Guds rätta val och människors felaktiga bedömningar (1 Sam 16)

Predikan av Josef Löwdin,

14/9-2014, Göteborg

I dag har det varit val i Sverige. Alla med en rösträtt har rätt att lägga sin röst på vem man vill. Politikerna lovar mycket, som de sedan inte håller, och ofta när vi röstar så tittar vi på partiprogram och liknande för att finna det bästa partiet.

Men gång efter gång så blir folk missnöjda för politikerna misslyckas hela tiden trotts att det till det yttre ser bra ut.

Så kan det gå i livet eftersom vi är människor och bedömer efter det yttre och bedömer ofta fel. I dagens text kommer vi att se hur Samuel också efter det yttre tänkte ”Han är det nog som Gud har valt”.

Men bedömde det hela helt fel. Ofta bedömer vi fel. När folket fick välja kung valde de Saul vilket var dåligt för dem. De gick inte bättre när profeten Samuel i dagens text skulle smörja en kung, och hade han fått välja hade det blivit fel också.

Gud dock gör inga sådana misstag utan han är suverän över sin skapelse och väljer inte utifrån CV:et eller meriterna eller de politiska partiprogrammen.

Gud hade förkastat Saul eftersom Saul var ond i sitt hjärta. Saul hade förkastat Herren och Herren hade förkastat honom. Sauls omvändelse var en falskt omvändelse.

Saul sade till Samuel: ”Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe HERREN.” 26 Samuel sade till Saul: ”Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat HERRENS ord, och HERREN har också förkastat dig, så att du inte längre kan vara kung över Israel. – (1 Sam 15:24-26)

Sauls bekännelse att han hade syndat räckte inte. Det var ingen sann omvändelse, hans hjärta var ont och inte förändrat. Därför hade nu Herren förkastat honom, och Herren kommer nu att utse en Kung som har ett omvänt hjärta. Inte ett hårt hjärta utan ett hjärta som behagar Gud.

Låt oss gå till 1 Samuelsboken kapitel 16 och läsa..

Det hela börjar med att Gud säger till Samuel ”Hur länge tänker du sörja över Saul?”. Gud hade redan förkastat Saul och det fanns ingen anledning att sörja över Guds beslut att förkasta honom utan istället blicka framåt vad Gud nu skulle göra.

Ibland kanske det är så även i våra liv att vi går runt och sörjer i onödan över saker som Herren har stoppat i våra liv. Saker och ting går inte riktigt som vi hade tänkt oss, och vi blir ledsna utan att inse att Gud handlar till det bästa med oss. I stället borde vi se framåt mot vad Herren nu tänker göra.

Saul var nu förkastad och en ny Kung skulle utses. Herren därför befaller Samuel att ta med sig ett horn och olja och bege sig till Betlehem för att smörja en ny kung från Isais hus.

Oljan kom direkt från tabernaklet och var en symbol på Guds ande och användes när man skulle smörja kungar och olika grejer så som arken, tältet os.v.. Judarna själva fick inte använda denna olja (2 Mos 30:32-33) och oljan hade även ett speciellt recept (2 Mos 30:23-24 ).

HERREN sade vidare till Mose: 23 Tag kryddor av bästa slag: femhundra siklar flytande myrra, hälften så mycket doftande kanel, alltså tvåhundrafemtio siklar, tvåhundrafemtio siklar doftande kalmus, 24 femhundra siklar kassia efter helgedomssikelns vikt och en hin olivolja. 25 Av detta skall du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en konstmässigt beredd salva. Det skall vara en helig smörjelseolja. 26 Med denna olja skall du smörja uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, 27 bordet med alla dess tillbehör, ljusstaken med dess tillbehör, rökelsealtaret, 28 brännoffersaltaret med alla dess tillbehör och slutligen karet med dess fotställning. 29 Du skall helga dessa föremål så att de blir högheliga. Och var och en som rör vid dem blir helig.
30 Aron och hans söner skall du smörja och helga till präster åt mig. 31 Du skall säga till Israels barn: Detta skall vara min heliga smörjelseolja från släkte till släkte. 32 Smörj inte någon annan människas kropp med den och gör inte heller någon annan smörjelseolja med denna sammansättning. Helig är den, och helig skall den vara för er. 33 Den som gör en sådan blandning och använder något av den på en obehörig skall utrotas ur sitt folk.” – 2 Mos 30:22-33.

Det fanns alltså speciella instruktioner för denna oljan och den fick inte användas hur som helst eller av vem som helst.

Oljan var även en symbol på Anden. I det gamla förbundet så vilade Guds Ande över Kungarna, Profeterna och Prästerna.

Att bli smord med oljan var alltså en symbol på att bli smord med Anden. Hornen användes för att dricka ur. Så i detta fallet hade han ett horn för att transportera oljan.

Men Samuel ville inte gå dit han var rädd för Saul och utbrister i vers 2 ”Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig.”

Men Herren svarar honom att han kan ta med sig en kviga och offra åt Herren. Samuel går dit.

När Samuel kommer fram så blir de äldste förskräckta när de såg Samuel. De visste att han var en profet och trodde nog att han skulle komma med ord av dom från Herren och därför blev de förskräckta.

Men de ser nog att han har en kviga med sig och frågar om han kommer med fred?. Samuel säger att han har kommit för att offra till Herren.

Han bjuder in Isais familj att deltaga i offret. Denna Isai var barnbarn till Rut och Boas. Bland denna släkt och bland Isais söner hade Gud sagt att den nya kungen skulle finnas.

Samuel samlar nu ihop dem för att finna den nya kungen. Den första Samuel fick syn på var i vers 6 Eliab. Han tänkte direkt ”Honom är det Herren har utvalt”.

Men Herren svarar honom ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat.

Samuel går vidare till nästa person inte heller han var det. Han gick vidare och vidare och vidare. Till slut fanns det ingen kvar förutom en som inte ens var där. Det var David.

Han var Guds val inte för att han var bättre än de andra eller hade ett finare utseende utan för att Gud valde just honom. Han var den minsta och yngsta i deras släkt. En liten fåra herde.

Det är nu honom Samuel smörjer till kung över Israel.

Gud utväljer inte efter det yttre som vi människor gör utan efter hjärtat. Vi kan lära oss flera saker utav detta.

Det första vi kan lära oss är Guds suveränitet i utväljandet.

Gud utväljer vem han vill i detta fall valde han vem som skulle vara kung. När man utväljer en person så förkastar man de andra.

Att utvälja någon betyder att välja ut en eller flera av alla andra. Det är precis som när vi röstar i valet som vi hade idag. Vi väljer en bara och förkastar de andra.

Gud kunde ha låtit alla vara sina egna kungar men så var inte fallet utan det fanns bara en kung och honom utvalde Gud själv.

Man kunde alltså inte utbilda sig till att bli en kung utan man kunde bara bli vald av Gud och detta är det speciella med Guds gåvor och kallelser det är just vad det heter en gåva och en kallelse. David som senare i texten blev utvald gick ingen skola för att lära sig vara kung eller nominerade sig själv.

Så är det även med varje gåva som Gud ger. Det är Gud som ger oss gåvor och utrustar oss. Visst kan vi växa i gåvor, men man kan aldrig vara något man inte har en gåva till eller som man är kallad av Gud till.

Tänk dig om en man skulle bli utsedd till finansminister men det finns ett problem med honom. Han kan inte räkna matematik, detta hade skapat kaos i ett land eftersom mannen i sig inte var kvalificerad.

I Guds rike är det likadant. Gud kallar folk till olika saker. En del till herdar andra till profeter eller lärare eller evangelister.

Andra kanske har andra gåvor i Guds rike. Någon kanske har gåvan att bota sjuka eller tala i tungor, Andra kanske har gåvan att uttyda tungor. David var Guds utvalda och det var inget han själv valde utan det var Guds val.

Många idag går till profet skolor och helande skolor för att lära sig sådant. Men allt är en gåva från Gud. Man kan inte lära sig en gåva man måste ha en gåva.

Många idag håller med om att Gud utväljer kungar, gåvor och olika grejer men så fort man kommer till utväljandet av vilka som skall bli frälsta börjar man protestera.

Man säger att Gud är suverän och allsmäktig i allt, men inte över människans frälsning. Där får Han inte bestämma enligt många för det vore orättvist.

Människan kan säga ja eller nej hävdar man. Men kära vänner, var i texten säger David ja eller nej? Det var inte så, utan han blev utvald och smord. Visst kan man försöka st emot.

Det fanns folk som försökte fly Guds kallelse. När Jeremia blev utvald av Gud så protesterade han. När Jona blev utvald så flydde han. När Gideon blev utvald så ville han inte och kom med undanflykter. Det blev ändå som Gud ville!

Gud rådfrågade inte David först utan vi läser i vers 12-13 Stå upp och smörj honom”, sade HERREN, ”ty han är det.” 13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder.

Ingenstans i bibeln finner vi Gud rådfråga en människa han kallar först, eller ens frågar om han vill det. Nej, han bara kallar och utser efter sitt egna val.

Gud har ju rätten att välja hur han vill. Han utvalde ju David men inte hans bror. Hans bror kunde ju säkert protestera mot det valet. Men faktum kvarstår denne Eliab var inte Guds utvalda. Det var inte den Kungen Gud ville ha.

Gud är suverän över allt även människans frälsning och utväljer vem han vill och till vad Han vill. I detta fallet var även David utvald innan han ens var född till att bli kung. Men inte bara det. Vi läser att han var en man efter Guds hjärta.

Gud kollade in i hans hjärta och valde honom. Inte för att David på egen hand hade lyckats få ett bättre hjärta utan för att han var utvald av Gud.

Herren råder och regerar över kungarna på jorden och han tillsätter och störtar efter sitt tyckte. ”Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar ” – Dan 2:21

Jesus sade till Pilatus ”Du hade inte haft någon makt över mig om den inte hade blivit dig given ovanifrån”

Bibeln inte bara säger att Gud tillsätter kungarna utan även att överheten är en Guds tjänare som är insatt av Gud ”Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. ” (Rom 13:1).

Det finns ingen överhet som inte är tillsatt från Gud inte ens i Sverige. Alltså ingen, inte en enda. Även en ond överhet är tillsatt från Gud. Paulus sade ju dessa ord om Romarriket och kejsare.

Nu var det inget undantag. Gud hade bestämt vem som skulle vara kung och Samuels uppdrag var att finna honom och smörja honom.

Det andra vi kan lära oss är att Gud inte ser till det yttre.

Gud tittar inte till det yttre, med det menas inte att han såg deras yttre synder som de begick. Gud ser sådant, utan med det menas att han inte ser till någons utseende. Svart eller vit, lång eller kort, ful eller vacker.

Det innebär också att han inte ser till människans status i samhället. Eliab var den äldste av Isais söner, och de hade ofta en högre status i en familj. Kanske hade han ett bättre jobb och såg bäst ut till det yttre. Allt detta yttre var Samuel bedragen av när han sade ”Han är det nog”.

Många gånger bedömer vi människor fel utifrån vad vi ser med våra yttre ögon. Vi behöver se upp så att vi inte fäller snabba domar beroende på vad vi ser med våra ögon.

Jag har sett mycket snabba domar utifrån yttre utseende och själv gjort mig skyldig till det genom åren. Jesus varnade skarpt för detta. För det var precis vad fariséerna sysslade med. De tittade på yttre ting och dömde utifrån vad de såg.

De dömde Jesu lärjungar för att de inte tvättade händerna innan maten. Jesus kontrar med att säga ”sådant orenar inte en människa” utan det är vad som finns i hjärtat som orenar människan.

Charles Spurgeon berättar om hur våra ögon kan bedraga oss han säger något i stil med : ”Jag träffade en gång en man som hade ett gott uppträdande.

Jag tänkte för mig själv att den mannen skulle nog aldrig kunna stjäla något från någon. En tid senare visade det sig att just han var en bedragare som lurade folk på pengar”.

På samma sätt kan det gå åt andra hållet. Men ser någon som till det yttre ser lite annorlunda ut och man börjar tänka allt möjligt om den personen och fäller en snabb dom.

När jag var yngre så brukade jag se ner på folk som tog en öl till maten. Jag ansåg det oandligt och syndigt. Men bibeln lär aldrig att det är fel att ta en öl till maten utan den lär att det är fel att dricka sig berusad.

Jag fällde snabba domar utifrån vad jag såg med mina ögon. Idag har jag lärt mig att en sådan person kan absolut vara mer gudfruktig än man tror.

Många gånger dömer vi människor utifrån yttre ting och ofta lagiska ting. Det kanske är så att den brodern du dömer utifrån det yttre är mycket mer andlig än dig?

Var försiktig med att fälla snabba domar utifrån vad ögonen ser. Samuel bedömde helt fel, då finns det kanske en chans att vi bedömer fel också? Tror ni inte det?

Det tredje vi kan lära oss är att Gud ser vårt hjärta.

Det är jobbigt för många när man börja tala om att Gud ser våra hjärtan och visst kan det vara det. Han ser precis allt, vi har inget privatliv inför honom. Inget kan döljas inför himlen och jordens skapare.

En människa kan leva hela sitt liv och lura hela världen att just han/hon är en bra människa, men Gud kan man inte lura. Han ser precis allt som finns i ditt hjärta.

Han ser alla våra tankar, alla våra avsikter, alla våra motiv och allt vi tycker och tänker om andra. Han ser att våra hjärtan inte är goda utan onda.

Jesus sade att utifrån hjärtat utgår ”onda tankar” Gud sade att när han tittade ner på jorden så såg han att ”alla människans tankar och avsikter var alltigenom onda ständigt” han såg att ändå från ungdomen är onda”.

Gud ser igenom allt och man kan inte gömma sig från honom. Om jag skulle bedöma dig så hade jag säkert bedömt fel och hade du bedömt mig hade du säkert bedömt fel. Men Gud bedömer ingen fel. Han ser allt och inget kan döljas.

Bibeln talar om att Gud har en bok i himlen där han tecknar ner allt om oss. Precis varje tanke, motiv och avsikt. Allt finns i Guds bok i himlen förvarat där tills dagen vi dör då vi skall stå inför honom och dömas efter våra gärningar.

Gud tittar inte på vår status i samhället. Vår karriär, vårt utseende, vilka byxor du har på dig idag. Nej han tittar på ditt hjärta.

Han ser vad bär på i sitt hjärta. Han ser vad de tänker och tycker om andra om de inte säger offentligt. Han ser alla dessa grejer man inte vill att någon skall ha reda på. Det finns inget ställe på denna jorden man kan gömma sig på. Gud ser dig och han ser ditt hjärta.

Låt mig ställa några självrannsakande frågor om ditt hjärta.

– Gud ser ditt hjärta just nu vad finner Han?

– Vad sätter ditt hjärta sina passioner till under dagarna?

– Hur tänker du i ditt hjärta om andra människor?

– Hur tänker du i ditt hjärta angående Gud och Jesus?

Om vi skulle ta ut ditt hjärta här och nu och spela upp det på en storbildsskärm här inne just nu. Vad skulle vi finna där under de senaste veckorna av dit liv?

Detta är kanske lite jobbigt men nyttigt för att se hur ditt hjärtas tillstånd ser ut just nu.

Guds ande vek nu bort i från Saul i vers 14 och istället skickade han en ond ande. Ja, en ond ande kom i från Herren. Detta skedde på grund av Sauls synder och vi kan läsa i 2 Sam 7:15

Men min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul, som jag lät vika för dig.

Det är en fruktansvärd sak när Herren tar bort sin ande i från någon och låter en ond Ande plåga honom istället. Detta skedde på grund av olydnad till Gud. Han hade inte genomfört den totala etniska resningen som Herren hade befallt honom i tidigare kapitel.

Han hade lämnat kvar några djur som han inte hade dödat och därför förkastade Herren honom genom att utvälja en ny Kung och ta sin Ande från Saul och som bestraffning skicka en ond Ande mot honom..

Nu leder Gud det på ett sådant suveränt sätt, inte bara med den onda anden, utan även med vad som sker härnäst :

Då sade Saul till sina tjänare: ”Se er om för min räkning efter en man som är duktig att spela och för hit honom till mig.” 18 En av tjänarna svarade: ”Betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara skicklig att spela, en djärv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och HERREN är med honom.”
19 Saul sände då bud till Isai och lät säga: ”Sänd till mig din son David, som vaktar fåren.” 20 Då tog Isai en åsna, som han lastade med bröd, vidare en vinlägel och en killing och skickade detta med sin son David till Saul. 21 Så kom David till Saul och trädde i hans tjänst och Saul tyckte så mycket om honom att han fick bära Sauls vapen. 22 Saul sände bud till Isai och lät säga: ”Låt David stanna i min tjänst, för han har funnit nåd för mina ögon.”
23 När så anden från Gud kom över Saul, brukade David ta harpan och spela. Då kände Saul lindring och blev bättre, och den onde anden vek ifrån honom.

Den som Gud hade utvalt David leddes nu till Saul genom att Gud lade i Sauls hjärta att han ville höra någon spela för honom.

David kom nu fram inför Saul och började spela för Saul och den onde anden från Herren vek bort.

Detta var dock tillfälligt för senare i kapitel 18 så kommer en ond ande från Gud tillbaka mot Saul.

Men Gud i sin suveränitet leder hela situationen på det sättet att David en liten fåraherde. En nobody i Israel, en man utan position, en man som inte var känd nu kommer till Saul. Detta enbart på grund av att David var Guds val.

Eftersom han var Guds nya kung behövde Gud leda honom in i den positionen. Vad vore bättre än att direkt presentera honom för Saul?

Saul som blivit straffad av Herren för sin synd, får nu möta David som var Guds utvalda nya kung.

När David börjar spela så viker den onda anden bort. Detta visar på att Gud hade smort honom och att anden for i väg när David spelade.

Så är det i våra liv och det Herren har kallat oss till. Gud leder var och en av sina barn in i det han har kallat oss in i. Är du kallad till Herde, Gud kommer att leda dig. Är du kallad till en evangelist så kommer Gud att leda dig.

Är du kallad till något annat så kommer Gud att leda dig. Precis som han gjorde med David. Tänk inte jag måste bli sedd, Nej, David var inte sett av någon annan än Gud. Men ändå var det Gud som reste upp honom.

Det finns många kristna som är frustrerade här. De säger ”Gud har kallat mig till det eller det”, ”Han har kallat mig dit eller dit”. Men sitter halva livet utan att ens komma i den riktningen trotts att man kämpar och strävar i den riktningen..

Men jag brukar säga att om Gud verkligen har kallat dig till något kommer han också att leda dig i den riktningen.

Om dina egna tankar och idéer om vad Gud vill med dig aldrig blir uppfyllda så beror det på att det är just dina egna tankar och ideér. Samma tankar som Samuel som tänkte”Han är det säkert”.

Istället tänker man ”Det är säkert mig Gud har utvalt”.

Guds kallelse misslyckas inte. David var utvald och det blev som Gud ville. Ingenstans i bibeln har Gud misslyckats med sina val. Gud satt inte där i himlen och var deppad för att Paulus aldrig kom på rätt väg.

Nej, Paulus den mest förhärdade syndaren men den som Gud hade utvalt innan han ens var född hamnade precis där Gud ville ha honom.

Guds val är alltid de rätta och de bästa men våra val och tankar om saker och ting kan vara felaktiga och absolut inte bra.

Gud kommer att leda dig som Hans barn på ett fantastiskt sätt in i det Han vill, precis som han gjorde med David. Alla är inte kallade till samma utan alla har olika kallelser för Guds rike. Alla behövs i spridandet av evangeliet.

Vi kan vara trygga och vila i Guds hand för det blir som Gud säger och vill.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s