Jesus undervisar om äktenskapet och välsignar barnen (Mark 10:1-16)

[Några år har gått sedan denna predikan och jag är inte så säker på att om man varit gift med en icke troende så kan man gifta om sig. Jag har nämligen genom åren stött på en del problem i detta där folk hävdar att deras maka eller make var bara en namn kristen och en icke troende och därför vill de gifta om sig. När de sedan gjort det har det visat sig att de inte är så oskyldiga som de hävdar.]

Predikad av Josef Löwdin – 29/12-2013, Göteborg

Får en kristen skilja sig och i så fall av vilken anledning? Hur såg Jesus på äktenskapet och skilsmässa? Hur var människan skapad och vad var syftet med äktenskapet? Vad sade Mose lag och vad säger Guds lag? Tillåter bibeln polygami? Tillhör barnen Gud eller kommer de till helvetet när de dör? Eller lärde Jesus ut symbolik i texten? Allt detta får vi svar på i dagens text.

Jag är medveten om att det finns kanske folk här inne som kanske inte håller med min syn och det finns olika tolkningar både i fråga om äktenskapet och barnen som Jesus välsignade.

En del kanske håller en hårdare syn om skillsmässa och andra en liberal syn.

1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade. 2 Några fariséer som ville snärja honom kom fram till honom och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?” 3 Han svarade dem: ”Vad har Mose befallt er?” 4 De sade: ”Mose har tillåtit att mannen skriver skilsmässobrev och skiljer sig.” 5 Då sade Jesus till dem: ”Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften. 6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna.* 7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. 9 Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.” 10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11 Han svarade dem: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne.* 12 Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.

13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

I texten framför oss ser vi till en början hur några fariséer kommer för att snärja Jesus. Frågan i sig som de ställer är en bra fråga. Men de ville snärja honom vilket betyder att de ville få honom att säga något fel som de kunde hålla emot honom.

Frågan de ställde ser vi i slutet av vers 2 ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru”?. Detta var en väldigt bra fråga och även en fråga som bör tas upp i dag när folk skiljer sig till höger och vänster. På den tiden fanns det två rådande uppfattningar. Den ena sade : Du får skilja dig hur du vill den andra sade att du får inte skilja var som en sker.

Vi lever i en tid då synen på familj och äktenskap har börjat suddas ut och äktenskapet hålls inte alls så högt. Istället har det ersatts med samboskap och särboskap. Så frågan är nu ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru”?

Frågan var alltså inte ens är det tillåtet att vara sambo? D.V.S. leva tillsammans som om man vore gifta trots att man inte är det. En sådan fråga var inte ens aktuell på den tiden för det var så självklart att man inte kunde leva så.

Jesus i vers 3 svarar dem ”Vad har Mose befallt er”?

Fariséerna svar i vers 4 att ”Mose tillåt dem att skilja sig”. Vi kan läsa om detta i 5 Mos 24:1:

Om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, och han skriver ett skilsmässobrev åt henne och ger henne det i handen och skickar bort henne från sitt hus

Så Mose själv hade tillåtit att folk fick skilja sig hur som helst vilket folk i den kulturen också gjorde. Mose lag här var en nationell lag som gällde i Israel på den tiden och precis som det var i Israel på den tiden är det i Sverige idag.

Man kunde skilja sig av vilken anledning som helst och det var väldigt enkelt. Du bara skrev ett skilsmässobrev och gav det till kvinnan och sedan kunde du köra bort henne från huset.

Det var alltså precis som i Sverige idag där man kan bara fylla i ett papper och ta ut skilsmässa hur som helst. Så Jesu svar som kommer, är otroligt relevant för den tid vi lever i nu och för Sverige idag.

Jesus svar i vers 5 ”Därför att era hjärtan är så hårda gav han er den föreskriften”. Så anledningen till att Mose instiftade den lagen var på grund av människans hårdhet i hjärtat.

När hjärtat är hårt innebär att människans hjärta är fullt av synd och uppror mot Gud. Vilket är ett naturligt tillstånd hos en människa som ännu inte är född av Gud i från ovan.

De var hårda i sina hjärtan och därmed utlämnade Gud dem genom Mose åt deras begär och lustar så att Guds vrede skulle komma över dem.

I Sverige idag är hjärtan hårda. Sverige är ett av länderna som har infört fri skilsmässa utan någon som helst anledning. Om du inte gillar din frus mat kan du skilja dig i Sverige idag och allt på grund av människans hårdhet och syndfulla hjärta.

Från vers framåt börjar Jesus att peka på skapelseordningen och hur det var tänkt från början

6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. 7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. 9 Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.”

När Gud skapade världen så skapade han först Adam och sedan Eva för att mannen och kvinnan skulle leva tillsammans. Det var alltså inte man och man eller kvinna och kvinna tillsammans utan det var man och kvinna tillsammans och det var inte heller en man och åtta kvinnor eller en kvinna och femton män utan det var en man och en kvinna och inget annat. Det var så Gud skapade världen och det var det Jesus pekar på inför dessa fariséer.

Genom att peka på skapelseordningen så visar han att detta gäller i alla länder och alla kulturer och i alla tider. Det var alltså inte bara i Israel eller något specifikt för den tiden utan så skall det vara än i dag. Så i nya testamentet är inte det inte tillåtet att ha flera fruar medans i gamla testamentet hindrade Gud det inte.

Vi ser syftet med äktenskapet i vers 8 att de skall vara ett kött. Det betyder att när folk är sammanfogade genom äktenskapet är man ett kött och inte två. Man är sammanfogade till att leva tillsammans och att älska varandra så som sig själv. Vi läser i Ef 5:28:

På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.”

Att vara sammanfogad med någon och att vara ett med någon innebär att älska dem lika mycket som man älskar sina egna kropp. Och det innebär också att älska sin fru lika mycket som Kristus har älskat församlingen.

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den ” – Ef 5:25.

Då blir resultatet av det hela att det Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt vilket Jesus säger i vers 9.

Tanken med äktenskapet var att två personer skulle leva tillsammans det är också en bild på Kristus och församlingen hur de lever tillsammans. Därför kan de gifta inte skiljas åt varken av sig själva eller av någon regering eller av någon annan utifrån.

Så var och en av er som är gifta låt detta sjunka djupt ner i era hjärtan.

Lärjungarna frågar åter igen Jesus om detta och nu ger Jesus ett ännu tydligare svar i vers 11 :

Han svarade dem: ”Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne”

Jesus ger nu ett ännu tydligare svar att den som skiljer sig från sin hustru begår äktenskapsbrott.

En av de tio budorden säger ”Du skall inte begå äktenskapsbrott”. Och i 1 Joh 3:4 läser vi att ”synd är brott mot Guds lag”. Så att skilja sig från sin fru är en synd och alla som gör det syndar.

Men det finns undantag för skilsmässa vilket vi kan se i parallellstycket.

Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. – Matt 19:9

Så här ger Jesus ett undantag och det undantaget är otukt. Otukt här är πορνεία i grekiskan. Vilket vilket det är det ordet vi får pornografi i från. Otukt är en otillåten sexuell handling som syftar på otrohet mot din partner.

Om din fru eller man är otrogen då har man laglig rätt enligt bibeln att skilja sig från sin fru.

De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens:* En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. – 1 Kor 7:10-11

Gud har fogat samman människan till ett kött och därför får man inte skilja sig om den andra partnern redan inte har begått äktenskapsbrott.

Detta av två anledningar. Den ena har vi sett och det är att Gud har fogat samman mannen och kvinnan. Den andra orsaken finner vi i Malaki 2:10 :

Jag hatar Skilsmässa, säger Herren, Israels Gud”

Eftersom Gud har fogat samman mannen och kvinnan att leva tillsammans så hatar han när folk skiljer det åt.

Hur är det då tänker du? – Om man skiljt sig får man gifta om sig?

Jesus och svarar på den frågan i denna texten vidare i vers 11 när han säger ”Den som gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott och i parallellstycket i Lukas 16:18 läser vi ”den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott ”.

Detta kan ju tolkas på två olika sätt antingen att man skiljer sig bara för att gifta sig med en annan och då begår man äktenskapsbrott. Eller så kan man tolka det som att om man skiljt sig på grund av otukt kan man inte gifta om sig.

Paulus han säger precis vad Jesus sade i versen vi läste tidigare : ” skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man”

Så jag tror att om otrohet har förekommit så får man alltså skilja sig men om man skiljer sig skall man alltså förbli ogift eller försonas med sin man. Men jag tycker inte det är så tydligt ändå i texten.

Det finns dock två tydliga fall i skriften då man får gifta om sig.

Det första är om din man eller hustru dör.

En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren – 1 Kor 7:31

Om din man eller hustru dör är du alltså inte längre bunden och kan gifta dig igen.

Det andra är om du har varit gift med en icke troende.

Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. – 1 Kor 7:15

Om någon har varit gift med en icke troende som tar ut skilsmässa så är du inte längre bunden vid honom även om han lever och du kan fritt gifta om dig i Herren.

Men även om man är gift med en hedning så finns det ingen lag som säger att du inte får överge honom/henne utan Paulus säger :

Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13 Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom ” (1 kor 7:12-13).

Paulus menar med detta att Jesus aldrig gav någon befallning i ämnet men Paulus säger nu att om du är gift med en icke troende skall och får han/hon inte överge denne. **

Och om två troende är gifta med varandra finns enligt Jesu ord inget utrymme för att skilja sig eller gifta om sig om inte otukt har begåtts.

Om du har gift om dig trots att ingen otukt har förekommit eller din man eller kvinna inte har övergivit dig så finns det som med all annan synd förlåtelse hos Jesus Kristus att finna.

Och om du är skild men i en process att gifta om dig eller finna en ny så skall du inte göra det om inte den du varit gift med varit otroende eller otukt begåtts i ditt förra äktenskap.

För att betona att detta inte bara gäller männen säger Jesus i vers 12 :

Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.”

Vilket även inkluderar att en kvinna inte får överge sin man av annat skäl än otukt. Så detta gäller inte bara männen utan även kvinnorna.

Så om två stycken troende är gifta med varandra så skall de leva tillsammans precis som Jesus lever tillsammans med sin församling. Man och hustru skall ge sina liv för varandra precis som Kristus och församlingen ger sina liv för varandra.

Många idag säger att detta är omöjligt men då skall vi tänka på att i Sverige idag får man själv välja vem man vill gifta sig med medans när dessa ord skrev var det vanligt med kvinnan tvingades gifta sig med någon hon kanske inte var så förtjust i.

Gick det på den tiden borde det väl gå i dag också.

13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Nu hamnar vi i ett nytt sammanhang där barn förs fram till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna de tyckte inte om detta och försökte visa bort barnen.

Jesus blev upprörd över deras handlande. Tänk dig att Jesus kan bli upprörd. Många idag ser Jesus som en person med ett lamm runt huvudet som bara visar kärlek och barmhärtighet. Men han blev upprörd ibland också. Här blev han upprörd över att de försökte hindra barnen från att komma till honom.

Av Jesu ord här kan vi lära oss flera olika saker.

Det första vi ser är att barnen tillhör himmelriket.

Vi ser i parallellstycket hur Jesusanvänder just den formuleringen i Matt 19:14-15

Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.”

En del lär ut att barn kommer till helvetet när de dör vilket jag inte håller med om eftersom det inte finns en enda vers i bibeln som säger det vad jag har sett i allafall. Jag lägger bevis bördan på dem att plocka fram bibelord på det om man skall tro på det.

Jag håller med om det vi kallar arvsynden eller att man föds med en natur som dras mot synden och det onda. Men det betyder ju inte att de hamnar i helvetet bara för det eller att Gud håller dem ansvariga för sin synd.

Rom 5:13 säger att där ingen lag finns tillräknas inte heller synden. Paulus säger även i Rom 2 :14-15 att lagen finns i våra samveten. små barn har troligen inga samveten. Så om lagen finns i samveten och småbarn inte har utvecklade samveten så gäller inte lagen hos dem och därmed kan de inte hållas ansvariga för sina handlingar.

En liten baby har ju ingen lag eller kan inte förstå någon lag. De vill ju bara ha mjölk och nya blöjor och därmed tillräknas inte synden dem.

Därför tror jag ordagrant på vad Jesus säger. Barnen tillhör himmelriket!

George Whitefield den gamla metodistiska väckelseförkunnaren sade en gång ”Little children if your parents will not come to Christ.. Come, and go to heaven without them”

Små barn om era föräldrar inte kommer till Kristus, så kom till himlen utan dem.”

Så om du har förlorat ett litet barn behöver du inte vara orolig för de tillhör Gud.

Det andra vi ser är att Jesus säger ”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”

Jesus inte nu bara säger att barnen tillhör himmelriket utan att var och en som vill komma in i himmelriket måste ta emot det som ett barn.

Vad menar då Jesus med det?

Han menar inte att vi skall vara barnsliga och bete oss som barn utan han menar att vi skall vara lika beroende av vår Gud som ett litet barn är beroende av sina föräldrar.

Ett barn är hjälplöst utan att någon tar hand om dem. Ett barn är beroende av att någon ger dem mat och byter deras blöjor och ger de vad de behöver.

Jesus säger alltså att var och en måste vara beroende av Gud för sin frälsning. Det innebär flera saker.

Det första det innebär är att inse sin hjälplöshet utan Gud.

Precis som ett litet barn är totalt hjälplöst i sig själv så måste en människa inse sin egna hjälplöshet inför Gud.

Det innebär att han ser sina synder och att han med rättvisa förtjänar att dömas för dem. Han behöver ge upp allt hopp om att på något sätt kunna frälsa sig själv genom att försöka kompensera sina synder med goda gärningar.

Vad hjälper det om en människa begår ett brott och sedan försöker kompensera det med att göra gott. Om man kommer till en domstol så spelar det ingen roll om man hjälp 1000 tanter över vägen man är ju ändå skyldig för sitt brott.

När en människa inte bara inser sina synder och brott och att han förtjänar att dömas men att Gud är vred på honom. Vad skall han då ta sig till?

Han befinner sig i ett hjälplöst tillstånd precis som de små barnen.

Det andra det innebär är att sätta all sin förtröstan på Jesus.

Precis som småbarn sätter sin förtröstan på sina föräldrar och frågar dem om mat och hjälp så ska varje syndare som sett sin hjälplöshet helt förtrösta på Kristus och han verk på korset.

Han dog för våra synder så att vi kan få syndernas förlåtelse. Så att han inte längre skulle behöva vara vred utan visa sin kärlek och frälsa oss från synden och den hopplösa situationen som människan befinner sig i. Precis som barn gråter när deras föräldrar överger dem så utbrister den med ett krossat hjärta: ”Vad måste jag göra för att bli frälst”.

När hjärtat är krossat och dömt under lagen och börjar ropa efter frälsning. Då har man blivit ett barn inför Gud..

Den som förtröstar på Jesus och hans död på korset och hans uppståndelse kommer att bli frälst. Detta är så enkelt så att ett litet barn kan förstå det. Genom tron sker frälsningen för att ingen skall kunna berömma sig. Om det vore på grund av gärningar så kunde man ju berömma sig inför Gud.

Sanningen är att vi har inget att berömma oss av i oss själva utan bara i Kristus kan vi berömma oss.

Det tredje det innebär är att förtrösta på honom i vardagen.

Vi behöver inte bara förtrösta på Jesus för vår frälsningen utan även i vardagen när Gud handlar med oss.

Guds vägar är märkliga och många gånger förstår vi dem inte. Job fick vara med om de mest underliga sakerna i sitt liv. Han blev sjuk, alla hans barn dog och hela hans hus raserade. Allt var en handling av Gud för att Job skulle lära känna Gud.

Vi behöver förtrösta på Gud i vardagen om att alla samverkar till det bästa för oss. Vi behöver förtrösta på Gud för vår försörjning och att han är med oss både när vi sprider evangelium och när vi sitter hemma.

Det fjärde det innebär är att förtrösta på honom i vår helgelse.

Många gånger när vi brottas med grejer i vårt liv så blir det lätt att börja misstro Gud. Vi behöver vara som barn i vår vandring med Gud. Där vi förtröstar på att hans verk är tillräckligt för att helga oss och att det verk han har påbörjat också skall fullbordas (Fil 1:6).

Vi behöver vara som barn. Det är när vi försöker vara vuxna som vi ställer till det för oss. När vi säger ”Jag kan själv och jag behöver inte Gud” som vi ställer till det för oss själva.

Leonard Ravenhill sade en gång att den största synden är att säga ”Jag klarar mitt liv utan Gud”.

En människa klarar sig säkert bra utan Gud men den vägen leder inte till det eviga livet. Men för dem som inser sin hjälplöshet och sitt behov av syndernas förlåtelse och kastar sig på Jesus som sitt enda hopp dem tillhör himmelriket, inte de andra.

** Redigerat i efterhand

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s