Davids Segrar och Kristi seger. (2 Sam 8)

Predikan av Josef Löwdin

24/7-2016, Göteborg

Vet du att du befinner dig i ett krig? Vet du att du har fiender att kriga emot? Detta krig är dock ett andligt krig och inget krig emot människor. I dagens text krigar David emot människor och Herren ger honom segern.

8 1 En tid härefter slog David fili- steerna och kuvade dem och han tog Meteg-Haamma från filisteerna. 2 Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga. 3
David slog också Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba, när han dragit ut för att utsträcka sitt välde till floden. 
4 Av hans folk tog David till fånga 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade 100 hästar. 5
När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadadezer, kungen i Soba, slog David 22 000 man av dem. 
6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram. 7 David tog de guldsköldar som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem. 8 Från Hadadezers städer Beta och Berotaj tog kung David koppar i mycket stor mängd. 9
När Toi, kungen i Hamat, hörde att David hade slagit Hadadezers här, 
10 sände han sin son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom därför att han hade givit sig i strid med Hadadezer och besegrat honom. Ty Hadadezer hade legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. 11 Även dessa helgade kung David åt Herren , liksom han hade helgat det silver och guld han hade tagit från alla de folk som han hade lagt under sig: 12 från arameerna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna, så också med bytet han hade tagit från Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba. 13 När David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde han sig ett namn när han i Saltdalen dödade 18 000 man. 14 Och han placerade trupper i Edom. I hela Edom placerade han trupper och alla edomiter blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. 15
David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. 
16 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler.17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare. 18 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var präster.

I förra kapitlet som Omid predikade ifrån så gav Gud ett löfte till Israel.

 Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor skall inte mer förtrycka det, som det skedde förr ” – 2 Sam 7:10

Israel hade förtryckts av många fiender som bodde i landet och tiden var nu inne då dessa fiender skulle krossas, och invånarna i Kung David rike Israel skulle kunna bo där utan att behöva oroas. Men för att detta skulle ske behövde fienden besegras.

Det börjar redan i vers 1-2

En tid härefter slog David fili- steerna och kuvade dem och han tog Meteg-Haamma från filisteerna. Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga.”

Den första fienden som David besegrar är Filistéerna. Filistéerna hade varit David och Israels största fiende ändå sedan David var ung. Det var till exempel genom att döda Goliat som David fick sin första seger mot dem.

Platsen här Meteg Haamma som vi läser om i vers är var Gat, en provins och deras starkaste fäste. Man kan läsa om denna händelse i parallellstycket i 1 Krön 18:1

En tid härefter slog David filisteerna och kuvade dem, och han tog Gat med underlydande orter från filisteerna. ”

Nästa fiende som David besegrade var Moabiterna.

Moabiterna hade förtryckt Isreal sedan Moses tid. (4 Mos 24:17)

Moabiterna hade från en början visat gästvänlighet mot David och till och med låtit Davids Mamma och Pappa bo i deras område. Men saker och ting hade vänt och nu var Moabiterna David fiender.

Vad han gör med dem läser vi i vers 2. Han tvingar ner dem på marken och lägger snören på marken för att mäta dem. Han mäter inte deras längd utan den judiske historiken Josefus menar att han mätte ut var tredje soldat.

Med två snörlängder mätte han dem som skulle dödas. Alltså det rymdes två soldat inom den snörlängden och med en snörlängd mätte han ut dem som skulle leva.

Han lät alltså 1/3 av soldaterna leva men han dödade 2/3 av alla soldaterna.

De som han lät leva blev nu en del av Davids Israel och blev skatteskyldiga till David.

Vers 3-4

David slog också Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba, när han dragit ut för att utsträcka sitt välde till floden. 4 Av hans folk tog David till fånga 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade 100 hästar.

Nästa fiende som skulle besegras var Kungen i Soba. Soba låg nordväst om Israel och Saul hade försökt erövra detta område tidigare men misslyckats.

I de engelska biblarna så som KJV står det att Sobas rike gick ändå till Eufrat medans den svenska bibeln här säger att det räckte till ”floden”.

Floden här är alltså Eufrat och detta är intressant för det är ytterligare ett löfte som Gud uppfyller genom David.

Gud hade nämligen givit Abraham ett löfte : ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: – 1 Mos 15:18

Detta var ett löfte blev blev uppfyllt för första gången under Kung Davids tid. Det är alltså inget löfte för idag. Det finns ju folk idag som hävdar att nationen Israel har rätt till delar av Syrien och Irak eftersom det sträcker sig ändå till Eufrat.

När David hade vunnit den striden så tog han till fånga 1700 ryttare och 20000 soldater och skar hälsenorna av hästarna.

Detta agerande förstår vi bättre om vi kollar i lagboken. Israels kungar var inte tillåtna att vid seger skaffa många hästar (5 Mos 17:16).

Genom att skära hälsenorna av hästarna blev de värdelösa och på det sättet fanns inte frestelsen att behålla dem och bryta mot lagen.

När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadadezer, kungen i Soba, slog David 22000 man av dem. David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram. David tog de guldsköldar som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem.Från Hadadezers städer Beta och Berotaj tog kung David koppar i mycket stor mängd.  (vers 5-8)

Soba fick hjälp av sina allierade men David besegrade även dem och Davids segertåg fortsatte.

De tog guldsköldar från fienden och förde det till Jerusalem.

Från andra städer tog han koppar och tog det med sig till Jerusalem.

I kapitel 7 efter löftet om att Israel skulle få ro från sina fiender så läser vi i vers 11:

alltifrån den dag då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag skall låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren skall bygga ett hus åt dig.

David skulle alltså bygga ett hus. Detta tempel som skulle byggas gjordes senare av hans son Salomon. Men kopparet som man här fick i kriget användes senare till detta tempel.

Låt oss se på parallellstycket av samma händelse i 1 Krön 18:8 så ser vi detta :

Från Hadadezers städer Tibhat och Kun tog David koppar i mycket stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

Davids seger här var alltså också det en fullbordan eller en del av en fullbordan av ett löfte som Herren hade gett. Nämligen att templet skulle byggas. Genom denna seger hade man nu fått in koppar till bygget.

Men David fick ännu mera resurser för att kunna bygga templet.

När Toi, kungen i Hamat, hörde att David hade slagit Hadadezers här, 10 sände han sin son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom därför att han hade givit sig i strid med Hadadezer och besegrat honom. Ty Hadadezer hade legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. 11 Även dessa helgade kung David åt Herren , liksom han hade helgat det silver och guld han hade tagit från alla de folk som han hade lagt under sig: 12 från arameerna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna, så också med bytet han hade tagit från Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba.

Alla dessa resurser tog inte David för sig själv utan han helgade dem för Herren för det kommande tempelbygget. Det var en akt av Guds suveränitet att förse David med det han behövde för att kunna bygga detta templet.

Gud lät David segra i kriget och försåg honom men allt han behövde. Gud skickade folk till honom med resurserna han behövde.

Men som vi läste tidigare utifrån 2 Sam 7:9 å skulle inte bara Herren ge fred för Israel och krossa deras fiender utan han skulle även ge David ett namn. Minns ni att vi läste det?

Detta blev också nu uppfyllt i vårt nästa stycke från vers 13-14 :

När David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde han sig ett namn när han i Saltdalen dödade 18 000 man.  Och han placerade trupper i Edom. I hela Edom placerade han trupper och alla edomiter blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. 

Slutligen i vår text :

David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. 16 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler. 17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare. 18 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var präster.

Rättfärdighet och rättvisa är en del av Guds attribut och för att Israel skulle ha Guds välsignelse var det en aspekt an behövde leva i. Därför hade David ett stort ansvar i att se till att landet hade rättvisa och rättfärdighet.

För att utföra detta så utsåg David vissa ledare i landet. Först hade vi Joab som vi stött på tidigare i vårt brev. Han sattes som överbefällhavare i landet. Han ledde Davids arméer.

Detta eftersom David tidigare hade lovat att den som först slog Jebusiterna skulle få bli överbefällhavare (1 Krön 11:6).

David var inte bara en förespråkare av rättvisa utan levde även ut rättvisan genom att hålla sitt löfte till Joab.

Det är en biblisk princip att hålla vad man har lovat och inte bryta löften.Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar!Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? ” – Pred 5:3-5

Nästa person han tillsatte var Josafat som blev kansler.

Kanslers uppgift var att nedteckna händelser som skett i historieböcker.

Det är på grund av dessa som vi kan veta i vilken ordning kungarna kom och vilka militära slag de vann för det var deras uppgift som kansler att se till att det fanns nedskrivet i böckerna.

De skrev även ner minnesvärda händelser som hade skett. Händelser av stor vikt.

Det var just en sådan bok som Kung Ahasveros läste ur på Drottning Esters tid när Kungen inte kunde sova.

Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: ”Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?”– Ester 6:1-3

Sedan tillsattes några Präster av David och Benaja som blev befälhavare över kereteerna och peleteerna.

Dessa var icke judar som sattes som David livvakter och Benaja hade befälet över dem och det yttersta ansvaret för Davids liv hade Benaja.

Sådant gjorde Benaja, Jojadas son. Han hade ett aktat namn bland de tre hjältarna. 23 Han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första nådde han inte. David satte honom över sin livvakt. (2 Sam 23:22)

Applikation:

  1. Herren uppfyllde sina löften

Som vi såg i texten så uppfyllde Herren sina löften till David och Israel. Vår Herre är en Gud som uppfyller löften.

När vi ser oss omkring idag eller kanske rent av kollar på oss själva så betyder inte löften så värst mycket.

Man säger något som man senare inte håller. Det kan finnas olika motiv till att man gör så. Man kanske bara vill vara snäll eller så värderar man inte sina löften tillräckligt högt för att ens föröka uppfylla det man har lovat.

Se på alla äktenskap i vår tid som spricker där man bryter sina löften. I många länder är det otänkbart att ens bryta sitt äktenskap. Ens man eller Hustru ses lika mycket som ens familj som ens egna barn.

Vem skulle överge sina barn? Ingen skulle det men att hålla ett äktenskapslöfte är enligt många inte så viktigt.

Men Gud är inte sådan utan han håller sina löften och allt han har lovat.

Gud säger inte något som han inte uppfyller.

Gud är inte en människa,
så att han skulle ljuga, inte en människoson,
så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?
(4 Mos 23:19)

Detta löfte i dagens text var specifikt för Israel och den tiden men det finns många löften i skriften idag som gäller dig.

Låt oss se på några löften som Herren har lovat att fullborda i ditt liv.

-Gud har lovat frälsning för var och en som tror på hans enfödde son Jesus Kristus (Rom 1:16-17)

Det kommer stunder i ens liv då man inte känner sig speciellt frälst och då är det lätt att tvivla och säga. Är jag verkligen frälst?

Men i de stunderna när vi tvivlar men vet med oss att vi tror på evangeliet då behöver vi inte tvivla utan kan lite på Guds löfte till oss att i evangeliet finns Guds kraft till frälsning.

-Gud har lovat att allt samverkar till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28).

Ibland när vi hamnar i situationer i livet som vi inte hade tänkt vi skulle hamna i är det lätt att bli uppstressad. Detta är dock inte något vi behöver eftersom allt samverkar till det bästa för oss.


-Gud har lovat att trösta oss i lidanden. När vi får lida och det känns jobbigt just då är Herren vår tröstare. De gånger jag haft det som jobbigast i livet just då har jag också fått som mest tröst i från himlen och det tog mig igenom allt.

– Gud har lovat oss alla andliga välsignelser i Kristus (Ef 1:3)

– Gud har lovat att fullborda det verk han också har påbörjat i vårt liv (Fil 1:6)

Precis som Herren uppfyllde sina löften till David och Israel så kommer han att uppfylla alla sina löften till oss. Herren kan inte misslyckas och kan inte säga något han inte håller. Han är trofast!

– Gud har lovat oss att se till att vi har det vi behöver (Matt 6:33) vilket leder mig in på den nästa punkten..

  1. Herren försåg med material

Genom dessa krig fick David material till det kommande templet. Gud försåg honom med det han behövde och Gud har lovat att förse oss med det vi behöver.

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matt 6:31-33)

Materialen här som Gud försåg med var till templet. Men när Jesus talar om detta i nya testamentet så syftar han inte på materiella ting och rikedom.

I stället syftar han på det som är nödvändigt för att leva. Så som Mat och kläder.

Visst en del i skriften var rika medans andra inte var det.

Men vi får inte inbilla oss att dessa löften handlar om att få en ny BMW eller ett lyxpalats. Vi får inte heller inbilla oss att dessa löften innebär att man skall ha en bil överhuvudtaget, eller ens internet hemma.

Det är inte det som Jesus lovar och ingenstans i nya testamentet finner vi heller att någon fick sådant. Även om transportmedel fanns så gick Jesus och hans lärjungar till fots !!!

Paulus dock åkte båt eftersom han skulle över vattnet och vilket han behövde men vi behöver inga privata jetflygplan. Man kan åka vanligt flygplan som vanliga människor.

Därför vad Gud har lovat är mat och dryck och kläder till oss om vi först söker hans rike.

Söker vi hans rike behöver vi inte oroa oss för sådant utan sådan skall Herren förse oss med.

I bibeln fanns det många som blev försedda med vad de behövde. Först i öknen när Israel leddes av Mose.

De fick manna att äta sex dagar i veckan och på den sjätte dagen fick man dubbel mängd eftersom den sjunde dagen var vilodag och då fick man inte samla manna.

Men märk väl att det var också manna de fick, varje eviga dag i år efter år. Det var ingen lyxmat utan bara det nödvändiga för att överleva.

Elia är en annan som Herren försåg med vad han behövde. Det rådde torka i landet på grund av att Herren hade skickat en torka. Men mitt i torkan så tog han hand om sin profet Elia.

Han fick inte heller någon lyxmat. Det var inga hamburgare eller en pizza som föll från himlen.

I stället fick han dricka vatten ur en bäck som hade rent vatten. Varje morgon och kväll kom det fåglar som bar med sig bröd och kött till honom.

Han fick äta två gånger per dag men Herren tog hand om honom. Vår Gud är alltså en Gud som tar hand om sina barn. Precis som en far som tar hand om sina barn. Gud behöver inga pengar för att ge oss det vi behöver utan han kan förse oss ändå.

Därför behöver vi inte oroa oss för sådant utan så länge vi först söker Guds rike så kommer han att ta hand om oss.

Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. ” – (Fil 4:19)

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? ” – (Matt 6:26)

Du är mycket mer värd än himlens fåglar som Herren tar hand om också. Fåglarna behöver inte bekymra sig om sådant utan Herren föder dem.

Herren har lovat och sagt i sitt ord att vi är mer värda än fåglarna som han tar hand om och att han kommer att ta hand om oss. Därför om du finner dig i en situation där du till och med har svårt att få ihop det till att äta. Så sök Guds rike först.

Precis som Herren försåg David och Israel så kommer han att förse oss…

  1. Herren gav David segern

Slutligen så finner vi i texten att Gud ger Herren segern. Vi finner denna betoning två gånger i texten. I Vers 6 och 14.

Det betonas två gånger i denna texten att det var Herren som gav David segern.

David gick ut i striden men segern kom från Herren.

I Gamla testamentet befann Israel sig mycket i krig. I nya testamentet befinner vi oss i ett konstant krig.

Skillnaden dock ligger i att i gamla testamentet var det riktiga krig mot andra människor medans i vår tid är det ett andligt krig som inte består i att kriga mot kött och blod utan att kriga mot andevärldens furstar.

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.
– Ef 6:11-13

Vi har en strid att utkämpa, men inte en strid som David mot kött och blod utan mot denna ande världen.

Dessa andemakter som vi slås emot är verksamma i denna världen. Det är ideologier som strider emot Guds ord. Det är syndens makt. Ögonens begär, köttets lustar samt högmodet över livets goda.

Allt detta strider emot oss och därför behöver vi a på oss vapenrustningen och strida en strid emot detta. Striden genomförs genom ständig bön och åkallan

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. – Ef 6:18.

David stred med vapen vi strider med vårt andliga vapen som är bönen. Varför skall vi då strida genom bönen?

Jo, eftersom Herren ger oss segern. Betoningen i dagens text ligger på att Herren gav segern till David. Segern kom inte genom att passivt sitta stilla utan den kom genom att David gick ut och stred.

På samma sätt vinner vi inte en seger över våra fiender genom att bara sitta passivt stilla utan vi vinner segern genom bönen.

Bönen går upp till Herren och Herren ger oss segern. Vi kan alltså inte på egen hand vinna segern utan enbart Herren kan ge segern till oss.

Segern har han givit till oss genom att sända sin son Jesus Kristus att dö för våra synder och besegra syndens makt en gång för alla.

Jesus har avväpnat alla dessa andliga furstar och väldigheter och djävulen själv när han offentlig besegrade dem genom sin död på korset.

Genom att vi bär trons sköld och rättfärdighetens pansar och går ut i bön så vinner vi en seger på grund av att Herren redan har givit den till oss. Kämpar du med synd i ditt liv. Ta till bönens makt och strid emot synden. Jesus har besegrat den och givit dig segern.

Vad kan bli godare nyheter än detta? Syndens gissel behöver inte längre plåga dig och du kan komma frimodigt inför Herren.

Låt oss tacka Herren för segern.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s