Frälsningen (Jona 1:1-4:11)

Predikan av Josef Löwdin 9 Dec 2012

Vi har tidigare i Jonas bok sett hur Gud är allsmäktig och råder över denna Jorden så som han vill.

Det finns ytterligare ett tema ur Jona bok som vi skall kolla på idag.

Det temat är frälsningen.

Vi skall börja där vi slutade i Dan 2:10

Där vi läser att frälsningen kommer i från Herren. Vi såg förra gången hur Gud är suverän i frälsningen. I dag skall vi tala om vad frälsningen är.

Vi skall börja dagens predikan med att gå till Matt 12:38-41

38 Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ”Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.” 39 Han svarade dem: ”Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.* 40 Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. 41 Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. 42 Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo.

Profeten Jona var en symbol på Jesus och precis som han var inne i fisken buk i tre dagar och tre nätter så skulle Jesus vara död och begravd i tre dagar och tre nätter.

Jona var kallad av Gud att åka och predika evangelium för Nineveh. Jona gjorde precis vad var och av oss skulle ha gjort, han försökte fly bort i från Gud.

Han ville i sig själv inte följa Gud eller göra hans vilja. Han ville gå sin egna väg.

Jesus sade i Joh 3:20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Ingen människa som lever i synden vill ha något med Gud att göra. Jesus sade att ingen som gör det onda dvs. syndar kommer till honom. För skulle man komma till honom så skulle ens gärningar avslöjas.

Jona var precis som oss. När Gud kallade på honom så försökte han fly.

Jesus sade i Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra.

En människa i sitt naturliga tillstånd har alltså djävulen till sin fader och vill inte göra Guds vilja utan man vill göra satans vilja som alltid är raka motsatsen mot Guds vilja.

Romarbrevet kapitel 6 talar om att vi var syndens slavar.

En människa i sitt naturliga tillstånd är i slaveri till satan och under synden. När Gud kallar så vi springer alla bort i från honom.

Jona var den ofullkomlige människan som sprang bort från Gud när Gud kallade på honom. Han var precis som oss. Men det finns en som är fullkomlig och han namn är Jesus.

Det var om Jesus som profeterna vittnade om det var om Jesus som lagen är till för.

Gud har gett oss sin lag av två orsaker.

  1. Han vill visa sin helighet.

  2. Att visa att ingen människa klarar av att hålla lagen och att alla är syndare.

När vi ställer oss själva under ljuset av Gud lag så står vi alla där dömda. Det finns ingen av oss som gör vad gott är. Det finns ingen av oss som gör det goda, inte en enda Rom (3:12)

Eftersom ingen finns som gör det goda så kommer ingen av sin egna ”Fria vilja” till Gud

Det var ju det Jesus förklarade i Joh 3:20 som vi såg tidigare ”ingen som gör det onda kommer till mig”

och nu ser vi att ”ingen finns som gör det goda”

Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott – Rom 7:18

Paulus säger att i honom själv finns det absolut inget gott.

Hos en icke kristen människa finns det absolut inget gott!

Det kan se bra ut på utsidan men kollar man vad som finns i deras inre så finns det inget gott.

Skulle Paulus vara annorlunda mot någon enda av oss?

Han som höll nio av tio budord och var den främsta av de andliga ledarna innan han blev omvänd.

Om Paulus inte finner något gott i sin gamla natur hur mycket värre var det då inte med oss innan vi fick ett nytt hjärta och blev frälsta?

Inte nog med det utan ingen av oss skulle ens söka Gud. Ingen finns som söker Gud (Rom 3:11).

Jona var inte direkt den som sökte Gud utan istället försökte han att fly. Om vi är ärliga med oss själva så kommer vi finna att vi många gånger försöker fly bort i från Gud.

Vad skall vi nu göra när vi alla står som dömda under lagen?

Ofta när jag träffar folk från olika länder och religioner så lever de med uppfattningen att om man bara är en bra människa här i livet så kommer man att bli belönad.

Man om vi en brottsling som precis har begått ett brott och sitter i rättegång för det.

Om han skulle börja peka på allt det goda han har gjort. Tror ni detta skulle kunna få honom att undkomma domen?

Visst inte han kommer fortfarande att fällas för det brott han har begått. Det spelar alltså ingen roll om man gör en miljon goda gärningar men begår ett enda brott i livet så kommer man ändå straffas för det brottet man har begått.

På samma sätt är det med Gud. Han är absolut en rättvis domare och ingen kommer undgå sina brott på domens dag.

Då på domens dag kommer vi att dömas efter efter våra moraliska handlingar och tankar.

Vi har alla syndat och vi står alla under Guds dom och vi söker honom inte, utan vill som vilken människa som helst i en rättegång bli frikänd.

Vi vill inte ta konsekvensen för våra synder utan ljuger hellre för att kunna fly undan.

När Paulus säger att det inte finns en enda som gör det goda (Rom 3:12) så betyder det att alla människor är onda.

Oavsett det yttre polerade beteendet så har människan ett korrumperat hjärta som inte vill ha med Gud att göra.

Vad vi försöker göra är att göra lite gott för att lätta våra samveten men att göra gott frälser ingen det kan inte kompensera alla alla synder vi har begått. En rättvis domare släpper inte brottslingen fri.

Om någon hade våldtagit din dotter eller syster och sedan sågat sönder henne i stycken så att bara ben och blod finns kvar. Så hade du velat ha den personen inspärrad i fängelse på livstid.

Hade domaren släppt honom fri så hade du skrivit till varje tidning i landet och klagat på orättvisa.

Skulle Gud vara mycket annorlunda? En rättvis Gud släpper ingen fri på domens dag utan alla kommer få sitt straff.

Något måste straffas för synderna. Du måste bli straffad för synderna eller någon annan i ditt ställe.

Men denna tunga sanning vilande över oss att vi är onda och ingen av oss gör gott. Borde du som inte är omvänd ha allt att frukta?

Om någon inte anser att varje människa är värd att straffas och dömas av Gud och att alla har syndat. Då har man inte sett Gud helighet.

Gud är helig. Vi läser om och om igen i bibeln hur Gud straffar syndare. Ibland bara för att man rör vid något man inte får röra vid så kunde Gud omedelbart döda dem.

När Korah gjorde uppror mot Moses så öppnade Gud marken under dem och de alla utplånades.

Gud är en helig Gud ,en helig domaren som dömer rättvist efter sin lag.

Vad vi behöver är frälsning. Vi behöver en frikännande dom i rättegångs salen.

Och det var det Jona menade när han sade att ”frälsningen kommer i från Herren” (Jona 2:10)

Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter detta symboliserar Jesu död och uppståndelse.

Jesus var den som kom med denna frälsningen som Jona talade om och som vi alla behöver.

Gud hade redan innan världens grund var lagd förberett att Jesus skulle komma. Han hade planerat det in i minst detalj. Han gav människan lagen som skulle vittna om att vi behöver en frälsare.

Han gav Israel offersystem som alla skulle peka på ett fullkomligt offer.

Han gav Israel ett tempel som skulle vittna om Kristus.

Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel – upp 21:22

Lammet, alltså Jesus är alltså vårt tempel I det nya förbundet. Templet var en symbol på Jesus. Det behövs inget nytt tempel utan Jesus har fullbordat allt ”Det är fullbordat” sade han på korset.

Jesus var offret som krävdes för våra synder. Jesus var den enda syndfria som slaktades i vårt ställe.

Han var Guds offer, han var Guds lamm som borttager världens synder.

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”– Matt 1:21

Det primära syftet för Jesus var att dö för sitt folks synder.

Han dog som ett lamm. Han var död och begraven i 3 dagar. Jesus var den rättfärdige och perfekta frälsaren.

För att bli frälst behöver vi bara tro på allt jag har sagt här.

När vi ser vårt syndafördärv och i hur stort behov av frälsning vi är så behöver vi bara tro på hans verk på korset och omvända oss från våra synder.

Kan det vara så enkelt säger du? Ja så enkelt är det. Det är så enkelt att ett barn kan förstå det och göra det.

Tro på hans verk på korset och omvänd dig från dina synder och du skall bli frälst.

Ha Jesus som din rättfärdighet inte dig själv. Se aldrig på dina egna så kallade goda gärningar och förlita dig inte på allt gott du gör.

För även om du gör mängder av gott så kommer en enda synd att fälla dig (Adam och Eva).

Men om du ser på Jesus och hans rättfärdighet och hans verk på korset och ger upp att i dig själv försöka blidka Gud. Då blir Jesus din rättfärdighet och på domens dag blir du frikänd.

Många försöker blidka Gud och blir bara frustrerade när de misslyckas. Ge upp allt hopp och kom till Jesus!

Jag har själv varit där och ser det så ofta. Folk tänker att om jag bara läser bibeln och ber tillräckligt mycket så kommer Gud att acceptera mig.

Nej, en enda synd kommer att fälla dig. Ge upp och sätt all din förtröstan på Jesu verk på korset.

Förtrösta inte på egna prestationer så som bibelläsning, bön och evangelisation.

Sätt hela ditt hopp till honom eller du kommer att gå under i dina synder.

Inga religiösa handlingar frälser någon, utan bara tro på honom.

Eller genom tron allena som Luther kallade det.

Ordet allena finns inte i skriften men om gärningar inte frälser då är det ju genom tron allena.

Lever du i frustration för att hur många religiösa handlingar du än gör, så blir du bara mer frustrerad?

Kom till Jesus tro på hans verk på korset!

Tror du dig vara en god människa och berömmer du dig av din andlighet eller godhet?

Kom till Jesus! Ditt hjärta har förblindat dig!

Sätt allt ditt hopp endast till Jesus och inte till dig själv.

Du behöver bli helt krossad på dig själv och dina egna ruttna gärningar, så att du kastar dig på Gud och ropar ut efter en frälsare.

Om du skryter över din egna godhet och anser dig vara bättre än andra. Kom till Jesus Kristus han som frälser.

9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: 10 ”Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. 13 Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet* och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” – Luk 18:9-14

Här ser vi två män i templet. Att de gick till templet betyder att bägge var religiösa.

Detta är alltså två personer som går i kyrkan.

Kanske två olika som lyssnar här idag via internet eller på plats.

Den första han säger till sig själv : ”Kolla på mig, jag är bättre än alla dessa andra kristna, jag ber två gånger om dagen, jag fastar, jag läser mig bibel, jag begår inga större synder, jag är ingen brottsling, jag rånar inte banker. Jag är ingen mördare. Dessutom är Gud på min sida och anden verkar i mitt liv”

Vad sade Jesus om alla som tänker så om sig själva? Jo att han inte gick hem rättfärdig. Det betyder att han inte gick hem frälst utan han är fortfarande Guds fiende och under hans vrede.

Men den andra personen han som var rättfärdig. Den sanna kristna han sade till Gud ”Gud var nådig mot mig, syndare”

Han såg sin egna vidrighet och syndfullhet. Han såg att just han är en mördare och en brottsling, han såg att han har brutit äktenskapet, han såg sig själv som en tjuv. I sig själv hade han inget att komma med.

Han var bara en rutten syndare i sina egna ögon och han bad Gud att förbarma sig över honom.

Han gick hem rättfärdig. Han blev frälst.

Här ser vi hjärtats bedrägeri. Vi tror oss vara så goda så att om någon kommer och ser sig som en mask eller ett kräk eller en vidrig syndare så tar man illa vid sig och menar att man har en konstig människosyn.

Paulus säger: Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. – 1 Kor 1:27-30

Det är alltså dårarna som blir frälsta. De som ingenting är de som ser sig själva som ingenting. Maskarna, kräken och de vidriga och de största av alla syndare. De är de som blir frälsta.

De visa blir inte det. De som anser sig bättre än andra de som anser sig mer andliga än andra de blir det inte.

Det är till och med så att Gud har utvalt dessa dårar som har sett hur stora syndare de är till frälsning. Varför det ? Jo vi läste det just i texten för att de visa skall stå där med skam.

Det står att Gud utväljer dårarna för att de visa skall stå där med skam.

Och detta för att ingen skall kunna berömma sig av något annat än Gud v.31

De som berömmer sig av sina egna Godhet kommer aldrig att bli frälsta om de inte ger upp allt hop om sig själva och kastar sig på Kristus.

Jesus sade att männen i Nineveh som Jona predikade för omvände sig, vilket fariseerna inte gjorde.

Fariseérna är dessa oomvända i kyrkan som berömmer sig av sig själva och sina egna prestationer.

Jesus ägnade 1/3 av sin tjänst åt att prata med dessa fariséer och varnar hela tiden att om ni är som de kommer ni inte att komma in i himmelriket.

Jesus sadeJag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.– Matt 5:20

Vad betyder det?

Fariseérna fastade två gånger i veckan skall vi fasta 4 gånger?

De bad 3 gånger om dagen i templet Skall vi be 6 gånger om dagen?

De åkte på missionsfältet skall vi missonera mer än de?

Nej, Fariséerna var just sådana som manen i templet.

Som ansåg sig själva frälsta och berömde sig av sina goda gärningar och sin andlighet.

De ville visa hur andliga de var och kunde citera bibeln utantill.

De berömde sin av sina egna lydnad till Guds bud.

Men de hade inte förstått evangelium för Gud hade förblindat dem. De såg inte sin egna vidrighet, och att i dem bor ingenting gott. Det såg inte att de inte hade något att berömma sig av.

I dag finns det mängder av fariséer i dagens så kallade kyrkor som inte är omvända.

Det finns ingen frälsning för sådan om de inte omvänder sig och tror på evangelium.

Jesus sade ju själv ”Jag har inte kommit för att frälsa rättfärdiga utan syndare”

Jesus kom alltså inte för att frälsa sådana människor som i sig själv är goda och andliga,

utan han kom för att frälsa idioterna och dårarna. De som är krossade och längtar efter att bli befriade från sina synder.

De som är tyngda av sina synder de som gråter över sina synder och längtar efter att bli av med dem. De som i sig själva inte är bättre än någon annan, de som inte ens i sig själva är bättre än någon av de värsta massmördarna på denna jorden..

De som i sig själva är mer värdelösa än någon annan. De som i sig själva inte har någonting att berömma sig av. Maskarna, kräken, de stora syndarna.

Sådana kom Jesus för att uppsöka och frälsa.

Kristus är en Frälsare för dem som inser något av den oerhörda ondskan i synden, som känner av dess väldiga tyngd i sina samveten, som avskyr sig själva för den, som längtar efter att bli befriade från dess fruktansvärda makt …och en Frälsare för inga andra.” (A.W. Pink)

Det är vad Jona var en symbol på. Han var en symbol på att vi behöver en fullkomlig frälsare för i oss själva är vi inte bättre än Jona eller någon annan.

Vi ser i slutet på Jona bok hur Jona går in i Nineveh och förkunnade omvändelse.

Vi ser här Guds hjärta för de förlorade. Han sänder folk för att förkunna evangelium och frälsa de utvalda.

Ingen av oss hade blivit frälst om inte Gud först hade uppsökt oss. Minns ni vad vi tidigare läste?

”ingen söker Gud”. Det innebär att varken du eller jag som i dag tillhör Kristus hade något som helst intresse av att söka honom innan han först sökte oss.

Jesus sade :  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. – Joh 15:16

Vi sökte honom inte, utan hade vi valt så hade vi fortsatt att njuta och leva av synden.

Utan han utvalde oss och har bestämt om oss att vi skall bära god frukt.

Enda anledningen till att vi kommer till honom är för att han drar i oss (Joh 6:44).

Han har utvalt oss precis som han utvalde Jona till Nineveh, så har han utvalt oss till frälsning.

Och han sökte oss först och har älskat oss först.

Vi som var Guds hatare har nu blivit försonade med vår skapare.

Finns det något större än detta?

Finns det något större än frälsningen?

När vi börjar se hur stor frälsningen är så kommer Gud att ta mer plats i vårt liv.

Ju mer vi håller ögonen på våra synder ju mer kommer se se hur stor frälsare vi har som ens kunde tänka sig att frälsa sådan som oss.

Det fanns ju inget gott eller beundransvärt hos oss.

Prisad vare Gud för frälsningens storhet och att han utvalde sådana maskar som oss.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s