Den bibliska hustrun och mannen (1 Petrusbrevet 3:1-7)

Predikan av Josef Löwdin

22/9-2019, Göteborg

På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att också de som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom hustruns sätt att leva, 2. när de ser hur rent ni lever i fruktan. 3. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, med håruppsättningar och påhängda guldsmycken eller fina kläder, 4. utan hjärtats fördolda människa med den milda* och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud. 5. För så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, 6. såsom Sara, som var lydig mot Abraham och kallade honom herre, vilkens döttrar ni har blivit, om ni gör det som är gott och inte låter skrämma er för något hot. 7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir förhindrade”

Vi skall i dag se på en text som kanske inte är den populäraste i vår tid i vårt samhälle. I en tid då feminismen och dess rörelse växer sig starkare och starkare.

Med det sagt menar jag inte att allt inom feminismen är dåligt absolut inte. Om vi talar om att en man och en kvinna skall ha lika lön för samma arbete så är det bara något bra.

Men mycket av feminismen handlar om att ändra på Guds ordningar och hur Gud har sagt i sitt ord att saker och ting skall vara. Så i grunden är feminismen något som går emot Gud och hans Ord.

Och det sker många attacker på Guds ord i vår tid. I dag skall vi titta på hur kvinnan skall underordna sig sina män. Attacken som sker i vår tid är att man förklarar bort detta och menar att underordnande har bara med att visa respekt att göra.

Samtidigt ser vi resultatet av dessa attacker genom att du knappt finner en kyrka i vår tid som inte har en kvinnlig Pastor. Kvinnan skall nu vara ledaren över sin man och texterna i bibeln i ämnet var enbart för den tiden säger man.

Så är inte fallet utan dagens text gäller i vår tid lika mycket som i den tiden. Guds ord är Guds ord genom alla tider.

Samtidigt har vi många män som fullständigt missbrukar sin ställning också och relaterar inte till sin kvinna på ett respektfullt sätt utan blir machotyper vilket också är helt fel.

Dagens text börjar med att tala om kvinnan roll och avslutas sedan med att tala om mannen också. Vi skall givetvis tala om dessa båda.

Vi läser här i vers 1 ” På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män ”

Förra gången förklarade jag vad ordet underordna betyder men vi tar det igen. Ordet betyder att ställa sig under någons auktoritet det betyder att man lyder och följer och rättar sig efter någon annat eller något annat.

Det är som om du arbetar som en polis så har polisen sina regler och lagar att följa och du som polis följer instruktioner ifrån dem som är över dig och ger dig order.

På samma sätt skall kvinnan underordna sig sin man. Hon skall lyda sin man och rätta sig efter honom. Det är mannen som är huvudet i hemmet och inte kvinnan. Det är mannen som är ledaren och inte kvinnan.

Det är mannen som har det sista ordet i hemmet och inte kvinnan. Detta betyder inte att mannen på något sätt är mer värdefull än kvinnan och att kvinnan skall nedvärderas.

Absolut inte utan det handlar om olika roller i skapelsen. Mannen har sin roll som ledaren och kvinnan har sin roll som en hjälpare och som den som bäst tar hand om barnen.

En man klarar helt enkelt inte att ta hand om barnen som en kvinna kan göra. När jag är ensam med min minst pojke så blir det nästan kaos varje gång, för jag har inte den förmågan att ta hand om ett litet barn som min fru har.

Gud har alltså skapat oss olika men med samma värde. Man och kvinna behöver varandra men har olika roller. Mannens roll är att vara ledaren. Vi finner detta överallt i skriften där mannen är de som är kungar och har auktoriteten.

Inte ens drottning Ester hade högsta auktoriteten utan hon behövde gå till sin man som var Kung för att kunna rädda Israels folk.

Men Drottning Ester var använd av Herren för att befria sitt folk. Hennes mod att offra sitt eget liv för att gå inför kungen för att vädja för folket är något varje kvinna skall se upp till och ha som en förebild.

Vi finner samma i hela GT´s strukturer där Israels ledare var män och prästerna var män.

Vi finner det även i NTs strukturer där en församlingsledare skall vara en man.

De som undervisar i en församling skall vara män och kvinnan skall i stillhet ta emot undervisning och tiga i församlingen.

Alla Jesu apostlar var män och hade Jesus velat ha kvinnligt ledarskap hade han kanske valt ut sex kvinnliga apostlar.

Det ses till och med som något negativt i skriften när en kvinna började råda i landet eller när barnen gjorde det. Vi läser om detta i Jesaja 3:12.

Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå. (Jes 3:12)

Jesaja kapitel 3 handlar om Guds dom över Juda och Jerusalem. En av anledningarna till att han skulle döma dem finner vi i den här versen.

Kvinnor härskade över folken. Det var alltså inte männen som var de högsta härskarna utan kvinnorna. Vi vet inte exakt vilka dessa kvinnor var som var i auktoritet vi finner det inte i bibeln men tydligen fanns det.

Kvinnan skall vara underordnad sin man. Det är Guds ordning genom hela bibeln. Ibland när männen inte tagit sitt ansvar kommer någon kvinna fram som till exempel Deborah som var en domare. Det hon gjorde var dock inte att leda utan hon sade till männen att de skulle leda och ta sitt ansvar.

Kvinnan som är gift står alltså under sin mans auktoritet och kvinnan som inte är gift står under sin pappas auktoritet.

Nu kanske en del tänker skall man även lyda det som är dåligt? Nej, om din man säger till dig att döda någon eller göra något orättfärdigt behöver man inte lyda sådant men i allt annat skall man lyda.

Jag hörde en historia om en kvinna som var gift med en icke kristen man. Hon var själv troende. Hur hon hade hamnat i ett sådant äktenskap vet jag inte. Hon kanske hade blivit troende efter de hade gift sig.

Hur som helst mannen ville att de skulle gå på bio tillsammans. Kvinnan ville inte detta för hon visste att en kristen inte skall älska världen och att den har dåligt inflytande på oss.

Hon visste att en bio film absolut inte har någon bra påverkan på hennes andliga liv, med dess svordomar, våld, nakenscener, ockultism, orena skämt och annan ogudaktighet etc.

Hon befann sig nu i ett dilemma för samtidigt visste hon att hon skall underordna sig sin man. Hon bad över saken och fick visdom i från Herren hur hon skulle agera.

Hon bestämde sig för att lyda sin man och följa med på biografen. Men när han väl var där och satte sig ner så blundande hon sig igenom hela filmen och satt bara och bad för sin man.

Det hela slutade med att Herren hörde hennes bön och besvarade den och mannan sade efter filmens slut till sin hustru. Vi skall aldrig mer gå på bio för du satt ju bara och blundande.

Hon lydde sin man och följde med men hon ville inte befatta sig med orenhet blundade därför och bad och Herren svarade på hennes bön. Om vi ärar Herrens vägar så kommer han svara på våra böner.

så att också de som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom hustruns sätt att leva, 2. när de ser hur rent ni lever i fruktan. ”

Orsaken till att kvinnan skall underordna sig sin man, är inte bara att det är Guds ordning, utan det är även för det kristna vittnesbördets skull.

Jesus Kristus underordnade sig Fadern och var lydig honom i allt. På samma sätt skall en lärjunge underordna sig högre auktoriteter.

Mannen står som huvud i en familj och för att vittna om hur församlingen har underordnat sig Kristus skall även kvinnan underordna sig mannen.

Vi läser här att de som inte tror ordet skall kunna vinnas genom sättet hustrun lever, när de ser hur rent hon lever utan att ord används.

Med detta betyder inte att en människa kan vinnas bara genom vad vi gör. Betoningen ligger här i stället på att mannen har hört ordet tidigare. Det betyder alltså inte att man aldrig skall predika evangeliet och bara vittna med sitt liv.

Vi vet i från andra ställen i skriften att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det finns många i dag som förespråkar en form där man bara skall göra gott, men inte öppna sin mun och predika evangeliet. Det är inte vad denna versen betyder.

I stället betyder det att sådana som har hört evangeliet och ordet, men inte vill tro skall kunna påverkas när de ser hur rent hustrun lever.

Detta säger en sak till oss att vi kan predika evangeliet, men om våra handlingar inte vittnar om renhet så kan det stjälpa.

Men om våra gärningar vittnar om renhet så kan det få sådana som har hört evangeliet, men som inte vill tro att komma till tro. Jesus lärde oss detta i bergspredikan.

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matt 5:13-16)

Vad Jesus talar om här är helighets gärningar. När folk ser renheten och heligheten så skall de prisa Fadern i himlen.

Om vi alltså predikar evangeliet men sedan lever ett liv som går rakt emot det så har evangeliet ingen effekt. Om en kvinna bekänner sig till Kristus men inte underordnar sig sin man och lyder honom så kommer inte mannen vinnas för Kristus.

Det finns alltså hinder för själars frälsning i våran livsstil. Om man predikar att Kristus frälser oss men sedan lever världsligt så har det ingen effekt på omgivningen.

Eller om vi predikar att Jesus förlåter våra synder men sedan förlåter vi inte varandras synder så har det ingen effekt heller.

Du har nog hört mig säga detta men jag säger det igen. Jag läste i från Charles Spurgeons bok själavinnare där han berättar om sitt egna misstag.

Han predikade evangelium med största allvar och allvarsamheten fanns i rummet. Sedan drog han ett skämt som förstörde det hela. Efteråt kom en man fram och sade.

Jag var nära att ta emot ditt budskap men det där skämtet gjorde att jag inte vill befatta mig med budskapet. Våra beteenden är alltså viktiga. Vi läser det här i texten. ”När de ser hur rent ni lever”

Det är därför vi här tar allvarligt på detta med populär musiken och världen. När rappmusiken genom så kallad holy hipp hop, kommer in i Guds hus så stjälper det evangeliet. Det urvattnar evangeliet.

Människan som har hört evangeliet ser att de inte behöver omvända sig. De ser att de kan ha världen kvar men ändå ha Jesus samtidigt. Det skapar falska konvertiter och ingen äkta renhet.

Det är samma sak när vi undervisar våra barn där hemma. Hur kommer det sig att så många barn växer upp i ett kristet hem men sedan vandrar ut i världen?. Troligtvis på grund av att vi lever ett liv som stjälper evangeliets vittnesbörd inför våra barn.

Jag minns själv när jag var liten hur stor påverkan min egna Pappa hade på mig. Jag såg inte bara ord utan ett helt liv. Han tog med mig på bönemöten, på bibelstudier i kyrkan. Jag såg hans bibel ständigt på bordet och han läste den.

Han tog med mig ut bland människor när han tog hand om alkisar. Han var där och skjutsade folk etc. Jag såg ett helt liv, inte bara ord utan ett liv.

Men jag såg många andra ungdomar i min församling som bara växte upp med föräldrar som inte levde det livet och var är de idag? Inte i kyrkan i allafall. Må vi alla rannsaka oss själva och se ifall det finns saker i vårat liv som hindrar själars frälsning.

Er prydnad ska inte vara något utvärtes, med håruppsättningar och påhängda guldsmycken eller fina kläder,

Petrus talar fortfarande om ämnet underordnande men han gör nu en annan betoning. Han börjar prata om kvinnans utseende i relation till underordnande. Om Herren vill så skall jag predika i ämnet en kristen klädstil en annan gång.

En del menar att detta stycke helt förbjuder att kvinnan kan använda smycken, fina kläder och ha en håruppsättning. Jag tror inte det handlar om detta och det gör inte heller de flesta bibelkommentatorer.

Vi finner nämligen andra platser i skriften där kvinnor använder till exempel purpur tyger och finaste linne som klädnad.

Vi läser om den bibliska kvinnan i Ords 31:22 Täcken gör hon åt sig, hon är klädd i finaste linne och purpur..

Vi ser här alltså att den bibliska kvinnan som beskrivs här bar fint linne och purpur. Samtidigt läser vi i dagens text att de inte skall bära fina kläder.

Samma sak finner vi med smycken och håruppsättningar hur kvinnan i bibeln bar även sådant. Denna vers kan alltså inte förbjuda kvinnan att bära sådant.

En del andra bibelkommentatorer menar att kvinnan i det Romerska imperiet under den tiden som klädde sig så som Petrus beskriver var de prostituerade och lössläppta och därför skulle man inte klä sig som dem.

Jag håller med om den principen i sig att vi skall inte klä oss på ett sätt som för med sig en dålig association. Men jag ser ofta att folk gör detta misstaget och säger ”det var så på den tiden”.

Sedan ger de inga bevis för det alls och när man själv kollar upp det så finner man i vissa fall att det som påstås inte alls är sant. Jag skulle alltså inte helt köpa en sådan tolkning även om jag håller med principen i sig.

Själva poängen här är inte själva hur hon klär sig och det yttre , utan själva poängen är hur hon klär sig i sitt inre. Det är vad Petrus vill åt. Vilket också blir väldigt tydligt när vi läser vidare i vers 4.

  1. utan hjärtats fördolda människa med den milda* och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud.

Den inre människan skall vara kvinnans sanna prydnad. Hennes hjärta och det som finns inne i hjärtat. För vad hjälper det om man har ett fint yttre men inte har ett fint hjärta.

Det finns tre saker här Petrus lyfter fram som skall finnas en kvinnas hjärta. De första två finner vi i denna vers och den tredje finner vi i nästa vers.

Först nämner han en mild ande. En mild ande är motsatt till en framhävande och tuff ande. Det är en ande som inte som lätt blir arg och som är tålmodig med människor.

Det är inte en tuff ande där man skall verka tuff och uppkäftig. Inte en ande som lyfter fram sig själv utan en ande som är blygsam. Det är inte en stridslysten eller stridsfull ande som bara strider med folk hela tiden.

Det andra han nämner är en stillsam ande. Det hänger en del i hop med mildheten men handlar om en stillsamhet, en tyst ande.

En kvinna skall inte vara så speciellt pratsam utan hon skall leva i stillsamhet. Det betyder inte att hon aldrig säger något, absolut inte.

Men det är skillnad på en stillsam ande och en party ande. Du märker det på en gång om en kvinna är stillsam eller om hon har en party ande.

Vad stillsamhet handlar om är ett stillsamt inre som inte i onödan pratar. Men det handlar också om att hon inte gör mycket väsen av sig.

Ibland möter man sådana kvinnor som aldrig bara kan vara tysta och de finns även inom kyrkorna. De pratar och pratar och de pratar gärna doktriner också.

De har gärna bloggar där de pratar teologi och doktrin eller så är de på sociala medier eller i tidningarna och ger sig in i alla debatter de gör mycket väsen av sig och är inte stillsamma..

En del har feministpoddar och kallar sig feminist pastorer och man undrar var finns deras män?

En kvinna skall underordna sig mannen och leva i stillsamhet.

Det är inte bibliskt att inte vara mild och stillsam, och det är något man kan be bort inför Gud om man kommer helhjärtat inför honom.

Skönheten ligger i en mild och stillsam ande. Det är den sanna prydnaden en kvinna skall bära. Har man allt det där yttre men saknar detta är det ingen fin prydnad. [illustration lägenhet]

5. För så prydde sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, 6. såsom Sara, som var lydig mot Abraham och kallade honom herre, vilkens döttrar ni har blivit, om ni gör det som är gott och inte låter skrämma er för något hot.

På detta sättet prydde sig de heliga kvinnorna i gamla testamentet. De var milda och stillsamma och sedan underordnade de sig sina män vilket är den tredje punkten som Petrus här lyfter fram.

Han har talat om underordnade hela tiden och fortsätter nu med att bevisa att förr i tiden under gamla testamentet var det underordnande som var den sanna prydnaden.

Han nämner nu i vers 6 Sara och hur hon lydde sin man. Om du fortfarande inte vill tro att underordnande handlar om lydnad så ser vi här att Petrus likställer det med lydnad.

Jag vet att många i vår tid vill få bort detta och mena att underordnande bara handlar om att respektera men det handlar inte bara om det utan även om lydnad.

Sara lydde Abraham och kallade som herre och om en kvinna är sådan säger Petrus gör man det som är gott och man har blivit en Saras dotter. Med det menar Petrus att man lever i enlighet med tron.

Abraham kallas tron Fader och de som lever av tron kallas enligt skriften Abrahams barn. På samma sätt är det med kvinnorna. De blir Saras barn när de lever av tron och följer trons väg.

Vad för lydnad var det då Sara befattade sig med? Vi kan läsa om detta i Första Moseboken kapitel 20. Jag vet inte om det finns något mer än just denna berättelse.

I denna berättelse så ljuger Abraham för han tror att hans liv är i fara så han säger till Abimelek att Sara är hans syster och ger henne som fru till honom.

Sara var lydig Abraham här och säger att Abraham är hans bror. Hur som helst så räddar Herren dem ur denna situation de befann sig i och gav Abimelek en dröm att han inte skulle gifta sig med Sara eftersom det är Abrahams fru.

Samtidigt gjorde Herren alla kvinnorna i landet ofruktsamma för att Abimelek skulle slås av fruktan och låta Abraham och Sara vara.

Man kan ju fundera lite över det moraliska i att ljuga som Abraham och Sara gjorde samtidigt var de övertygade om att de skulle dö annars. Herren räddade dem i alla fall ur situationen.

Sara lydde Abraham i detta och var villig att bli hustru till en annan man och ljuga om att hon inte var gift bara för att Abraham ville rädda deras liv.

Hon lydde honom också genom att följa med honom överallt han reste. Hon lydde genom att stanna troget vid hans sida och vara hans stöd.

Hon lydde honom också genom att när de hade besök så lagade hon mat till gästerna vilket Abraham sade till henne att göra. (1 Mos 18:6)

Hennes lydnad och underordnade var enligt Petrus något helt rätt. Det var något gott.

Nu kanske en del tänker. Skall vi bara prata om kvinnan. Varför inte också prata om mannen?

Det kan bli en total katastrof om mannen är en bossig diktator som ställer till livet rejält för kvinnan. Jag håller fullständigt med och därför läser vi vidare i dagens text.

7. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir förhindrade”

Mannen får på något sätt inte missbruka sin position som ledare i hemmet och bli en elak diktator som beter sig illa mot sin hustru.

Det finns sådana män, machotyper som inte visar någon som helst respekt för sin hustru, istället skall vi visa dem aktning eller respekt som det också kan översättas.

Det betyder att man skall visa dem största vördnad och vara väldigt försiktig med hur man behandlar sin hustru.

Kvinnan är nämligen det svagare kärlet. Med det menas tror jag är de är mera svaga känslomässigt än män.

En kvinna är mer känslosam och kräver att man behandlar dem på ett visst sätt. En man kan inte sitta och skylla sina dåliga beteenden på att kvinnan är känslig. Istället måste man lyssna in deras känslighet och bemöta dem därifrån.

Bibeln har gett oss män ett vårt uppdrag i Paulus undervisning säger Paulus till oss att vi skall älska vår hustru så som Kristus har älskat församlingen.

Det innebär att vi måste precis som Kristus har givit sitt liv för sin församling måste vi ge våra liv för vår hustru.

Hon är det svagare kärlet och kräver respekt och att vi visar dem största aktning och lyssnar på dem. Vad skall ske om vi inte gör detta? Petrus avslutar med att säga orden ”så att era böner inte blir förhindrade”.

Bibeln ger oss flera orsaker till att Gud inte svarar på våra böner. En av dessa orsakerna finner vi här nämligen om du behandlar din fru illa.

Du kanske är gift och sitter här idag. Du kanske är en man och du kanske ber och ber men upplever inte att Gud svarar på dina böner.

Kan det vara så att detta är orsaken? Kan det vara hur du beter dig mot din hustru som gör att dina böner blir hindrade?

Om så är fallet behöver du omvända dig och började behandla din hustru med aktning och respekt och ge ditt liv för henne så som Kristus har givit sitt liv för församlingen.

Mannen skall inte missbruka sin position och ställning som ledare med att förtrycka kvinnan. Istället skall vi uppskatta och lyfta upp dem och ge dem all aktning och respekt och även lyssna på vad de säger.

Vi är absolut inga bibliska män om vi inte behandlar våra fruar på detta sättet. Det är inga riktiga män som behandlar sina fruar illa.

Män som brukar våld emot kvinnor är långt i från bibeln. Män som fullständigt ignorerar sin hustru och aldrig lyssnar på henne är långt i från bibeln.

Det ultimata äktenskapet fungerar alltså precis som Kristus och församlingen. Låt oss avslutningsvis läsa Ef 5:22-26.

Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.” (Ef 5:22-26)

Här har vi samma sak som Petrus har undervisat oss idag. Kvinnan skall underordna sig och lyda sin man i allt precis som församlingen gör under Kristus.

Mannen skall inte bli en bossig diktator utan ge sitt liv för sin Hustru och älska henne på samma sätt som Kristus har älskat sin församling.

Må detta liv bli en verklighet för varje man och hustru här i dag.