Varningar för kompromiss (1 Sam 11-12)

Predikan av Josef Löwdin,  8/10 -2014, Göteborg

I Ps 119:1-4 läser vi följande Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter HERRENS undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att de skall hållas med all kraft.

Dessa versar talar om välsignelsen av att lyda Guds ord. Motsatsen till att lyda Guds ord är att kompromissa mot Guds ord. I dagens text kommer vi att få se olika typer av kompromiss och jag kommer att ge sex varningar mot kompromiss.

Lår oss be…

Vad som nu har skett är att Saul har blivit vald och smord till Kung i kapitel 9. Det var folkets val och Gud höll dem ansvariga för sitt dåliga val. Samtidigt var det även Guds vilja att ha en Kung i Israel för enligt lagen skulle man ha en kung.

När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig och tar det i besittning och bor där och du säger: ”Jag vill sätta en kung över mig, liksom alla hednafolk omkring mig”, 15 så skall du till kung över dig sätta den som HERREN, din Gud, utväljer. En av dina bröder skall du sätta till kung över– 5 Mos 17:14-15

Åter igen. Det var inte fel att ha en Kung utan Gud hade i lagen tillåtit det hela. Men Saul var folkets val och inte Guds val.

I Kapitel 9 blir Saul mord till kung. Och direkt efter att Saul hade blivit smord till kung så började han omedelbart att profetera.

En ny era hade nu börjat i Israels historia. Nu hade man inte längre domare utan nu kom kungarna och profeterna som båda var en förebild på den fullkomliga kungen och profeten Jesus Kristus.

Samuel samlade ihop folket och läste vilka rättigheter kungen hade (1 Sam 10:25).

Bland folk fanns det dock en del som misstrodde Saul och vägrade att bära fram gåvor (1 Sam 10:27). Det är nu efter detta som vi kommer in i dagens text.

1 Ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.” 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.”

Israel hade övergivit Herren genom att begära en kung och enligt lagen så skulle Gud straffa dem : ”HERREN skall sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt örnen i sin flykt, ett folk vars språk du inte förstår, 50 ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. ” (5 Mos 28:49-50).

Detta är som nu sker Ammoniterna kommer på besök och belägrade Jabesh men det blir inte en riktig belägring utan Herren prövar nu sitt folk.. Folket i Jabesh ville sluta förbund med Ammoniten och ett förbund var något stort i bibeln.

Slöt man förbund med någon var man tvungen att försvara de andra om de blev anfallna. Men Ammoniterna ville ha ett villkor för att gå med på detta och det var att sticka ut det högra ögat på dem alla och dra dem inför skam över hela Israel.

Att få sitt högra öga bortplockat betydde att soldaterna i Jabesh skulle vara helt obrukbara i ett krig eftersom när man försvarade sig så höll man i skölden med vänster hand och gömde vänster öga bakom skölden men inte det högra ögat.

Så om högra ögat var borta var man obrukbar i ett krig. Detta var ett sätt att försäkra sig om att de inte skulle kunna strida tillbaka mot Ammoniterna.

Detta var villkoret som Ammoniterna ville ställa på invånarna i Jabesh för att ingå ett förbund med dem. Men nu hade de fått en dålig deal, som de nu ville tänka på vilket vi ser i vers 3.

3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.” 4 Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då brast allt folket ut i gråt.
5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?” De berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från HERREN över folket, så att de drog ut som en man. 8 Och Saul inmönstrade dem i Besek, och Israels barn utgjorde då 300.000 och Juda män 30.000.

Vad som nu sker är att vi ser Herrens makt och handlade. Det var Herrens som sände sin Ande över Saul så att han blev arg.

Det var Herren som sände förskräckelse över folket så att de drog ut med 330000 man i en armé. Detta var alltså Gud som låg bakom det hela. Här ser vi Guds suveränitet över människan och hans makt att göra precis vad han vill med människan.

Om Gud har bestämt sig för att göra något vem kan då stå emot honom?

Alla som bor på jorden räknas för intet, han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: ”Vad är det du gör?” – Dan 4:32

Men han är den ende, vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. ” – Job 23:13

Vår Gud är i himlen han, gör allt vad han vill. ” – Ps 115:3

Här ser vi den första kompromissen.

Folket blev rädda och ville sluta förbund med fienden. Istället för att förtrösta på Gud så levde man i fruktan och började kompromissa.

Så är det i våra liv i bland. Vi blir rädda för något och börjar kompromissa. Orsaken till all kompromiss är rädsla.

Man litar inte helt på att Herren har allt under kontroll och börjar kompromissa. Eller så vill man som folket i Jabesh här vara fienden till lags och därmed börjar man kompromissa. Paulus sade

Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. ” (Gal 1:10).

Det är när vi vill vara människor till lags som man börjar kompromissa. Kompromiss sker på många olika sätt. Ibland att man ändrar bibelns budskap för att få den att passa in hos åhörarna. Ibland att man inte helt litar på Gud och försöker på egen hand lösa situationerna som uppstår i livet.

I 2 Mos 23:30 fanns en befallning från Herren att inte sluta förbund med sin grannar ”Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar

I detta fall var det att man erbjöd sig att sluta förbund med fienden när man själva redan var i förbund med den levande Guden. Man ville alltså kompromissa med Gud man vågade inte lita på honom och man ville inte följa hans bud..

Tillåt mig att ge ett enda exempel. En av de grejerna vi kompromissar med mest här i vårt land och även bland oss själva är hur vi äter. Bibeln lär att frosseri är en synd.

Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat. – Ords 23:20

Ordet frosseri betyder enligt en ordbok att äta eller dricka mer än vad man behöver. Tänk hur många gånger vi inte tar en fika vi inte behöver !! Eller hur många gånger man äter mer mat än vad man behöver!.

I många länder idag och även många av de äldre gudsmännen äter bara ett-två mål mat om dagen. I Sverige idag äter vi ofta tre gånger plus fika. Jag har precis sett ställen där man äter fem gånger per dag. Tre mål plus 2 stycken fika.

Detta är enligt bibeln en synd och när det smyger sig in på konferenser där folk blir frestade att frossa, så är det dags att börja varna och se upp.

Tänk dessutom hur mycket mer pengar för Guds rike och de fattiga man hade haft över om man hade skurit ned på onödigt ätande.

Vi behöver vaka och bedja så att vi inte faller in i kompromiss på något sett utan i allt ärar Gud och gör hans vilja.


9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet. 10 Då meddelade männen i Jabesh ammoniterna: ”I morgon skall vi ge oss åt er, och ni får då göra med oss vad ni finner för gott.”
11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans. 12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har HERREN gett seger åt Israel.” 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.” 15 Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför HERREN i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför HERRENS ansikte, och Saul och alla Israels män var mycket glada.

Saul fick en bra start. Han vann över Ammoniterna precis som Gud hade lovat i lagen om man höll hans bud.

När dina fiender reser sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig. – 5 Mos 28:7

Om folket var olydiga dock skulle de förlora. Men Herren ger dem en seger här, detta var en bra start för Saul i sin nya position. Så är det med oss ibland också. Vi får en bra start och vi minns den bra starten vi hade och lutar oss tillbaka mot de där bra dagarna vi hade.

Men vi skall inte kompromissa med Gud bara för att vi en gång har haft en bra start. Paulus sade att han skall fullborda sitt liv och uppmanade oss till att fullborda vårt lopp.

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. ” 2 Tim 4:7

Håll ut troget i loppet för Herren ge inte upp och luta dig inte tillbaka på vad som en gång varit. Se istället framåt och fullborda loppet och bevara tron.

1 Samuel sade till hela Israel: ”Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. 2 Nu är det han som skall vara er ledare. Jag är gammal och grå och ni har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare, från min ungdom ända till i dag. 3 Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför HERREN och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall skall jag ersätta det.” 4 De svarade: ”Du har inte förtryckt oss, du har inte använt våld mot oss och har inte tagit något från någon människa.” 5 Då sade han till dem: ”HERREN är vittne mot er, och hans smorde är vittne denna dag, att ni inte har funnit något hos mig.” De svarade: ”Ja, han är vittne.”

Samuel lämnar nu över ledarskapet till Saul. Samuel hade varit Israels ledare men nu skulle kungarna ta över. Samuel i sitt avskedstal börjar med att ställa en fråga. Han säger :

Har jag tagit någons oxe eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se mellan fingrarna med honom? I så fall skall jag ersätta det.”

Har jag någonsin tagit något från er, så skall jag ersätta det. Han visar på hur en Guds tjänare vara. Hade han lurat någon på något skulle han betala tillbaka det.

Paulus sade i Apg 20:33 Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. 34 Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov.

Paulus hade samma karaktär, han till och med försörjde de missionärer som åkte med honom. Finns det sådana missionärer idag som betalar för de som reser med honom?

Jag vet folk som gör det men det är väldigt få. I de flesta fall kan fattiga inte ens åka med på missionen på grund av höga avgifter.

En sann ledare och Guds tjänare tjänar inte Gud för att tjäna pengar på andra eller lura folk på pengar. Samuel säger till och med att han skall betala tillbaka om han hade gjort så mot någon!.

En sann ledare skall kunna säga detta. Jag betalar tillbaka allt jag har tagit från någon eller lurat någon på om jag har gjort det!.

Här ser vi den tredje kompromissen som kommer på området pengar eller ägodelar.

Många idag faller här och alla falska lärare kännetecknas av att de kommer med argument för att i sin girighet få ut pengar av dig. ”I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. ” – 2 Petr 2:3.

De kommer med argument efter argument om varför du skall ge pengar till dem. Men en sann tjänare är inte sådan han tjänar inte Gud för pengar och här blir alla kristna frestade att springa efter pengar istället för efter Gud.

Se upp för kärleken till pengar den kommer att förstöra dig. Det var kärleken till pengar som gav Gehasi spetälska. Profeten Elisa ville inte ta emot pengarna som Naaman erbjöd honom efter att han hade blivit botad från spetälska.

Men Gehasi tjänaren till Elisa gick till Naaman i hemlighet och sade att Elisa har några profetlärjungar som kan ta emot lite gåvor. Detta springandes efter gåvor gjorde att Gud slog honom med spetälska, inte bara Gehasi utan även hans barn.

Se upp mina vänner så att ni inte blir giriga och springer efter pengar.


6 Samuel sade till folket: ”Det var HERREN som insatte Mose och Aron och förde era fäder upp ur Egyptens land. 7 Ställ nu upp er, så att jag kan gå till rätta med er inför HERREN angående alla de rättfärdiga gärningar som HERREN har gjort med er och era fäder. 8 När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era fäder till HERREN, och HERREN sände Mose och Aron, som förde era fäder ut ur Egypten och lät dem bosätta sig här i landet. 9 Men de glömde HERREN, sin Gud. Då sålde han dem i Siseras hand, härföraren i Hasor, och i filisteernas hand och i den moabitiske kungens hand, och dessa stred mot dem. 10 Men de ropade till HERREN och sade: Vi har syndat, för vi har övergett HERREN och tjänat baalerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så skall vi tjäna dig. 11 HERREN sände då Jerubbaal, Bedan, Jefta och Samuel och räddade er från era fiender runt omkring, och ni fick bo i trygghet. 12 Men när ni såg Nahas, ammoniternas kung, komma emot er, sade ni till mig: Nej, en kung måste regera över oss. Och ändå är det HERREN, er Gud, som är er konung.

Samuel fortsätter sitt tal med att gå tillbaka och berätta om hur Gud skickade Mose och Aron för att rädda dem ur fångenskapen. Detta uttåget ur Egypten var en symbol på frälsningen från syndens slaveri. Vi har blivit fria från synden.

Men inte bara det, efter de hade blivit befriade så glömde de Herren och såg alla andra länders kungar och ville ha en kung över sig.

När vi har blivit frälsta så varnar bibeln oss för att överge den första kärleken. De blev räddade men övergav Herren vi har blivit räddade och nu kommer den fjärde varningen för kompromiss.

Överge inte den första kärleken till Herren!

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. – Upp 2:1-7

Efesierna hade prövat det falska och sett igenom det, de kunde inte tåla ondskan runt omkring dem de hade ivrigt arbetat för Herren och utsått mycket men men de hade övergivit den första kärleken.

Precis som Israels folk som övergav Herren och senare ville ha en Kung så är det ofta så inom våra egna kretsar och även i mitt eget liv att det är lätt att man överger den allra första kärleken som man hade när man var nyfrälst.

Detta är en varning till oss alla att inte överge den kärleken till Kristus!. Störst av allt är kärleken, Vi kan ha allt annat men har vi ingen kärlek är vi ingenting.

Samuel går nu vidare och börjar själv att varna för upproriskhet och här ser vi den femte varningen för kompromiss.


13 Se, här är nu den kung som ni har valt, som ni bad om. Se, HERREN har satt en kung över er. 14 Om ni fruktar HERREN och tjänar honom och hör hans röst och inte är upproriska mot HERRENS befallning, då skall både ni och den kung som regerar över er följa HERREN, er Gud. 15 Men om ni inte hör HERRENS röst utan är upproriska mot HERRENS befallning, då skall HERRENS hand vara mot er liksom mot era fäder. 16 Ställ nu upp er och se det stora som HERREN skall göra inför era ögon. 17 Nu är ju tiden för veteskörden, men jag skall ropa till HERREN att han skall låta det åska och regna. Då skall ni förstå och se hur mycket ont ni gjorde i HERRENS ögon, när ni begärde att få en kung.”

Om vi lyder Guds ord skall det gå oss väl men om vi är upproriska kommer Gud att fostra oss och det kan göra ont. När vi syndar mot Herren kommer det att föra med sig konsekvenser. Mose fick inte komma in i Kanan, David förlorade söner.

Mirjam och Gehasi slogs av spetälska. Korah och hans efterföljare slukades levande av marken. Folk som tog nattvarden på ett ovärdigt sätt blev sjuka eller dog. Ananias och Safira ljög för Anden och föll ner som döda.

De som följde Isebels läror lades på sjukbädden. Listan kan göras lång men Gud straffar synden både i GT och i NT och Samuel gör det tydligt för folket att kompromiss kommer att straffas.

Vi måste se upp för uppror emot Gud och hans ord.


18 Samuel ropade till HERREN och HERREN lät det åska och regna den dagen. Då greps folket av stor fruktan för HERREN och för Samuel. 19 Och allt folket sade till Samuel: ”Bed till HERREN, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung.” 20 Samuel sade till folket: ”Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. 21 Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. 22 För sitt stora namns skull skall HERREN inte förskjuta sitt folk, eftersom HERREN har beslutat att göra er till sitt folk. 23 Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.

Herren hade varit med folket genom att han lät det åska och regna när himlen var stängd. Vilket Samuel påpekar. Men orsaken till att den hade varit stängd var på grund av folkets synder. Därför ger nu Samuel en varning till folket i vers 21

Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet”

Detta är den näst sista varningarna för kompromiss till oss idag. Se upp för avgudarna!

Det var avgudadyrkan som fick Guds vrede att upptändas mot Israel i öknen. De gjorde sig en guldkalv och sade ”Detta är Gud”. Man tillbad alltså den levande Guden genom en kalv.

Avgudyrkan är inte bara att göra sig en bildstod och tillbe den. Nej bibeln säger att girigheten är avgudadyrkan. Få skulle ta pengar idag och falla ned och tillbe sedlarna, Nej, utan avguderiet ligger i hjärtat. Det våra hjärtan är upptagna av det är vår gud.

Avgudadyrkan kan vara precis vad som helst som för oss bort i från Herren. Allt i från vårt hus, karriär, jobb till sport, hobbies, katter, hundar, prylar. Precis vad som helst kan bli en avgud om man inte ser upp.

Vi behöver vara på vår vakt dagligen och se upp så att andra saker inte fyller våra hjärtan än Gud och evigheten.

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. – Kol 3:1

Ha ditt sinne fäst på det som är där ovan och inte på det som finns i denna världen.

Detta betyder inte att man skall bo i kloster och isolera sig från omvärlden. Nej vi lever i världen men inte av världen.

Den sista kompromiss varning är att inte sluta be för de heliga.

Vi läser i vers 23 : ” Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.”

Det är alltså en synd, dvs brott mot Gud och kärleksbudet att sluta be för de heliga.

Ha ett sinne av bön Samuel säger i vers 23 ” Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er”-

Anden kommer att föra oss in i bön för de heliga om vi är fyllda av anden vi läser ”eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. ” – Rom 8:27

Om du inte vet vad du skall be för så be för de heliga. Be för dina bröder och systrar här i församlingen, be för de förföljda kristna i världen. Be för andra.

I vers 24 ger Samuel en praktisk tillämpning om hur vi kan undvika kompromiss.

24 Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. 25 Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås.”

Frukta Herren. Det är gudsfruktan som för med sig välsignelser. Det är gudsfruktan som håller oss borta från kompromiss.

Väx till i Gudsfruktan. Nu kommer nu naturligt frågan i någons huvud? – Vad innebär det att frukta Herren?

1. Att frukta Herren innebär att hata synden..

Att frukta HERREN är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag.” – Ords 8:13

När vi växer i Gudsfruktan kommer vi mer och mer att hata synden. Med synden menar jag med det som bibeln anser vara synd och det är ju en hel predikan i sig.

2. Att frukta Herren innebär att inte lita på sin egna så kallade visdom..

Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda. ” Ords 3:7

När vi vi förtröstar på bibeln och inte på vår egna visdom då fruktar vi Herren.

3. Att frukta Herren innebär att vandra efter hans bud och älska honom..

Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ ” – 5 Mos 10:12

4. Att frukta Herren innebär att frukta hans rättvisa…

Med detta menar jag hans rättvisa och de domar de för med sig. Gud är en rättvis Gud och eftersom vi inte är rättvisa skall vi frukta honom.

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. ” – Hebr 10:31

Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna.* Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.” – Luk 12:5

Som du kanske inser är detta omöjligt i egen kraft. Det är därför vi behöver Kristus och korset. När vi ser på Kristus och på korset och tänker på vad han har gjort för syndare som oss då växer vi i Gudsfruktan. Genom bön och att läsa bibeln växer vi i Gudsfruktan.

Låt oss hålla oss borta från kompromiss och i stället frukta Herren och leva för honom av hela vårt hjärta, vår själ och vårt förstånd..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s