Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)

Predikan av Josef Löwdin 27/5-2018, Västra Frölunda

Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)

Herren testar och prövar sitt folk. Detta inte för att han inte känner våra hjärtan, utan för att visa för oss hur det egentligen är ställt med våra hjärtan.

Han prövade Abraham genom att be honom offra sin son Isak. Han lät Jesus frestas i öknen för att testas och prövas och han prövar sitt folk idag.

Prövningar av våra hjärtan från Herren är därför något som måste ske alla troende, och det är något gott för oss. Han prövar oss dock på många olika sätt och ett sätt skall vi kolla på i dag.

Om en profet eller drömmare  träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, 2 och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

4 Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldoms huset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig” (5 Mos 13:1-5)

Jesus varnade när han vandrade här på jorden, att i de yttersta tiderna skall det komma ett stort avfall, och under denna tiden skall många falska profeter uppstå som kommer bedraga många. Dessa falska profeter kommer till och med att göra under och tecken och profetera.

Under och tecken och profetia var inte bara något bibliskt för Apostlarnas tid, utan är även djävulens metoder för att bedraga Guds folk, och föra dem bort från sanningen. Därför är det viktigt att vi kollar på denna texten så att vi inte förs bort in i detta.

Om en profet eller drömmare  träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under”

I gamla testamentet hade man ingen skriven bibel förutom Torah, de fem Moseböckerna. Ville folk därför veta vad Gud hade att säga så gick man till en profet eller en drömmare.

Det är viktigt att vi förstår vad ordet för profet och profetera egentligen betyder och vad det är annars kommer vi att hamna snett här.

Ordet profetera betyder ”Framsäga”. Det handlar om att säga sanningen från Gud. På gamla testamentets tid så kom sanningarna från Gud genom profeterna. Det var Mose som var den första profeten och han fick ta emot Guds vilja och ord direkt från Herren.

Herren talade till honom på olika sätt vad som var Guds vilja, och Mose förmedlade det vidare till folket muntligt och genom att skriva ner det.

Andra profeter i skriften fick ta emot drömmar och bilder på olika sätt, när Herren talade till dem. Profeternas uppenbarelse handlade ofta om Guds straff domar.

Gud hade givit dem lagen och när folket inte höll lagen, så skulle Gud straffa folket, vilket Han hade talat till Mose skulle ske. Profetiorna baserades därför ofta på det redan uppenbarade Guds ordet som Mose fick ta emot.

Profetiorna kunde också innehålla något om framtiden för Israel, men även dessa var baserade på vad Herren redan hade sagt i 5 Mos kapitel 28 om Israels förbannelser, om de bröt emot Herrens bud.

Det var ord om hungersnöd, sjukdomar, krig samt fångenskap. Allt detta hade Herren redan talat till Mose. Profeterna i GT talade till Israel i enlighet med vad som redan hade sagts.

Andra profeter som talade till hedningarna talade i enlighet med de tio budorden. De förkunnade Guds dom över avgudadyrkan, mord och andra synder.

Slutligen så innehöll profetior ett löfte om frälsning och återupprättelser. De talade om en kommande Messias och om frälsning från synden och om ett evigt nytt rike som skulle uppstå.

Bibeln lär oss dock att detta har numera upphört. ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son ” (Hebr 1:1-2)

Det sättet Herren brukade tala till folket igenom har upphört genom att Jesus kom. Profeterna vittnade och talade om Jesus ytterst sätt, vilket Jesus själv säger i skriften.

Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. ” (Luk 24:44)

I vår tid har Jesus kommit och han har talat. Han var den profeterna talade om ,och han var uppfyllelsen av profet tjänsten. Han var den sista som kom med uppenbarelse från Herren.

Apostlarna blev undervisade av Jesus och de tog denna undervisning och grundlade församlingen med den. Vi har därför numera ingen ny uppenbarelse utan bibeln är fullständig och Gud talar inte längre genom profeter på samma sätt som i gamla testamentet.

Tror man därför på att det finns profetia i vår tid så förnekar man reformationens ”Sola Scriptura”. Därför som kristna skall vi hålla fast vid det profetiska som en gång redan har givits till oss :

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. ” (2 Petr 1:19)

När därför nya testamentet och särskilt 1 kor kapitel 14 talar om profeter och profetera. Vad som menas är vad ordet betyder att ”framsäga en sanning”. Kommer ni i håg att jag sade det i början att det är ordets betydelse?

Att profetera idag är alltså att predika Guds redan skrivna ord, och det är ingen ny uppenbarelse som det var i GT. I GT var också profetian ofelbar, det fanns inga fel i den.

Att söka profetians gåva därför handlar om en gåva att kunna förklara de redan skrivna profetiorna i bibeln samt att kunna predika ordet in i andras liv till uppmuntran, uppbyggelse samt förmaning.

Allt som sades var sanning och skedde. Profetia är också ofelbar. Det skrivna ordet är ofelbart och det finns inga fel och allt som står skrivet är sanning och sker.

Sedan fanns det också drömmare. Josef till exempel hade drömmar och profeten Daniel likaså. Detta sätt att uppenbara sin vilja har också upphört enligt Hebr 1:1-2 som vi just läste.

Om därför en profet uppstår i vår tid, eller någon som kallar sig vara en profet, eller någon som påstår sig ha drömmar och dessa gör under och tecken så måste det väl vara från Gud eller?

Nej, även djävulen använder under och tecken, och han använder dem för att föra kristna vilse.

När djävulen använder under och tecken, så använder han just sådana som verkar vara profeter och drömmare eller mirakelgörare av olika slag.

De kallar sig apostlar, profeter eller kanske rent av en pastor men de är ljusets änglar och djävulens agenter. Det är därför dem man speciellt skall hålla ögonen på och pröva.

Bibeln är tydlig med detta låt oss kolla på följande versar :

”  Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  ” (Matt 24:24)

Lägg märke till Herrens Jesu Kristi ord här. falska profeter skall uppstå i den yttersta tiden och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra Guds utvalda.

Vidare säger Paulus när han talar om den sista tiden före Jesu återkomst att det skall ske ett stort avfall då folk kommer ledas bort av under och tecken.

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. ” (2 Thess 2:8-12)

Gud tillåter att djävulen gör stora under och tecken för att vilseleda dem som förkastar sanningen.

Det är inga under och tecken som Apostlarna i bibeln gjorde utan det är lögnens under och tecken. En del är sanna under och tecken och det säger vår text att de är, men mycket av det är fejk, som ser äkta ut.

Det sker eftersom att Guds folk inte prövar profeterna och drömmarna i enlighet med skriften. De förkastar sanningen och därför blir de villfarna av allt detta.

Även en sann troende kan för en tid gå vilse in i detta men om han är Herrens utvalda kommer han inte att stanna i dessa lögnaktiga profeters läror och under och tecken.

Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare.  ” (Upp 13:12-14)

Här finner vi samma sak, att under och tecken används för att förleda ”Jorden invånare”, de som kallar sig kristna. Det görs stora under och tecken, genom detta vilddjur, så att till och med eld faller ner från himlen.

Om människor ser eld falla ner från himlen så tänker man genast att det måste vara Gud som ligger bakom det.

Texten dock säger att det var vilddjuret som gjorde det. Visst tillåter Gud det absolut, men det är inte Gud som gör det, utan vilddjuret.

När djävulen kom inför Herren i Jobs bok kapitel ett. Så läser vi hur Herren ger Djävulen makten att ge sig på Job ” Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte. ” (Job 1:12)

När vi sedan läser vidare i vers 16 läser vi ”Medan han talade kom en annan budbärare och sade: ”Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig. ” (Job 1:16)

Budbäraren beskrev det som att det var Gud som skickade ner eld från himlen. Det var det dock inte. Satan hade ju fått makt att göra detta mot Job, men för människan nere på jorden såg det ut som ett verk av Gud.

Likaså är det med vilddjuret och djävulen när han gör sina falska under och tecken. De sker inom kristna kretsar genom att namnet Jesus används för att bedraga folken. De kommer som profeter och drömmare, och gör under och tecken.

och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”

De kommer dock inte av rätt syften. De gör sina under och tecken för att bedraga och för att föra människor vilse och bort från sanningen. I detta fallet i gamla testamentet sade de ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”.

De ledde folket Israel in i synd genom att bryta Herren bud. De själva levde i synd genom att bryta mot det tredje budordet ”Du skall inte missbruka Herren din Guds namn”, men eftersom de gjorde så stora under och tecken brydde sig inte folket utan en del började följa dem.

Likadant är det i vår tid. Falska profeter kommer att missbruka Herren din Guds namn och tala i guds namn, och påstå sig tala för Gud, och göra under och tecken, men de kommer försöka leda dig bort från sanningen och in i en främmande lära.

När det står ”tjäna andra gudar” så syftar det inte enbart på att tjäna andra gudar som t.e.x katolska kyrkan där man tillber Maria, och där det är vanligt förekommande med under och tecken.

Jag såg på nyheterna nere på Filippinerna en gång, där var det ett reportage om en liten pojke som hade en staty av ett helgon, och i reportaget så berättade folk hur de hade blivit helade genom att röra vid statyn och folket började be till helgonet. Här har vi ett exempel på vad Mose pratar om.

Det syftar dock inte enbart på det utan även på de som leder dig in i att tro på en ”Annan Jesus” som Paulus pratar om i sitt brev till Korintierna eller ett ”annat evangelium” som han också pratar om.

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. (2 Kor 4:11)

Det syftar även på de som leder dig in i synd. Avgudadyrkan var en synd. Det syftar alltså på folk som kommer med ett laglöst evangelium.

Vi finner detta i Matt 7:21-23 ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. ”

ni förbrytare” här innebär att någon är laglös, en lagbrytare som reformationsbibeln säger.. De lever eller lär ut ett laglöst evangelium, en bred väg, utan helighet och den smala vägen. Ett evangelium där synd accepteras.

Det är vanligt idag att man säger att man kan ha synd i sitt liv men samtidigt komma till himlen. Det finns många predikanter jag har stött på i Sverige som gör under och tecken men som inte tycker att de kristna skall följa lagen, de tio budorden. Många skall på domens dag inte få komma in i himmelriket på grund av just detta.

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. (1 Kor 6:9-10)

De har gjort många stora under och tecken och profeterat (predikat) i Jesu namn. De skall dock inte komma in eftersom de inte levde i Guds vilja.

Därför om en predikant uppstår bland de kristna församlingarna och de leder de kristna iväg från sanningen, genom under och tecken eller profetior som sker, men leder folket in i avgudadyrkan och synd .

, 3 då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

Om profeten, predikanten därför leder dig in i synd, eller ger licens till synd, genom sin undervisning så skall du inte lyssna på honom.

Frågan blir nu varför tillåter då Gud satan att verka på detta sätt? Varför tillåter Herren villfarelsens ande? Varför inte bara stoppa det och låta alla tro likadant? Svaret finner vi i texten.

Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.”

För många, och så var det för mig under många år, så räcker inte det skrivna ordet. Man vill gå mycket längre och se häftiga grejer i sin vardag. Det är därför folk följer dessa falska profeter.

Jag brukade själv resonera och stöter på många som resonerar att ”Min erfarenhet säger mig”. Man kan se häftiga grejer och erfara andliga ting och därför så vill man inte längre ha det skriva ordet.

Man vill gå mycket längre och bryr sig inte längre om att pröva. Det finns till exempel en predikant som är väldigt populär inom den karismatiska rörelsen (Bill Johnson), där det på ytan verkar ske mycket övernaturliga grejer.

Lyssnar man dock på hans predikan så hör man aldrig något evangelium, aldrig något om den smala vägen och dessutom förkunnas en Jesus som inte är bibelns Jesus. En av hans lärjungar sade en gång ”Gud har inte kontroll, det har du”.

Denna predikant själv har sagt att Jesus behövde bli född på nytt, Jesus var ibland inte Gud ,och alla som tror på ett evangelium där man måste lida förkunnar ett falskt evangelium i enlighet med Gal 1:9. D.v.s man är under en förbannelse.

Jesus förkunnade dock en smal väg och att många inte kommer att vandra på den smala vägen. Jesus förkunnade helighet och att de som skall komma in i himmelriket måste vandra i helighet.

En annan välkänd predikant som jag läste en bok av, hade många syner och visioner och drömmar av olika slag. Läser man dock vad drömmarna säger så ser man snart att en Jesus presenteras som inte är bibelns Jesus.

En Jesus som inte längre har någon makt eftersom den är given till alla troende. En Jesus som inte är helig utan som man bara kan stå framför utan att ens reagera.

I skriften när folk mötte Jesus, efter att han hade farit upp till himlen, eller när en ängel kom från himlen så slogs folk av fruktan och skräck. De kom med en helighet från himlen som människan inte kan bara stå inför utan att reagera.

En annan svensk predikant jag läste från, pratade mycket om Jesus och tro men han förnekade omvändelsen. Omvändelsen i hans ögon var något lagiskt nu var det bara tro som gällde.

Han förkunnade en easy-believism och cheap-grace version av evangeliet

Dock sker många så kallade mirakler vilket gör att folk ser bara till det och förbiser lärorna och vad som förkunnas eller vad man leds in i.

Det är Herren som prövar sitt folk för att se vilka som verkligen älskar Herren av hela sitt hjärta och själ. Vilka ser upp till vad Herren har sagt i sitt ord mer än vad de ser till det yttre.

De som ser till det yttre hela tiden, på helanden och mirakler, blir bedragna eftersom de inte älskar sanningen. De hamnar under en kraftig villfarelse. Guds ord är alltid standarden för hur man prövar och Herren prövar sitt folk genom att tillåta sådana profeter att uppstå för att testa vår kärlek till honom.

 Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. (1 Joh 4:1-4)

Vad är det som förkunnas om Jesus? Förkunnas det om vem han är, Kristus? Förkunnas det om vad han har gjort? Förkunnas det om Jesu krav på omvändelse? Förkunnas den smala vägen? Vilken Jesus förkunnas? Bibelns Jesus eller som Paulus varnade för en ”annan Jesus”?

Nu menar jag inte vad som står i en trosbekännelse. Vem som helst kan i vår tid bara kopiera något från internet och lägga upp på sin hemsida och kalla det sina trosbekännelse, utan frågan är vad som regelbundet förkunnas ur deras munnar?

Den karismatiska rörelsen har därför orsakat mycket skada. Även deras mest uppsatta apologet verkar helt utan urskiljningsförmåga och omfamnar den ena falska profeten efter den andre.

När pingströrelsen uppstod på 1900-talet gick baptisterna och andra evangelikala i Tyskland ut offentligt med ett dokument där man varnade för rörelsen.

I dokumentet hänvisade man till att många obibliska grejer förekom, folk som trillade i marken genom förbön, märkliga ytliga andliga manifestationer, det hänvisades till den dåliga frukt som hade producerats i många människors liv.

Vad de beskrev var sådant vi finner inom trosrörelsen, torontorörelsen samt inom new wine rörelsen och andra delar av den karismatiska rörelsen men som vi inte ser så mycket inom pingst i vår tid.

Den sade bland annat : ”Den så kallade pingstörelsen är inte ovanifrån men underifrån; hon har

många framträdanden gemensamt med spiritism. Det finns demoner som arbetar i henne,”

De tog till rejält, men de skrev också att de trodde det fanns sanna troende där och uppmanade dem till omvändelse.

När Herren verkar så är det inte kaos, utan frid. Många säger: att man kan inte se till att folk faller i backen, och förkasta det för det. Dock säger bibeln att folk föll ner på sina ansikten. Dessa mirakelgörares frukt är alltså helt tvärtemot vad bibeln säger.

En del är absolut demoniskt som är under och tecken. Det kan inte förnekas, men en del är bara hypnos och ser ut som sanna mirakler men är det inte, då de får tillbaka sina sjukdomar senare i livet igen.

Det finns även sanna helanden, eftersom Herren kan ju bota vilken sjuk som helst även i vår tid och allt det som ser äkta ut är just det man skall pröva..

Mose är ändå väldigt tydlig här att Herren prövar sitt folk, och att Herren i vår tid använder den karismatiska rörelsen till det. Vad annat än den karismatiska rörelsen kan alla dessa bibel versar vi har läst syfta på?

Jag säger inte nu att varje karismatiker är en falsk profet, nej, det finns många sanna genuina troende där också.

Genom mina femton år inom rörelsen såg jag den ena falska profeten efter den andre. och det ena obibliska efter det andra. och ingen sade någonting emot det utan det bara accepterades..

Vem är det vi älskar ? Herren eller de som leder dig bort från skriften och ordets auktoritet? Vi har det skrivna ordet, vi har de tio budorden och vi har en smal väg att vandra räcker inte det?

4 Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 

Enbart Herren skall vi följa och inte dessa ”profeter”. Det betyder att vi skall se igenom prövningen och hålla oss till Herren.

Honom skall vi frukta. Vad innebär det att frukta Herren? ”Att frukta Herren är att hata det onda.(Ords 8:13). När vi håller hans bud då fruktar vi honom. Istället för att springa efter andra gudar, och annat som tar oss bort från Herrens bud så fruktar vi honom.

Vi skall lyssna på hans röst. När bibeln talar om att lyssna på hans röst så innebär det inte att man skall lyssna efter någon inre röst, utan när vi finner denna term i skriften så innebär det att lyda Herrens ord.

Bibeln är Guds röst till oss i vår tid. Det är här vi kommer att bli prövade. Människor eller Herrens ord. Vilket skall vi följa efter? Människors röst som kommer tycka, tänka och säga mycket eller Guds röst?

T.ex du kommer höra och läsa häftiga historier om många som blivit döpta och till det yttre verkar allt så bra. Visst är det väl bra om folk döps, det är ju bibliskt? Det är väl bra om en profet gör under och tecken också?

Absolut dop är bibliskt, men det döps många i denna värld som inte vet något om Jesus eller vad det innebär att följa honom. Tänk på alla bäbisar som döps och vattnet gör dem ingen nytta. Tänk på alla vuxna som döps och vattnet räddar dem inte.

Allt kan vara ett test också för att se om vi följer Herren eller skriften. Jag läste om en kyrka i Sverige som döpte över hundra personer på kort tid.

Då är det lätt att följa efter dem bara för det, men kollar man på vad de står för så är det en världslig församling. De har rock musik i lovsången. De har en Pastor som slår sönder gitarrer inför ett rock solo och imiterar världen. Samt ibland hör man ett språk som är anstötligt.

Är det biblisk frukt att imitera rockstjänors beteende ? Är det biblisk frukt att imitera köttets gärningar i detta fall vredesutbrott. Är det bibliskt att stöta sig med en broder genom att hämta sitt språk från denna världen?

Nej, det är det inte, utan det kan mycket väl vara en prövning för att se vem som älskar Herren och hans ord och vem som inte gör det. Det är ett test för att se. Vem skall peka på massdopen och vem som skall kolla på frukten?

Jesus bad oss kolla på deras frukt, inget annat. Inte hur många som blir botade, hur många profetior som slår in eller ens hur många som döps.

Istället är vi bundna att hålla oss till Herren och frukta honom, oavsett vad som sker. Vi är bunda att enbart tjäna Herren och inte världen eller avgudar.

5 Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldoms huset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig”

I gamla testamentet var det dödsstraff för de som missbrukade Herrens namn och förledde folket. Orsaken till detta var att det onda skulle skaffas bort i landet Israel. Landet skulle vara rent och heligt.

I vår tid tillämpar vi inte dödsstraff för en falska profet, det var för Landet Israel enbart, men istället så skall de drivas ut ur församlingen.

De skall avslöjas, och man skall inte ha något med dem att göra. Detta är för att hålla en församling ren. En församling blir nämligen oren, och lite surdeg syrar hela degen, om man inte driver ut det falska ur sin krets.

De leder folken in i avfall bort från Herren och bort från skriften och vill få dig bort från troheten till Herren. Därför måste man driva ut dem.

Detta låter hårt i vår tid och kärlekslöst. Även världen dock driver ut folk ur sina fotbolls lag som beter sig illa. Eller de som skapar skandaler i sina företag eller i sina politiska partier blir också utdrivna.

Det är inte konstigare än så. Dessa profeter förledde Israel bort från Herren och världen såg hur man började följa andra gudar. De som skulle vara världens och jordens salt var det inte på grund av detta. Det var därför profeterna skulle dödas och det är därför de skall drivas ut och avslöjas.

Min vän, hur är det ställt med ditt hjärta till Herren?

Är du en sådan som lätt drivs iväg av allt som kommer på scenen?

Jag har varit med länge nog för att se den ena predikanten uppstå efter den andre, inom den karismatiske världen för att sedan komma en ny, med andra läror och tar över i popularitet.

Är du en sådan som sätter erfarenheter över skriften? I såfall kom ihåg att Herren prövar sitt folk och han gör det genom att låta det falska finnas på scenen. Du går aldrig fel om du håller dig till bibelns undervisning.

Vi behöver i denna tid av avfall hålla oss troget till Herren, frukta honom, följa hans bud och lyssna till hans ord, avslöja det falska utan att bli heresy hunters, samt hålla borta ifrån det..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s