En kallelse till separatism – (2 Kor 6:14-18)

Predikan av Josef Löwdin

16/9- 2018, Västra Frölunda

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk:

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

Förr i tiden brukade kristna ta tydligt avstånd från den katolska kyrkan och andra falska religioner. Kristna brukade gå emot det som man ansåg inte var bibliskt och man gick emot kyrkoströmmar man ansåg icke sunda.

Inom den protestantiska rörelsen uppkom den fundamentalistiska rörelsen som ett resultat av att folk började attackera skriftens ofelbarhet. Teologer började bort förklara att Gud har skapat jorden på sex dagar.

Istället började förklara in vetenskap och förklara det som att sex dagar inte egentligen betyder sex dagar. Resultatet var att de kristna separerade sig från sådan liberal teologi.

I dag har dock klimatet förändrats. Det som tidigare var normalt ses idag som extremism och exklusivitet. Skall vi som kristna vara inkluderande där man samarbetar med vad som helst?. Eller är vi kallade att separera oss från det som förstör det kristna vittnesbördet och tron?

Svaret på den frågan kan bara vara separatism.

Vi läser i texten framför oss ””Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

När det i denna text talar om dem som inte tror, så brukar moderna kristna säga att det enbart handlar om att inte gifta sig med en icke troende. Visst vi bör inte gifta oss med icke troende. Eftersom vi finner i skriften att man påverkas i fel riktning om man gör det.

I GT fick Israel inte gifta sig med kvinnor från andra religioner, eftersom dessa kvinnor då skulle leda männen in i avgudadyrkan . Det skedde också och det sker än i dag. När många kristna får för sig att gifta sig med en icke troende men argumentet ”Jag kanske kan omvända honom”.

Det finns säkert fall där så har skett, men i de flesta fallen blir det tvärtom. Den icke troende drar den troende in i kompromiss och drar dem in i saker som är dåligt för den kristne.

Dock tror jag inte texten enbart handlar om detta, eftersom den säger ”omaka par”. Det betyder att man vandrar tillsammans med någon som man inte passar ihop med.

Det handlar om att en oxe och en åsna som plogar tillsammans i en åker och att det inte går. Istället måste det vara två oxar tillsammans eller två åsnor. Du kan inte ha en av varje för att plöja en åker.

Argumentet Paulus lyfter fram att det inte går är : .” Vad har vi gemensamt med dessa säger Paulus. Hur kan Kristus komma överens med Beliar ?”. Många bibelkommentatorer tror att Beliar här är ett annat ord för satan, djävulen. Vilket då skulle skulle vara en symbol för satans förfalskade version av den kristna tron.

Paulus säger också Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

Vad kan ett Guds tempel ha att göra med folk som lever i avgudadyrkan. Med avgudadyrkan innebär inte bara att böja knän inför en gud, utan enligt skriften ingår även kärlek till pengar, missbruka av Herrens namn, falsk gudsdyrkan etc.

Vad han talar om när han talar om avgudar är falska religioner och falska kyrkor. I bibeln läser vi om ”Satans synagoga (Upp 2:9; 3:9)”. Det betyder att djävulen kopierar Guds verk och bygger sina egna kyrkor och församlingar och överallt där, Guds församlingar existerar kommer satan att bygga sina kyrkor..

Det är detta som Paulus talar om ; som vi skall skilja oss i från när han vidare säger ” Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent” . (vers 17)

Därför tror jag inte denna text enbart handlar om äktenskap eftersom Paulus i 1 Kor 7 talar om, hur de som är gifta med icke kristna INTE SKALL separera sig i från dem. Medans dagens text säger tvärtom

Bibeln talar emot att gifta sig med icke troende i från första början. Det finns dock många fall där den ena personen blivit omvänd senare och då skall man inte överge sin make/maka säger Paulus.

Vidare säger Paulus, eller han säger det först ”Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra?”

Här menas inte Vad har rättfärdiga att göra med orättfärdiga? Även om det är en sanning att vi lever olika liv, så talar inte Paulus om separation från alla orättfärdiga, och inte ha något med dem att göra och aldrig prata eller äta med dem. Jesus åt med syndare.

Det är inte det han förespråkar utan han talar om rättfärdighet i form av gärningar och orättfärdighet i form av gärningar. Vad har t.e.x Guds syn på äktenskapet att göra med med en orättfärdig syn där man upplöser man och kvinna äktenskapet?.

Vad har Guds syn på liv att göra med mord av små ofödda barn i moderns mage? Vad har tillbedjan av Gud att göra med ikoner och bilder?

Vi kan därför inte bara säga att denna text enbart handlar om att vi inte skall gifta oss med dem som inte delar vår tro, utan jag skulle vilja tala om två andra aspekter som denna text handlar om.

  1. Vi är kallade att skilja oss från falska kyrkor

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. (vers 17)

Många idag tror och tänker att man skall stanna inom en avfallen kyrka och försöka reformera den. Detta är dock inte vad bibeln säger, utan bibeln kallar oss att lämna och gå ut ur en kyrka, där medlemmarna är otroende.

Genom kyrkans historia har många kristna sett det på det sättet. Det har ofta börjat med att man försöker reformera en kyrka men, när det inte går har man inget annat val än att dra sig undan och plantera nytt eller gå någon annanstans.

Anledningen till det är att ljuset kan inte ha något med mörkret att göra. Det är för att hålla sig själv ren i från besmittelse, eftersom du besmittas och påverkas själv negativt om du är kvar i en fallen kyrka. Vi finner i uppenbarelseboken kapitel 2 och 3. Sju olika församlingar.

Herren konfronterar dem med olika saker och varnar dem att om de inte omvänder sig skall han själv flytta på ljusstaken.

Med det tror jag det syftas på att de skulle upphöra att vara Guds församlingar, genom att Guds sanna folk där kommer att lämna församlingen, eftersom senare i uppenbarelseboken kapitel 18 uppmanas de troende att lämna den stora skökan/babylon som man genom tiderna har trott är en bild på falsk kristendom.

”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor (Upp 18:4)

Att vara del av ett sammanhang, där det är en falsk kyrka, är att bli medskyldig i deras synder. Det är viktigt att förstå att bibeln talar om en princip, att man är skyldig genom association.

De som försöker stanna och reformera trotts att det inte går blir därmed skyldiga och om det inte går att reformera finns bara en sak att göra. Lämna den kyrkan annars blir man medskyldig till dess synder.

Denna princip finner vi undervisad i 2 John vers 10-11 Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem  eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Här handlar det om att välkomna det som står i strid med Kristi lära inom en församling. Även om man inte håller med om det så blir man medskyldig.

Samma princip gäller fast tvärtom. Om en församling släpper in det som är osunt, och du inte har makten att stoppa det, så behöver man lämna ett sådant sammanhang om man vill vara trogen vad skriften säger.

Detta gäller liberal teologiska församlingar där man inte tror på grundläggande kristna sanningar. Exempel på detta är svenska kyrkan samt equmeniakyrkan.

Båda dessa kyrkor förekommer på pridefestivalen här i Göteborg och inom equmenia, går man så långt att en del pastorer där rekommenderade sina medlemmar att deltaga i pridetåget, vilket skulle stötta en livsstil av homosexualitet och andra synder som bibeln tydligt går emot.

Även på Ekumenias årskonferens i Göteborg hade de en monter där de gjorde reklam för kristna homosexuella. Inom många sammanhang inom både ekumenia, svenska kyrkan men även pingst och EFK har det funnits inslag av österländsk andlighet så som tikva, kontemplation, yoga etc.

Detta leder till en mix av religioner och kan inte komma från annat än människor som inte är troende. Det kan det finnas en och annan bra Pastor och predikant inom några av dessa sammanhang. De borde istället lyda dessa ord om separation i från fallna sammanhang och bli fristående kyrkor.

Andra kyrkor är katolska kyrkan där man har en annan frälsningslära än vad vi har. Där inte Jesus är enda vägen till Gud, utan man har en medlare som skall medla fram till Gud.. De bryter även ständigt mot andra budordet genom att be till statyer.

Det finns bara en respons på detta och det är att separera sig i från dessa avfallna sammanhang där man inte har bibeln som högsta auktoritet och där man blandar in avgudadyrkan och andra synder med den kristna tron.

Det finns dock fall man även behöver lämna en sund församling.

Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss. ” (2 Thess 3:6).

I detta fall var det bröder, sanna troende som hade den sunda läran som Paulus uppmanar församlingen i Thessalonika att separera sig ifrån.

I just detta fallet var det att de levde på andra. De vägrade att arbeta och istället litade på att andra skulle försörja dem. De följde inte den undervisning och den livsstil som en kristen skall ha.

Nu är detta bara ett exempel men detta applicerar givetvis på allt i skriften. Det grekiska ordet här för ”oansvarig” betyder att man inte är på sin plats. Det handlar om en soldat som sysslar med annat än det han skall göra. Det betyder att leva oansvarigt.

Om en broder lever oansvarigt eller om en församling gör det så behöver man, om inte tillrättavisning hjälper separera sig i från honom eller i från församlingen.

T.ex om en församling vägrar att utöva församlingsdiciplin så bör man lämna. Vi har en stor församling här i Göteborg, där deras medlemmar tillåts att bo i samboförhållanden och inget görs åt saken. En sådan församling lever oansvarigt och följer inte de föreskrifter Paulus har gett oss i skriften.

Ett annat tydligt exempel är om en församling inte följer missionsbefallningen och inte vill nå ut till de förlorade. En sådan församling kan vara sund i lära i övrigt, men de lever inte i enlighet med Paulus undervisning. Därför är det separation som gäller.

Ett tredje exempel är om en församling är världslig. Där man har världslig lovsång eller en världslig evangelisation. En sådan församling har inte separerat sig i från världen utan den har anpassat sig efter den.

Ett fjärde exempel är om de inte följer dagens text utan är ekumeniska med falsk religion, så som katolska kyrkan, svenska kyrkan eller ekumeniakyrkan.

Kom i håg med Paulus säger till oss i dagens text : ”Vad har rättfärdighet att göra med orättfärdighet? Ljus med mörker?”

Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. ” (2 Thess 3:14-15).

Här säger Paulus till oss att hålla oss borta från dem som inte följer det han säger i detta brev. Där han tidigare sagt ”De som inte följer den undervisning de fått av oss”. Alltså Apostlarnas undervisning.

En annan bibeltext som lyfter fram detta att hålla sig borta från mörker och orättfärdighet är Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, (Rom 16:17).

Vi skall alltså hålla oss borta i från de som kallar sig kristna men som inte håller sig till den kristna läran eller den kristna livsstilen.

Vi finner slutligen att vi skall hålla oss borta från dem som ger ett sken av Gudsfruktan men som förnekar dess kraftDe kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! (2 Tim 3:4-5).

Paulus är väldigt tydlig här med att de tror på Gud men de älskar njutningar mer än Gud samt lever ett liv som är emot sann Gudsfruktan. De har alltså ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft.

Från sådana skall man hålla sig borta!!

Det handlar inte om att försöka stanna i tjugo år i en avfallen kyrka utan man skall lämna den.

  1. Vi är kallade att inte ingå ekumeniska allianser

Denna text handlar även om ekumeniska allianser. Eftersom vi vet i från skriften att man skall hålla sig borta från det som är skadligt, så skall man även inte ingå en ekumenisk allians med dessa kyrkor.

Förr i tiden var kyrkor inte ekumeniska utan man var separatister och fristående. Församlingar höll sig borta från det som var skadligt.

Det var först när den nya evangeliska rörelsen genom Billy Graham kom som man började helt plötsligt att samarbeta med falska religioner.

Till och med folk från andra religioner så som katoliker inkluderades i detta samarbete samt liberala som förnekar grundläggande kristna läror inkluderades av Billy Graham i hans evangelistiska kampanjer..

I Billys förkunnelse var det inget fel. Han predikade i allafall till en början ett rakt och tydligt evangelium. Han började dock avvika från vägen och bjöd in dessa man borde hålla utanför och inte bara det han började introducera en frälsningsbön vilket var relativt främmande på den tiden.

Folk såg upp till Billy Graham eftersom han förkunnade evangelium och många kom till tro, och de såg att han samarbetade med alla och började ta efter det.

En av dem som blev omvända under Billy Grahams möten protesterar mot Billys agerande, när Billy skickade denna person till en katolsk kyrka och uppmanade personen att vara med där, och hur tragiskt det blev för denna människas andliga själ. ! Du kan läsa om denna berättelse i Ernest Pickerings bok ”The tragedy of Compromise”

I Sverige ser vi samma problem där man som församling inte separerar sig från falsk religion utan snarare går hand i hand med det falska. Vi ser det väldigt tydligt i hur klimatet har förändrats på denna punkten.

Katolska kyrkan som tidigare var kallat av de kristna för ”av djävulen” och ”falsk religion” och även en del av anti kristliga systemet blev helt plötsligt accepterat.

När Pingströrelsen till Tyskland kom gick baptistpastorer ut och skrev ett dokument där man uppmanade dem till omvändelse då man såg mycket som var osunt som inte producerade en andlig karaktär hos människor.

Man uppmanade även alla att hålla sig borta i från denna rörelse. Pingst på den tiden i Tyskland påminner mycket om vad vi i dag ser inom trosrörelsen samt New Wine/Toronto rörelsen.

Det var inget ekumeniskt här inte. Det var en annan mentalitet på den tiden mot hur det är idag. Hade de kristna förr i tiden som fick se länder skakas och som satt i fängelse för den religiösa frihet vi har idag fel? Eller kan det vara så att vi i vår tid har fallit bort från hur kristna tolkade skriften?

Vi ser denna ekumeniska rörelse inom Sveriges Kristna Råd som är den ekumeniska rörelsen i Sverige idag. De vill samla alla kristna samfund för en gemensam röst i samhället.

De vill följande enligt deras egna hemsida :

Rådets syfte är:
– att vara uttryck för och verka för kristen enhet;
– att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
– att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan;
– att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

Problemet med detta är när man ser vilka församlingar som är med i detta. Det startades av en syrisk ortodox man som heter Benyamen Atas, och denna ekumeniska rörelsen inkluderar den syrisk ortodoxa kyrkan, grekisk ortodoxa, eritreansk ortodoxa samt flera olika ortodoxa kyrkor.

Det slutar inte där. Andra medlemmar är Stockholms katolska stift som innehåller över 20 olika katolska kyrkor i Sverige.

Till detta har du Den svenska kyrkan, EFS samt lite andra lutherska kyrkor. Till detta har du också EFK, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, SAM, samt Vineyard Norden.

Med som observatörer har du Trosrörelsen samt Adventisterna. Med andra ord varenda samfund i hela Sverige är med i denna ekumeniska rörelsen.

Du har här alltså en blandning av allt möjligt. Allt i från karismatisk teologi, till liberal teologi, till gärnings baserad frälsningslära, till det som är lite sundare.

Du har alltså en hel del kyrkor här som är fiender till Guds evangelium och Kristi kors ! Kristna borde därför separera sig från dessa inte samarbeta med dessa.

Vad säger bibeln ?

När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, 2 gick de till Serubbabel och huvudmännen för familjerna och sade till dem: ”Vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni, och vi har offrat åt honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit.”

3 Men Serubbabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer sade till dem: ”Ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss.” – (Esra 4:1-3)

Här har vi ett exempel i från det gamla testamentet hur Israels motståndare. Ville bli ekumeniska. De ville hjälpa Israel att bygga Herrens Hus. De ville hjälpa till och assistera i Guds verk.

Deras argument de lyfte fram var att ”Vi söker Herren precis som ni och vi offrar till Herren precis som ni gör”. De kom alltså, och sade: – Vi tror och är och lever precis som ni. Låt oss därför samarbeta.

Men Serubbabel och Jeshua hade inte dagens ekumeniska tänkande utan tillät det inte. Med svaret ”Ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss.”

Nutids människan hade rasat emot detta och kallat detta för kärlekslöst och oekumeniskt.

Serubbabel och Jeshua förstod vikten av; att bara för att någon säger ”Vi är som er, och tror som er”.

Så betyder det inte alls att de är precis dem.. De var motståndare till Israel. De hade inte mycket gemensamt när det gällde Herrens Hus.

Istället lär oss bibeln att vi blir skyldiga till det vi släpper in, och skyldiga till det, som de vi har andlig gemenskap med står för.

Alltså om en organisation eller en kyrka står för något annat Kristi lära, och man släpper in det gör man sig skyldig till deras synder, även om man själv inte håller med dem i frågan.. Vi såg denna bibelvers tidigare men jag tar den igen.

Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ” (2 John 10-11)

Här har vi det svart på vitt om någon inte kommer men rätt lära om vem Jesus är, vad Jesus har gjort, hur man blir frälst och hur man lever det kristna livet. Så skall man inte ha en andlig gemenskap med dem.

Inte bjuda in dem att predika till sin kyrka, eller samarbeta med dem. Annars blir man medskyldig till det de står för.

Jag anser att John Piper gjorde jättefel när han bjöd in Rick Warren att tala i Pipers kyrka. Det är många med mig som anser detta. Rick Warren har vi aldrig hört predika evangeliet utan i stället ser vi honom dyka upp på en hemsida med new age gurus, och vi ser honom som en ekumeniker.

Vi finner vidare i 2 Mos 34:12 ”Ta dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig.

Israels barn varnades för att sluta oheliga allianser, annars kommer de att bli en snara för dem.

Ekumenik blir en snara som leder till kompromiss. När folk som man börjar komma nära börjar flyga iväg eller kanske redan har det så är det stor risk att man följer efter.

Vi finner det om och om igen hur rörelser som är kopplade samman faller i kompromiss på grund av sina andliga allianser. Det senaste är Gospel Coalition bloggen som började som en bra tanke att centreras kring evangeliet men som enligt många nu totalt har spårat ur.

 Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?  (1 Kor 5:6).

Om man är med i en surdeg, och inte drar sig ur, eller rensar bort surdegen, kommer din deg också att bli sur. Det är alltså för att behålla sig själv ren men separerar sig från det som är falsk gudsdyrkan.

Har inte de som äter av offren del i altaret? (1 Kor 10:18).

När Paulus diskuterar kött som offrats åt avgudar, man var skyldig bara av att äta av köttet, även om man inte tog del av avgudadyrkan själv. Det blev en gemenskap med avgudarna.

Här finner vi också att man blir skyldig genom sitt samröre. Om vi kan stå och arbeta andligen med rörelser som står för liberal teologi eller arbeta med den katolska kyrkan, så blir man skyldig till deras läror vare sig man vill det eller inte.

Jag minns när Ulf Ekman höll på inom Livets ord att bjuda in katoliker till plattformen och hur katoliker predikade där. Det var i den vevan jag lämnade Livets ord.

Jag kunde inte argumentera med skriften för min sak på den tiden. Jag kände dock inom mig att jag behövde lämna. Samvetet sade ifrån. Detta var tio år sedan och jag minns hur jag sade till Pastorn hur Ulf är på väg emot Rom.

Pastorn försäkrade mig om att så inte var fallet. Det tog 3-4 år sedan var det ett faktum och Ulf tog steget fullt ut och blev en katolik. Men lite surdeg surar hela degen och än i dag är man vänligt inställt mot den katolska kyrkan och än i dag säljer man Ulfs böcker  i deras bokshop.

Inte bara det utan även andra villolärare så som Kenneth Hagin säljs fortfarande. Trotts att man försäkrar övriga kristenheten att man nu mera är rumsrena. Det är vad som sker när man inte separerar sig från falskheten utan vill vara ekumenisk.

Om vi kan stå och ha andligt samarbete som SEA har med trosrörelsen där man lär ut ett annat evangelium då blir man skyldig.

Vi finner en annan berättelse i 2 Krön kapitel 18. Josafat Judas Kung gifte sig och blev släkt med Ahab, Israels Kung. Ahab kom till Josafat och frågade om han ville hjälpa honom i krig? Alltså ingå ett samarbete.

Josafat och Ahab frågar dock Herren först om de skall gå ut och kriga, och Herren säger ”JA”, genom profet efter profet. Dock låg Herren bakom detta eftersom han ville förstöra Ahab på grund av att Ahab var en fiende till Gud.

Josafat hade alltså ingått en allians med Guds fiende och vi finner i 2 Krön 19:2 i denna historiens slut följande ”Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Joshafat och sade till honom: ”Ska man hjälpa den ogudaktige? Ska du älska dem som hatar Herren? Därför vilar Herrens vrede över dig. .

Vem var denna Ahab? Han var Israel Kung, han var alltså en del av Guds folk. Han var alltså till det yttre en troende. Men han följde sin fru Isebel in i avgudadyrkan. Det var en avfälling som ledde Israel in i synd. Det var denna man Josafat hade Allierat sig med och skapat ett ekumeniskt samarbete.

Han var skyldig i sitt medhjälp till Ahab. Han var inte försiktig med vem han samarbetade. Det rätta hade varit att inte ingå en sådan allians, med en som ledde folket fel.

Vi måste se upp vilka vi samarbetar med, inte bara som församling, utan även när det gäller vilka vi evangeliserar med. Evangelisationsarbete är först och främst för en enskild församling inte ett ekumeniskt arbete . Det samma gäller bönemöten. Det är inget ekumeniskt utan till för en enskild församling.

Jag minns en gång jag var på ekumenisk evangelisation och ett ekumenisk bönemöte. Det var kaos. Jag satt på mina knän och grät för själars frälsning, och jämte mig stod en afrikansk kvinna från en karismatisk kyrka och skrek i ”tungor” och slogs emot djävulen och band demoner.

Jag ville bara gå där ifrån. Det känns som två helt olika bönemöten. Mitt och Hennes. Det kändes som två olika religioner. Det kändes som en oxe som plöjde tillsammans med en åsna.

Det kändes bara så konstigt att vara där, men jag kunde inte argumentera från skriften varför det var fel.

Jag läste om en som berättar, om hur hans församling hade evangelisation. Då kom det folk i från en annan kyrka och ville vara med.

Han sade då till dem på ett vänligt sätt. NEJ, och förklarade att detta var bara för hans församling, och att om de ville evangelisera kan de göra det själva eller med sin egna församling..

Det var helt rätt gjort för han visste inte vilka de var. Han hade förstått vad bibeln lär i detta område.

Det var som vi läste i Esra bok folk kom och sade ”Vi tror som er”, ”Låt oss hjälpa er att bygga Herrens hus”.. Han svarade som Serubbabel och Jeshua. ”Nej, tack vi gör detta själva”.

Det är inte för att man inte älskar dem, och inte vill ha något med dem att göra. Utan det är för att behålla en församling och ett arbete rent. Detta är viktigt om du vill behålla dig själv obesmittad..

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

Vi är kallade att hålla oss borta i från falsk religion och är vi osäkra är det alltid bäst att hålla sig borta. Detta för att Herren skall ta emot oss.

Det betyder inte att vi blir frälsta på det sättet utan detta är ett citat i från GT eller snarare en princip i från GT (2 Sam 7:14). Det handlar om Guds välsignelse i ett arbete eller i en församling. Det handlar om att hålla sig själv ren och inte bli besmittad.

Det finns folk som en gång varit sunda och bra som har fallit här och det kan hända vem som helst om man inte är vaksam.

” Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor ” (1 Kor 15:33)

Det handlar om att leva nära vår Fader i himlen och inte göra sådant som inte behagar honom. Det handlar om att Gud skall beskydda oss och bevara oss, i från dåliga influenser, som en fader gör med sina barn. Det handlar om att Gud är emot det som är orättfärdigt och vi som hans barn måste vara emot det han är emot.

Vi behöver se upp vilka vi samarbetar med. Vilka vi gör andligt arbete med. Vi såg tidigare hur Josafat inte följde rådet om att vara försiktig med vem man ingår allianser, och hamnade med Ahab. Han hamnade helt snett på grund av det. Herren blev vred på Josafat över hans samarbete.

Om vi följer Herrens uppmaning genom Paulus här att separera oss, kommer vi inte bli stora i världens ögon och i andra kristnas ögon, men vi kommer bli mottagna som Guds barn och han kommer att hålla oss rena från dåliga influenser. Vi kommer bli belönade på domens dag istället för här i livet.

Separatism är bibelns svar och bibelns väg när det gäller avfälliga kyrkor, andra ekumeniker, samt falsk religion. Det är befallt i skriften och Herren är själv separerad från sådant.

Han är helig och fullt separerad i från det falska. Vi skall vara heliga så som Herren är helig.

Det är ett sätt att visa de som man anser är fel ute, att man inte accepterar vad som pågår.

Om vi är lösaktiga här sänder vi fel signaler till andra runt omkring oss.

Inklusivitet är inte bibelns väg utan snarare är det satans strategi i dessa yttersta dagar för att få folk att acceptera antikrist och hans rike.

Vi skall inte heller gå för långt så att vi separerar oss från små saker utan det måste vara avgörande och viktiga grejer. Saker som är direkt skadligt. Det finns genom den kristna historien de som går får långt här och tar oviktiga saker och separerar sig över.

Låt oss inte heller vara sådana. Låt oss dock inte vara som de flesta i dag som inkluderar allt och alla och är pragmatiska. Det är inte heller bibelns väg utan det finns en balans här.

Låt oss vara separerade från de icke troende i andligt arbete då skall Fadern ta emot oss. Han skall agera som en Fader emot oss och vi skall få vandra som hans barn.

Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)

Predikan av Josef Löwdin 27/5-2018, Västra Frölunda

Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)

Herren testar och prövar sitt folk. Detta inte för att han inte känner våra hjärtan, utan för att visa för oss hur det egentligen är ställt med våra hjärtan.

Han prövade Abraham genom att be honom offra sin son Isak. Han lät Jesus frestas i öknen för att testas och prövas och han prövar sitt folk idag.

Prövningar av våra hjärtan från Herren är därför något som måste ske alla troende, och det är något gott för oss. Han prövar oss dock på många olika sätt och ett sätt skall vi kolla på i dag.

Om en profet eller drömmare  träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, 2 och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

4 Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldoms huset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig” (5 Mos 13:1-5)

Jesus varnade när han vandrade här på jorden, att i de yttersta tiderna skall det komma ett stort avfall, och under denna tiden skall många falska profeter uppstå som kommer bedraga många. Dessa falska profeter kommer till och med att göra under och tecken och profetera.

Under och tecken och profetia var inte bara något bibliskt för Apostlarnas tid, utan är även djävulens metoder för att bedraga Guds folk, och föra dem bort från sanningen. Därför är det viktigt att vi kollar på denna texten så att vi inte förs bort in i detta.

Om en profet eller drömmare  träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under”

I gamla testamentet hade man ingen skriven bibel förutom Torah, de fem Moseböckerna. Ville folk därför veta vad Gud hade att säga så gick man till en profet eller en drömmare.

Det är viktigt att vi förstår vad ordet för profet och profetera egentligen betyder och vad det är annars kommer vi att hamna snett här.

Ordet profetera betyder ”Framsäga”. Det handlar om att säga sanningen från Gud. På gamla testamentets tid så kom sanningarna från Gud genom profeterna. Det var Mose som var den första profeten och han fick ta emot Guds vilja och ord direkt från Herren.

Herren talade till honom på olika sätt vad som var Guds vilja, och Mose förmedlade det vidare till folket muntligt och genom att skriva ner det.

Andra profeter i skriften fick ta emot drömmar och bilder på olika sätt, när Herren talade till dem. Profeternas uppenbarelse handlade ofta om Guds straff domar.

Gud hade givit dem lagen och när folket inte höll lagen, så skulle Gud straffa folket, vilket Han hade talat till Mose skulle ske. Profetiorna baserades därför ofta på det redan uppenbarade Guds ordet som Mose fick ta emot.

Profetiorna kunde också innehålla något om framtiden för Israel, men även dessa var baserade på vad Herren redan hade sagt i 5 Mos kapitel 28 om Israels förbannelser, om de bröt emot Herrens bud.

Det var ord om hungersnöd, sjukdomar, krig samt fångenskap. Allt detta hade Herren redan talat till Mose. Profeterna i GT talade till Israel i enlighet med vad som redan hade sagts.

Andra profeter som talade till hedningarna talade i enlighet med de tio budorden. De förkunnade Guds dom över avgudadyrkan, mord och andra synder.

Slutligen så innehöll profetior ett löfte om frälsning och återupprättelser. De talade om en kommande Messias och om frälsning från synden och om ett evigt nytt rike som skulle uppstå.

Bibeln lär oss dock att detta har numera upphört. ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son ” (Hebr 1:1-2)

Det sättet Herren brukade tala till folket igenom har upphört genom att Jesus kom. Profeterna vittnade och talade om Jesus ytterst sätt, vilket Jesus själv säger i skriften.

Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. ” (Luk 24:44)

I vår tid har Jesus kommit och han har talat. Han var den profeterna talade om ,och han var uppfyllelsen av profet tjänsten. Han var den sista som kom med uppenbarelse från Herren.

Apostlarna blev undervisade av Jesus och de tog denna undervisning och grundlade församlingen med den. Vi har därför numera ingen ny uppenbarelse utan bibeln är fullständig och Gud talar inte längre genom profeter på samma sätt som i gamla testamentet.

Tror man därför på att det finns profetia i vår tid så förnekar man reformationens ”Sola Scriptura”. Därför som kristna skall vi hålla fast vid det profetiska som en gång redan har givits till oss :

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. ” (2 Petr 1:19)

När därför nya testamentet och särskilt 1 kor kapitel 14 talar om profeter och profetera. Vad som menas är vad ordet betyder att ”framsäga en sanning”. Kommer ni i håg att jag sade det i början att det är ordets betydelse?

Att profetera idag är alltså att predika Guds redan skrivna ord, och det är ingen ny uppenbarelse som det var i GT. I GT var också profetian ofelbar, det fanns inga fel i den.

Att söka profetians gåva därför handlar om en gåva att kunna förklara de redan skrivna profetiorna i bibeln samt att kunna predika ordet in i andras liv till uppmuntran, uppbyggelse samt förmaning.

Allt som sades var sanning och skedde. Profetia är också ofelbar. Det skrivna ordet är ofelbart och det finns inga fel och allt som står skrivet är sanning och sker.

Sedan fanns det också drömmare. Josef till exempel hade drömmar och profeten Daniel likaså. Detta sätt att uppenbara sin vilja har också upphört enligt Hebr 1:1-2 som vi just läste.

Om därför en profet uppstår i vår tid, eller någon som kallar sig vara en profet, eller någon som påstår sig ha drömmar och dessa gör under och tecken så måste det väl vara från Gud eller?

Nej, även djävulen använder under och tecken, och han använder dem för att föra kristna vilse.

När djävulen använder under och tecken, så använder han just sådana som verkar vara profeter och drömmare eller mirakelgörare av olika slag.

De kallar sig apostlar, profeter eller kanske rent av en pastor men de är ljusets änglar och djävulens agenter. Det är därför dem man speciellt skall hålla ögonen på och pröva.

Bibeln är tydlig med detta låt oss kolla på följande versar :

”  Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  ” (Matt 24:24)

Lägg märke till Herrens Jesu Kristi ord här. falska profeter skall uppstå i den yttersta tiden och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra Guds utvalda.

Vidare säger Paulus när han talar om den sista tiden före Jesu återkomst att det skall ske ett stort avfall då folk kommer ledas bort av under och tecken.

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. ” (2 Thess 2:8-12)

Gud tillåter att djävulen gör stora under och tecken för att vilseleda dem som förkastar sanningen.

Det är inga under och tecken som Apostlarna i bibeln gjorde utan det är lögnens under och tecken. En del är sanna under och tecken och det säger vår text att de är, men mycket av det är fejk, som ser äkta ut.

Det sker eftersom att Guds folk inte prövar profeterna och drömmarna i enlighet med skriften. De förkastar sanningen och därför blir de villfarna av allt detta.

Även en sann troende kan för en tid gå vilse in i detta men om han är Herrens utvalda kommer han inte att stanna i dessa lögnaktiga profeters läror och under och tecken.

Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare.  ” (Upp 13:12-14)

Här finner vi samma sak, att under och tecken används för att förleda ”Jorden invånare”, de som kallar sig kristna. Det görs stora under och tecken, genom detta vilddjur, så att till och med eld faller ner från himlen.

Om människor ser eld falla ner från himlen så tänker man genast att det måste vara Gud som ligger bakom det.

Texten dock säger att det var vilddjuret som gjorde det. Visst tillåter Gud det absolut, men det är inte Gud som gör det, utan vilddjuret.

När djävulen kom inför Herren i Jobs bok kapitel ett. Så läser vi hur Herren ger Djävulen makten att ge sig på Job ” Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte. ” (Job 1:12)

När vi sedan läser vidare i vers 16 läser vi ”Medan han talade kom en annan budbärare och sade: ”Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig. ” (Job 1:16)

Budbäraren beskrev det som att det var Gud som skickade ner eld från himlen. Det var det dock inte. Satan hade ju fått makt att göra detta mot Job, men för människan nere på jorden såg det ut som ett verk av Gud.

Likaså är det med vilddjuret och djävulen när han gör sina falska under och tecken. De sker inom kristna kretsar genom att namnet Jesus används för att bedraga folken. De kommer som profeter och drömmare, och gör under och tecken.

och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”

De kommer dock inte av rätt syften. De gör sina under och tecken för att bedraga och för att föra människor vilse och bort från sanningen. I detta fallet i gamla testamentet sade de ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”.

De ledde folket Israel in i synd genom att bryta Herren bud. De själva levde i synd genom att bryta mot det tredje budordet ”Du skall inte missbruka Herren din Guds namn”, men eftersom de gjorde så stora under och tecken brydde sig inte folket utan en del började följa dem.

Likadant är det i vår tid. Falska profeter kommer att missbruka Herren din Guds namn och tala i guds namn, och påstå sig tala för Gud, och göra under och tecken, men de kommer försöka leda dig bort från sanningen och in i en främmande lära.

När det står ”tjäna andra gudar” så syftar det inte enbart på att tjäna andra gudar som t.e.x katolska kyrkan där man tillber Maria, och där det är vanligt förekommande med under och tecken.

Jag såg på nyheterna nere på Filippinerna en gång, där var det ett reportage om en liten pojke som hade en staty av ett helgon, och i reportaget så berättade folk hur de hade blivit helade genom att röra vid statyn och folket började be till helgonet. Här har vi ett exempel på vad Mose pratar om.

Det syftar dock inte enbart på det utan även på de som leder dig in i att tro på en ”Annan Jesus” som Paulus pratar om i sitt brev till Korintierna eller ett ”annat evangelium” som han också pratar om.

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. (2 Kor 4:11)

Det syftar även på de som leder dig in i synd. Avgudadyrkan var en synd. Det syftar alltså på folk som kommer med ett laglöst evangelium.

Vi finner detta i Matt 7:21-23 ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. ”

ni förbrytare” här innebär att någon är laglös, en lagbrytare som reformationsbibeln säger.. De lever eller lär ut ett laglöst evangelium, en bred väg, utan helighet och den smala vägen. Ett evangelium där synd accepteras.

Det är vanligt idag att man säger att man kan ha synd i sitt liv men samtidigt komma till himlen. Det finns många predikanter jag har stött på i Sverige som gör under och tecken men som inte tycker att de kristna skall följa lagen, de tio budorden. Många skall på domens dag inte få komma in i himmelriket på grund av just detta.

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. (1 Kor 6:9-10)

De har gjort många stora under och tecken och profeterat (predikat) i Jesu namn. De skall dock inte komma in eftersom de inte levde i Guds vilja.

Därför om en predikant uppstår bland de kristna församlingarna och de leder de kristna iväg från sanningen, genom under och tecken eller profetior som sker, men leder folket in i avgudadyrkan och synd .

, 3 då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

Om profeten, predikanten därför leder dig in i synd, eller ger licens till synd, genom sin undervisning så skall du inte lyssna på honom.

Frågan blir nu varför tillåter då Gud satan att verka på detta sätt? Varför tillåter Herren villfarelsens ande? Varför inte bara stoppa det och låta alla tro likadant? Svaret finner vi i texten.

Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.”

För många, och så var det för mig under många år, så räcker inte det skrivna ordet. Man vill gå mycket längre och se häftiga grejer i sin vardag. Det är därför folk följer dessa falska profeter.

Jag brukade själv resonera och stöter på många som resonerar att ”Min erfarenhet säger mig”. Man kan se häftiga grejer och erfara andliga ting och därför så vill man inte längre ha det skriva ordet.

Man vill gå mycket längre och bryr sig inte längre om att pröva. Det finns till exempel en predikant som är väldigt populär inom den karismatiska rörelsen (Bill Johnson), där det på ytan verkar ske mycket övernaturliga grejer.

Lyssnar man dock på hans predikan så hör man aldrig något evangelium, aldrig något om den smala vägen och dessutom förkunnas en Jesus som inte är bibelns Jesus. En av hans lärjungar sade en gång ”Gud har inte kontroll, det har du”.

Denna predikant själv har sagt att Jesus behövde bli född på nytt, Jesus var ibland inte Gud ,och alla som tror på ett evangelium där man måste lida förkunnar ett falskt evangelium i enlighet med Gal 1:9. D.v.s man är under en förbannelse.

Jesus förkunnade dock en smal väg och att många inte kommer att vandra på den smala vägen. Jesus förkunnade helighet och att de som skall komma in i himmelriket måste vandra i helighet.

En annan välkänd predikant som jag läste en bok av, hade många syner och visioner och drömmar av olika slag. Läser man dock vad drömmarna säger så ser man snart att en Jesus presenteras som inte är bibelns Jesus.

En Jesus som inte längre har någon makt eftersom den är given till alla troende. En Jesus som inte är helig utan som man bara kan stå framför utan att ens reagera.

I skriften när folk mötte Jesus, efter att han hade farit upp till himlen, eller när en ängel kom från himlen så slogs folk av fruktan och skräck. De kom med en helighet från himlen som människan inte kan bara stå inför utan att reagera.

En annan svensk predikant jag läste från, pratade mycket om Jesus och tro men han förnekade omvändelsen. Omvändelsen i hans ögon var något lagiskt nu var det bara tro som gällde.

Han förkunnade en easy-believism och cheap-grace version av evangeliet

Dock sker många så kallade mirakler vilket gör att folk ser bara till det och förbiser lärorna och vad som förkunnas eller vad man leds in i.

Det är Herren som prövar sitt folk för att se vilka som verkligen älskar Herren av hela sitt hjärta och själ. Vilka ser upp till vad Herren har sagt i sitt ord mer än vad de ser till det yttre.

De som ser till det yttre hela tiden, på helanden och mirakler, blir bedragna eftersom de inte älskar sanningen. De hamnar under en kraftig villfarelse. Guds ord är alltid standarden för hur man prövar och Herren prövar sitt folk genom att tillåta sådana profeter att uppstå för att testa vår kärlek till honom.

 Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. (1 Joh 4:1-4)

Vad är det som förkunnas om Jesus? Förkunnas det om vem han är, Kristus? Förkunnas det om vad han har gjort? Förkunnas det om Jesu krav på omvändelse? Förkunnas den smala vägen? Vilken Jesus förkunnas? Bibelns Jesus eller som Paulus varnade för en ”annan Jesus”?

Nu menar jag inte vad som står i en trosbekännelse. Vem som helst kan i vår tid bara kopiera något från internet och lägga upp på sin hemsida och kalla det sina trosbekännelse, utan frågan är vad som regelbundet förkunnas ur deras munnar?

Den karismatiska rörelsen har därför orsakat mycket skada. Även deras mest uppsatta apologet verkar helt utan urskiljningsförmåga och omfamnar den ena falska profeten efter den andre.

När pingströrelsen uppstod på 1900-talet gick baptisterna och andra evangelikala i Tyskland ut offentligt med ett dokument där man varnade för rörelsen.

I dokumentet hänvisade man till att många obibliska grejer förekom, folk som trillade i marken genom förbön, märkliga ytliga andliga manifestationer, det hänvisades till den dåliga frukt som hade producerats i många människors liv.

Vad de beskrev var sådant vi finner inom trosrörelsen, torontorörelsen samt inom new wine rörelsen och andra delar av den karismatiska rörelsen men som vi inte ser så mycket inom pingst i vår tid.

Den sade bland annat : ”Den så kallade pingstörelsen är inte ovanifrån men underifrån; hon har

många framträdanden gemensamt med spiritism. Det finns demoner som arbetar i henne,”

De tog till rejält, men de skrev också att de trodde det fanns sanna troende där och uppmanade dem till omvändelse.

När Herren verkar så är det inte kaos, utan frid. Många säger: att man kan inte se till att folk faller i backen, och förkasta det för det. Dock säger bibeln att folk föll ner på sina ansikten. Dessa mirakelgörares frukt är alltså helt tvärtemot vad bibeln säger.

En del är absolut demoniskt som är under och tecken. Det kan inte förnekas, men en del är bara hypnos och ser ut som sanna mirakler men är det inte, då de får tillbaka sina sjukdomar senare i livet igen.

Det finns även sanna helanden, eftersom Herren kan ju bota vilken sjuk som helst även i vår tid och allt det som ser äkta ut är just det man skall pröva..

Mose är ändå väldigt tydlig här att Herren prövar sitt folk, och att Herren i vår tid använder den karismatiska rörelsen till det. Vad annat än den karismatiska rörelsen kan alla dessa bibel versar vi har läst syfta på?

Jag säger inte nu att varje karismatiker är en falsk profet, nej, det finns många sanna genuina troende där också.

Genom mina femton år inom rörelsen såg jag den ena falska profeten efter den andre. och det ena obibliska efter det andra. och ingen sade någonting emot det utan det bara accepterades..

Vem är det vi älskar ? Herren eller de som leder dig bort från skriften och ordets auktoritet? Vi har det skrivna ordet, vi har de tio budorden och vi har en smal väg att vandra räcker inte det?

4 Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 

Enbart Herren skall vi följa och inte dessa ”profeter”. Det betyder att vi skall se igenom prövningen och hålla oss till Herren.

Honom skall vi frukta. Vad innebär det att frukta Herren? ”Att frukta Herren är att hata det onda.(Ords 8:13). När vi håller hans bud då fruktar vi honom. Istället för att springa efter andra gudar, och annat som tar oss bort från Herrens bud så fruktar vi honom.

Vi skall lyssna på hans röst. När bibeln talar om att lyssna på hans röst så innebär det inte att man skall lyssna efter någon inre röst, utan när vi finner denna term i skriften så innebär det att lyda Herrens ord.

Bibeln är Guds röst till oss i vår tid. Det är här vi kommer att bli prövade. Människor eller Herrens ord. Vilket skall vi följa efter? Människors röst som kommer tycka, tänka och säga mycket eller Guds röst?

T.ex du kommer höra och läsa häftiga historier om många som blivit döpta och till det yttre verkar allt så bra. Visst är det väl bra om folk döps, det är ju bibliskt? Det är väl bra om en profet gör under och tecken också?

Absolut dop är bibliskt, men det döps många i denna värld som inte vet något om Jesus eller vad det innebär att följa honom. Tänk på alla bäbisar som döps och vattnet gör dem ingen nytta. Tänk på alla vuxna som döps och vattnet räddar dem inte.

Allt kan vara ett test också för att se om vi följer Herren eller skriften. Jag läste om en kyrka i Sverige som döpte över hundra personer på kort tid.

Då är det lätt att följa efter dem bara för det, men kollar man på vad de står för så är det en världslig församling. De har rock musik i lovsången. De har en Pastor som slår sönder gitarrer inför ett rock solo och imiterar världen. Samt ibland hör man ett språk som är anstötligt.

Är det biblisk frukt att imitera rockstjänors beteende ? Är det biblisk frukt att imitera köttets gärningar i detta fall vredesutbrott. Är det bibliskt att stöta sig med en broder genom att hämta sitt språk från denna världen?

Nej, det är det inte, utan det kan mycket väl vara en prövning för att se vem som älskar Herren och hans ord och vem som inte gör det. Det är ett test för att se. Vem skall peka på massdopen och vem som skall kolla på frukten?

Jesus bad oss kolla på deras frukt, inget annat. Inte hur många som blir botade, hur många profetior som slår in eller ens hur många som döps.

Istället är vi bundna att hålla oss till Herren och frukta honom, oavsett vad som sker. Vi är bunda att enbart tjäna Herren och inte världen eller avgudar.

5 Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldoms huset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig”

I gamla testamentet var det dödsstraff för de som missbrukade Herrens namn och förledde folket. Orsaken till detta var att det onda skulle skaffas bort i landet Israel. Landet skulle vara rent och heligt.

I vår tid tillämpar vi inte dödsstraff för en falska profet, det var för Landet Israel enbart, men istället så skall de drivas ut ur församlingen.

De skall avslöjas, och man skall inte ha något med dem att göra. Detta är för att hålla en församling ren. En församling blir nämligen oren, och lite surdeg syrar hela degen, om man inte driver ut det falska ur sin krets.

De leder folken in i avfall bort från Herren och bort från skriften och vill få dig bort från troheten till Herren. Därför måste man driva ut dem.

Detta låter hårt i vår tid och kärlekslöst. Även världen dock driver ut folk ur sina fotbolls lag som beter sig illa. Eller de som skapar skandaler i sina företag eller i sina politiska partier blir också utdrivna.

Det är inte konstigare än så. Dessa profeter förledde Israel bort från Herren och världen såg hur man började följa andra gudar. De som skulle vara världens och jordens salt var det inte på grund av detta. Det var därför profeterna skulle dödas och det är därför de skall drivas ut och avslöjas.

Min vän, hur är det ställt med ditt hjärta till Herren?

Är du en sådan som lätt drivs iväg av allt som kommer på scenen?

Jag har varit med länge nog för att se den ena predikanten uppstå efter den andre, inom den karismatiske världen för att sedan komma en ny, med andra läror och tar över i popularitet.

Är du en sådan som sätter erfarenheter över skriften? I såfall kom ihåg att Herren prövar sitt folk och han gör det genom att låta det falska finnas på scenen. Du går aldrig fel om du håller dig till bibelns undervisning.

Vi behöver i denna tid av avfall hålla oss troget till Herren, frukta honom, följa hans bud och lyssna till hans ord, avslöja det falska utan att bli heresy hunters, samt hålla borta ifrån det..