Friköpta till ett nytt liv (1 Petr 1:18-25

Predikan av Josef Löwdin 7/7-2019, Göteborg

18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, 19. utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck. . 20. Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull, 21. ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. 22. När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, 23. födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet. 24. För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. 25. Men Herrens ord förblir i evighet. Och detta är det ord som har blivit predikat för er.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

Vi har tidigare gått igenom inledningen på detta brev skrivet av Petrus troligtvis till judar som bodde kringspridda runt om i Asien.

De fick genomgå många prövningar och lidanden när deras tro testades. Vi har även sett att vi som de som kallade att vara heliga eftersom Gud är helig.

Orsaken till detta som vi alla måste leva, är att Jesus Kristus har friköpt oss, och fött oss på nytt till ett nytt liv. Inte till ett liv som denna världen lever utan till ett liv i helighet.

Nu fortsätter Petrus att tala om varför vi måste genomgå prövningar och varför vi skall vara heliga. Dagens text börjar med orden i vers 18 :

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta”

Denna värld vi i dag lever i skall inte finnas kvar för evigt. Allt vi nu ser, träd, hus, städer, hundar, pengar, kläder skall en dag försvinna.

Bibeln talar om detta. Gud skall förstöra denna världen när syndens mått är nått. Det finns en gräns för hur länge Gud kommer att tolerera ondskan i denna världen och då kommer slutet. Då skall silver och guld förstöras.

Silvret och guldet är förgängliga ting. De kommer inte finns kvar för evigt. Silvret och guldet det här talar om, handlar om pengar. Av silver och av guld på den tiden gjorde man alla mynten man handlade med.

Detta är förgängliga ting som en dag kommer att försvinna. När pengarna man handlar med inte finns kvar kan man inte längre köpa något, och det kommer inte heller finnas något att köpa.

Eftersom silvret och guldet är förgängligt och skapat kan man inte köpa något som består in i evigheten med det utan man måste betala med något annat.

Jesus Kristus har köpt åt sig ett folk som skall tillhöra honom. I bibeln används ofta termen ”friköpa” som vi ser här i texten.

Det syftar på att man blir fri i från något och att en annan har köpt dig fri. Detta friköpande har inte skett med pengar, med silver och guld som en dag skall förgöras utan friköpandet har skett på ett helt annat sätt.

Men vad har vi då blivit friköpta ifrån ? Vi har blivit friköpta i från ett liv i slaveri till synden, Vi läser vidare här :

som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder,

Våra liv var meningslösa innan vi blev frälsta. Livet har ingen mening utan frälsningen, utan livet är bara ett tomt jagande efter ingenting. En del jagar ära och berömmelse, Andra jagar lycka i livet.

Andra jagar status och pengar och andra vill leva sina liv på sitt eget sätt och få ut så mycket av det som möjligt, men under ytan är allt detta meningslöst.

Vi levde liv i synd och njutningar. Vi levde för oss själva och gick våra egna vägar. Allt det som i våra ögon såg rätt ut var det vi gjorde. Men allt var bara meningslöst och utan värde inför evigheten.

I denna text adresseras speciellt judarna och därför läser vi ”ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder”

fäderna är ofta en term som syftar på de äldstes traditioner och undervisning, och här syftar det på de cermoniella lagarna som gavs genom Moses som förts vidare av deras fäder..

Även dessa traditioner och lagar var meningslösa. Cermoniella lagarna hade bara ett syfte att peka på Kristus och när Kristus kom sattes de ur spel.

De äldstes stadgar och traditioner var bara yttre människobud så som att man måste tvätta händerna innan man äter. Allt detta var bara meningslöst och kunde inte frälsa någon.

Vi har nu blivit friköpta bort i från vårt gamla meningslösa liv till ett nytt liv. Livet vi tidigare levde skall vi nu lägga bakom oss, och vi skall leva ett helt nytt liv på livets alla områden.

Detta friköpande skedde med något mycket mer värdefullt än pengar som kommer att en dag försvinna, och som vi alla vet är så osäkert.

Det har ju hänt i världens historia att pengar, och guldet fullständigt tappar sitt värde och folk förlorar alla sina besparingar.

Friköpandet av våra själar har istället skett med Jesu egna blod som vi läser i vers 18 ”utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.”

Enbart någons blod kunde betala vad vi var skyldiga. Mänskligheten på grund av sin synd förtjänar inte att leva. Vi finner detta om och om igen i skriften hur skriften vittnar om att syndens lön är döden.

Vi kan ta ett exempel med Noas ark. Människans ondska var så stor på jorden så Gud ångrade att han ens skapade människan och bestämde sig för att utrota alla utom en enda familj. Synden krävde människans blod.

Eftersom det krävdes blod för synden, så krävs det blod för att försona för människans synd.

Bockars och kalvars blod kunde inte försona för människan utan det behövde vara ett felfritt offer. Ett offer som aldrig hade syndat.

Enbart en som aldrig hade syndat kunde ta syndarens plats och utgjuta sitt blod i syndarens ställe.

I gamla testamentet finner vi att alla offer lamm som offrades till Gud som ett syndoffer skulle vara ett år gammalt och fläckfritt.

Allt detta är en bild på Jesus. Jesus var det offerlamm som tager bort världens synd och som försonade världen med sitt egna blod.

Jesu blod kallas därför här i texten för dyrbart, eftersom Jesus var syndfri så hade hans blod ett värde. Ingen annan människa kunde göra detta syndoffer eftersom alla har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Jesus är Gud och Gud kan inte synda och Jesus blev en människa för att som ett felfritt lamm friköpa var och en som tror, till ett nytt liv bort i från det gamla meningslösa livet.

Vers 20 ”Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse,”

Redan innan Gud skapade människan så var Jesus förutbestämt till att bli detta syndfria offer som skulle friköpa de som tror i från deras synder.

Detta var ingen plan B när Gud såg att människan föll i synd utan vi ser här väldigt tydligt att före människan ens var skapad så var Jesu offer på korset förutbestämt.

Gud visste att människan skulle synda och planerade Jesu syndoffer. Gud visste om allt men valde ändå att skapa människan trotts all synd de skulle begå.

Världen vi lever i trotts allt elände vi ser runt omkring oss blev tillåten av Gud. Gud har allt under kontroll och allt i sin hand. Gud har inte tappat kontrollen över sin skapelse.

Redan när Adam och Eva begick den första synden, så var Jesus redan innan det planerad men hölls dold i många tusen år.

Vidare… Lagen genom djuroffren och cermonierna vittnade om Jesus. Profeterna profeterade om att han skulle komma men vi läser :

men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull” .

Det var alltså först flera tusen år senare som Jesus Kristus uppenbarades för oss. Det är genom tron på evangeliet som vi blir friköpa genom att blicka tillbaka på vad som har skett.

De i gamla testamentet blev frälsta genom tron som blickade framåt mot Jesus Kristus som skulle komma. De visste att offren bara pekade framåt emot något annat. Medans vi har fått allt uppenbarat för oss i varje detalj.

Genom tron allena kan vi bli frälsta och var och en som blivit frälst är den som sett detta evangelium i skriften för Petrus säger till oss i vers 21 :

ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. ”

Denna tro baseras på två saker. Jesus har dött för våra synder som ett syndfritt offer vilket vi har sett, men också att Gud har uppväckt Jesus i från det döda vilket vi nu ser här.

När Gud uppväckte Jesus från det döda gav han Jesus härlighet står det här. Vad betyder det?

Det syftar på den dignitet som Jesus har på hans makt och på hans ära.

Alltså på att Jesus är värdig att tillbedjas för vad han har gjort för oss.

Den härlighet Jesus nu har blivit given är vad vi baserar vår tro och vårt hopp på.

Människor i den här världen sätter sitt hopp och sin tro till annat som inte gjort något för dem. Man ser all denna idol tillbedjan i världen. Folk tillber sina idoler och fyller arenor när deras favorit artist skall uppträda.

Men vad har artisten gjort för dem? Egentligen ingenting. Andra tillber sina gudar som bara kräver lydnad men aldrig gjort något för dem.

Vi tillber en Gud som gjort något för oss. Gjort något stort som ingen annan någonsin gjort. Offrat Jesus för att friköpa oss i från våra synder och sätta oss fri i från synden.

Det är helt fantastiskt, helt fantastisk. Vilket budskap av kärlek till oss människor.

Vidare i vers 22 ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden,

När vi tror på evangelium så blir våra själar renade. Detta sker genom sanningens lydnad genom Anden läser vi.

Alltså detta syftar på lydnad till budskapet. När man tror på evangeliet så blir man lydig tron. Sedan finns en annan lydnad också till det ny livet men det är resultatet av ett nytt liv. Tron frälser oss.

När vi kommer till tro så är det Anden som renar och helgar oss genom tron. Termen ”genom Anden” här finns inte med i moderna översättningarna men finns med i de äldre.

”Genom Anden” som finns med i äldre översättningar har ingen betydelse för innehållet i texten. Men det är tydligare i de äldre översättningarna.

Folkbibeln säger : Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek.”.

Det låter lite som att det är gärningen med kärlek i sig som är frälsande. Vi vet att gärningar inte kan rena någon själ utan syskon kärleken är resultatet av att vi redan blivit renade genom Anden.

Folkbibeln översätter fel här. Det skall översättas ”till uppriktig syskonkärlek” i stället. Det är vad det grekiska ordet betyder. På detta sättet översätter reformationsbibeln det hela när vi läser vidare.

Resten av vers 22 säger ” till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta”

Vi har alltså blivit renade för att Älska varandra. Det blir en stor skillnad här mot moderna översättningar. Det blir väldigt tydligt här att först sker frälsningen genom tron och sedan kommer det nya livet vi skall leva.

Nu är vi kallade att älska varandra på tre olika sätt. Det första som nämns här är att vi skall älska varandra uppriktigt.

Uppriktighet här syftar på äkthet. Alltså något som är fritt i från hyckleri. Det handlar om att man inte spelar ett spel för galleriet. Ett exempel är att man bara säger snälla ord men i praktiken är ens handlingar motsatta.

1 Joh 3:18 säger till oss  Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

En sann kärlek handlar inte alltså om att gå runt och säga till folk att man älskar dem. Jag minns minns en gång jag såg på nyheterna och någon hade vunnit en grammis.

Jag hörde denna person tacka alla och slutligen säga orden ”Jag älskar er”. Jag tror inte han älskar alla. De älskar att vara i centrum att bli hyllade och att tjäna pengar. Sann kärlek innehåller handling och inte bara ord.

Nästa ord vi finner här är att vi skall älska med ett rent hjärta. Alltså du kan älska med handlingar men inte med ett rent hjärta. En person kan göra en kärleksgärning emot en annan av fel motiv.

Ett exempel: morallagen säger till oss att om vår grannes oxe hamnar på vift skall man föra den tillbaka till vår granne. Detta kan göras med rätt motiv eller med fel motiv.

Rätt motiv är att det är inte din oxe och du vill att din granne skall ha tillbaka den eftersom han äger den. Fel motiv kan vara att du vet att det är din grannes oxe, och du för tillbaka oxen men du gör det för att du hoppas på en belöning för att du förde oxen tillbaka.

Hjärtat måste vara rent inför Gud och handlingen måste ske av ett rent hjärta.

Det tredje ordet vi finner är att vi skall älska innerligt.

Detta ordet för innerligt i grekiskan kan betyda många grejer. Det kan betyda uthålligt, det kan betyda med passion och entusiasm. Det kan betyda med uppmärksamhet.

Vi kan alltså säga att vi skall älska varandra med handlingar, som är av rena motiv och göra sådana med uthållighet, passion och uppmärksamhet emot varandra.

Vers 23 ”födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet.”

Vi har blivit födda på nytt av något oförgängligt. Åter igen argumenterar Petrus för att frälsningen inte är ett verk av något som kan förstöras. Först friköpandet av Jesu blod och här pånyttfödelsen genom Guds levande ord.

Petrus övergår nu ifrån att tala om tron till att börja tala om pånyttfödelsen. Det visar att de inte är samma sak. Först kommer tron sedan nu kommer pånyttfödelsen.

Det finns olika steg i hur frälsningen går till. Allt sker inte bara i en enda sekund utan frälsningen är ofta en process som börjar med att ett frö sås.

Detta leder till att ögonen öppnas för sanning, som leder till att tron föds, och när man tror och omvänder sig så sker pånyttfödelsen av hjärtat.

Petrus här säger att denna pånyttfödelsen sker just genom Guds levande ord. Ingen människa kan bli född på nytt utan att först läsa Guds ord, eller höra Guds ord.

Ett vatten dop kan inte föda någon på nytt. En vision kan inte föda någon på nytt utan man måste höra och förstå Guds levande ord.

En del argumenterar och säger men Paulus såg ju Jesus på vägen till Damaskus och blev frälst genom den visionen.

Vi behöver förstå att Paulus var laglärd. Paulus kunde skriften men hade inte sanningen uppenbarad för sig. Paulus förföljde de kristna vilket betyder att han måste ha vetat vad de trodde på.

Först när Jesus uppenbarar sig i en vision förstår han att den vägen är sanningen. Han hade alltså hört sanningen men förkastade den fram till han såg Jesus på vägen till Damaskus.

Människan måste alltså först höra Guds ord förkunnas innan man kan bli född på nytt. Detta har vi som blivit frälsta erfarit. Vi har hört Guds ord som består för evigt och genom det kom vi till tro och det födde oss på nytt.

Vers 24 ”För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. ”

Allt kött är som gräs. Vad Petrus menar här är inte kött du köper i affären även om det också är kött. Och det grekiska ordet kan syfta på djurkött också. Det är inte vad som syftas på utan han syftar på människan här.

Alla människor är som gräs, och vi vet att gräs vissnar bort, eller om det är varmt kan gräset brinna upp. Gräs består inte i evigheter utan det vissnar och det kommer nytt gräs. Så är det med människan. Det föds människor, de dör och och det kommer nya människor.

Vi som finns här inne i dag kommer inte finns på denna jord längre om 150 år, istället har det kommit nya människor som bor i våra lägenheter och tar över våra prylar.

Sedan har vi människans härlighet som är som blommorna i gräset. Blommorna är vackra, luktar gott men även de faller av och dör ut när säsongen är över och så kommer det nya blommor.

Detta syftar på allt det fina vi kan se hos människan. All visdom, all uppfinningsrikedom, alla goda egenskaper. Alla vackra ögon och håruppsättningar. Allt detta kommer att försvinna precis som blommorna faller av.

Vi lever inte för evigt men det finns något som aldrig kommer att försvinna och det ser vi i nästa vers 25 ” Men Herrens ord förblir i evighet.”

Gud ord kommer aldrig att förgås. Himmel och jord skall försvinna men Guds ord kommer att finnas kvar. Människan skall förmultna som en blomma men inte Guds ord.

De som översatte våra första svenska biblar år 1703 är i dag döda. De finns inte mer och ingen minns deras namn. De var som gräset och blommorna. Men Guds ord som de översatte finns kvar.

Denna bibeltext jag predikar idag kommer aldrig att försvinna. Den kommer finns kvar och många kommer att predika detta bibelstycke efter att jag har dött också.

Slutet av vers 25 ”Och detta är det ord som har blivit predikat för er.”

Detta ord som födde oss på nytt har blivit predikat för oss. Vi kan därför fortsätta att predika ordet för genom ordet kommer fler att födas på nytt. Speciellt i områden där ingen har hört ordet.

Det finns många invandrar grupper i Sverige idag som aldrig hört ordet predikas som vi kan försöka nå ut. Om vi inte går ut med ordet kommer ingen heller att bli född på nytt.

Ordet som har fött oss på nytt får inte bara bli något vi behåller för oss själva utan skall vara något vi regelbundet och konstant predikar för människor på olika sätt.

Guds ord är kraften som frälser människor. Det är vad som har förvandlat våra liv. Många av oss kan vittna om vilket kraft och effekt Guds ord har haft i våra hjärtan.

Liv som vi tidigare hade älskar vi inte längre utan vi har fått nya passioner i livet. För någon Söndag sedan satt två bröder här efter gudstjänsten och berättade om hur Gud har förvandlat deras liv.

I detta fallet talade de om fotboll och när de blev frälsta slutade de att spela i sina lag och att idag bryr de sig ingenting om fotboll.

Andra har sagt hur de levde ett liv i superi, på krogen och levde runt men när de blev frälsta försvann allt sådant intresse, och även intresset att umgås med de gamla kompisarna som fortsatte att leva detta livet.

Det nya livet vi har genom tron som fött oss på nytt genom ordet vi hörde skall verkligen vara något som förändrar oss om det är en sann tro.

Det innebär att man lägger bort något som man inte längre älskar, vi finner några exempel i nästa vers som är första versen i kapitel två.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

På grund av det nya livet skall vi lägga av oss det gamla livet. När Petrus säger att vi skall lägga bort någonting så betyder det att vi som kristna fortfarande kan ha sådana här saker i våra liv.

Det betyder att vi måste bekämpa sådant här och att vi inte är fullkomliga. Det betyder att sådana här saker kan försvinna för en tag men sedan komma tillbaka senare igen.

Det betyder att det finns saker som inte passar det nya livet vi har. Det finns saker som är motsatt emot den kallelse vi har och det finns saker som ger oss ett dåligt vittnesbörd inför världen.

Vad är det då vi skall lägga bort i från oss? Här nämns först all ondska. Denna ondska som vi skall lägga av oss innefattar både handlingar, ord och även tankar.

Det är ganska skrämmande i vår tid när världen har blivit mer och mer digital hur mycket ondska som kommer fram ur människans hjärta, när de sitter bakom ett tangentbord och kan vara anonyma eller i vissa fall även använda sina namn.

Det är elaka kommentarer, ondska i all form som kommer fram, hån och förakt, fräckheter emot andra, illvilja emot andra etc. Ondskan är stor i många människors hjärtan.

Alla människor är i grunden onda säger bibeln. Det betyder att alla människor är mer eller mindre onda. Alla är det inte på samma nivå men ondskan finns i varje människas hjärtan.

Många kan till det yttre vara polerade men denna ondska vi skall lägga bort innefattar också det som finns i våra tankar. Det som bara varje enskild människa kan känna till om sig själv, det som ingen annan ser.

Ondskan syftar inte bara på onda handlingar emot andra genom handlingar och ord utan, även det som finns i våra tankar.

För det andra nämns här allt svek. Det här handlar om falskhet i olika former. Det handlar om att ens ord måste vara i enlighet med ens agerande.

Det kan handla om att man begår bedrägerier av olika slag. Man säger att ens pengar man samlar in går till en sak men i verkligheten går de till något annat.

Våra ord måste vara i enlighet med vårt handlade i alla situationer. Det får inte finnas någon falskhet eller svek i oss. Lovar man något skall man göra allt för att hålla det.

För det tredje nämns här hyckleriet. Hyckleri betyder att man spelar ett spel för galleriet. Alltså man är som en skådespelare som spelar en viss roll bara men i verkligheten är något annat.

Detta hyckleriet är riktat både emot Gud och emot andra människor. Vi som kristna måste vara äkta och inte spela ett spel för galleriet.

Skillnaden mellan hycklerit och falskhet är inte så stor men hyckleri handlar med om att bekänna sig till något man inte är.

Det kan handla om att måla upp en bild av sig själv som inte stämmer. Man kanske målar upp sig själv som from och god fast man inte är det. Det handlar även om att man inte lever på ett sätt som ens bekännelse säger att man skall leva.

Det sista som nämns här är förtal. Förtal innebär att man ljuger om en annan människa på ett sätt så att deras rykte skadas.

Det tåls att poängteras i vår tid för många idag kallar det förtal om man kritiserar någon eller något.

Att kritisera är inte samma sak som att förtala. En kritik baseras på något någon säger eller gör.

Medans förtal handlar om lösa grejer som det inte finns någon grund för. Samtidigt handlar förtal om att tala sönder någons karaktär även om det man säger är sant. Man får alltså vara försiktig med vad man säger om andra.

Texten tidigare i detta stycke sade till oss att vara heliga. Här har vi en del av vad det innebär att vara helig.

Älska varandra innerligt och lägga bort, ondska, svek, hyckleri samt förtal. Detta är inte en heltäckande lista men det är några saker som nämns som vi var och här inne behöver lyssna till.

Är detta vad vi strävar efter i våra liv? Strävar vi efter mer kärlek till varandra. Strävar vi efter att lägga bort all form av ondska, svek, falskheter, hyckleri samt förtal?

Det är det nya livet vi skall leva och låta oss leva på detta sättet.

Sex bibliska steg för Guds vägledning i livet (Psalm 25)

Predikan av Josef Löwdin

23/6-2019, Göteborg

lyssna på ljudfil…

Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender triumfera över mig 3 Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak. 4 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. 5 Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid. 6 Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. 7 Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. 9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. 10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. 11 För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd för den är stor. 12 Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. 13 Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. 14 Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15 Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. 16 Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. 17 Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! 18 Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder. 19 Se mina fiender, de är många och hatar mig med våldsamt hat. 20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. 21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. 22 Gud, befria Israel ur all dess nöd.

Denna psalm är skriven av David. Den visar Davids hjärta och hans överlåtelse till Gud. David beskrivs i bibeln som en ”man av Guds hjärta”.

I många av Davids psalmer kan vi se honom utgjuta sitt hjärta inför Gud och hur en man efter Guds hjärta kommunicerar med Gud.

Denna psalmen har två specifika innehåll. Det första är att det är David som befinner sig i en situation i livet som är jobbig, och han söker vägledning om hur han skall gå tillväga. Samtidigt ser vi en djup förtröstan på att Gud skall vägleda honom rätt.

Det andra i denna psalmen är att David ständigt kommer med sina synder inför Gud. Det visar en man som har hjärtat rätt ställt inför Gud.

En människa som har hjärtat rätt inför Gud är en sådan som kommer inför Gud och bekänner sina synder. Ber om kraft och hjälp att övervinna dem så att man inte begår dem igen.

Vi läser detta i slutet där han säger ”Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. 17 Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! 18 Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder. 19 Se mina fiender, de är många och hatar mig med våldsamt hat. 20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. 21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. 22 Gud, befria Israel ur all dess nöd.

I dag tänkte jag fokusera på första hälften av psalmen och tala om ämnet hur man söker vägledning i livet. Vi alla hamnar nämligen i situationer i livet då vi behöver söka vägledning av Gud.

Förr i tiden brukade i stort sett alla kristna tro att, : om du står inför ett större beslut i livet, så finns det en specifik vilja av Gud, som man behöver söka. I dag har detta suddats ut och många kristna idag gör lite som de själva anser är rätt.

Skall de flytta söker de först inte Gud i frågan om man skall flytta till denna staden eller det landet. Skall man studera söker man inte Gud för den specifika viljan utan man väljer vad som man själv anser är bra.

Synen på Guds suveränitet har ändrats och blivit gjort till någon form av fatalistisk syn som säger ”Gör vad du vill så leder Gud dig rätt”.

Vill du studera till polis så gör det och Gud leder dig. Vill du gifta dig med den kvinnan så gör det, det är Gud som leder dig till det.

Vi finner detta i John MacArthurs bok ”Hittad : Guds vilja”. I denna bok menar John MacArthur att Gud verkar genom vår vilja och om man bara är frälst, andefylld, undergiven, fylld av Guds ord så kan man göra vad ens egna vilja vill.

Han berättar om en man som kom och sade att han var kallad till Frankrike. John MacArthur sade då ”Det är bara att åka”.

Historien slutade med att mannen hamnade i Kanada i stället eftersom Frankrike var fel plats för honom. MacArthurs argument var att viljan var rätt och given av Gud men staden var fel.

Visst Gud verkar genom vår vilja det är sant, men inte alltid. För även om man är frälst, andefylld och bibelsprängd är vi fortfarande svaga för vårt kött och kan lätt falla för felaktiga frestelser och vår vilja kan vara motiverad av egna lustar..

Detta är även en felaktig syn på Guds suveränitet eftersom Gud i sitt ord vill att vi skall söka hans vilja för större beslut i livet.

Om vi inte gör detta så är det faktiskt Guds vilja att du skall hamna snett i livet eftersom du inte söker hans vilja. Du kommer då få gå igenom saker i livet du kunde ha undvikit.

Detta gäller större beslut. Det gäller inte mindre beslut t.ex. skall jag ta bussen eller bilen till jobbet idag?. Med större beslut är , man kan säga att det innefattar minst ett år av ditt liv framåt.

Jak 4:13 säger till oss ”Och nu, till er som säger: I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, och där ska vi stanna ett år och göra affärer och tjäna pengar. ”

Här nämns att stanna i ett år och göra affärer och tjäna pengar. Alltså om du behöver binda upp dig till något under minst ett år skall du först söka Guds vilja.

Vi kan alltså säga, om du skall flytta. Om du skall gifta dig. Om du skall studera. Eller om du skall åka ut som missionär eller vad det än må vara som är ett större beslut i livet måste vi som troende först söka Guds vilja.

Är det verkligen Guds vilja att jag skall bo på den platsen?

Är det verkligen Guds vilja att jag skall bli en polis?

Är det verkligen Guds vilja att gifta mig med denna personen?

Är det verkligen Guds vilja att bli en missionär på Filippinerna?

Innan vi går in i dagens psalm och finner sex olika steg i hur vi söker vägledning. Låt oss bara först kolla på doktrinen att det är bibliskt att söka vägledning, och att vi inte bara skall göra lite som vi själva tycker och vill.

Den nya synen som råder och skiljer sig emot hur evangeliska kristna trodde förr i tiden, kan nämligen bli en katastrof i människors liv då man kan hamna väldigt snett.

Även om man hamnar snett kunde man ha hamnat rätt i från början och besparat sig själv i från allt som följer när man går snett.

Jag tänker framför allt på alla som gifter sig utan att först söka Guds vägledning och sedan hamnar i skilsmässa. Jag tänker på alla de som flyttar till andra sidan jorden utan att först söka Guds vägledning och sedan tvingas flytta hem igen.

  1. Jesus gjorde inget utan att först söka Guds vägledning.Jesus själv är vårt exempel för hur vi skall leva. Vi läser att han säger. jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. (John 5:30)

Jesus gick inte runt och gjorde vad han själv tyckte och tänkte utan han levde ett liv där han sökte Gud i de större besluten.

Vi finner detta väldigt tydligt när Jesus skulle välja ut sina lärjungar. Vi läser :Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. 13 När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem, som han kallade apostlar – Luk 6:12-13.

Jesus spenderade hela natten i bön innan han valde ut vilka som skulle bli hans lärjungar.

Det var ett större beslut och Jesus sökte Gud innan han tog beslutet vilka som skulle vara apostlarna.

Jesus gjorde inte lite som han ville och tänkte. ”Gud är suverän, nu tar jag bara tolv stycken”. Nej, han bad först och sökte Gud innan han valde ut sina lärjungar.

2. Gamla testamentets gudfruktiga sökte vägledning

Mose sökte Guds vägledning och säger i 2 Mos 33:13 ”låt mig förstå dina vägar”.

Moses bad om visdom och vägledning i hur han skulle leda Guds folk.

Han ville att Guds närvaro skulle vara med honom.

David sökte vägledning vilket vi skall kolla på snart, men först en annan text som säger detta. Ps 27:11 ”Visa mig, Herre, din väg, led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. .

3. De kristna i nya testamentet sökte vägledning

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. (Apg 13:2-3).

Här ser vi att när de bad då ledde Herren dem genom att säga till den genom den helige Ande att sända ut Saulus och Barnabas på missionsfältet.

Paulus var alltså utsänd genom ett ord i från Gud. Det var Guds specifika vilja för Paulus att vara en missionär.

Vi läser om Timoteus i 1 Tim 4:14  Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.

Timoteus var kallad av Gud och den kallelsen fick han genom profetord. Alltså de hade sökt Guds specifika vilja och Timoteus likaså.

Hur skall vi då söka Guds vilja? Dagens psalm ger oss sex olika steg som den evangeliska kyrkan ai hundratals år använt och trott på.

Vi behöver genomgå alla sex olik steg. Det räcker inte bara med ett eller två av stegen utan vi behöver göra alla sex stegen för att vara helt säkra på Guds vilja.

Steg 1- Bön och överlåtelse (Vers 1-4)

Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender triumfera över mig 3 Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak. 4 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

David börjar med att han visar Gud sin överlåtelse. David säger att han lyfter sin själ emot Herren och att han litar på Gud. Givetvis är detta inget tomt prat utan vi finner i hans liv om och om igen hur han förtröstar och litar på Herren.

Ett liv i överlåtelse till Gud är alltså grunden för att kunna bli vägledda rätt. Om vi inte är överlåtna åt Gud, där han är vår förtröstan, och den vi vill följa och lyda så givetvis kommer vi ju att följa våra egna vägar.

Ordspråksboken lär oss att vi inte skall förtrösta på vårt eget förstånd utan istället skall vi förtrösta på Herren och låta honom vara den som vägleder oss.

Vårt förstånd är ofta något som för oss vilse och fel. Om vi förtröstar på det kan du vara säker på att du kan hamna snett i livet.

David inte bara är överlåten åt Gud utan han ber om vägledning. I vers 4 ser vi detta ”Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.”.

När vi behöver vägledning i livet så behöver vi börja med att be till Gud om vägledning. Vi behöver be att han skall vägleda oss rätt.

Ett varnande exempel i skriften är Kung Saul. Ni känner säkert till hans liv och hans historia men vi läser om honom i 1 Krön 10:13- 14.

Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord, och dessutom rådfrågat en andebesvärjerska för att få svar. 14 Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet till David, Ishais son.

Många agerar på samma sätt idag. De kanske inte går till en andebesvärjare, men i stället för att be Gud om vägledning så går de till kompisar eller vänder sig till så kallade experter. Eller så förlitar de sig på sitt egna förstånd.

För Saul var detta förödande att han inte sökte svaren hos Gud utan i stället vände sig till andra källor. Det kostade honom livet, och hans söner fick inte ärva kungariket, utan det fick i stället David göra.

Om vi därför inte ber Gud om vägledning och följer de andra stegen kommer vi att hamna snett. Det är Guds vilja att vi skall hamna snett, eftersom vi inte sökte honom.

Det kommer kosta oss mycket elände och smärta i livet. Elände och smärta vi kunde ha undvikit genom att börja med att först be om Guds vägledning.

Steg 2. – Använda Guds ord (vers 5)

Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid.”

David här ber att Gud skall leda honom ”i din sanning” och att han skall lära sig. David sökte alltså bättre förståelse av Guds ord och vägledning genom Guds ord.

Det är en viktig del när vi söker vägledning att vi kollar vad skriften säger. I vissa saker är skriften väldigt tydlig, med medans i andra frågor är skriften inte tydlig. Det finns dock en del principer i skriften som man kan använda för att se vad som är Guds vilja i en fråga eller inte.

Om en kvinna till exempel skulle söka till en pastorsutbildning så vet man direkt genom skriften att det inte är Guds vilja eftersom skriften inte tillåter en kvinna att vara en pastor.

Om vi skall söka till en utbildning eller ett jobb, kan vi använda skriften i sådana situationer.

Vi kan få en bra vägledning, inte till exakt vilket jobb men det finns en del saker som är bibliska.

Det är bibliskt att vara med i en församling om man då vill ha ett jobb som får en att vara borta mycket, eller ha ett jobb i en stad där det inte finns någon biblisk församling, så kan du vara säker på att det inte är Guds vilja för ditt liv.

Om man vill flytta så kan man använda samma principer och ställa sig frågan. Finns det en församlingsgemenskap som är biblisk på den platsen jag tänker flytta till?

Sedan har du nästa test. Man behöver testa om en församling är biblisk innan man kan veta om det är Guds vilja att man skall vara där. Förkunnar de t.ex evangeliet? Har de ett bibliskt ledarskap? En biblisk lovsång etc, etc,.

Om en man vill gifta sig med en icke troende så kan du veta på en gång att det inte är Guds vilja eftersom skriften säger att vi skall gifta oss i Herren.

När vi skall gifta oss är det viktigt att följa skriften för den har en hel del att säga till oss i detta ämne. Det beskriver till exempel hur kvinnan skall vara man skall söka efter.

Jag minns en man som vill gifta sig och sökte Guds vägledning. Han följde faktiskt det första steget och bad Gud att vägleda honom. Men han brydde sig inte om vad skriften sade och gifte sig ändå och det blev en katastrof och efter några år skiljde de sig.

Steg 3 – Rensa bort felaktiva motiv (Vers 7-8)

Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

David hade begått synder i sina unga år. David ville rensa bort det som var dåligt i hans liv.

I vers två sade David ” Låt mig inte behöva skämmas” Han ville inte ha felaktiva motiv utan leva med ett rent hjärta. Han såg sin svaghet och visste att den kunde få honom på fall. Han ville inte handla i enlighet med sitt kött och efter felaktiga motiv så att han senare skulle få stå där och skämmas.

Här kommer nästa steg in. Vi behöver rannsaka våra hjärtan och se till att det inte finns några felaktiga motiv. Vi är som David svaga i oss själva och många gånger agerar människan efter felaktiga motiv i stället för att rensa bort sådant.

En del till exempel vill bara flytta för att komma bort i från allt. Men att komma bort i från allt är inget bra motiv. Vi har den fallna naturen vårat kött som vill försöka leda oss.

Vi behöver därför rannsaka våra motiv. Varför vill du göra det du har tänkt att göra? Varför vill du ha just den utbildningen? Ha just det jobbet? Är det för att få en status i samhället? Är det för att bli rik?

Det kan vara att man redan har bestämt sig att bli en polis oavsett vad och då är det meningslöst att ens söka Guds vilja. Vad man istället måste göra är att pröva om man verkligen skall bli en polis.

Vi kan inte ledas av begär. Utan våra motiv måste vara rena. Vi måste rensa våra motiv först innan vi kan gå vidare. Vi behöver komma till en position där vi säger.

Ske din vilja Herre oavsett vad det är. Vi behöver lägga alla vår egna ambitioner på altaret om vi skall bli ledda rätt.

Om vi leds av vår lustar och har bestämt oss att gå vidare utan att döda våra begär som är emot det tionde budordet så kan kommer inte Gud att leda oss rätt heller.

Om vi alltså följer steg ett och två men sedan inte följer detta steget hamnar vi snett ändå.

För detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, 4. att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, Kan betyda: kropp eller hustru. 5. inte i begärelsens lusta såsom hedningarna, som inte känner Gud” (1 Thess 4:3-5)

Paulus här säger till oss att inte följa begärelsens lusta som hedningarna gör. Alltså vi måste rensa bort allt sådant och ha rätta sanna motiv.

Hedningarna gifter sig för att de känner en lusta till en person. Kristna måste följa bibelns principer att gifta sig i Herren och inte bara följa att man känner lusta.

Vi måste alltså rensa bort alla felaktiga motiv så som lustar eller att bara vilja fly eller vad det än må vara som inte är ett rent motiv om vi skall bli vägledda rätt av Herren.

Om vi har bestämt oss redan och vägrar rensa felaktiga motiv kommer vi göra det vi har bestämt redan ändå och Gud kommer inte stoppa dig alltid.

Han kan göra det men inte alltid. Vi kommer då hamna fel i vår egen vilja efter våra egna ambitioner och utanför Guds specifika vilja för ditt liv.

Steg 4 – Överväga för och nackdelar (Vers 9)

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. ”

David säger att Herren leder de som är ödmjuka rätt och visar dem vägen de skall gå.

Detta det fjärde steget handlar om att överväga för och nackdelar. Detta steget handlar om saker där du inte kan få vägledning genom skriften på något sätt. Eller där du behöver överväga vissa saker.

När man hamnar i en sådan situation är det viktig att vara ödmjuk inför Herren och be att han skall leda dig rätt i din situation där du inte kan få någon hjälp av skriften.

I ett sådant fall ber man att Herren skall ge dig visdom och leda dig rätt och ge dig rätt tankar. I detta steg kan man också rådfråga andra troende syskon om vad de anser för din situation.

Det handlar om att överväga för och nackdelar och sedan be Herren hjälpa dig att fatta rätt beslut. Du kanske har gått igenom de första stegen och känner dig kallad att bli en polis. Nu behöver du överväga detta.

Vad vi behöver överväga i dessa situationer är hur påverkar mitt beslut min familj? Hur påverkar det mitt kristna vittnesbörd? Hur påverkar det hur jag tjänar Herren?

Till exempel du kanske har följt de första stegen men sedan börjar du överväga ditt beslut och kommer att tänka på något du inte ens har tänkt på tidigare som får dig att helt omvärdera allt..

Steg 5 – Se om Herren leder dig på andra vägar (Vers 12)

Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja.”

David här förstår och påminner Gud om att de som fruktar Gud kommer Gud att visa vägen de skall vandra.

Har vi alltså följt de första fyra stegen och kommit hit så kan vi förstå att Gud kommer undervisa om sin väg. Med detta menas att Herren pekar på rätta vägar.

Det kan alltså vara att du har hitills valt fel och då kan Gud gripa in och leda dig rätt. Det är viktigt att detta inte sker i början för då hamnar vi i mysticism.

Paulus hade sina planer men helt plötsligt blev de stoppade av Gud och ledda i en helt annan riktning.

När de hade rest genom Frygien och det galatiska landet, blev de hindrade av den Helige Ande att predika ordet i Asien. 7. Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men Anden tillät dem det inte. 8. Då de hade färdats genom Mysien, kom de ner till Troas. Och på natten såg Paulus en syn: En man från Makedonien stod där och bad honom och sa: Kom över till Makedonien och hjälp oss. 10. Och efter han hade sett synen, försökte vi genast ta oss till Makedonien. Vi förstod att Herren hade kallat oss att predika evangeliet för dem. ” (Apg 16:6-10).

Paulus var på väg till att predika ordet i Asien. Han hade gjort upp sina planer. De hade rest runt för att överlämna ett brev som Apostlarna hade skrivit. Det fanns falska lärare som ställde till problem och Paulus hade varit i Jerusalem för att Apostlarna skulle ta itu med det.

Hitills var allt enligt Guds vilja. När du nu var på väg till Asien så hindrades dem. Man kan ju tycka att det är bibliskt att predika evangelium. De hade nog bett om vägledning och de hade inga felaktiga motiv. De ville att själar skulle bli frälsta.

Nu griper dock Gud in och stoppar dem genom den Helige Ande och sänder dem till Makedonien istället. Det var Guds vilja att predika evangelium men inte i Asien utan i Makedonien.

Här ser vi det femte steget i vägledningen. Följer vi de andra punkterna först så kan vi se om det finns omständigheter som ändrar våra planer och genom dem leder Gud oss rätt.

Gud kommer placera oss i situationer där det inte finns någon annan väg att gå än den rätta.

Steg 6 – Frid eller ofrid i hjärtat (Vers 13)

13 Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. ”

Den som helhjärtat söker Gud för vägledning kommer i slutet att finna en frid i sitt hjärta över sitt beslut eller en ofrid i hjärtat. Detta är dock det sista steget, du kan inte börja med att kolla om du har frid i hjärtat över något för våra hjärtan kan leda oss helt fel.

Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ’Allt är väl’, trots att allt inte är väl, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,  ” (Hes 13:10)

De falska profeterna under Hesekiels tid hade frid över vad de gjorde mot folket och sade ”allt är väl, Allt är väl” när allt inte alls var väl. De gick emot skriften.

En människa kan känna en frid över något som är rakt emot skriften om inte skriften kommer och ger ljus över hur fel ute man är.

Det är därför detta är det sista steget. Har du följt allt och du nu har frid i hjärtat över ditt beslut så kan du gå vidare med att verkställa det. Har du fattat fel beslut kommer du få en ofrid i hjärtat och då skall du avbryta det du har planerat att göra.

Våra hjärtan är obotligt sjuka som Jeremia säger till oss och därför kan vi inte lita på våra hjärtan oavsett vad världen säger till oss här.

Vi behöver följa dessa steg och det slutliga är viktigt att vi känner en frid över det vi gör annars kommer du hamna snett.

Jag minns en gång en man som skulle gifta sig men han hade inte frid över beslutet. Man märkte att han tvekade genom saker han sade. Han valde ändå att gifta sig med den kvinnan och det tog något år bara sedan slutade det i en skilsmässa.

Den inre friden måste värderas högt när vi söker Guds vägledning. Ignorera inte den inre friden. Finns den inte där så dra dig ur. Det är inte Guds vilja för ditt liv om inte friden finns i hjärtat.

Det är alltså viktigt att vi söker Guds vilja för de större besluten i livet. Gör vi inte det kommer du stå där några år senare och ångra att du inte gjorde det.

Vi kan inte ha en fatalistisk syn att Gud leder oss rätt oavsett för det är inte en biblisk syn. Visst i bland är Gud god och leder oss rätt ändå när vi är som små barn som inte tänker först.

Principen i skriften är dock att söka Guds vägledning för de större besluten i livet.

Gör det så kommer du bespara dig själv många hjärtesorger i livet.