. Om vi ärar Herrens vägar så kommer han svara på våra böner.

så att också de som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom hustruns sätt att leva, 2. när de ser hur rent ni lever i fruktan. ”

Orsaken till att kvinnan skall underordna sig sin man, är inte bara att det är Guds ordning, utan det är även för det kristna vittnesbördets skull.

Jesus Kristus underordnade sig Fadern och var lydig honom i allt. På samma sätt skall en lärjunge underordna sig högre auktoriteter.

Mannen står som huvud i en familj och för att vittna om hur församlingen har underordnat sig Kristus skall även kvinnan underordna sig mannen.

Vi läser här att de som inte tror ordet skall kunna vinnas genom sättet hustrun lever, när de ser hur rent hon lever utan att ord används.

Med detta betyder inte att en människa kan vinnas bara genom vad vi gör. Betoningen ligger här i stället på att mannen har hört ordet tidigare. Det betyder alltså inte att man aldrig skall predika evangeliet och bara vittna med sitt liv.

Vi vet i från andra ställen i skriften att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det finns många i dag som förespråkar en form där man bara skall göra gott, men inte öppna sin mun och predika evangeliet. Det är inte vad denna versen betyder.

I stället betyder det att sådana som har hört evangeliet och ordet, men inte vill tro skall kunna påverkas när de ser hur rent hustrun lever.

Detta säger en sak till oss att vi kan predika evangeliet, men om våra handlingar inte vittnar om renhet så kan det stjälpa.

Men om våra gärningar vittnar om renhet så kan det få sådana som har hört evangeliet, men som inte vill tro att komma till tro. Jesus lärde oss detta i bergspredikan.

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matt 5:13-16)

Vad Jesus talar om här är helighets gärningar. När folk ser renheten och heligheten så skall de prisa Fadern i himlen.

Om vi alltså predikar evangeliet men sedan lever ett liv som går rakt emot det så har evangeliet ingen effekt. Om en kvinna bekänner sig till Kristus men inte underordnar sig sin man och lyder honom så kommer inte mannen vinnas för Kristus.

Det finns alltså hinder för själars frälsning i våran livsstil. Om man predikar att Kristus frälser oss men sedan lever världsligt så har det ingen effekt på omgivningen.

Eller om vi predikar att Jesus förlåter våra synder men sedan förlåter vi inte varandras synder så har det ingen effekt heller.

Du har nog hört mig säga detta men jag säger det igen. Jag läste i från Charles Spurgeons bok själavinnare där han berättar om sitt egna misstag.

Han predikade evangelium med största allvar och allvarsamheten fanns i rummet. Sedan drog han ett skämt som förstörde det hela. Efteråt kom en man fram och sade.

Jag var nära att ta emot ditt budskap men det där skämtet gjorde att jag inte vill befatta mig med budskapet. Våra beteenden är alltså viktiga. Vi läser det här i texten. ”När de ser hur rent ni lever”

Det är därför vi här tar allvarligt på detta med populär musiken och världen. När rappmusiken genom så kallad holy hipp hop, kommer in i Guds hus så stjälper det evangeliet. Det urvattnar evangeliet.

Människan som har hört evangeliet ser att de inte behöver omvända sig. De ser att de kan ha världen kvar men ändå ha Jesus samtidigt. Det skapar falska konvertiter och ingen äkta renhet.

Det är samma sak när vi undervisar våra barn där hemma. Hur kommer det sig att så många barn växer upp i ett kristet hem men sedan vandrar ut i världen?. Troligtvis på grund av att vi lever ett liv som stjälper evangeliets vittnesbörd inför våra barn.

Jag minns själv när jag var liten hur stor påverkan min egna Pappa hade på mig. Jag såg inte bara ord utan ett helt liv. Han tog med mig på bönemöten, på bibelstudier i kyrkan. Jag såg hans bibel ständigt på bordet och han läste den.

Han tog med mig ut bland människor när han tog hand om alkisar. Han var där och skjutsade folk etc. Jag såg ett helt liv, inte bara ord utan ett liv.

Men jag såg många andra ungdomar i min församling som bara växte upp med föräldrar som inte levde det livet och var är de idag? Inte i kyrkan i allafall. Må vi alla rannsaka oss själva och se ifall det finns saker i vårat liv som hindrar själars frälsning.

Er prydnad ska inte vara något utvärtes, med håruppsättningar och påhängda guldsmycken eller fina kläder,

Petrus talar fortfarande om ämnet underordnande men han gör nu en annan betoning. Han börjar prata om kvinnans utseende i relation till underordnande. Om Herren vill så skall jag predika i ämnet en kristen klädstil en annan gång.

En del menar att detta stycke helt förbjuder att kvinnan kan använda smycken, fina kläder och ha en håruppsättning. Jag tror inte det handlar om detta och det gör inte heller de flesta bibelkommentatorer.

Vi finner nämligen andra platser i skriften där kvinnor använder till exempel purpur tyger och finaste linne som klädnad.

Vi läser om den bibliska kvinnan i Ords 31:22 Täcken gör hon åt sig, hon är klädd i finaste linne och purpur..

Vi ser här alltså att den bibliska kvinnan som beskrivs här bar fint linne och purpur. Samtidigt läser vi i dagens text att de inte skall bära fina kläder.

Samma sak finner vi med smycken och håruppsättningar hur kvinnan i bibeln bar även sådant. Denna vers kan alltså inte förbjuda kvinnan att bära sådant.

En del andra bibelkommentatorer menar att kvinnan i det Romerska imperiet under den tiden som klädde sig så som Petrus beskriver var de prostituerade och lössläppta och därför skulle man inte klä sig som dem.

Jag håller med om den principen i sig att vi skall inte klä oss på ett sätt som för med sig en dålig association. Men jag ser ofta att folk gör detta misstaget och säger ”det var så på den tiden”.

Sedan ger de inga bevis för det alls och när man själv kollar upp det så finner man i vissa fall att det som påstås inte alls är sant. Jag skulle alltså inte helt köpa en sådan tolkning även om jag håller med principen i sig.

Själva poängen här är inte själva hur hon klär sig och det yttre , utan själva poängen är hur hon klär sig i sitt inre. Det är vad Petrus vill åt. Vilket också blir väldigt tydligt när vi läser vidare i vers 4.

  1. utan hjärtats fördolda människa med den milda* och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud.

Den inre människan skall vara kvinnans sanna prydnad. Hennes hjärta och det som finns inne i hjärtat. För vad hjälper det om man har ett fint yttre men inte har ett fint hjärta.

Det finns tre saker här Petrus lyfter fram som skall finnas en kvinnas hjärta. De första två finner vi i denna vers och den tredje finner vi i nästa vers.

Först nämner han en mild ande. En mild ande är motsatt till en framhävande och tuff ande. Det är en ande som inte som lätt blir arg och som är tålmodig med människor.

Det är inte en tuff ande där man skall verka tuff och uppkäftig. Inte en ande som lyfter fram sig själv utan en ande som är blygsam. Det är inte en stridslysten eller stridsfull ande som bara strider med folk hela tiden.

Det andra han nämner är en stillsam ande. Det hänger en del i hop med mildheten men handlar om en stillsamhet, en tyst ande.

En kvinna skall inte vara så speciellt pratsam utan hon skall leva i stillsamhet. Det betyder inte att hon aldrig säger något, absolut inte.

Men det är skillnad på en stillsam ande och en party ande. Du märker det på en gång om en kvinna är stillsam eller om hon har en party ande.

Vad stillsamhet handlar om är ett stillsamt inre som inte i onödan pratar. Men det handlar också om att hon inte gör mycket väsen av sig.

Ibland möter man sådana kvinnor som aldrig bara kan vara tysta och de finns även inom kyrkorna. De pratar och pratar och de pratar gärna doktriner också.

De har gärna bloggar där de pratar teologi och doktrin eller så är de på sociala medier eller i tidningarna och ger sig in i alla debatter de gör mycket väsen av sig och är inte stillsamma..

En del har feministpoddar och kallar sig feminist pastorer och man undrar var finns deras män?

En kvinna skall underordna sig mannen och leva i stillsamhet.

Det är inte bibliskt att inte vara mild och stillsam, och det är något man kan be bort inför Gud om man kommer helhjärtat inför honom.

Skönheten ligger i en mild och stillsam ande. Det är den sanna prydnaden en kvinna skall bära. Har man allt det där yttre men saknar detta är det ingen fin prydnad. [illustration lägenhet]

5. För så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, 6. såsom Sara, som var lydig mot Abraham och kallade honom herre, vilkens döttrar ni har blivit, om ni gör det som är gott och inte låter skrämma er för något hot.

På detta sättet prydde sig de heliga kvinnorna i gamla testamentet. De var milda och stillsamma och sedan underordnade de sig sina män vilket är den tredje punkten som Petrus här lyfter fram.

Han har talat om underordnade hela tiden och fortsätter nu med att bevisa att förr i tiden under gamla testamentet var det underordnande som var den sanna prydnaden.

Han nämner nu i vers 6 Sara och hur hon lydde sin man. Om du fortfarande inte vill tro att underordnande handlar om lydnad så ser vi här att Petrus likställer det med lydnad.

Jag vet att många i vår tid vill få bort detta och mena att underordnande bara handlar om att respektera men det handlar inte bara om det utan även om lydnad.

Sara lydde Abraham och kallade som herre och om en kvinna är sådan säger Petrus gör man det som är gott och man har blivit en Saras dotter. Med det menar Petrus att man lever i enlighet med tron.

Abraham kallas tron Fader och de som lever av tron kallas enligt skriften Abrahams barn. På samma sätt är det med kvinnorna. De blir Saras barn när de lever av tron och följer trons väg.

Vad för lydnad var det då Sara befattade sig med? Vi kan läsa om detta i Första Moseboken kapitel 20. Jag vet inte om det finns något mer än just denna berättelse.

I denna berättelse så ljuger Abraham för han tror att hans liv är i fara så han säger till Abimelek att Sara är hans syster och ger henne som fru till honom.

Sara var lydig Abraham här och säger att Abraham är hans bror. Hur som helst så räddar Herren dem ur denna situation de befann sig i och gav Abimelek en dröm att han inte skulle gifta sig med Sara eftersom det är Abrahams fru.

Samtidigt gjorde Herren alla kvinnorna i landet ofruktsamma för att Abimelek skulle slås av fruktan och låta Abraham och Sara vara.

Man kan ju fundera lite över det moraliska i att ljuga som Abraham och Sara gjorde samtidigt var de övertygade om att de skulle dö annars. Herren räddade dem i alla fall ur situationen.

Sara lydde Abraham i detta och var villig att bli hustru till en annan man och ljuga om att hon inte var gift bara för att Abraham ville rädda deras liv.

Hon lydde honom också genom att följa med honom överallt han reste. Hon lydde genom att stanna troget vid hans sida och vara hans stöd.

Hon lydde honom också genom att när de hade besök så lagade hon mat till gästerna vilket Abraham sade till henne att göra. (1 Mos 18:6)

Hennes lydnad och underordnade var enligt Petrus något helt rätt. Det var något gott.

Nu kanske en del tänker. Skall vi bara prata om kvinnan. Varför inte också prata om mannen?

Det kan bli en total katastrof om mannen är en bossig diktator som ställer till livet rejält för kvinnan. Jag håller fullständigt med och därför läser vi vidare i dagens text.

7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir förhindrade”

Mannen får på något sätt inte missbruka sin position som ledare i hemmet och bli en elak diktator som beter sig illa mot sin hustru.

Det finns sådana män, machotyper som inte visar någon som helst respekt för sin hustru, istället skall vi visa dem aktning eller respekt som det också kan översättas.

Det betyder att man skall visa dem största vördnad och vara väldigt försiktig med hur man behandlar sin hustru.

Kvinnan är nämligen det svagare kärlet. Med det menas tror jag är de är mera svaga känslomässigt än män.

En kvinna är mer känslosam och kräver att man behandlar dem på ett visst sätt. En man kan inte sitta och skylla sina dåliga beteenden på att kvinnan är känslig. Istället måste man lyssna in deras känslighet och bemöta dem därifrån.

Bibeln har gett oss män ett vårt uppdrag i Paulus undervisning säger Paulus till oss att vi skall älska vår hustru så som Kristus har älskat församlingen.

Det innebär att vi måste precis som Kristus har givit sitt liv för sin församling måste vi ge våra liv för vår hustru.

Hon är det svagare kärlet och kräver respekt och att vi visar dem största aktning och lyssnar på dem. Vad skall ske om vi inte gör detta? Petrus avslutar med att säga orden ”så att era böner inte blir förhindrade”.

Bibeln ger oss flera orsaker till att Gud inte svarar på våra böner. En av dessa orsakerna finner vi här nämligen om du behandlar din fru illa.

Du kanske är gift och sitter här idag. Du kanske är en man och du kanske ber och ber men upplever inte att Gud svarar på dina böner.

Kan det vara så att detta är orsaken? Kan det vara hur du beter dig mot din hustru som gör att dina böner blir hindrade?

Om så är fallet behöver du omvända dig och började behandla din hustru med aktning och respekt och ge ditt liv för henne så som Kristus har givit sitt liv för församlingen.

Mannen skall inte missbruka sin position och ställning som ledare med att förtrycka kvinnan. Istället skall vi uppskatta och lyfta upp dem och ge dem all aktning och respekt och även lyssna på vad de säger.

Vi är absolut inga bibliska män om vi inte behandlar våra fruar på detta sättet. Det är inga riktiga män som behandlar sina fruar illa.

Män som brukar våld emot kvinnor är långt i från bibeln. Män som fullständigt ignorerar sin hustru och aldrig lyssnar på henne är långt i från bibeln.

Det ultimata äktenskapet fungerar alltså precis som Kristus och församlingen. Låt oss avslutningsvis läsa Ef 5:22-26.

Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.” (Ef 5:22-26)

Här har vi samma sak som Petrus har undervisat oss idag. Kvinnan skall underordna sig och lyda sin man i allt precis som församlingen gör under Kristus.

Mannen skall inte bli en bossig diktator utan ge sitt liv för sin Hustru och älska henne på samma sätt som Kristus har älskat sin församling.

Må detta liv bli en verklighet för varje man och hustru här i dag.

Den troendes underordnande och hedrande av högre auktoriteter. (1 Petrus 2:13-25).

Predikan av Josef Löwdin 8/9-2019

länk till ljudfilen

Vi har sett att de troendes liv skall vara annorlunda nu mot hur det var innan vi var kristna och våra liv skall präglas av en pilgrims mentalitet. Petrus fortsätter nu att ge fler exempel på hur vi skall leva det kristna livet.

Vi kommer nu till en sektion som sträcker sig en bit in i kapitel 3 som talar om underordnande.

Detta är något som inte är så populärt i vår tid när det skall klimat strejkas och brytas emot skolplikten för något som jag tror är en lögn.

Bibelns scenarior om den yttersta tider skiljer sig mot vad många idag hävdar som fakta. Den enda globala uppvärmningen människan behöver oroa sig över är den som beskrivs av Petrus när jorden skall smälta sönder av hetta och Jesus skall komma tillbaka.

Den dagen skall komma som en tjuv om natten för de som inte är vakna. Man pratar hela tiden om klimat krisen men ingen säger något om att på många platser på jorden så sänks vatten nivån på grund av att marken stiger.

Många forskare som aldrig kommer till tals i media håller inte alls med om att det pågår en klimatkris. Till exempel hade vi ju under medeltiden den lilla istiden som kylde ner jordens klimat och sedan gick temperaturen upp igen.

Det är alltså inte vetenskapligt bevisat att vi befinner oss i en klimatkris men ändå har folk börjat klimat strejka.

En kristen ungdom skall inte strunta i skolplikten varje fredag utan skall gå till skolan. Vad baserar jag sådant prat på ? Jo, jag baserar det på dagens bibeltext som talar om att vi skall underordna oss.

1. Den troendes lydnad till landets lagar

  1. Underordna er all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är kungen, som är den högste, 14. eller landshövdingarna, som han har sänt ut till att bestraffa dem som gör det onda och berömma dem som gör det goda.

Vi läser att vi skall underordna oss all mänsklig ordning. Detta om ni kommer ihåg är en del av det femte budordet att hedra våra föräldrar där jag visade i från skriften hur kungar och drottningar kallas för ”föräldrar”. Det femte budordet har alltså med all auktoritet högre än oss att göra.

Ordet underordna betyder att man lyder eller att man rättar sig efter något eller någon. I detta fallet är det all mänsklig ordning som vi skall lyda.

Vi skall underordna oss för Herrens skull. Det betyder att det är Herren som tillsatt ordning och auktoriteter över oss.

Vi alla står under någon form av auktoritet. Det är inte något som någon kommer undan. Även om man skall var en kejsare eller vara härskare över hela planeten står man ändå under Guds auktoritet och är skyldig att lyda Gud.

Gud står högst upp i ordningen och har tillsatt olika ordningar för att hålla ordningen i samhället. Gud har tillsatt en högre auktoritet för att straffa dem som gör det onda.

I Sverige till exempel lagar som styr och vi har dem som upprätthåller lag och ordning. På bibelns tid och även i många andra länder hade man kungar och kejsare och landshövdingar som bestämde och även ett sådant system var tillsatt av Gud.

För Herrens skull skall vi alltså underordna oss all mänsklig ordning. Vi skall alltså lyda lagar och regler i samhället eftersom Gud har tillsatt dem för att hålla ordning och uppror emot sådant är att gå emot Gud.

Det finns ett undantag här. När lagar går emot Gud själv eller Guds ord då är man inte skyldig att lyda. Bibeln säger ”du skall inte mörda” om någon som har makt över dig vill tvinga dig att mörda så skall man inte göra det eftersom det går emot Guds bud.

Vi minns kanske alla kvinnan som vägrade ta jobb som barnmorska eftersom hon ansåg aborter som mord och inte vill utföra dem.

Nu var hon inte anställd. Men även om hon hade varit anställd hade hon gjort fullt rätt i att vägra utföra ett mord på en ofödd.

Jag läste faktiskt här om dagen en artikel som hänvisade till att 5500 olika biologer menade att det mänskliga livet börjar direkt vid befruktningen.

Jag hörde även hur abortdoktorn Leroy Carhart öppet erkänner att aborter är mord men samtidigt säger han att han inte har något problem med det.

Givetvis om man anser det som ett mord skall man inte följa lagarna i detta. Alla lagar som går emot Gud behöver en kristen inte underordna sig.

Men de flesta lagarna i samhället går inte emot Gud utan är direkt instiftade av Gud och dem skall vi lyda. En kristen skall alltså inte vara en som skolstrejkar för klimatet eftersom vårt land har skolplikt.

I Romarbrevet utvecklar Paulus mera än vad Petrus gör och säger att den som går emot överheten, alltså de styrande går emot Gud, eftersom överheten är tillsatt av Gud.

Samhällets lagar är därför viktiga att följa oavsett om den är stor eller liten. Att följa en hastighets begränsning är lika viktigt som någon annan lag.

Vi som kristna kan inte ha en attityd av att ”det där är en små sak” och bara fokusera på de stora lagarna som gör att man hamnar i fängelse.

Vi skall följa lagar för vårt eget bästa men också för vårt kristna vittnesbörds skull. En representant för Jesus på denna jorden kan inte vara den som får dåligt rykte för fortkörningar och rattfylleri.

15. För detta är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på de oförståndiga människornas okunnighet. 16. Ni är ju fria, men använd inte friheten som en täckmantel för ondskan, utan som Guds tjänare.

Vi läser till och med här att det är Guds vilja att vi skall lyda våran överhet. Det kallas vidare här att det är att ”göra gott”. Vi gör alltså något gott när vi underordnar oss våran överhet. Det tystar munnen på de som vill attackera de kristna.

Varför är det så? Jo för om du är lydig i samhället finns inget att anklaga dig för rättsligt så att säga. Det tystar munnen på de okunniga och oförståndiga.

Det syftar inte på sådana som är okunniga om lagarna i samhället utan det syftar på sådana som är okunniga om Gud och det som har med Gud att göra. För att sådana inte skall kunna attackera oss.

Om vi vill leva ett liv i Guds vilja och ära honom så kan man börja här, med detta. Följ lagarna i samhället.

I vers 16 läser vi att vi är fria. Med denna frihet menas att vi är fria i från synden genom evangeliet. Det syftar inte på att vi är fria att använda friheten som en täckmantel för att leva hur som helst, vilket är vad Petrus säger.

Tydligen under den tiden precis som det finns idag fanns det folk som missbrukade Guds nåd för ett liv i utsvävningar. Ett liv där man argumenterar att eftersom vi är fria kan vi göra precis vad vi vill.

Kristen frihet har alltid genom alla tider tvistats av villolärare som vill surfa på nåden. Även i vår tid har detta blivit ett problem där folk argumenterar ”samhällslagarna är inte så viktiga. Jag kan göra hur jag vill och jag har Gud på min sida”.

Det är precis vad vi inte kan göra för det är inte Guds vilja. Om vi missbrukar den sanna friheten och agerar lite hur vi vill så kommer folk att smäda oss och Guds namn blir smädat och det är inte Guds vilja.

Denna friheten missbrukas även till att gå emot Gud. En del hävdar att vi nu är fria och det är inte så viktigt vad Gud anser och säger. Versen här säger att vi istället skall använda friheten till att tjäna Gud inte gå emot honom.

Underordnade gäller och i tjänst inför Gud. Det syftar inte enbart på kungar och de som är över oss. Vi kan inte surfa på nåden och kalla det kristen frihet. Sådant är en falsk frihet.

  1. Hedra alla, älska bröderna, frukta Gud, ära kungen.

Vi skall hedra alla. Att hedra betyder i grekiskan att vörda, ära eller att uppskatta vilket och är en synonym för ordet hedra.

Vi kan applicera det på vad vi tidigare har läst att vi skall hedra dem över oss och visa dem all respekt men det betyder inte enbart det.

Som kristna skall vi hedra alla som är värda heder. Världen älskar att kritisera allt och alla för det minsta lilla. Men vi behöver uppskatta folk för det de gör som är gott oavsett vilka de är.

Svenskar i allmänhet är väldigt dåliga på att visa sin uppskattning och tacksamhet emot andra. Jag minns en gång när jag hittade en mobil telefon jag såg till att mobilen kom i rätta händer.

Jag hörde inte ett ljud i från dem efter att mobilen kom till rätta. Det kändes lite konstigt faktiskt men samtidigt är det en bra måttstock att vända till sig själv. Uppskattar vi det andra gör för oss?

Hedrar vi folk för det som de bör hedras för? Oavsett vilka de är eller vad de har gjort emot dig. Vi behöver också älska bröderna. Detta är en självklarhet så jag behöver inte säga något om detta.

Sedan läser vi att vi skall frukta Gud. Det här är ett helt ämne i sig om allt vad det betyder. Gudsfruktan är något som har börjar försvinna mer och mer i vårt samhälle.

Att frukta Gud är att visa respekt inför Gud, en vördnad men det kan också betyda en rädsla men en sund rädsla. Det har att göra med att man lever i en attityd av att underordna sig hans vilja och en fruktan för att inte göra det..

Men det betyder också att visa respekt inför Gud. Det fanns en tid i Sverige då icke kristna inte ville svära inför Kristna för det fanns en gudsfruktan nedlagd i dem även om de inte var troende.

Det fanns en tid i Sverige då man kunde gå in i en kyrka och Gudsfruktan var i luften. Folk satt tysta och inväntade gudstjänsten. En del bad tyst för sig själva, andra läste sina biblar men det fanns en gudsfruktan i luften.

Detta är nästan helt borta i vår tid. Folk kommer till kyrkan och börjar prata vilt med alla man ser om vad som hänt under veckan.

Det är visserligen inget fel med det i sig men det finns en tid för allt. Det finns en tid att tillbe Gud och höra hans ord och den tiden skall man behandla med respekt och största allvar.

Vi ser väldigt lite av sådant i vår tid faktiskt och det är något vi behöver gå tillbaka till. Jag besökte en gång i kyrka i Mölndal som var sådan.

Du kom in i rummet och alla satt helt tysta och bad eller läste sina biblar. Alla var äldre människor. De var inte heller så många. Max 20 stycken men det fanns en fruktan för Gud i rummet.

Gudsfruktan inte att visa honom vördnad och respekt när vi skall tillbe honom utan det handlar om att hata det som är ont och följa Honom med hela ens liv..

Vi läser vidare att vi skall ära kungen. Det ordet som används här i grekiskan är samma som när det står ”hedra alla”. Det är alltså ingen skillnad här vi skall ära, hedra och vörda kungen.

Vi har ingen kung i Sverige som har makten men detta syftar på de styrande i landet. Oavsett vad vi tycker om dem eller vilka de är skall vi hedra dem.

Man kanske inte står bakom allt de gör men man kan hedra det goda de gör. Vi kan visa respekt för dem ändå. Eftersom de är representanter för Guds auktoritet. Gud har satt auktoriteter på denna jorden för att peka på hans egna auktoritet.

Paulus begick den synden att han började förbanna en ledare för sitt folk vilket var emot lagen. När han fick reda på att det var en överstepräst ångrade han sig.

Givetvis ansåg han att denna överstepräst var en vitkalkad grav men likväl var det fel av honom att säga de. För han förbannade en ledare för folket vilket var fel.

Paulus förolämpade istället för att hedra. Vi ser detta mycket idag speciellt i sociala medier där folk försöker göra sig lustiga och roliga över de styrande i landet och förolämpar dem.

Du ser sällan folk som säger något positivt och hedrar dem utan när folk väl säger något är det av den förolämpande arten.

Detta gäller mot alla människor vi skall inte förolämpa varandra utan visa uppskattning och hedra människan när de gör något bra.

Nu finns det folk som kanske tänker. Skall jag verkligen underordna sådana som behandlar mig så illa?.

Du vet inte vad regeringen har gjort emot mig eller vad min chef gjorde emot mig. Du vet inte hur orättvist behandlad jag har blivit. Det för mig till den andra punkten.

2. Den troendes lydnad även mot de orättvisa

  1. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte bara de goda och milda, utan också de orättvisa.

Petrus tar nu upp ämnet de som är tjänare och hur de skall relatera till sina Herrar. Petrus tar nu specifikt upp arbetare och arbetsgivare. Eller på den tiden kallades det tjänare och arbetsgivaren kallades för herre med litet ”h”.

Vi skall inte bara underordna oss de som är goda och milda utan även de orättvisa. Ordet kan även betyda ”de perversa”, eller de tjurskalliga, eller oresonliga.

Det handlar om arbetsgivare som inte är bra helt enkelt, men även sådana skall man underordna sig. Sådana som behandlar dig dåligt och orättvist skall vi ändå underordna oss.

Sådana chefer finns där ute och en del av er kanske har råkat ut för sådana som inte alls är rättvisa och behandlar dig dåligt.

De kanske säger saker om dig som inte är sanna. Men hur skall vi relatera till dem ? Vi skall underordna oss. Vi skall inte agera som rebeller som tar strid emot dem.

Detta kanske låter helt absurt i mångas öron i vår tid. Det kan man till viss del förstå men vi måste förstå att Jesus Kristus blev orättvist behandlad liv ändå underordnade han sig högre auktoriteter.

När vi underordnar oss dem som behandlar oss orättvist så vittnar vi om evangeliet med våra liv. Vi vittnar om en annan väg än den vägen denna världen vandrar på.

De flesta som blir orättvist behandlade skulle nog ta till stridens väg men vi skall i stället agera som Kristus agerade och det för mig till den tredje punkten.

  1. Orsaken till lydnaden.
  1. För det är nåd, om någon för samvetets skull inför Gud uthärdar svårigheter när han får lida orättvist. 20. För vad är det värt för beröm om ni står ut med att bli slagna för era synder? Men om ni har tålamod när ni lider för att ni gör det goda, då är det nåd inför Gud. 21. För till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för oss och lämnande oss en förebild, för att ni ska följa efter i hans fotspår, 22. han som inte gjorde någon synd, inte heller fanns svek i hans mun..23. När han blev smädad, smädade han inte tillbaka. När han led, hotade han inte utan överlämnade det åt honom som dömer rättvist. 24. Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 25. För ni var som får som gått vilse, men nu har ni vänt om till Herden och till honom som vakar över era själar.

Guds nåd visar sig till oss genom att den ger oss kraft att genomgå svårigheter. Petrus nämner här de som får lida orättvisa för samvetets skull. Alltså de har gjort det rätta och inget som är fel men får ändå lida för det.

Det kan alltså vara kungen i landet, eller en arbetsgivare som behandlar dig orättvist och genom det får du lida. Om man uthärdar dessa lidanden så är det Guds nåd. Det är Gud som gett dig styrka att genomgå dem och uthärda dem.

Det finns inget berömvärt att bli straffad när man har begått en synd. Men om man har agerat rätt och gjort det goda då är det en nåd i från Gud att man uthärdar lidandet.

Det är precis vad Jesus Kristus gjorde. Han gjorde ständigt det rätta men blev ändå orättvist behandlad och folket mördade till slut honom.

Den ena efter den andre anklagade Jesus för olika saker men han hade inte begått något fel. Han hade enbart gjort det rätta hela vägen.

Men detta mina vänner är våran kallelse i livet att när vi får lida orättvist så smädar vi inte tillbaka eller hugger tillbaka. Kristus lämnade sitt egna liv som ett exempel och som ett fotspår vi skall följa.

Vi skall inte vandra hämndens eller stridens väg utan fårens väg. Vi skall underordna oss och göra det goda men får vi lida för det så är det Guds nåd om vi uthärdar.

Många får lida för att de syndar. Det är en sak. Om du kör för fort och får böter då är det ditt egna fel att du får lida för det.

Eller om du bryter mot Sveriges lag och får ta dess konsekvenser då kan man inte hävda att man får lida orättvist.

Orättvis behandling är när du får lida för att du har gjort det rätta. Kristus syndande inte och gjorde inget fel ändå fick han lida.

Vi läser i vers 22 att hans läppar bar inte på något svek. Ofta i samhället och jag tror vi alla känner igen oss kan folk håna en för att man säger de rätta sakerna med sina läppar. De hånar en och kallar en ”the good guy” när man försvarar rättvisan.

Jesus talade aldrig något svek och det var därför han var så hatad av den falska religionens människor.

Tänk på när han stod där och blev dömd till döden så smädade han inte dem som utlämnade honom. Istället bad han på korset ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör”.

Det borde vara vår bön mot dem som behandlar oss orättvist. Det är inte alltid det lättaste men det är en nåd i från Gud att kunna leva så.

När Kristus fick lida hotade han inte dem som plågade honom utan överlämnade dem åt Gud som dömer rättvist.

När vi får lida orättvist av andra skall vi inte heller hota tillbaka utan överlämna det åt domen. Gud skall döma var och en som orsakar lidande i ditt liv.

Allt detta är givet som ett exempel för att att följa efter. Detta är att vandra i Jesu fotspår. Detta är att följa Jesus.

Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade.” (vers 24)

Jesus Kristus bar våra synder upp på korsets trä för att vi skall dö bort i från synden. Detta är orsaken och motivationen till underordnande.

Vi underordnar oss högre auktoriteter eftersom Kristus underordnande sig Fadern och gick i döden för världens synd.

Han gav sig själv och offrade sitt egna liv för att frälsa oss och ge oss ett exempel. När vi ser hur Kristus har behandlat oss så skall vi behandla andra på samma sätt.

Vi läser också att vi är helade genom hans sår. Betyder detta att en kristen aldrig kan vara sjuk? Betyder det att Jesus dog för att bota oss i från varje sjukdom?

Detta är en favoritvers för trosrörelsen och all framgångsteologi som säger det är Guds vilja att vi skall vara rika och helade i från sjukdomar.

Nu tror jag absolut att Kristna skall ha den hälsa man behöver för att kunna tjäna Gud, och att vi kan be Gud om en bra hälsa. Men vad det inte betyder är att vi alltid blir helade för det.

Denna vers syftar först och främst på helande i från synden för det är vad hela sammanhanget pratar om. Jesu Kristi sår på korset hans smärta på korset var för att hela oss i från synden.

Med det sagt betyder det inte att Gud inte kan hela folk idag eller gör det eller att vi inte skall be om hälsa. Visst kan han det, men han dog inte för vår hälsa, utan för våra synder.

Jag läste här om dagen hur till och med Benny Hinn som år ut och år in har predikat detta falska framgångs evangelium har öppet erkänt att han har förkunnat ett falskt evangelium.

Detta kom en tid efter att hans brorson Costi Hinn hade skrivit en bok emot honom och avslöjat hans teologi men framförallt hans lyxliv.

Om Benny Hinn menar allvar eller ej återstår att se. Det är ett falskt evangelium att påstå utifrån denna vers att Jesus dog för att hela oss i från olika sjukdomar och att hävda att det är evangeliet!.

Det är ingen fara att gå igenom detta livet med lite sjukdomar, vad som är en fara att att dö med synd i livet. Synden är vad som dömer oss medans en sjukdom bara förkortar livet.

Synden är vad som behöver helas i våra hjärtan och genom Jesu sår har i nu blivit helande i från synden.

Vi som var vilse får och hade gått snett har nu fått en herde för våra liv. Inte bara en herde utan en herde som vakar över våra själar vilket vi ser i den sista versen.

Det är en fantastisk sanning och uppmuntran att veta att Jesus vakar över våra själar. Vi har en som sitter på Faderns högra sida och dag ut och dag in ber för oss och för våra själar.

Detta borde motivera oss ännu mera till att underordna oss Guds auktoriteter eftersom han vakar över oss och vill vårt bästa.