Lev i försoning med andra så som Kristus har försonats med oss. (Filemon)

Predikan av Josef Löwdin,

Göteborg 12/4-2015

Under Paulus missionsresor så såg han många bli omvända genom ordet förkunnelse. En av dessa män som blivit omvänd under Paulus förkunnelse var Filemon som bodde i Kolossae.

Filemons bok är speciell i sig det är den enda boken i nya testamentet som inte innehåller någon varning för villoläror av något slag.

I stället är det ett väldigt kort brev och personligt brev med uppmaning till försoning som skrevs av Paulus till Filemon under den tiden Paulus satt i fångenskap troligen runt år 60.

Boken är även det kortaste av alla breven som Paulus skrev. Martin Luther kallade detta brev för ”ett heligt smicker”.

1 Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon, 2 vår syster Appia , vår medkämpe Archippus och församlingen i ditt hus. 3 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.


4 Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, 5 eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. 6 Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. 7 Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.


8 Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, 9 vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, 10 vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus . 11 Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig.
12 Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. 13 Egentligen ville jag ha kvar honom här hos mig, så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. 14 Men jag ville inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja.
15 Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid? 16 Och då inte längre som en slav, utan som något mer: en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren?
17 Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. 18 Och har han gjort dig något orätt eller är skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. 19 Jag, Paulus, skriver med egen hand: jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig: dig själv . 20 Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus.


21 Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om.
22 Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka. 23 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. 24 Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarchus, Demas och Lukas. 25 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.

Man kan dela upp detta brevet i fyra delar

  1. Vers 1-3 är en inledning med en hälsning från Paulus till Filemon
  2. Vers 4-7 innehåller Paulus tacksägelser och böner för Filemon.
  3. Vers 8-20 innehåller själva temat i boken som är försoning.
  4. Vers 21-25 avslutande ord.

Del 1

Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Appia , vår medkämpe Archippus och församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Paulus skrev detta brev under fångenskapen troligen då år 60 efter Kristus. Han kallar sig en Kristi fånge och inte en fånge under det romerska imperiet.

Han såg sig själv som en fånge för Kristus och därmed oskyldig till de så kallade brotten som han satt fängslad för.

Brevet är också från Timoteus som var den som reste med Paulus konstant och kände även han Filemon. Brevet skrevs till Filemon som var omvänd under Paulus mission i Kolossae där Filemon bodde.

Appia som här nämns i vers två är ett kvinnligt namn och eftersom det nämns före Archippus så var det troligen Filemons hustru. Archippus var enligt tradition biskop över församlingen i Laodicea som låg 17 kilometer väster om Colossae. Paulus nämner honom i Kolosserbrevet 4:16-17

När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det även blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet från Laodicea .Och säg åt Archippus : ”Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren.”
 ”

Under denna tiden så bestod undervisningen i form av brev från Apostlarna som man cirkulerade runt i de olika församlingarna.

Detta brev skulle till Filemon och den församlingen i Kolossae men efter det så skulle brevet vidare till Laodicea, till Archippus.

Del II

Paulus inleder med att tacka Gud och be för Filemon innan han går in på vad han egentligen vill säga.

Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.
”

Detta sätt att be och tacka Gud är väldigt typiskt Paulus. Han nämner Filemon i sina böner, eftersom han hade hört om hans kärlek och tro. Hans tro på Herren Jesus och kärleken till alla de heliga.

För Paulus var detta något värt att tacka Gud för. Först att Filemon hade en tro och för det andra att han hade en kärlek till de heliga.

Paulus var väl medveten om att Filemon inte kunde ha åstadkommit detta av sig själv och därför tackar han Gud för det verket i Filemon.

Han går vidare att be för Filemon att han skall få klar insikt om ”allt det goda vi har i Kristus” Det kristna livet innehåller att mer och mer inse allt det goda vi har i Kristus och hur stor frälsningen är.

Filemons kärlek hade varit till en stor välsignelse för Paulus själv. Tänk dig att den man som var så använd av Gud vars mun Gud använde så mäktigt kunde bli välsignad av andra troende. Filemons kärlek hade varit till stor glädje och tröst.

Vi som troende behöver varandra speciellt i svårigheter. Det är då kärleken kommer att bli till glädje och tröst för våra syskon. Men även våra böner för varndra får oss att växa.

Vi är i ett enormt behov av att ha troende syskon runt omkring oss som vi personligen kan träffa. Alltför många idag isolerar sig själva från allt och alla och umgås på nätet istället. Men det är inte vad syskon kärlek handlar om.

Syskon är ju som våra riktiga syskon, sådana vi växer upp med. I vilken familj växer syskon upp isolerat och bara umgås via en dator? En sådan familj finner du nog inte någonstans.

Nej, gemenskapen med de troende är otroligt viktig om du skall växa i kärleken.

Del III

Paulus börjar nu tala om det som är boken tema : Försoning.

Filemon had blivit omvänd under Paulus förkunnelse, men nu när Paulus satt i fängelse hade också en annan man blivit omvänd under Paulus förkunnelse. Denna man hette Onesimus.

Filemon var troligen en rik man eftersom han hade ett hus där församlingen fick plats att träffas i och han hade även tillräckligt många rum så att Paulus kan be honom om ett gästrum (vers 22).

Men det som mest tyder på att han var en rik man var att han hade en slav. På den tiden likasom det finns länder idag där slavar är vanligt.

När folk hör ordet slav kanske man får lite dåliga assosiationer, men på Filippinerna där jag har bott var det vanligt med slavar eller tjänare som är ett annat ord.

Dessa slavar jobbade ofta hemma hos rikare folk genom att sköta hushållet och kanske ta hand om barnen och dylikt. Andra slavar tog hand om åkrar och dylikt. Slavar var ytterst vanligt genom hela bibeln och bibeln är aldrig emot användandet av slavar.

9 Och ni som är slavägare måste visa respekt för era slavar och behandla dem väl. Tala vänligt och utan hot till dem.  ” – EF 6:9

Denne Filemon hade en slav som hette Onesimus (vers 16). Denna Onemisus hade arbetat för Filemon men hade övergivit honom och begett sig av till Rom. Men när han väl är i Rom så kommer han genom Guds försyn i kontakt med Paulus och blir omvänd.

Det är nu därför Paulus skriver och vädjar till Filemon. Han vill att Onesimus och Filemon skall försonas precis som syskon i Herren.

8 Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, 9 vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, 10 vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus . 

Paulus kallas Onesimus för sitt barn som han har fött i fångenskapen vilket är termer Paulus använder när han talar om att han har blivit omvänd till Herren och frälst.

11 Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig.
 

Denne Onesimus var förr inte till någon nytta men är det nu. Detta är ytterligare ett sätt att förklara frälsningen på. Att inte vara till någon nytta är en term som Paulus även använder i Rom 3:12 när han beskriver de icke troende Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda”.

Ordet här för fördärvade är precis samma grekiska ord som Paulus använder om Onesimus hurdan han var. Det betyder ordgrant. ”Obrukbar, värdelös”

Han var alltså tidigare värdelös och till ingen nytta eftersom han inte var i Kristus. Men nu är han till nytta för Paulus och även för Filemon vilket också hans namn Onesimus betyder.


12 Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. 

Paulus skickar nu denne Onesimus som en gång var Filemons slav tillbaka till Filemon. Paulus beskriver det som att sända sitt egna hjärta. Paulus hade blivit förkrossad om Filemon inte hade tagit emot Onesimus.

För det är evangeliets frukt att man lägger bakom sig bitterhet och leva i försoning med människor precis som Gud har försonats sig med oss.

Precis som Onesimus sprang vi bort från Gud vår egen väg men genom Jesu död på korset försonade sig Gud med oss igen.

Därför kan Paulus säga att det är som att sända sitt egna hjärta till Filemon. Han vill inget hellre än att Filemon skall stå med öppna armar mot Onesimus,

och försonas precis som Fadern till den förlorade sonen tog emot honom med öppna armar och höll en stor fest för honom.

13 Egentligen ville jag ha kvar honom här hos mig, så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. 14 Men jag ville inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja.
 
15 Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid? 

Paulus vill egentligen ha kvar Onesimus hos sig så att han kunde hjälpa Paulus i fängelset istället för Filemon.

Exakt vad som var Filemons uppgift som nu Onesimus hade framgår inte i texten. Men på den tiden om man satt i fängelse var man beroende av att andra gav mat och ens livsbov till fången.

Staten stod inte för sådana kostnader. Det är möjligt att det var detta som Onesimus gjorde för Paulus men det är också möjligt att han undervisade Guds ord för folket nu när Paulus var i fängelset.

Vi finner hur Onesimus och Filemon var tjänare. Den som vill vara störst i himmelriket skall vara den andres tjänare sade Jesus. Ett liv präglat av tjänande är ett liv präglat av kärlek.

16 Och då inte längre som en slav, utan som något mer: en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren?
 

När Paulus nu skickar tillbaka Onesimus till Filemon vill han inte att Filemon längre skall se honom längre som en slav utan som en älskad broder i Herren. Det var på det sättet Paulus såg honom och som han ville att Filemon skulle se honom.

Vi behöver lära oss att se varandra som ”älskade bröder Herren” precis som Gud ser oss som sina barn så är alla hans andra barn våra älskade bröder i Herren.

Vi är kallade att älska och vandra i anden och inte i köttet. Köttet skapar bara kiv och splittringar och gräl och vredesutbrott och allt sådant är av ondo och ingen som lever så skall ärva Guds rike.

Enbart de som älskar sin broder är född av Gud och vandrar i Anden och enbart de ärver det eviga livet.


17 Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. 

Paulus uppmanar Filemon att ta emot Onesimus som om det vore Paulus själv som kom på besök. Den attityden och synsättet skall vi ha mot våra syskon i Herren.

Om en känd kristen skulle komma hem till dig låt oss säga Paul Washer eller Charles Spurgeon. Hur hade du då tagit emot honom? Och låt oss säga att en annan som tidigare var din arbetare skulle stjäla alla dina pengar men sedan omvända sig och komma tillbaka till dig.

Hade du tagit emot din gamla arbetare så som du hade tagit emot Paul Washer eller Charles Spurgeon? Det är Paulus önskan för Filemon att han skall ta emot honom så som om det vore Paulus själv som kom på besök.

Gud gör inte skillnad på personer i Guds rike, oavsett vilken broder det är så skall man ta emot dem som om det vore Jesus själv som kom på besök.

18 Och har han gjort dig något orätt eller är skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. 19 Jag, Paulus, skriver med egen hand: jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig: dig själv . 20 Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus.
”

Troligen hade Onesimus gjort något orätt mot Filemon, kanske stulit något eller försummat en del av arbetet. Eftersom Paulus nu erbjuder Filemon att betala tillbaka allt det som Onesimus är skyldig Filemon.

Man slutar aldrig att fascineras av Paulus karaktär där han nu erbjuder att betala tillbaka vad en av hos konvertiter hade åstadkommit som skada mot sin arbetsgivare.

Paulus var mycket mån om att Filemon skulle få ersättning för förlusten han troligtvis hade varit med om.

Det var en del av Guds lag att betala tillbaka det som någon hade stulit

Om någon stjäl en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret, skall han ge fem oxar som ersättning för oxen och fyra får som ersättning för fåret. ” – 2 Mos 22:1

Det var en del av Herrens lag att ersätta skador och stölder man hade orsakat. Eftersom Paulus erbjuder sig att betala hade Onesimus troligtvis inga pengar att kunna betala tillbaka något.

Han hade ju levt och arbetat som en slav medans Paulus var tältmakare och försörjde de som reste med honom.

Paulus hade det bättre ställt. Vi som har det bättre ställt i livet än andra troende syskon, må vi vara en hjälpande hand för dem. Må vi vara ivriga i att göra gott på alla sätt när tillfällen ges. Må vi förvalta våra tillgångar rätt och till Guds ära.

Men det är också en bild på evangelium där någon annan betalar våran skuld. Vi som var skyldiga brottslingar inför Gud och skyldig honom för våra brott. Vi var inte förmögna som fd. Slavar att betala det vi var skyldiga.

Så Gud skickade någon annan som betalade vår skuld. Han sände Jesus Kristus som dog för våra synder och försonade sig med oss och betalade hela vår skuld vi hade inför Gud.

Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus.


När vi vandrar i förlåtelse och försoning bär vi god frukt. Därför kan Paulus konstantera att hans hjärta skulle bli styrkt om Filemon tog emot Onesimus som en broder.

Del IV

Paulus avslutning av brevet är nästan lite oförskämt i våran kultur men innan det säger han ;

21 Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om.
 

Hur kunde Paulus vara övertygad om att Filemon skulle göra som Paulus sade? Paulus hade sett Guds verk i Filemon och visste att det verk Gud hade fullbordat skulle han också fullborda.

Han var övertygad om att en man som Filemon som hade tron och kärleken vilken Paulus påpekar i vers 4-5. Paulus visste att denna tro och kärlek skulle leda till att Filemon tog emot Onesimus som en broder i Herren.

Om du ser tron och kärleken i en broder så kan du vara övertygad om att den kommer att lyda Guds vilja.


22 Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka. 

Det grekiska ordet för ”ordna här” handlar mer om att ställ i ordningen. Det är alltså ingen uppmaning till Filemon att köpa ett rum eller hyra ett rum åt honom utan att ställa i ordningen ett rum i hans egna hus åt honom.

Detta kan verka lite oförskämt att bjuda i sin själv till Filemons stora hus. Paulus hoppades nämligen att deras böner skulle bli besvarade och ville ge Filemon hopp genom att bjuda in sig själv.

Paulus kände till Filemons gästfrihet som var en frukt av hans kärlek och därmed tar han sig friheten att bjuda in sig själv.

Jag tror att Filemon var känd som en man som hade ett öppet hus där folk kunde övernatta.

Jag tror även att en av anledningarna till att Paulus vågade bjuda in sig själv så här var på grund av att man tillämpande egendomsgemenskap där inget såg något som sitt eget. Utan man hade allt gemensamt.

23 Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. 24 Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarchus, Demas och Lukas. 25 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.

Paulus exempel på kärlek är något att ta efter. Självklart kan vi inte producera kärlek i oss själva utan bara Guds nåd kan producera det i våra hjärta. Låt oss därför be för varndra att vi skall alla växa till i kärleken till våra syskon.

Må vi ha fokuset på korset och den försoning Jesus bringade oss. När vi ser hur mycket Jesus har gjort för oss. Hur kan vi annat än att leva i kärleken.

Applikaton

1. Be för varandra

Vi ser i början hur Paulus ber och tackar Gud för Filemon. Detta visar på vikten av förbön för varandra.

Vi ser detta om och om igen genom Paulus brev och även i Jesu böner .

Paulus bad att vi skulle bli ”rotade och grundade i kärleken” och ”förstå vilket hopp vi äger” och att vi skall växa till i ”kunskap” skulle förstå ”höjden, bredden och djupen i Kristu kärlek”

Han ber även för Filemon att han skall ”öka i gemenskap med dem”. Vi som troende klarar oss inte ensamma utan behöver varandra för att vi skall kunna växa till andligt.

Vi behöver be för varandra för att kunna växa kärleken. Har man inga troende runt omkring sig. Hur skall man då kunna praktisera kärleken?

Vi behöver även be för varandra att vi skall växa till i kunska och förstå vilket hopp vi äger i Kristus.

Vi behöver även varandra för gemenskapens skull. Ingen troende klarar sig ensam utan behöver andras erfarenhet och visdom och andliga gåvor. Vi behöver gemenskapen med varandra för att kunna växa till.

Paulus ber om detta för Filemon så låt oss ivrigt be för varndra dagligen.

2. Lev i försoning

Om du lever i oförsoning, bitterhet och oförlåtelse så släpp greppet om det. Förlåt så som Jesus på korset förlåt oss vår oförsonlighet mot Honom. Om personer har behandlat dig illa så håll det inte emot dem.

Detta är vad Filemons brev handlar om och det är vad evagneliet handlar om. Medans vi ännu var fientliga mot Gud så försonades han med oss. Därför är det hjärtat i vår tro att leva i försoning med folk.

Jesus berättade en berättelse om just detta:

Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen . Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna .
Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig , så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.
Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.
 – Matt 5:21-26

Vi ser här flera saker om oförsoning:

För det första ser vi att det likställs med mord. Om du är vred på din broder så är du skyldig eller om du kalar honom ”Idiot” eller ”Dåre” så likställs man med en mördare och behöver försonas med sin broder i Herren.

Om detta är du som kallar dina syskon i Herren för idiot eller dåre så är du skyldig till mord och oförsoning.

Det krävs dock lite teologisk utläggning av detta eftersom Paulus säger till galaterna ”Ni dåraktiga galater” utan att göra sig skyldig till mord och oförsoning.

Vad Jesus syftar på är om man blir arg på sin broder kallar honom en idiot eller dåre på ett nedsättande sätt.

I galaternas fall så hade man tagit emot ett främmande evangelium Det var en allvarlig grej som krävdes tillrätta visning men ordet Paulus använder betyder mera ”ovisa galater” som sades i mildhet och kärlek.

Jesu ord handlar med om ett nedsättande uttryck man använder mot andra i illska eller på ett nedlåtande sätt..

Om du talar nedsättande om andra och blir arga på dem då är du en mördare och behöver fösonas.

För det andra ser vi att Gud inte skall ta emot våra gåvor

Det spelar ingen roll vad för summa man lägger i kollekten då man lever i oförsoning. Gud kommer inte ta emot din gåva eller räkna den.

Jag har sett en kyrka där man inte tar upp kollekt men man har en låda vid matbordet för frivillga gåvor så som vi har. Men på den lådan skrev man ”Har du förlåtit din broder”.

Jesus säger att man skall vänta med att lägga gåvan och gå och försona sig med sin broder.

Det sista vi ser att att man inte själv skall bli förlåten av Gud. Jesu ord om att man inte skall slippa ur fängelset innan man betalt sista öret.

Just därför ville Paulus se försoning mellan Onesimus och Filemon och var övertygad om att det skulle ske..

Mina bröder och systrar om detta är du. Så släpp greppet om oförsoning och försona dig med dina bröder och systrar oavsett vad de har gjort emot dig.. Lev så som Jesus levde.

-Jamen Han förstörde hela mitt liv och livsverk!. Hur mycket har inte vi gått emot Gud då? Ändå förlåt han oss.

Han förlåt oss alla våra synder när vi ännu var hans fiender. Se på Kristi kord vad han har gjort för dig och gå och behandla andra så som Kristus har behandlat dig.

  1. Ha ett öppet hem och se inget som ditt eget.

Filemons gästrum bör vara ett gott exempel för oss. I Apg 2:44 ”Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt.

De första kristna hade sådan kärlek till varandra att man såg inget som sitt eget. Inte ens husen utan de var öppna för ens bröder och systrar i Herren att komma och sova där om det behövdes.

Låt oss vara Jesu lärjungar som har öppna hem för de behövade och som delar med oss av vår mat och ägodelar till dem som behöver.

Slutligen Låt oss stämma in i Paulus bön ”Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s